Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας
Έκθεση: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας
[COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

 

Βρυξέλλες, 14.7.2016

COM(2016) 461 final

2016/0221(COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

{SWD(2016) 228 final}
{SWD(2016) 229 final}

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου 1 («κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013») και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας («κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013») 2 .

Η παρούσα πρόταση θα πρέπει να εξεταστεί εντός του ευρύτερου πλαισίου εργασιών για την αποδέσμευση των επενδύσεων σε αναπτυσσόμενες εταιρείες και σε επιχειρήσεις. Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη 3  παρέχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την προώθηση των θέσεων εργασίας, της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Βασικό σκέλος του επενδυτικού σχεδίου είναι το σχέδιο δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών («CMU»), 4 το οποίο έχει ως στόχο τον περιορισμό του κατακερματισμού των χρηματοπιστωτικών αγορών, την άρση των κανονιστικών φραγμών στη χρηματοδότηση της οικονομίας και την αύξηση της παροχής κεφαλαίων στις επιχειρήσεις, μέσω της δημιουργίας μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς κεφαλαίων. Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη αποσκοπεί στην περαιτέρω κινητοποίηση πρόσθετων ιδιωτικών επενδύσεων με τη χρήση δημόσιων πόρων, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων («ΕΤΣΕ»). 5 . Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων σε αγορές επιχειρηματικού κεφαλαίου στην Ευρώπη, δημιουργείται, επίσης, ένα Πανευρωπαϊκό ταμείο επενδύσεων σε επενδυτικά ταμεία υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου (fund-of-funds), το οποίο επενδύει σε ευρωπαϊκά επιχειρηματικά κεφάλαια. Αυτό το ταμείο θα συνδυάζει κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα με στήριξη από την ΕΕ για την προσέλκυση κεφαλαίων από σημαντικούς θεσμικούς επενδυτές στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ευρωπαϊκών επιχειρηματικών κεφαλαίων και την ενίσχυση του αντίκτυπου της στήριξης της ΕΕ στον ευρωπαϊκό κλάδο επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Οι δομές ταμείων των ευρωπαϊκών εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου («EuVECA») και των ευρωπαϊκών ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας(«EuSEF») δημιουργήθηκαν για να προσφέρουν στους συμμετέχοντες στην αγορά νέες ευκαιρίες συγκέντρωσης και επένδυσης κεφαλαίων σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις («ΜΜΕ») και κοινωνικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι ΜΜΕ έχουν μεγάλη σημασία για την οικονομία της ΕΕ, ως τομέας που μπορεί να αποφέρει πραγματική ανάπτυξη και κέρδη. Ενώ οι εταιρείες EuVECA υποστηρίζουν νέες και καινοτόμες εταιρείες, τα ταμεία EuSEF επικεντρώνονται σε επιχειρήσεις που έχουν ως σκοπό την επίτευξη θετικού κοινωνικού αντίκτυπου.

Η πηγή και η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την ανάπτυξη, τη μεγέθυνση και την επιτυχία τους. Με σκοπό την προώθηση νέων τομέων μεγέθυνσης και τον προσανατολισμό προς μια οικονομία που βασίζεται στην καινοτομία, είναι αναγκαία η ενίσχυση νέων διαύλων χρηματοδότησης για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων, καινοτόμων ΜΜΕ και κοινωνικών επιχειρήσεων. Δεδομένου ότι οι τράπεζες είναι συνήθως σε λιγότερο ισχυρή θέση να παρέχουν αυτές τις μορφές χρηματοδότησης, η πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια και κεφάλαια κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι καίριας σημασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης αυτού του τομέα της οικονομίας της ΕΕ. Το χάσμα στην εν λόγω χρηματοδότηση έχει αναφερθεί επανειλημμένα ως εμπόδιο που πρέπει να αντιμετωπιστεί προκειμένου να προωθηθεί η οικονομική μεγέθυνση της ΕΕ. Επιπλέον, όσον αφορά την αγορά επιχειρηματικών κεφαλαίων, η ΕΕ υστερεί όλο και περισσότερο σε σχέση με τις ΗΠΑ, αντί να καλύπτει τη διαφορά. Παρότι οι δύο αυτές οικονομίες έχουν παρόμοιο μέγεθος, οι ΗΠΑ παρέχουν περισσότερα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου σε εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ. Το σχέδιο δράσης για τη CMU αναφέρει ότι εάν οι αγορές επιχειρηματικού κεφαλαίου της ΕΕ είχαν εμβαθυνθεί όσο στις ΗΠΑ, θα υπήρχαν 90 δισ. EUR διαθέσιμα για τη χρηματοδότηση εταιρειών μεταξύ 2009 και 2014. Το 2014 περίπου το 90% του συνόλου των επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου της ΕΕ ήταν συγκεντρωμένο σε οκτώ κράτη μέλη: Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, Ολλανδία, Γαλλία και Ισπανία. Ακόμη όμως και σε αυτές τις πιο ανεπτυγμένες αγορές, το επιχειρηματικό κεφάλαιο αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο από 0,1% του ΑΕΠ.

Προκειμένου να υποστηρίξει περαιτέρω την ανάπτυξη των αγορών αυτών, η Επιτροπή επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τα πλαίσια των EuVECA και EuSEF λειτουργούν όσο το δυνατόν καλύτερα όσον αφορά τη στήριξη των επενδύσεων επιχειρηματικού και των κοινωνικών επενδύσεων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να ξεκινήσει νωρίτερα τις αξιολογήσεις που απαιτούνται δυνάμει αμφοτέρων των κανονισμών το 2017, ξεκινώντας μια νομοθετική αναθεώρηση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για το πρόγραμμα ελέγχου της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας («REFIT») του 2016 6 . Στόχος της αναθεώρησης ήταν να αξιολογηθεί η μέχρι σήμερα απόδοση των δύο αυτών πλαισίων, ιδίως εάν υπήρξαν αποτελεσματικά, αποδοτικά, συνεκτικά και συναφή και εάν απέφεραν προστιθέμενη αξία στην ΕΕ. Η αναθεώρηση εντόπισε ορισμένους παράγοντες που καθυστερούν την ανάπτυξη των ταμείων αυτών, ιδίως τους κανόνες που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο τα ταμεία αυτά επενδύουν σε στοιχεία ενεργητικού, τον τρόπο με τον οποίο οι διαχειριστές διευθύνουν τα ταμεία, τον τρόπο αλληλεπίδρασης των δύο κανονισμών με άλλους ισχύοντες νόμους περί επενδυτικών κεφαλαίων και τις απαιτήσεις με τις οποίες συμμορφώνονται τα ταμεία προκειμένου να επωφεληθούν από το διασυνοριακό διαβατήριο.

Η παρούσα πρόταση αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν άλλοι παράγοντες εκτός του πεδίου εφαρμογής της, οι οποίοι εμποδίζουν την ανάπτυξη του τομέα επιχειρηματικού κεφαλαίου στην ΕΕ, όπως η προσέγγιση απέναντι σε μια μη τραπεζική χρηματοδότηση ή φορολογικά καθεστώτα, που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με άλλες ειδικές πρωτοβουλίες των κρατών μελών. Επιπροσθέτως, οι παράγοντες αυτοί θα αντιμετωπιστούν επίσης στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων του σχεδίου δράσης για τη CMU, με σκοπό την υποστήριξη της χρηματοδότησης επιχειρηματικού κεφαλαίου στην ΕΕ.

Συνεκτικότητα με τις ισχύουσες διατάξεις πολιτικής στον τομέα πολιτικής

Η παρούσα πρόταση αποτελεί τμήμα του σχεδίου δράσης για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών. Το σχέδιο δράσης για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Επιτροπή και περιλαμβάνει σειρά μέτρων για την άρση των εμποδίων στις κεφαλαιαγορές και τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των ΜΜΕ. Αυτά περιλαμβάνουν, ιδίως, δράσεις για την ενίσχυση της ανατροφοδότησης που δίνεται από τις τράπεζες που απορρίπτουν αιτήσεις των ΜΜΕ για τη χορήγηση πίστωσης, για την ενίσχυση των πιστωτικών πληροφοριών σχετικά με τις ΜΜΕ, καθώς και για την επανεξέταση των φορολογικών κινήτρων και των φορολογικών ελαφρύνσεων που τα κράτη μέλη προσφέρουν στις ΜΜΕ και τους επενδυτές σε ΜΜΕ.

Η παρούσα πρόταση αποτελεί βασικό μέρος του σχεδίου δράσης για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης και την αποδέσμευση κεφαλαίων, καθιστώντας ευκολότερο για τους επενδυτές, τους διαχειριστές κεφαλαίων και τους οργανισμούς χαρτοφυλακίου να επωφελούνται από εταιρείες EuVECA και ταμεία EuSEF. Οι κεφαλαιαγορές προσφέρουν πρόσβαση σε ευρύ φάσμα χρηματοδοτών και παρέχουν μια ευκαιρία εξόδου για επιχειρηματικά κεφάλαια και επενδυτές με κοινωνικό αντίκτυπο, ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια ή επιχειρηματικούς αγγέλους, που επενδύουν σε εταιρείες που βρίσκονται σε προγενέστερο στάδιο ανάπτυξης.

Συνεκτικότητα με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Η παρούσα πρόταση συμπληρώνει τους άλλους δύο πυλώνες του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη:

Κινητοποίηση πρόσθετων ιδιωτικών επενδύσεων με τη χρήση δημοσίων πόρων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων («ΕΤΣΕ») δημιουργήθηκε με σκοπό την κινητοποίηση πρόσθετων επενδύσεων τουλάχιστον ύψους 315 δισ. EUR έως το 2018. Το ΕΤΣΕ επενδύει σε ευρύ φάσμα τομέων και παρέχει άμεση χρηματοδοτική στήριξη σε ΜΜΕ, κυρίως μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Διασφάλιση ότι η χρηματοδότηση των επενδύσεων καταλήγει στην πραγματική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών δημιουργήθηκαν για να συμβάλουν στον στόχο η χρηματοδότηση των επενδύσεων να καταλήγει στην πραγματική οικονομία.

Η παρούσα πρόταση συμπληρώνει επίσης το πρόγραμμα-πλαίσιο Ορίζων 2020 για την έρευνα και την καινοτομία, 7 που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως κινητήρια δύναμη της χρηματοδότησης των ΜΜΕ μέσω του InnovFin - Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την καινοτομία, μιας σειράς ολοκληρωμένων και συμπληρωματικών εργαλείων χρηματοδότησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και καλύπτουν ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα της έρευνας και της καινοτομίας. Η Επιτροπή διαχειρίζεται επίσης ένα πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME) 8  το οποίο παρέχει στις ΜΜΕ καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων και προωθεί την επιχειρηματικότητα.

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την ενιαία αγορά 9 , επιδίωξη της Επιτροπής είναι να μειωθούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις και να καταστεί η Ευρώπη προορισμός ελκυστικότερος για τους φορείς καινοτομίας, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα δρομολογήσει, επίσης, μια Πρωτοβουλία για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, με σκοπό να ξεκινήσει ευρεία αξιολόγηση των απαιτήσεων για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και των τρόπων μείωσης των απαιτήσεων αυτών και, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, των τρόπων διευκόλυνσης της συμμόρφωσης.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Η νομική βάση της παρούσας πρότασης είναι το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, που αποτέλεσε τη νομική βάση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013. Στην ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης εκτίμησης επιπτώσεων αναφέρεται ότι στοιχεία του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να βελτιωθεί και να εξορθολογιστεί η χρήση των κεφαλαίων EuVECA και ταμείων EuSEF. Μόνο οι συννομοθέτες της ΕΕ έχουν την αρμοδιότητα να προβούν στις αναγκαίες τροποποιήσεις.

   Επικουρικότητα

Ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ επιβάλλεται μόνον όταν οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των εθνικών συνταγματικών τους συστημάτων.

Η εσωτερική αγορά εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου και ταμείων κοινωνικού αντίκτυπου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013, εξακολουθεί να είναι κατακερματισμένη και απαιτείται η ανάληψη περαιτέρω δράσης προκειμένου να ενισχυθεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διασυνοριακή συγκέντρωση κεφαλαίων αυτών των εταιρειών και ταμείων. Η παρούσα πρόταση θα οδηγήσει περαιτέρω σε σύγκλιση και ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς για τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ως εκ τούτου, οι στόχοι του παρόντος κανονισμού είναι δυνατόν να επιτευχθούν μόνο με την ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ.

Τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί αφορούν περιορισμούς και αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σε όλα τα κράτη μέλη. Η μη εξάλειψη των εν λόγω περιορισμών και αποκλίσεων εγκυμονεί τον κίνδυνο μεγαλύτερου κατακερματισμού και θα έχει ως συνέπεια να χαθούν ευκαιρίες. Μόνο η συντονισμένη παρέμβαση της ΕΕ μέσω της παρούσας πρότασης μπορεί να επιλύσει τα ζητήματα αυτά. Ως εκ τούτου, το επίπεδο της ΕΕ είναι το μόνο κατάλληλο επίπεδο για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή ομοιόμορφων κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη.

Αναλογικότητα

Η παρούσα πρόταση ενισχύει τη χρήση των σημάτων EuVECA και EuSEF. Ούτε ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013, ούτε η παρούσα πρόταση παρέχουν αποκλειστικότητα σε σχέση με τις εταιρείες EuVECA και τα ταμεία EuSEF στον τομέα των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου και των ταμείων κοινωνικού αντίκτυπου. Ο παρών κανονισμός διατηρεί την αποκλειστική χρήση των σημάτων EuVECA και EuSEF από τις εταιρείες EuVECA και τα ταμεία EuSEF αντίστοιχα. Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων («ΟΔΟΕΕ»), 10 εξακολουθούν να είναι ελεύθερα να καθορίζουν τα εθνικά καθεστώτα για τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και τα ταμεία κοινωνικού αντίκτυπου.

Η παρούσα πρόταση επιτυγχάνει ισορροπία μεταξύ του δημοσίου συμφέροντος, της προστασίας των επενδυτών, των ζητημάτων ασφάλειας και εμπιστοσύνης, καθώς και των σχετικών δαπανών. Τα περιττά βάρη αποφεύγονται: προτείνεται το άνοιγμα της διαχείρισης και της εμπορικής προώθησης των εταιρειών και ταμείων που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σε μια νέα ομάδα διαχειριστών, οι οποίοι υπόκεινται στην ΟΔΟΕΕ και μόνο στις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 που αφορούν συγκεκριμένα τον εν λόγω κλάδο και δεν απαιτούνται από την ΟΔΟΕΕ, εξορθολογίζεται η καταχώριση εταιρειών και ταμείων και διευκρινίζεται ότι δεν μπορούν να επιβάλλονται τέλη και συναφείς χρεώσεις από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής.

Επιλογή μέσου

Το προτεινόμενο μέσο είναι ένας κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα REFIT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αναθεώρηση αυτή παρέχονται στην ενότητα «Καταλληλότητα της νομοθεσίας και απλούστευση» παρακάτω.

Εκ των υστέρων αξιολόγηση / έλεγχος καταλληλότητας

Η Επιτροπή αποφάσισε να επιταχύνει τη σχεδιαζόμενη αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 που είχε προγραμματιστεί για το 2017 και να ξεκινήσει μια νομοθετική αναθεώρηση στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας REFIT 2016 11 . 

Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 εφαρμόζονται μόλις από τα μέσα του 2013, δεν θα ήταν δυνατή μια πλήρης αξιολόγηση, διότι είναι πολύ νωρίς να συναχθούν με βεβαιότητα συμπεράσματα σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Αντ’ αυτού, η αξιολόγηση παρέχει μια εκτίμηση του αρχικού αντίκτυπου των κανονισμών, εστιάζοντας στους δυνητικούς παράγοντες που ενδεχομένως εμπόδισαν την ευρύτερη απορρόφηση των κεφαλαίων, σε σύγκριση με τις αρχικές προσδοκίες. Η αναθεώρηση επισυνάπτεται στην έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων της Επιτροπής και τα συμπεράσματά της είναι τα ακόλουθα:

Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013, ενώ η αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013 θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω, η περιορισμένη αξιοποίηση στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 είναι σαφώς μη ικανοποιητική. Τόσο ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 όσο και ο κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 346/2013 περιορίζονται από μια σειρά εμποδίων, ιδίως περιορισμούς για τους μεγάλους διαχειριστές των οποίων τα χαρτοφυλάκια υπερβαίνουν τα 500 εκατ. EUR και οι οποίοι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα σήματα «EuVECA» και «EuSEF», το ελάχιστο «εισιτήριο εισόδου» ύψους 100 000 EUR για τους μη επαγγελματίες επενδυτές και ειδικούς περιορισμούς σχετικά με τις επιλέξιμες επενδύσεις (ήτοι, τον ορισμό των οργανισμών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις). Για τα μικρότερα ταμεία η ελάχιστη επένδυση των 100 000 EUR αναφέρθηκε ως πιθανό εμπόδιο, ωστόσο, μικρότερες επενδύσεις για μη επαγγελματίες επενδυτές είναι ήδη διαθέσιμες σε στοιχεία ενεργητικού των ΜΜΕ, μέσα από μια σειρά εναλλακτικών εργαλείων (π.χ. συμμετοχική χρηματοδότηση, αρχικές δημόσιες προσφορές κ.λπ.). Οι εταιρείες EuSEF και τα ταμεία EuVECA είναι διαφορετικά, μακροπρόθεσμα μέσα (π.χ. οι εταιρείες και τα ταμεία αυτά έχουν ελάχιστη περίοδο δέσμευσης πέντε ετών), τα οποία απαιτούν υψηλότερα ελάχιστα όρια και μεγαλύτερη προστασία των επενδυτών.

Έως τις αρχές Απριλίου 2016 είχαν καταχωριστεί 70 εταιρείες EuVECA στη βάση δεδομένων της ΕΑΚΑΑ. Για τα ταμεία EuSEF, υπάρχουν τέσσερα καταχωρισμένα ταμεία σε δύο μόνο κράτη μέλη: ένα ταμείο EuSEF καταχωρισμένο στη Γαλλία και τρία ταμεία EuSEF στη Γερμανία, με συνολικά υπό διαχείριση στοιχεία ενεργητικού ύψους 32 000 000 EUR.

Όσον αφορά την αποδοτικότητα, η αναθεώρηση διαπιστώνει διαφορετικές απαιτήσεις σε διαφορετικές περιοχές δικαιοδοσίας, και ιδίως τα έξοδα εκκίνησης, τις πρόσθετες δαπάνες που χρεώνονται από τα κράτη μέλη υποδοχής και τα απαιτούμενα επίπεδα επαρκών ιδίων κεφαλαίων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πρακτικές αυτές ισοδυναμούν με κανονιστικό υπερθεματισμό που υπερβαίνει τις απαιτήσεις των κανονισμών και με τη σειρά του αποτελεί εμπόδιο για τη δημιουργία και τη διασυνοριακή εμπορική προώθηση τόσο των εταιρειών EuVECA όσο και των ταμείων EuSEF. Όσον αφορά τη συνάφεια, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος των εργασιών για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 αποτελούν μέρος της πρωτοβουλίας της Επιτροπής για την αύξηση της μη-τραπεζικής χρηματοδότησης για την οικονομία και ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τόνωση των επενδύσεων, με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η συνοχή επιτυγχάνεται επειδή ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 συμπληρώνουν την ΟΔΟΕΕ, καθώς καλύπτουν τους μικρούς διαχειριστές των οποίων τα χαρτοφυλάκια είναι μικρότερα των 500 εκατ. EUR, με σκοπό να τους παρέχουν την ευκαιρία διασυνοριακής εμπορικής προώθησης τόσο των εταιρειών EuVECA όσο και των ταμείων EuSEF.

Από την άποψη της προστιθέμενης αξίας τους για την ΕΕ, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 καλύπτουν ένα κενό που υπήρχε στη νομοθεσία πριν από την έγκρισή τους, η οποία είχε ως στόχο την παροχή της δυνατότητας στους μικρούς διαχειριστές να προωθούν εμπορικώς εταιρείες και ταμεία σε διασυνοριακό επίπεδο και την αύξηση του ποσού των μη τραπεζικών κεφαλαίων που διατίθενται για επενδύσεις σε νεοφυείς και κοινωνικές επιχειρήσεις. Από τους εν λόγω κανονισμούς απορρέει περαιτέρω προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, δεδομένου ότι οι κανονισμοί αποτελούν «ενιαία εγχειρίδια κανόνων», που έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν ότι οι επενδυτές έχουν στη διάθεσή τους τις καλύτερες και πλέον συγκρίσιμες πληροφορίες για την πραγματοποίηση επενδύσεων τόσο σε εταιρείες EuVECA όσο και σε ταμεία EuSEF σε όλη την Ευρώπη.

Διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη

Η παρούσα πρόταση βασίζεται σε μια σειρά δημόσιων διαβουλεύσεων, συγκεκριμένα σε μια δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε από την Πράσινη Βίβλο για τη δημιουργία Ένωσης Κεφαλαιαγορών (18 Φεβρουαρίου 2015 έως 13 Μαΐου 2015), μια δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 (30 Σεπτεμβρίου 2015 έως 6 Ιανουαρίου 2016), μια δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε με την Πρόσκληση υποβολής στοιχείων: κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (30 Σεπτεμβρίου 2015 έως 31 Ιανουαρίου 2016) και μια στοχευμένη τεχνική ημερίδα (27 Ιανουαρίου 2016).

Από τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων συνάγεται ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη για τη διεύρυνση του φάσματος των διαχειριστών στους οποίους επιτρέπεται να διαχειρίζονται και να προωθούν εμπορικώς εταιρείες και ταμεία που χρησιμοποιούν τα σήματα «EuVECA» και «EuSEF», συμπεριλαμβάνοντας τους διαχειριστές που λαμβάνουν άδεια δυνάμει του άρθρου 6 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Η παρούσα πρόταση ανοίγει την αγορά των εταιρειών EuVECA και των ταμείων EuSEF σε διαχειριστές που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με την ΟΔΟΕΕ, ώστε να μπορούν να προσφέρουν ένα πλήρες φάσμα προϊόντων σε πελάτες από το κράτος μέλος καταγωγής τους και από άλλα κράτη μέλη, γεγονός που με τη σειρά του θα αυξήσει τη συνολική διείσδυση των εν λόγω κεφαλαίων και ταμείων. Οι διαχειριστές αυτοί θα συνεχίσουν να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της ΟΔΟΕΕ, καθώς και με επιλεγμένους κανόνες του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 αντίστοιχα.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά τη μείωση της ελάχιστης επένδυσης ύψους 100 000 EUR που απαιτείται για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε εταιρείες EuVECA και ταμεία EuSEF από μη επαγγελματίες επενδυτές. Ορισμένοι από τους ερωτηθέντες τάχθηκαν υπέρ της μείωσης αυτού του ελάχιστου «εισιτηρίου εισόδου». Πρότειναν διεύρυνση του φάσματος των δυνητικών επενδυτών προκειμένου να αυξηθούν οι επιλογές για τους μη επαγγελματίες επενδυτές. Άλλοι ερωτηθέντες έκριναν ότι το προφίλ κινδύνου, οι συμβατικές υποχρεώσεις και ο μη ρευστοποιήσιμος χαρακτήρας των επενδύσεων σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και κοινωνικές επιχειρήσεις δεν είναι απαραιτήτως κατάλληλα για μικροεπενδυτές με μικρότερο κεφάλαιο. Άλλοι σημείωσαν ότι θα απαιτούνταν πρόσθετοι προσαρμοσμένοι κανόνες προστασίας των επενδυτών προκειμένου να υποστηριχθεί αυτή η ομάδα επενδυτών, με κόστος που δεν θα αντιστάθμιζε τις ενδεχόμενες αυξήσεις στη βάση των επενδυτών. Μια προσέγγιση χαρτοφυλακίου για ιδιώτες επενδυτές παρόμοια με εκείνη του κανονισμού (ΕΕ) 2015/760 για τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια 12 αναφέρθηκε ως παράδειγμα του επιπέδου προστασίας που ενδέχεται να απαιτείται. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω επιχειρήματα, η παρούσα πρόταση διατηρεί το «εισιτήριο εισόδου» στα 100 000 EUR για τους ακόλουθους λόγους: η μειωμένη ελάχιστη επένδυση θα εισήγαγε σημαντικούς κινδύνους για την προστασία των επενδυτών και θα μπορούσε, με τη σειρά της, να πλήξει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις εταιρείες EuVECA και τα ταμεία EuSEF. Η μείωση του ελάχιστου ορίου επένδυσης θα έπρεπε αναπόφευκτα να συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα για την προστασία των μικροεπενδυτών που, αφενός, θα επέφεραν δαπάνες και, αφετέρου, θα μείωναν το τελικό όφελος των πιο ευέλικτων καθεστώτων των εταιρειών EuVECA και των ταμείων EuSEF.

Οι έμμεσες δαπάνες των διαχειριστών για την καταχώριση εταιρειών EuVECA και ταμείων EuSEF περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων. Οι ερωτηθέντες τόνισαν ότι οι αρμόδιες αρχές ερμηνεύουν με διαφορετικούς τρόπους τα «επαρκή ίδια κεφάλαια», ενώ ορισμένες αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν τις πλήρεις απαιτήσεις για διαχειριστές που έχουν λάβει άδεια δυνάμει της ΟΔΟΕΕ. Οι ερωτηθέντες αμφισβήτησαν, επίσης, τη συμβατότητα των πρόσθετων τελών που χρεώνονται από ορισμένα κράτη μέλη υποδοχής με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013. Η παρούσα πρόταση αντιμετωπίζει το ζήτημα του κανονιστικού υπερθεματισμού, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών («ΕΑΚΑΑ») να αναπτύξει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα επί των μεθοδολογιών καθορισμού των ποσών των επαρκών ιδίων κεφαλαίων. Διευκρινίζει ακόμη ότι τα κράτη μέλη υποδοχής δεν πρέπει να επιβάλλουν χρεώσεις σε διασυνοριακές εταιρείες EuVECA και σε διασυνοριακά ταμεία EuSEF.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 απαγορεύουν την επιβολή οποιωνδήποτε απαιτήσεων ή διοικητικών διαδικασιών σε σχέση με την εμπορική προώθηση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις στα κράτη μέλη υποδοχής. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η απαγόρευση τηρείται με συνέπεια σε όλα τα κράτη μέλη, ο παρών κανονισμός προβλέπει ρητά ότι τα κράτη μέλη υποδοχής δεν δύνανται να επιβάλλουν τέλη και άλλες χρεώσεις.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων υποστήριξε την επέκταση του φάσματος των στοιχείων ενεργητικού που είναι επιλέξιμα για επενδύσεις από εταιρείες EuVECA, με το επιχείρημα ότι ο ορισμός των οργανισμών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013 είναι υπερβολικά περιοριστικός. Στους σχετικούς λόγους συμπεριλαμβάνεται η δυσκολία των διαχειριστών να εντοπίζουν επαρκείς επενδύσεις που να εμπίπτουν στον ορισμό, καθώς και η ελκυστικότητα της πραγματοποίησης επενδύσεων συνέχειας. Οι ερωτηθέντες πρότειναν, επίσης, αύξηση του ορίου σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων και κατάργηση των ορίων κύκλου εργασιών και ισολογισμού. Η παρούσα πρόταση επιτρέπει επενδύσεις σε επιχειρήσεις που απασχολούν έως 499 εργαζόμενους (μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης). Η παρούσα τροποποίηση ευθυγραμμίζει το πεδίο εφαρμογής των επιλέξιμων επενδύσεων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 με τα προγράμματα επιχειρηματικού κεφαλαίου που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και υποστηρίζονται από χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, όπως το InnovFin. Επιπλέον, η παρούσα πρόταση επιτρέπει, επίσης, επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις εισηγμένες σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, όπως ορίζεται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, 13 ώστε να επιτραπεί σε οντότητες που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης και έχουν ήδη πρόσβαση σε άλλες πηγές χρηματοδότησης, να λαμβάνουν επίσης κεφάλαια από εταιρείες EuVECA. Η παρούσα πρόταση επιτρέπει, επίσης, επενδύσεις συνέχειας σε συγκεκριμένη επιχείρηση η οποία, μετά την πρώτη επένδυση, δεν ανταποκρίνεται πλέον στον ορισμό του οργανισμού χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις.

Συγκέντρωση και χρήση εμπειρογνωμοσύνης

Η Επιτροπή βασίστηκε σε πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την ΕΑΚΑΑ. Η Επιτροπή διοργάνωσε, επίσης, μια στοχευμένη τεχνική ημερίδα στις 27 Ιανουαρίου 2016, διμερείς συναντήσεις και τηλεδιασκέψεις με ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ επίσης χρησιμοποίησε στατιστικά στοιχεία που παρασχέθηκαν από ενώσεις του κλάδου.

Εκτίμηση επιπτώσεων

Η παρούσα πρόταση συνοδεύεται από μια έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων, η οποία εξετάζει ένα φάσμα επιλογών πολιτικής, και συγκεκριμένα εάν θα επιτραπεί στους διαχειριστές που έχουν λάβει άδεια δυνάμει της ΟΔΟΕΕ να χρησιμοποιούν τα σήματα «EuVECA» και «EuSEF», εάν θα επεκταθεί ο ορισμός των οργανισμών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013, εάν θα διατηρηθεί το ελάχιστο «εισιτήριο εισόδου» και αν θα καθοριστούν διοικητικές διαδικασίες και πρόσθετα μέτρα που επιβάλλονται από τα κράτη μέλη υποδοχής.

Η επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου εξέδωσε θετική γνώμη με συστάσεις για την περαιτέρω βελτίωση του σχεδίου της έκθεσης εκτίμησης επιπτώσεων στις 13 Μαΐου 2016. Το σχέδιο έκθεσης στη συνέχεια τροποποιήθηκε, ώστε να συμπεριλάβει τα σχόλια της εν λόγω επιτροπής 14 . Οι κύριες αλλαγές σχετίζονταν με το πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα της νομοθετικής αναθεώρησης, την παρουσίαση των προτιμώμενων επιλογών, τα στοιχεία απλούστευσης και την εξοικονόμηση του διοικητικού κόστους. Η αναθεωρημένη έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων και η συνοπτική παρουσίαση της έκθεσης εκτίμησης επιπτώσεων δημοσιεύονται μαζί με την παρούσα πρόταση 15 .

Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει μια σύνοψη των διαφόρων επιλεγμένων μέτρων, μαζί με μια εκτίμηση των επιπτώσεών τους για τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οφέλη και την αναλογικότητα.

Προτιμώμενες επιλογές πολιτικής

Επιπτώσεις στο κόστος

Οφέλη για τους διαχειριστές που διαχειρίζονται εταιρείες EuVECA και ταμεία EuSEF, τους επενδυτές και τις εταιρείες χαρτοφυλακίου

Αναλογικότητα

Παροχή στους διαχειριστές που έχουν λάβει άδεια δυνάμει της ΟΔΟΕΕ της δυνατότητας να χρησιμοποιούν τα σήματα «EuVECA» και «EuSEF»

Διεύρυνση του ορισμού των οργανισμών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013

Διατήρηση του ελάχιστου ορίου επένδυσης στα 100 000 EUR

Ρητές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 για την αποφυγή επαχθών διοικητικών διαδικασιών και πρόσθετων μέτρων (συμπεριλαμβανομένων των τελών που επιβάλλονται από τα κράτη μέλη υποδοχής), καθώς και μη αναλογικών απαιτήσεων που επιβάλλονται από τα κράτη μέλη καταγωγής.

Δεδομένου ότι έχουν διατηρηθεί τα κύρια χαρακτηριστικά του καθεστώτος, δεν θα υπάρξουν πρόσθετα έξοδα για τους διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού.

Το κόστος αναμένεται να είναι χαμηλότερο από ό,τι επί του παρόντος, καθώς οι προσαρμοσμένοι κανόνες θα προσδιορίσουν ρητώς τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να επιτευχθεί η αναλογικότητα στις απαιτήσεις.

Η παροχή στους διαχειριστές που έχουν λάβει άδεια δυνάμει της ΟΔΟΕΕ της δυνατότητας να χρησιμοποιούν τα σήματα «EuVECA» και «EuSEF» αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στις αμοιβές που καταβάλλονται από τους επενδυτές στους διαχειριστές, καθώς οι διαχειριστές που έχουν λάβει άδεια δυνάμει της ΟΔΟΕΕ βασίζονται σε περισσότερες οικονομίες κλίμακας.

Η διατήρηση του ορίου των 100 000 EUR εξασφαλίζει επίσης ότι δεν θα υπάρχουν νέες απαιτήσεις για την προστασία των καταναλωτών, όπως για παράδειγμα κανόνες θεματοφυλακής ή διαφοροποίησης. Κάτι τέτοιο διαφορετικά θα αύξανε το κόστος για τους διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού και έμμεσα θα αύξανε τις αμοιβές που καταβάλλονται από τους επενδυτές.

 

Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του καθεστώτος για μικρούς διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού διατηρήθηκαν και θα ενισχυθούν περαιτέρω.

Η ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ προστασίας των επενδυτών και χαμηλότερου κόστους και ευελιξίας του καθεστώτος διατηρείται ως έχει.

Δεν υπάρχουν επιπλέον κίνδυνοι για τους επενδυτές.

Οι διαχειριστές που έχουν λάβει άδεια δυνάμει της ΟΔΟΕΕ θα επωφεληθούν από τα πλαίσια των εταιρειών EuVECA και ταμείων EuSEF και θα είναι σε θέση να προωθούν εμπορικώς εταιρείες EuVECA και ταμεία EuSEF σε μη μικροεπενδυτές και άλλους επενδυτές που είναι σε θέση να δεσμεύσουν 100 000 EUR. Μπορούν επίσης να στοχεύουν σε θεσμικούς επενδυτές, όπως ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν ήδη ενθαρρυνθεί να επενδύσουν σε αυτό το πλαίσιο ταμείων δυνάμει των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τη «Φερεγγυότητα ΙΙ».

Καθώς ολοένα και περισσότεροι διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα σήματα «EuVECA» και «EuSEF», το γεγονός αυτό θα έχει με τη σειρά του θετικό αντίκτυπο στις επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και κοινωνικές επιχειρήσεις.

Η διεύρυνση του ορισμού των οργανισμών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, ώστε να συμπεριληφθούν μεγαλύτερες οντότητες θα επιτρέψει τη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων των εταιρειών EuVECA και θα δώσει τη δυνατότητα στις μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από EuVECA.

Η διεύρυνση του ορισμού των οργανισμών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013, επιτρέποντας τις επενδύσεις σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, θα ενισχύσει την ανάπτυξη αυτών των αγορών.

Οι επενδυτές θα έχουν πρόσβαση σε χαρτοφυλάκια EuVECA με μεγαλύτερη διαφοροποίηση, και πιθανώς χαμηλότερο κίνδυνο.

Η διοικητική επιβάρυνση για τους διαχειριστές των EuVECA και EuSEF θα μειωθεί.

Οι προτιμώμενες επιλογές είναι συνεπείς με άλλες νομοθετικές πράξεις και πρωτοβουλίες, και ιδίως την ΟΔΟΕΕ, τις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ βάσει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και τη CMU, και ενισχύουν προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME), του προγράμματος Ορίζων 2020 και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. 

Οι προτιμώμενες επιλογές λαμβάνουν υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 της ΣΕΕ, καθώς επαρκούν για την επίτευξη των στόχων και δεν υπερβαίνουν τα απαιτούμενα για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

Οι επιλεγμένες επιλογές πολιτικής επιδιώκουν να επιτύχουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ του δημοσίου συμφέροντος, της προστασίας των επενδυτών, των ζητημάτων ασφάλειας και εμπιστοσύνης, καθώς και των σχετικών δαπανών. Τα περιττά βάρη αποφεύγονται.

Οι προτεινόμενοι κανόνες δεν υπερβαίνουν τα απαραίτητα για την επίτευξη ενός κοινού νομικού πλαισίου για τις εταιρείες EuVECA και τα ταμεία EuSEF. Έχουν εξεταστεί προσεκτικά και έχουν προσαρμοστεί έτσι ώστε να υποστηρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες ανάπτυξης και την καινοτομία των τομέων EuVECA και EuSEF.

 

Καταλληλότητα της νομοθεσίας και απλούστευση

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 ή ο κανονισμός (EU) αριθ. 346/2013 αποτελούν εθελοντικά πλαίσια ταμείων, των οποίων η εφαρμογή εξαρτάται επομένως από την επιθυμία των ενδιαφερόμενων μερών να δημιουργήσουν τέτοια μέσα χρηματοδότησης. Η παρούσα πρόταση μειώνει τα περιττά βάρη και έξοδα για τους διαχειριστές που επιθυμούν να δημιουργήσουν εταιρείες EuVECA και ταμεία EuSEF.

Οι διαχειριστές εταιρειών EuVECA και ταμείων EuSEF επί του παρόντος υπόκεινται σε διαδικασίες καταχώρισης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην αποφυγή τέτοιων διπλών απαιτήσεων. Από την επανεξέταση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 προκύπτει ότι για το ίδιο μέγεθος εταιρείας/ταμείου, τα επαρκή ίδια κεφάλαια μπορούν να κυμαίνονται μεταξύ των κρατών μελών από 6 500 έως 125 000 EUR και το ανώτατο όριο ευθυγραμμίζεται με τις πλήρεις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τους διαχειριστές που έχουν λάβει άδεια δυνάμει της ΟΔΟΕΕ. Με στόχο την αποφυγή του κανονιστικού υπερθεματισμού, η παρούσα πρόταση ορίζει ότι οι μεθοδολογίες για τον καθορισμό του ποσού των επαρκών ιδίων κεφαλαίων θα πρέπει να αναπτυχθούν σε κανονιστικά τεχνικά πρότυπα από την ΕΑΚΑΑ. Επιπροσθέτως, από την επανεξέταση προκύπτει επίσης ότι ορισμένες αρμόδιες αρχές χρεώνουν τέλη για την εμπορική προώθηση των διασυνοριακών εταιρειών EuVECA και ταμείων EuSEF στην επικράτειά τους. Τα ετήσια τέλη κυμαίνονται από 300 EUR έως 3 000 EUR, ίδια με επίπεδα που ισχύουν για τους οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων που προωθούνται εμπορικά από διαχειριστές που έχουν λάβει άδεια δυνάμει της ΟΔΟΕΕ. Επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη υποδοχής χρεώνουν, επίσης, εφάπαξ τέλη που κυμαίνονται από 300 EUR έως 3 000 EUR κατά την έναρξη της διασυνοριακής εμπορικής προώθησης. Η παρούσα πρόταση απαγορεύει την πρακτική αυτή.

Ως προς αυτό, η έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων προτείνει εξοικονόμηση κόστους ύψους περίπου 40 500 EUR ετησίως ανά εταιρεία EuVECA και ταμείο EuSEF που προωθείται εμπορικά στα 27 κράτη μέλη και συνολική εξοικονόμηση κόστους ύψους 32 εκατ. EUR σε πέντε έτη για όλες τις νέες εταιρείες EuVECA.

   Θεμελιώδη δικαιώματα

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνάδει με το άρθρο 16 σχετικά με την επιχειρηματική ελευθερία, καθώς ανοίγει την εμπορική προώθηση εταιρειών και ταμείων με τα σήματα «EuVECA» και «EuSEF» σε άλλους ελεγχόμενους διαχειριστές. Προωθεί επίσης το άρθρο 47 σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου, δεδομένου ότι διασφαλίζει το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες δεν έχει ληφθεί απόφαση από τις αρμόδιες αρχές.

Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η παρούσα πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων

Ο τροποποιημένος κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και ο τροποποιημένος κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 θα αξιολογηθούν τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος τους.

Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση θα επικεντρωθεί σε τέσσερα ζητήματα: i) εάν τα τροποποιημένα πλαίσια είναι ελκυστικά για τους διαχειριστές που έχουν λάβει άδεια δυνάμει της ΟΔΟΕΕ ώστε να προωθούν εμπορικώς εταιρείες EuVECA και ταμεία EuSEF, ii) εάν τα πλαίσια συνέβαλαν σε αύξηση των υπό διαχείριση στοιχείων ενεργητικού σε εταιρείες EuVECA και ταμεία EuSEF, και ευρύτερα στοιχείων ενεργητικού που επενδύονται σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και κοινωνικού αντίκτυπου, iii) εάν τα τροποποιημένα κριτήρια για τους οργανισμούς χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αύξησαν τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται από τις εταιρείες EuVECA και iv) εάν οι ρητές διατάξεις σχετικά με την απαγόρευση για τα κράτη μέλη υποδοχής να επιβάλουν τέλη και επαρκή ίδια κεφάλαια μείωσαν το διοικητικό κόστος και τα έξοδα εμπορικής προώθησης για τις εταιρείες EuVECA και τα ταμεία EuSEF.

Οι δείκτες για την παρακολούθηση αυτή θα περιλαμβάνουν i) τα συνολικά δεδομένα σχετικά με τους τομείς ευρωπαϊκού επιχειρηματικού κεφαλαίου και κοινωνικού αντίκτυπου, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου και κοινωνικού αντίκτυπου που δεν αποτελούν ούτε εταιρεία EuVECA ούτε ταμείο EuSEF, ii) τον αριθμό των εταιρειών EuVECA και ταμείων EuSEF, τον αριθμό των διαχειριστών που έχουν λάβει άδεια δυνάμει της ΟΔΟΕΕ οι οποίοι διαχειρίζονται και προωθούν εμπορικώς εταιρείες EuVECA και ταμεία EuSEF, καθώς και τον αριθμό των διαχειριστών EuVECA και EuSEF που έχουν καταχωριστεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013, iii) την αξία των υπό διαχείριση στοιχείων ενεργητικού σε εταιρείες EuVECA και ταμεία EuSEF και το μέσο μέγεθος των εν λόγω εταιρειών και ταμείων, iv) το κόστος εμπορικής προώθησης των διασυνοριακών εταιρειών EuVECA και ταμείων EuSEF, v) τη συνοχή του επιπέδου των ιδίων κεφαλαίων που κατέχονται από διαχειριστές EuVECA και EuSEF και vi) το κόστος της σύστασης εταιρειών/ταμείων. Η παρακολούθηση θα διεξάγεται σε συνεργασία με την ΕΑΚΑΑ, η οποία αναλαμβάνει την τήρηση μητρώου διαχειριστών EuVECA και EuSEF και εταιρειών EuVECA και ταμείων EuSEF και, κατά περίπτωση, βάσει της υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της ΟΔΟΕΕ. Τα εμπορικά στοιχεία και οι εκθέσεις που αφορούν τις εταιρείες EuVECA και τα ταμεία EuSEF και τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και κοινωνικού αντίκτυπου επίσης θα αναθεωρηθούν, προκειμένου να αποτυπωθούν οι επιπτώσεις των εταιρειών EuVECA και ταμείων EuSEF υπό ευρύτερη προοπτική.

Αναλυτική επεξήγηση των ειδικών διατάξεων της πρότασης

Το άρθρο 1 στοιχείο 1) και το άρθρο 2 στοιχείο 1) επιτρέπουν στους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων με άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις να χρησιμοποιούν τα σήματα «EuVECA» και «EuSEF» αντίστοιχα, σε σχέση με την εμπορική προώθηση των εν λόγω εταιρειών και ταμείων στην Ένωση. Οι διαχειριστές αυτοί θα πρέπει να καταχωρίζουν τις εταιρείες EuVECA και τα ταμεία EuSEF που διαχειρίζονται και να συμμορφώνονται προς τις ειδικές διατάξεις που προβλέπονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013 ή τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013, αντίστοιχα, ιδίως το όριο του 30% για τις επενδύσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, τους κανόνες σχετικά με τους επιλέξιμους επενδυτές, τις ειδικές γνωστοποιήσεις σε επενδυτές και τις κοινοποιήσεις. Οι εν λόγω διαχειριστές που διαχειρίζονται ταμεία EuSEF θα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις που καθορίζουν τις διαδικασίες για τη μέτρηση του βαθμού στον οποίο οι οργανισμοί χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις στους οποίους επενδύουν τα ταμεία αυτά επιτυγχάνουν μετρήσιμες θετικές κοινωνικές επιπτώσεις.

Το άρθρο 1 στοιχείο 2) επαναπροσδιορίζει τον ορισμό των οργανισμών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και περιλαμβάνει είτε μη εισηγμένες επιχειρήσεις που απασχολούν έως 499 άτομα ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις εισηγμένες σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία 12) και 13)4 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Επίσης, επιτρέπει επενδύσεις συνέχειας σε οργανισμούς χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, δηλαδή επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια του ορισμού, αλλά τα πληρούσαν κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της αρχικής επένδυσης από την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις στις επιχειρήσεις αυτές. Το άρθρο 1 στοιχείο 2) και το άρθρο 2 στοιχείο 2) τροποποιούν τον ορισμό της αρμόδιας αρχής και τον ορισμό του κράτους μέλους καταγωγής.

Το άρθρο 1 στοιχείο 3) και το άρθρο 2 στοιχείο 3) αναθέτουν στην ΕΑΚΑΑ την ανάπτυξη σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που θα καθορίσουν τις μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό των επαρκών ιδίων κεφαλαίων. Οι μεθοδολογίες πρέπει να κάνουν τη διάκριση μεταξύ εταιρειών EuVECA και ταμείων EuSEF που υπόκεινται σε εσωτερική και εξωτερική διαχείριση, να λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος και την εσωτερική οργάνωση των διαχειριστών που έχουν καταχωριστεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 και των διαχειριστών που έχουν λάβει άδεια δυνάμει του άρθρου 6 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και να διασφαλίζουν ότι τα ποσά που συνιστούν επαρκή ίδια κεφάλαια δεν υπερβαίνουν τα ποσά που ορίζονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Το άρθρο στοιχείο 4) 1 και το άρθρο 2 στοιχείο 4) στοχεύουν στον εξορθολογισμό της διαδικασίας καταχώρισης. Πρώτον, οι διατάξεις ορίζουν ότι η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ενημερώνει τους διαχειριστές εάν έχουν καταχωριστεί, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών. Δεύτερον, οι διατάξεις αποσκοπούν στην αποφυγή διαδικασιών διπλής καταχώρισης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Το άρθρο 1 στοιχείο 5) και το άρθρο 2 στοιχείο 5) θεσπίζουν τις προϋποθέσεις για την καταχώριση εταιρειών EuVECA και ταμείων EuSEF από διαχειριστές που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Ο παρών κανονισμός επιτρέπει την καταχώριση εταιρειών EuVECA και ταμείων EuSEF από τους διαχειριστές αυτούς σε κράτη μέλη άλλα από τα κράτη μέλη στα οποία οι εν λόγω διαχειριστές έχουν λάβει άδεια. Τo στοιχείο 5) διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε άρνηση ή παράλειψη καταχώρισης των διαχειριστών ή των εταιρειών EuVECA και ταμείων EuSEF πρέπει να τεκμηριώνεται, να κοινοποιείται και να υπόκειται σε δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων.

Το άρθρο 1 στοιχείο 6) και το άρθρο 2 στοιχείο 6) προβλέπουν ρητώς ότι δεν μπορούν να επιβάλλονται τέλη και λοιπές χρεώσεις από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής σε σχέση με τη διασυνοριακή εμπορική προώθηση εταιρειών EuVECA και ταμείων EuSEF. Επιπλέον, επεκτείνουν τις διασυνοριακές κοινοποιήσεις μεταξύ εθνικών εποπτικών φορέων αναφορικά με τις εταιρείες EuVECA και τα ταμεία EuSEF που έχουν καταχωριστεί και προωθούνται εμπορικά από διαχειριστές που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Το άρθρο 1 στοιχείο 7) και το άρθρο 2 στοιχείο 7) διασφαλίζει ότι η βάση δεδομένων της ΕΑΚΑΑ περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με όλους τους διαχειριστές εταιρειών EuVECA και ταμείων EuSEF και τα ταμεία που αυτοί προωθούν εμπορικά.

Το άρθρο 1 στοιχείο 8) και το άρθρο 2 στοιχείο 8) τροποποιούν την ημερομηνία μέχρι την οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιήσουν τους κανόνες που ισχύουν για παραβιάσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων από διαχειριστές που έχουν λάβει άδεια δυνάμει του άρθρου 6 της οδηγίας 2011/61/ ΕΕ και χρησιμοποιούν τα σήματα «EuVECA» και «EuSEF» σε σχέση με την εμπορική προώθηση εταιρειών EuVECA και ταμείων EuSEF.

Το άρθρο 1 στοιχείο 9) και το άρθρο 2 στοιχείο 9) διασφαλίζουν την επιβολή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 στους διαχειριστές που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, οι οποίοι διαχειρίζονται εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις και χρησιμοποιούν τα σήματα «EuVECA» και «EuSEF» αντίστοιχα, σε σχέση με την εμπορική προώθηση των εν λόγω εταιρειών και ταμείων.

Το άρθρου 1 στοιχείο 10) και το άρθρο 2 στοιχείο 10) ορίζουν ότι η αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 θα πραγματοποιηθεί τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος των κανονισμών αυτών.

2016/0221 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 16

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 17 ,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία 18 ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1)Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 19 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 20 θεσπίζουν ομοιόμορφες απαιτήσεις και προϋποθέσεις για τους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που επιθυμούν να χρησιμοποιούν στην Ένωση τον προσδιορισμό «EuVECA» ή «EuSEF» για την εμπορική προώθηση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 περιέχουν κανόνες που διέπουν, ιδίως, τις επενδύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, τους οργανισμούς χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και τους επιλέξιμους επενδυτές. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013, μόνο οι διαχειριστές με υπό διαχείριση στοιχεία ενεργητικού που δεν υπερβαίνουν συνολικά το ανώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 21 πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χρήση των σημάτων «EuVECA» και «EuSEF» αντίστοιχα.

2)Η ανακοίνωση σχετικά με ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, της 16ης Νοεμβρίου 2014 22 , παρέχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση της έλλειψης χρηματοδότησης η οποία αποτελεί τροχοπέδη για τις δυνατότητες της Ευρώπης να αναπτυχθεί και να προσφέρει θέσεις εργασίας για τους πολίτες της. Στοχεύει στην αποδέσμευση ιδιωτικών επενδύσεων με τη χρήση δημόσιας χρηματοδότησης και με τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για το επενδυτικό περιβάλλον.

3)Η ανακοίνωση σχετικά με την Ένωση Κεφαλαιαγορών, της 30ής Σεπτεμβρίου 2015 23 , αποτελεί σημαντικό στοιχείο του επενδυτικού σχεδίου. Στοχεύει στη μείωση του κατακερματισμού των χρηματοπιστωτικών αγορών και την αύξηση της προσφοράς κεφαλαίου για τις επιχειρήσεις μέσω της δημιουργίας μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς κεφαλαίων. Η ανακοίνωση προσδιορίζει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να διασφαλιστεί ότι τα πλαίσια μπορούν να υποστηρίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επενδύσεις σε ΜΜΕ.

4)Η αγορά των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να ανοίξει προκειμένου να αυξηθούν οι επιδράσεις κλίμακας, να μειωθεί το κόστος συναλλαγών και λειτουργίας, να βελτιωθεί ο ανταγωνισμός και να αυξηθούν οι επιλογές των επενδυτών. Η διεύρυνση της βάσης των υποψηφίων διαχειριστών συμβάλλει στο άνοιγμα της εν λόγω αγοράς. Αναμένεται να ωφελήσει τις επιχειρήσεις που αναζητούν επενδύσεις, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε χρηματοδότηση από ένα μεγαλύτερο και πιο ποικίλο φάσμα πηγών ριψοκίνδυνων επενδύσεων. Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 θα πρέπει, συνεπώς, να επεκταθεί με το άνοιγμα της χρήσης των σημάτων «EuVECA» και «EuSEF» από διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

5)Προκειμένου να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών, οι εν λόγω διαχειριστές θα πρέπει να εξακολουθήσουν να υπόκεινται στις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και παράλληλα να συμμορφώνονται προς ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013, και ιδίως τις διατάξεις που αφορούν τις επιλέξιμες επενδύσεις, τους στοχευόμενους επενδυτές και τις απαιτήσεις πληροφόρησης.

6)Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές ενημερώνονται για κάθε νέα χρήση των σημάτων «EuVECA» και «EuSEF», οι διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ θα πρέπει να καταχωρίζουν κάθε εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις ή ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις το οποίο σκοπεύουν να διαχειριστούν και να προωθήσουν εμπορικά. Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι εν λόγω διαχειριστές δύνανται να διατηρούν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, έχοντας τη δυνατότητα να διαχειρίζονται οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη, ενώ παράλληλα διευρύνουν περαιτέρω το φάσμα των προϊόντων που προσφέρουν.

7)Το φάσμα των επιλέξιμων επιχειρήσεων στις οποίες δύνανται να επενδύουν οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να αυξήσει περαιτέρω την προσφορά κεφαλαίων στις επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, ο ορισμός των οργανισμών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει εταιρείες που απασχολούν έως 499 εργαζόμενους (μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης) και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ. Οι νέες επενδυτικές επιλογές θα πρέπει, επίσης, να επιτρέπουν σε οντότητες που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, οι οποίες έχουν ήδη πρόσβαση σε άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως οι αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, να λαμβάνουν κεφάλαια από εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, γεγονός που με τη σειρά του θα συμβάλει στην ανάπτυξη των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ.

8)Η συμμετοχή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις στην κλίμακα χρηματοδότησης για μη εισηγμένες ΜΜΕ, μη εισηγμένες μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και ΜΜΕ εισηγμένες σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ θα πρέπει να επιτρέπεται σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η δυνατότητα επίτευξης αποδόσεων από εταιρείες υψηλής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιτρέπονται και οι επενδύσεις συνέχειας μετά την πρώτη επένδυση.

9)Οι διαδικασίες καταχώρισης θα πρέπει να είναι οικονομικά αποδοτικές. Ως εκ τούτου, η καταχώριση ενός διαχειριστή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013 θα πρέπει επίσης να εξυπηρετεί τον σκοπό της καταχώρισης που αναφέρεται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ. Οι αποφάσεις περί καταχώρισης και οι παραλείψεις καταχώρισης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013 ή τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013 θα πρέπει, κατά περίπτωση, να υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο.

10)Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι η απαγόρευση στο κράτος μέλος υποδοχής να επιβάλλει απαιτήσεις ή διοικητικές διαδικασίες σε σχέση με την εμπορική προώθηση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις στην επικράτειά του περιλαμβάνει την απαγόρευση επιβολής τελών και άλλων χρεώσεων στους διαχειριστές των εν λόγω εταιρειών και ταμείων.

11)Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ορίζουν επί του παρόντος ότι οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις πρέπει να διαθέτουν επαρκή ίδια κεφάλαια ανά πάσα στιγμή. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεκτική κατανόηση σε ολόκληρη την Ένωση της έννοιας των επαρκών ιδίων κεφαλαίων για τους εν λόγω διαχειριστές, θα πρέπει να κληθεί η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή («ΕΑΚΑΑ») να καταρτίσει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που ορίζουν τις μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό της έννοιας των επαρκών ιδίων κεφαλαίων.

12)Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός ανοίγει τη χρήση των σημάτων «EuVECA» και «EuSEF» στους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η κεντρική βάση δεδομένων, που τηρείται από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013, θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα οποία διαχειρίζονται και προωθούν εμπορικά οι εν λόγω διαχειριστές.

13)Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, και συγκεκριμένα η περαιτέρω ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς για τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις με την ενίσχυση της χρήσης των σημάτων «EuVECA» και «EuSEF», δεν δύνανται να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, επομένως, λόγω της κλίμακας και των συνεπειών τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

14)Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 τροποποιείται ως εξής:

(1)Στο άρθρο 2, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.    Τα άρθρα 5 και 6, το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και θ) και το άρθρο 14α του παρόντος κανονισμού ισχύουν για τους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, οι οποίοι διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και σκοπεύουν να χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό «EuVECA» σε σχέση με την εμπορική προώθηση των εν λόγω εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»

(2)Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)    Το στοιχείο ια) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ια)    «κράτος μέλος καταγωγής»: το κράτος μέλος στο οποίο ο διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις έχει την καταστατική έδρα του,»

β)    Στο στοιχείο δ), το σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«i)    κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η επένδυση από την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις στην επιχείρηση αυτή, συμμορφώνεται με μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

   η επιχείρηση δεν έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία 21) και 22) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, και απασχολεί έως 499 άτομα,

   η επιχείρηση είναι μικρομεσαία επιχείρηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 12) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, η οποία είναι εισηγμένη σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 13) της εν λόγω οδηγίας.»

γ)    Το στοιχείο ιγ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ιγ)    «αρμόδια αρχή»:

i)    για τους διαχειριστές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ,

ii)    για τους διαχειριστές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ,

iii)    για τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει την καταστατική της έδρα ή τα κεντρικά της γραφεία η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις,»

_______________________________________________________________

*    Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

(3)Στο άρθρο 10 εισάγεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

«3.    Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζουν τις μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό της έννοιας των επαρκών ιδίων κεφαλαίων. Οι μεθοδολογίες αυτές:

α)    κάνουν τη διάκριση μεταξύ της έννοιας των επαρκών ιδίων κεφαλαίων για εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και υπόκεινται σε εσωτερική διαχείριση και της έννοιας των επαρκών ιδίων κεφαλαίων για τους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίοι αποτελούν εξωτερικούς διαχειριστές,

β)    λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος και την εσωτερική οργάνωση των διαχειριστών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 ώστε να διασφαλίζονται ουδέτερες συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των διαχειριστών αυτών και των διαχειριστών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου,

γ)    διασφαλίζουν ότι τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή των εν λόγω μεθοδολογιών δεν υπερβαίνουν τα ποσά που ορίζονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»·

(4)Στο άρθρο 14 εισάγονται οι ακόλουθες παράγραφοι 3α και 3β:

«3α.    Οι διαχειριστές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ενημερώνονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τους αν έχουν καταχωριστεί ως διαχειριστές εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3β.    Η καταχώριση σύμφωνα με το παρόν άρθρο αποτελεί καταχώριση για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.»·

(5)Εισάγονται τα ακόλουθα άρθρα 14α και 14β:

«Άρθρο 14α

1.    Οι διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ υποβάλλουν αίτηση καταχώρισης των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, για τις οποίες προτίθενται να χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό «EuVECA».

2.    Η αίτηση καταχώρισης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)    τους κανόνες ή τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις,

β)    τις πληροφορίες για την ταυτότητα του θεματοφύλακα,

γ)    τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1.

Για τους σκοπούς του στοιχείου γ) του πρώτου εδαφίου, οι πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος κανονισμού αναφέρονται στις ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται για τη συμμόρφωση προς τα άρθρα 5 και 6 και το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και θ).

3.    Η αρμόδια αρχή της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις καταχωρίζει κάθε εταιρεία ως εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις αν ο διαχειριστής της εταιρείας πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

4.    Οι διαχειριστές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ενημερώνονται από την αρμόδια αρχή της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις αν η εταιρεία έχει καταχωριστεί ως εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή από τους εν λόγω διαχειριστές των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

5.    Η καταχώριση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 ισχύει σε ολόκληρο το έδαφος της Ένωσης και επιτρέπει την εμπορική προώθηση των εν λόγω εταιρειών με τον προσδιορισμό «EuVECA» σε ολόκληρη την Ένωση.

Άρθρο 14β

Οποιαδήποτε άρνηση καταχώρισης των διαχειριστών που αναφέρονται στο άρθρο 14 και των εταιρειών που αναφέρονται στο άρθρο 14α τεκμηριώνεται, κοινοποιείται στους διαχειριστές που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα και υπόκειται σε δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων. Το εν λόγω δικαίωμα προσφυγής υφίσταται ακόμη και εάν δεν έχει ληφθεί απόφαση επί της καταχώρισης εντός δύο μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.»·

(6)Στο άρθρο 16, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.    Αμέσως μετά την καταχώριση ενός διαχειριστή εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, την προσθήκη μιας νέας εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, την προσθήκη μιας νέας έδρας για τη σύσταση εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις ή την προσθήκη νέου κράτους μέλους στο οποίο ο διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις προτίθεται να προωθήσει εμπορικά τις εν λόγω εταιρείες, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποιούν το γεγονός αυτό στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής, καθώς και στην ΕΑΚΑΑ.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, η αρμόδια αρχή μιας εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, η οποία έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 14α, κοινοποιεί αμέσως την εν λόγω καταχώριση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του διαχειριστή της εν λόγω εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις.

2.    Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής δεν επιβάλλουν στους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις οποιεσδήποτε απαιτήσεις ή διοικητικές διαδικασίες σχετικά με την εμπορική προώθηση των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου τους που πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν απαιτούν οποιαδήποτε έγκριση της εμπορικής προώθησης πριν από την έναρξή της.

Οι απαιτήσεις ή διοικητικές διαδικασίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνουν τα τέλη και λοιπές χρεώσεις.»

(7)Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 17

Η ΕΑΚΑΑ διατηρεί κεντρική βάση δεδομένων, προσβάσιμη από το κοινό μέσω του διαδικτύου, η οποία περιέχει όλους τους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό «EuVECA» και τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, για τις οποίες οι εν λόγω διαχειριστές χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό αυτό, καθώς και τις χώρες στις οποίες πραγματοποιείται η εμπορική προώθηση των εν λόγω εταιρειών.»·

(8)Στο άρθρο 20 παράγραφος 2, η ημερομηνία «16 Μαΐου 2015» αντικαθίσταται από την ένδειξη «[24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού]»·

(9)Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής:

α)    Το στοιχείο γ) της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)    χρησιμοποιεί τον προσδιορισμό «EuVECA», αλλά δεν έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 14, ή η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις δεν έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 14α,»

β)    Το στοιχείο ε) της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε)    πέτυχε την καταχώρισή του με ψευδείς δηλώσεις ή κάθε άλλο παράτυπο μέσο, κατά παράβαση του άρθρου 14 ή του άρθρου 14α,»

γ)    Το στοιχείο α) της παραγράφου 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)    λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμορφώνονται με τα άρθρα 5 και 6, το άρθρο 7 στοιχεία α) και β) και τα άρθρα 12 έως 14α,»

(10)Στο άρθρο 26 παράγραφος 2, η ημερομηνία «22 Ιουλίου 2017» αντικαθίσταται από την ένδειξη «[48 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού]».

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 τροποποιείται ως εξής:

(1)Στο άρθρο 2, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.    Τα άρθρα 5 και 6, 10, 13 παράγραφος 2, το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ) και το άρθρο 15α του παρόντος κανονισμού ισχύουν για τους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, οι οποίοι διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις και προτίθενται να χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό «EuSEF» σε σχέση με την εμπορική προώθηση των εν λόγω ταμείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»

(2)Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)    Το στοιχείο ια) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«κράτος μέλος καταγωγής»: το κράτος μέλος στο οποίο ο διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις έχει την καταστατική έδρα του,»

β)    Το στοιχείο ιγ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ιγ)    «αρμόδια αρχή»:

i)    για τους διαχειριστές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ,

ii)    για τους διαχειριστές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ,

iii)    για τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα ή τα κεντρικά του γραφεία το εκάστοτε ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις,»

(3)Στο άρθρο 11 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

«3.    Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζουν τις μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό της έννοιας των επαρκών ιδίων κεφαλαίων. Οι μεθοδολογίες αυτές:

α)    κάνουν τη διάκριση μεταξύ της έννοιας των επαρκών ιδίων κεφαλαίων για τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις και υπόκεινται σε εσωτερική διαχείριση και της έννοιας των επαρκών ιδίων κεφαλαίων για τους διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίοι αποτελούν εξωτερικούς διαχειριστές,

β)    λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος και την εσωτερική οργάνωση των διαχειριστών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 ώστε να διασφαλίζονται ουδέτερες συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των διαχειριστών αυτών και των διαχειριστών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου,

γ)    διασφαλίζουν ότι τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή των εν λόγω μεθοδολογιών δεν υπερβαίνουν τα ποσά που ορίζονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»·

(4)Στο άρθρο 15 εισάγονται οι ακόλουθες παράγραφοι 3α και 3β:

«3α.    Οι διαχειριστές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ενημερώνονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τους αν έχουν καταχωριστεί ως διαχειριστές ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3β.    Η καταχώριση σύμφωνα με το παρόν άρθρο αποτελεί καταχώριση για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.»·

(5)Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 15α και 15β:

«Άρθρο 15α

1.    Οι διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ υποβάλλουν αίτηση καταχώρισης των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, για τα οποία προτίθενται να χρησιμοποιούν την ονομασία «EuSEF».

2.    Η αίτηση καταχώρισης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)    τους κανόνες ή τα καταστατικά έγγραφα του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις,

β)    τις πληροφορίες για την ταυτότητα του θεματοφύλακα,

γ)    τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1.

Για τους σκοπούς του στοιχείου γ) του πρώτου εδαφίου, οι πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος κανονισμού αναφέρονται στις ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται για τη συμμόρφωση με τα άρθρα 5, 6 και 10, το άρθρο 13 παράγραφος 2 και το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ).

3.    Η αρμόδια αρχή του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις καταχωρίζει κάθε ταμείο ως ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις αν ο διαχειριστής του ταμείου πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

4.    Οι διαχειριστές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ενημερώνονται από την αρμόδια αρχή του ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις αν το ταμείο αυτό έχει καταχωριστεί ως ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή από τους εν λόγω διαχειριστές όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

5.    Η καταχώριση ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 ισχύει για ολόκληρο το έδαφος της Ένωσης και επιτρέπει την εμπορική προώθηση των εν λόγω ταμείων υπό την ονομασία «EuSEF» σε ολόκληρη την Ένωση.

Άρθρο 15β

Οποιαδήποτε άρνηση καταχώρισης των διαχειριστών που αναφέρονται στο άρθρο 15 και των ταμείων που αναφέρονται στο άρθρο 15α τεκμηριώνεται, κοινοποιείται στους διαχειριστές που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα και υπόκειται σε δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων. Το εν λόγω δικαίωμα προσφυγής υφίσταται ακόμη και εάν δεν έχει ληφθεί απόφαση επί της καταχώρισης εντός δύο μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.»·

(6)Στο άρθρο 17, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.    Αμέσως μετά την καταχώριση ενός διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, η προσθήκη νέου ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, η προσθήκη νέας έδρας για τη σύσταση ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις ή η προσθήκη νέου κράτους μέλους στην αγορά του οποίου προτίθεται να προωθήσει εμπορικώς ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις ο διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποιούν το γεγονός αυτό στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής, καθώς και στην ΕΑΚΑΑ.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, η αρμόδια αρχή ενός ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, το οποίο έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 15α, κοινοποιεί αμέσως την εν λόγω καταχώριση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του διαχειριστή του εν λόγω ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις.

2.    Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής δεν επιβάλλουν στους διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις οποιεσδήποτε απαιτήσεις ή διοικητικές διαδικασίες σχετικά με την εμπορική προώθηση των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας τους που πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν απαιτούν οποιαδήποτε έγκριση της εμπορικής προώθησης πριν από την έναρξή της.

Οι απαιτήσεις ή διοικητικές διαδικασίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνουν τα τέλη και λοιπές χρεώσεις.»·

(7)Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 18

Η ΕΑΚΑΑ διατηρεί κεντρική βάση δεδομένων, προσβάσιμη από το κοινό μέσω του διαδικτύου, η οποία περιέχει όλους τους διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό «EuSEF» και τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, για τα οποία οι εν λόγω διαχειριστές χρησιμοποιούν την ονομασία αυτή, καθώς και τις χώρες στις οποίες πραγματοποιείται η εμπορική προώθηση των εν λόγω ταμείων.»

(8) Στο άρθρο 21 παράγραφος 2, η ημερομηνία «16 Μαΐου 2015» αντικαθίσταται από την ένδειξη «[24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού]»·

(9)Το άρθρο 22 τροποποιείται ως εξής:

α)    Το στοιχείο γ) της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)    χρησιμοποιεί τον προσδιορισμό «EuSEF», αλλά δεν έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 15, ή το ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις δεν έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 15α,»

β)    Το στοιχείο ε) της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε)    έχει πετύχει καταχώριση μέσω ψευδών δηλώσεων ή οιωνδήποτε άλλων παράτυπων τρόπων, κατά παράβαση του άρθρου 15 ή του άρθρου 15α,»

γ)    Το στοιχείο α) της παραγράφου 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)    λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμορφώνονται προς τα άρθρα 5 και 6, το άρθρο 7 στοιχεία α) και β) και τα άρθρα 13 έως 15α,»

(10)Στο άρθρο 27 παράγραφος 2, η ημερομηνία «22 Ιουλίου 2017» αντικαθίσταται από την ένδειξη «[48 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού]».

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο