Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Ένωση Εμμίσθων Δικηγόρων: «Μη νόμιμη η εγκύκλιος 28/17 του Ε.Φ.Κ.Α., ειδικά ως προς την πρόνοια των παλαιών (προ της 31.12.1992) ασφαλισμένων»Ανδρέας Κουτσόλαμπρος
Δικηγόρος, Πρόεδρος της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων


emmisthos.blogspot.gr

Με μεγάλη καθυστέρηση δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια και δόθηκε στη δημοσιότητα η εγκύκλιος με αριθμό 28/2017 του ΕΦΚΑ με ΘΕΜΑ: "Ένταξη στον ΕΦΚΑ των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα μέ Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ.ΕΤΑΑ-Τομέα Τ.Α.Ν.".

Η εγκύκλιος, οφείλουμε να πούμε ότι είναι κόντρα στο Νόμο, ειδικώς επί της εισφοράς πρόνοιας, όπως θα αναλύσουμε κατωτέρω. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, μας ειπώθηκε ότι συμμερίζονται τη δική μας άποψη, αλλά δυστυχώς το Υπουργείο έχει άλλη άποψη και αυτή περιλήφθηκε στην εγκύκλιο!

Θα επιχειρήσουμε μια πρώτη νομική προσέγγιση της εγκυκλίου:

Στο μεγαλύτερο μέρος της η εγκύκλιος δεν διαφέρει από όσα κατά καιρούς έχουμε γράψει και δημοσιεύσει τόσο στο παρόν ιστολόγιο, όσον και σε άρθρα και ομιλίες μας. Ως εκ τούτου, η καθυστέρηση στην έκδοση της εγκυκλίου είναι παντελώς αδικαιολόγητη, ενώ ήδη έχει στερήσει σημαντικά έσοδα από τον ΕΦΚΑ (τις εισφορές των περίπου 4.000 εμμίσθων δικηγόρων) και έχει προκαλέσει μεγάλη ταλαιπωρία και ανησυχία στους δικηγόρους, τους εντολείς και κυρίως τους λογιστές τους.

1. Από τον τίτλο, στον οποίο περιλαμβάνεται η φράση "απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα", προοιωνίζεται νεότερη εγκύκλιος για τους δικηγόρους που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα. Με δεδομένο ότι τα πακέτα κάλυψης για τις ΑΠΔ των δημοσίων υπαλλήλων δεν έχουν βγει ακόμη, μάλλον οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι στη σχετική εγκύκλιο, θα περιλαμβάνονται και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή του δημοσίου τομέα.

2. Ως βάση υπολογισμού των εισφορών ορίζεται το σύνολο της αντιμισθίας του δικηγόρου, εξαιρουμένων εκτάκτων παροχών λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.

3. Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών είναι το ποσόν των 5.860,80 ευρώ, το οποίο εφαρμόζεται και επί έμμισθης εντολής σε περισσότερους του ενός εργοδότες (κάτι που επιτρέπει ο Νέος Κ.Δ.), μόνον όμως ως προς την εισφορά ασφαλισμένου (άρθρο 38 παρ.2β΄). Δεν διευκρινίζει η εγκύκλιος πως επιμερίζεται η εισφορά ασφαλισμένου δικηγόρου μεταξύ των περισσοτέρων εργοδοτών. Κατά την άποψή μας, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, το ποσόν θα πρέπει να επιμερίζεται συμμέτρως μεταξύ των εργοδοτών. π.χ. Συνάδελφος Δικηγόρος Αθηνών με δύο αντιμισθίες, η πρώτη 4.000 ευρώ και η δεύτερη 3.000 ευρώ και συνολικά 7.000 ευρώ. Η συνολική εισφορά ασφαλισμένου δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.860,80 ευρώ Χ 16,72% = 979,93 ευρώ. Άρα θα πρέπει να επιμεριστεί μεταξύ των δύο εντολέων ως εξής: Ο πρώτος θα παρακρατήσει 979,93 Χ 4/7 = 559,96 ευρώ και ο δεύτερος 979,93 Χ 3/7 = 419,97 ευρώ.

4. Δεν διευκρινίζεται αν το ανώτατο όριο των 5.860 ευρώ είναι Χ 12 ή Χ 14.

5. Οι εισφορές, όπως προ καιρού έχουμε επισημάνει, ως και η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των δικηγόρων με έμμισθη εντολή θα περιλαμβάνονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ). Όσοι εργοδότες έχουν απογραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών του τ. ΙΚΑ, δεν χρειάζεται να απογραφούν και πάλι. Οι μη απογεγραμμένοι εργοδότες που θα απασχολήσουν δικηγόρους με έμμισθη εντολή θα πρέπει να απογραφούν στο σχετικό Μητρώο του ΕΦΚΑ με τη συνήθη διαδικασία στο αρμόδιο Υποκατάστημα τ.ΙΚΑ της έδρας τους. Οι ΑΠΔ υποβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επομένου μήνα.

6. Η καταχώρηση του δικηγόρου θα γίνεται με βάση τον ΑΜΚΑ, και κατά συνέπεια δεν απαιτείται η απόδοση νέου Α.Μ.Α. κατά τα πρότυπα του ΙΚΑ. Προφανώς έχει μεταφερθεί (όπως είχαμε και εμείς την ευκαιρία να ελέγξουμε μέσω λογιστηρίου Ανώνυμης Εταιρείας του Δημοσίου) το αρχείο των εμμίσθων δικηγόρων από το τ.ΤΑΝ και ενταχθεί στο μητρώο μισθωτών του ΕΦΚΑ.

7. Κατά τη συμπλήρωση της ΑΠΔ υπάρχει ειδικό πεδίο (43) με τίτλο επιδότηση ασφαλισμένου, όπου τίθεται η ασφαλιστική εισφορά που έχει καταβληθεί μέσω των γραμματίων προείσπραξης ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ. Ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρεί και να επιδεικνύει σε τυχόν έλεγχο όλα τα γραμμάτια προείσπραξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παρακράτηση από γραμμάτιο παγίας, καταβάλλεται το σύνολο της εισφοράς ασφαλισμένου. Σε περίπτωση παρακρατηθείσας εισφοράς που υπερβαίνει τη μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου δικηγόρου, αυτή μεταφέρεται στην επόμενη περίοδο.
Σημειώνεται πως δεν  υπάρχει καμία πρόβλεψη για επιστροφή εισφοράς ή περαιτέρω συμψηφισμό με άλλες οφειλές, ή μεταφορά στο επόμενο έτος, για συναδέλφους που οι παρακρατήσεις από τα γραμμάτια υπερβαίνουν την δική τους ασφαλιστική εισφορά.
Ο ως άνω τρόπος είναι βέβαιον πως θα προκαλέσει αναστάτωση στα λογιστήρια των εργοδοτών που θα είναι αναγκασμένα να τηρούν επιπλέον στοιχεία, ενώ μάλλον θα δημιουργηθούν και τριβές, από την ως άνω μάλλον δαιδαλώδη διαδικασία. Έτσι ενώ για τα γραμμάτια της ελεύθερης δικηγορίας υπάρχει αυτόματη εισαγωγή τους στο σύστημα και αυτόματη αφαίρεση από τις εισφορές, οι έμμισθοι δικηγόροι του ιδιωτικού τομέα και οι εργοδότες τους υφίστανται μια περαιτέρω ταλαιπωρία, η οποία ευχόμαστε να μη δημιουργήσει τριβές στην έμμισθη σχέση.

8. Η υποβολή των ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων Ιανουαρίου έως και Μαΐου  2017, εφόσον αυτές υποβληθούν μέχρι 31.7.2017, θα θεωρηθεί εμπρόθεσμη. Πρόσθετη ταλαιπωρία περιμένει τους λογιστές, αφού θα πρέπει να τις υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ (έδρας του εργοδότη) με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο. Είναι προφανές ότι στις ΑΠΔ δεν εμπλέκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του τ.ΤΑΝ, αλλά τα αρμόδια Υποκαταστήματα του τ.ΙΚΑ.

9. Όπως σε απαντήσεις ερωτήσεων είχαμε επισημάνει δεν υπάρχει υποχρέωση αναγγελίας πρόσληψης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ούτε φυσικά στον ΟΑΕΔ. Παραμένει φυσικά η υποχρέωση κοινοποίησης της σύμβασης έμμισθης εντολής στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.

10. Ως προς τα ποσοστά και τα πακέτα κάλυψης, επισυνάπτονται οι σχετικοί πίνακες στο τέλος της ανάρτησης.

11. Με παρέμβασή μας το Δεκέμβριο του 2016, αμέσως μετά την έκδοση της πρώτης εγκυκλίου του Υπουργείου, εκδόθηκε ορθή επανάληψη και οι έμμισθοι δικηγόροι εξαιρέθηκαν ρητώς από τα συνεισπραττόμενα (Ανεργία, εργατική εστία, κατοικία κλπ.). Αυτό επαναλαμβάνεται στην παρ. Δ΄της εγκυκλίου.

12. Δυστυχώς και αυτή η εγκύκλιος (όπως και η αντίστοιχη των Υγειονομικών) δεν παρέλειψε τα λάθη. Ειδικώς στην παρ. Ε΄αναφέρεται:

"Ε. Με τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν.4461/2017,  αντικαθίσταται η περίπτωση β΄της παρ.2 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 ως ακολούθως: (Σημειώνουμε το ΦΕΚ Α 38/28.3.2017 και ότι ήταν η τέταρτη (σε ένα έτος) τροποποίηση του άρθρου 35 του Νόμου, η οποία (ως προς το κεφάλαιο των εισφορών πρόνοιας) έχει ως εξής: "β. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών, όπου προβλέπεται εργοδοτική εισφορά για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους μισθωτούς. Από 1.1.2017 το ποσό(ν!) της μηνιαίας εισφοράς στον Κλάδο εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των ασφαλισμένων από 1.1.1993 και εφεξής μισθωτών και όλων των πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένων αυτοτελώς απασχολουμένων ορίζεται σε ποσοστό 4% υπολογιζόμενο για τους μισθωτούς επί των ασφαλιστέων αποδοχών του, όπως προσδιορίζονται στα άρθρα 5 και 38, και για τους αυτοτελώς απασχολούμενους επί του εισοδήματος τους, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο άρθρο 39, εφαρμοζομένου και του άρθρου 98. Για το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών των μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένων μισθωτών εφαρμόζονται οι επιμέρους καταστατικές διατάξεις των εντασσομένων ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών προνοίας στο ΕΤΕΑΕΠ, με εξαίρεση τους μισθωτούς ασφαλισμένους στου τομείς προνοίας του τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, των οποίων τα ποσοστά εισφορών υπολογίζονται επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του παρόντος. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το θέμα διαφορετικά καταργείται."

Συνεπώς, από 1/1/2017, εισφορές υπέρ κλάδου Πρόνοιας των απασχολουμένων με έμμισθη εντολή δικηγόρων Αθηνών υπέρ του ΕΤΕΑΕΠ τ. ΤΠΔΑ παρακρατούνται σε ποσοστό 4%!!!!!

Σε πρόσφατο άρθρο μας στην ΕΔΚΑ, γράψαμε: "Από την ερμηνεία της άνω διατάξεως, προκύπτει υποχρέωση εισφοράς πρόνοιας για τους εμμίσθους δικηγόρους:
Α. Παλαιοί ασφαλισμένοι: α) Για την έμμισθη απασχόληση ετήσια εισφορά  332,76 Ευρώ (110,92 έμμισθος - 221,84 εντολέας), β) Για το ελεύθερο επάγγελμα 4% επί του ΚΦΑ του προηγουμένου έτους.

Β. Νέοι ασφαλισμένοι: α) Για την έμμισθη απασχόληση εισφορά 4% επί των αποδοχών που βαρύνει μόνο το δικηγόρο και β) Για το ελεύθερο επάγγελμα 4% επί του ΚΦΑ του προηγουμένου έτους.

Δυστυχώς η εγκύκλιος παραβιάζει ευθέως τόσον το γράμμα όσον και το πνεύμα του Νόμου. Και τούτο διττώς, καθόσον ήδη από το πρώτο εδάφιο της διατάξεως ο Νομοθέτης διατήρησε την υποχρέωση συμμετοχής των εργοδοτών στην εισφορά πρόνοιας, όπου υπήρχε, για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους, κάτι που επανέλαβε με το προτελευταίο εδάφιο της διάταξης, όπου ρητώς όρισε ότι για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους εφαρμόζονται οι επιμέρους καταστατικές διατάξεις των εντασσομένων ταμείων, τομέων κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας. Κατά συνέπεια είναι σαφές ότι οι παλαιοί ασφαλισμένοι έμμισθοι δικηγόροι θα πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλουν την παλαιά εισφορά πρόνοιας 332,76 ευρώ ετησίως (2/3 εργοδότης και 1/3 ο εργοδότης).

*** Πολλοί Λογιστές προβληματίζονται και οι εργοδότες δυσανασχετούν γιατί προκύπτει αλλοίωση της φορολογικής βάσης επιβολής Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και άρα θα προκύψουν ζητήματα πρόσθετων επιβαρύνσεων. Στην ιστοσελίδα taxheaven τα σχόλια για την εγκύκλιο δεν είναι καθόλου κολακευτικά για τον ΕΦΚΑ.

Επί του θέματος θα επανέλθουμε, θα απευθυνθούμε στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, θα ζητήσουμε τη γνώμη και άλλων ειδικών συναδέλφων και αν παραστεί ανάγκη θα καταφύγουμε στη Δικαιοσύνη.

Να θυμίσουμε το άρθρο 244 του Ποινικού Κώδικα:
 
Άρθρο 244.

Υπάλληλος που εν γνώσει εισπράττει φόρους, δασμούς, τέλη ή άλλα φορολογήματα, δικαστικά έξοδα ή οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν οφείλονται τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.


Ακολουθούν πίνακες με τα ποσοστά:

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο