Χρόνος και τρόπος σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της Συνέλευσης των εταίρων - Δημοσιότητα ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν 07/07/16 και μετά, των σχετικών εκθέσεων και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το ν. 4403/16 σε συνδυασμό με τα Ε.Λ.Π
Με την εγκύκλιο αυτή το Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης δίνει οδηγίες για τα ακόλουθα θέματα:

-Κατάταξη οντοτήτων και ομίλων με βάση τα ΕΛΠ
-Σύνταξη ατομικών οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και υποχρεωτικά λογιστικά αρχεία κατά περίπτωση οντότητας
-Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων)
-Έκθεση ελέγχου επί των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων -Πότε είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος από ελεγκτές.
-Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διαχειριστή/των - Περιεχόμενη έκθεσης
-Έκθεση (Κατάσταση) Μη χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
-Τροποποιημένη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης
-Έκθεση Πληρωμών προς Κυβερνήσεις
-Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ) - Ποιοι είναι οι υπόχρεοι για δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ
-Νέες πρόνοιες σχετικά με την σύγκληση Γ.Σ. μετόχων/εταίρων και δημοσίευσης αποφάσεων αυτών)
-Προβλέψεις άρθρου 47 και 48 του Κ.Ν.2190/1920 και επιπλέον πληροφόρηση για ύψος μετοχικού κεφαλαίου


Δείτε την εγκύκλιο 62784/6.6.2017 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

https://www.taxheaven.gr