Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

«Οδηγός Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων»Η σύνταξη του Οδηγού Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων, σε συνδυασμό με τη μεγάλη διεύρυνση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών, αποτελούν δύο σημαντικά βήματα σε μια σειρά πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της συντονισμένης προσπάθειας να ελεγχθούν με επιστημονικά άρτιες μεθοδολογικές προσεγγίσεις οι επενδύσεις τόσο των παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων, όσο και αυτές του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Ο παρών Οδηγός φιλοδοξεί να καλύψει τις απαιτήσεις μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας ελέγχου, βασιζόμενος καταρχάς στις ρυθμίσεις του θεσμικού πλαισίου των αναπτυξιακών νόμων και της Ενωσιακής Νομοθεσίας Κρατικών Ενισχύσεων, καθώς και στις γενικά παραδεκτές αρχές εφαρμογής των ελέγχων, όπως αυτές προκύπτουν από τα ελεγκτικά πρότυπα και εφαρμόζονται στη τρέχουσα ελεγκτική πρακτική. Βασικοί στόχοι του είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας ελέγχων και η περιφρούρηση του κύρους των ελεγκτών.

Με την αξιέπαινη συμβολή της Υπηρεσίας και ιδίως της ομάδας σύνταξης του Οδηγού, καλύπτεται το τεράστιο κενό των 20 χρόνων που μεσολάβησαν από την προηγούμενη έκδοσή του, το μακρινό 1997, και αντιμετωπίζονται οι δυσλειτουργίες από τη χρήση ενός ξεπερασμένου και πάντως μη επικαιροποιημένου οδηγού. Η ασάφεια στη μεθοδολογία διενέργειας επιτόπιων και διοικητικών ελέγχων άφηνε μεγάλα περιθώρια στη διακριτική ευχέρεια των ελεγκτών, ενώ οι αποκλίσεις στον τρόπο σύνταξης και στα συμπεράσματα των εκθέσεων ελέγχου προκαλούσε ανασφάλεια στους επενδυτές και δυσεπίλυτα προβλήματα στις αρμόδιες Υπηρεσίες, που όφειλαν να αντιμετωπίζουν τα ενίοτε αντιφατικά πορίσματα ελέγχου. Το γεγονός αυτό προκαλούσε μεγέθυνση της γραφειοκρατίας, μεγάλες καθυστερήσεις, υποβάθμιση του ελεγκτικού έργου και βέβαια δυσπιστία στην επιχειρηματική κοινότητα.

Οι απαιτήσεις, στις οποίες πρέπει vα ανταποκρίνονται τα Μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών, τo επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και οι συνθήκες εντός του οποίου ασκούν το ελεγκτικό τους έργο, μεταβάλλονται συνεχώς. Συγχρόνως δε, εξελίσσεται και η ελεγκτική μεθοδολογία. Είναι επομένως απαραίτητη η διαρκής παρακολούθηση των εξελίξεων αυτών και η συχνή προσαρμογή και αναθεώρηση των μεθόδων ελέγχου και των ελεγκτικών προτύπων που ακολουθούνται κατά την διενέργεια των ελέγχων.

Η ιδιότητα του μέλους του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Κάθε πιστοποιημένος ελεγκτής αναλαμβάνει τη μεγάλη ευθύνη της ουσιαστικής συμβολής στην αναπτυξιακή προσπάθεια επανεκκίνησης της Οικονομίας. Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία του ελεγκτικού έργου ήδη διεύρυνε το Μητρώο Ελεγκτών με νέους επιστήμονες, αύξησε σημαντικά τις αμοιβές τους και με τον παρόντα Οδηγό επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ασφαλές θεσμικό πλαίσιο για τη διενέργεια των ελέγχων.
Η επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας δεν είναι μια θολή προγραμματική εξαγγελία. Είναι υπόθεση όλων, αλλά και καθενός ξεχωριστά.

Λόης Λαμπριανίδης
Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων


Οδηγός Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Ο έλεγχος υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων που επιχορηγούνται από τον εκάστοτε Αναπτυξιακό Νόμο αποτελεί μία σύνθετη και εξειδικευμένη ελεγκτική διαδικασία (λόγω των αναλυτικών και ειδικών ρυθμίσεων – κανόνων που διέπουν τον Αναπτυξιακό Νόμο) αλλά και το πιο νευραλγικό τμήμα του συστήματος εφαρμογής των επενδυτικών κινήτρων. Επομένως καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για την πραγματοποίηση ενός ουσιαστικού και αποτελεσματικού ελέγχου έτσι, ώστε να επιτευχθεί η παραγωγική διάθεση των κοινωνικών πόρων και η μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους.

Σύμφωνα με τα όρια που θέτει το παραπάνω πλαίσιο, το παρόν Εγχειρίδιο αποτελεί μία προσπάθεια συστηματοποίησης των ελεγκτικών διαδικασιών που εφαρμόζονται στον έλεγχο των επενδύσεων που υπάγονται σε Αναπτυξιακούς Νόμους μέσω καταγραφής των ενεργειών – διαδικασιών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αφορούν κάθε επί μέρους περίπτωση και έχει βασικό σκοπό την υποστήριξη των μελών του ΕΜΠΕ έτσι, ώστε να εκπληρώνονται οι ακόλουθοι στόχοι:

- Ορθή εφαρμογή του εθνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου.
- Ομοιογενής τρόπος αντιμετώπισης της επιλεξιμότητας των δαπανών των Φορέων επένδυσης.
- Επιτάχυνση της διαδικασίας καταβολής της ενίσχυσης.
- Ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης ανθρωποπροσπάθειας.
Στο Εγχειρίδιο αποτυπώνονται τα σημαντικότερα στοιχεία που συνθέτουν τη διαδικασία των ελέγχων (επιτόπιων και διοικητικών) και τα βασικότερα σημεία ελέγχου
- προς το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο,
- τις πηγές χρηματοδότησης,
- την τήρηση των λοιπών όρων υλοποίησης της επένδυσης και
- τα πιο κοινά ζητήματα που εμφανίζονται κατά τη διενέργεια των ελέγχων με ταυτόχρονη παράθεση των πιο ενδεδειγμένων τρόπων αντιμετώπισής των.

Με την προσδοκία ότι η παρούσα απόπειρα θα συνεισφέρει στην προσπάθεια βελτίωσης της διαδικασίας των επιτόπιων ελέγχων, κάθε καλοπροαίρετη κριτική, εύστοχη υπόδειξη και εποικοδομητική πρόταση είναι ευπρόσδεκτη. Απώτερη φιλοδοξία μας αποτελεί η δημιουργία ενός «δυναμικού» εγχειριδίου μέσω της τακτικής ενσωμάτωσης των παρατηρήσεων - εμπειριών των μελών του ΕΜΠΕ και των μελλοντικών αλλαγών του κανονιστικού πλαισίου.
Η σύνταξη του παρόντος εγχειριδίου έγινε από τα ακόλουθα στελέχη της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Ιδιωτικών Επενδύσεων:
- Στέργιος Τσολάκης (Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχου, Χημικός Μηχανικός)
- Στυλιανός Τσέργας (Στέλεχος Τμήματος Ελέγχου, Πολιτικός Μηχανικός)
- Ιωάννης Κανακάκης (Στέλεχος Τμήματος Ελέγχου, Οικονομικός)
με τη συμμετοχή και πολύτιμη βοήθεια όλων των στελεχών της Διεύθυνσης.

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να ευχαριστήσουμε θερμά, τόσο για την ανάθεση αυτού του ιδιαίτερα απαιτητικού σε επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία έργου, όσο και την εμπιστοσύνη και την ενθάρρυνση – συμπαράσταση που επέδειξαν στο έργο μας, το Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων Λ. Λαμπριανίδη, το Γεν. Δ/ντή Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Π. Λαμπρινό και το Δ/ντή Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων κ. Σ. Αθανασίου.

Αθήνα, Ιούνιος 2017

Η συντακτική ομάδα
O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο