Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

(Upd) Tεχνική υποστήριξη σε θέματα Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας (FATCA, CRS, DAC2)Tεχνική υποστήριξη σε θέματα Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας (FATCA, CRS, DAC2)

Συμφωνία FATCA Ελλάδας-ΗΠΑ

Για την ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών και του IRS προβλέπονται διάφορα μοντέλα επικοινωνίας. Η Ελλάδα βάσει της συμφωνίας που έχει υπογράψει θα ακολουθήσει το μοντέλο 1Α. Σε τεχνικό επίπεδο το μοντέλο απαιτεί την αποστολή των στοιχείων στη φορολογική αρχή της Ελλάδας και στη συνέχεια προώθηση των στοιχείων στην Αμερικανική πλευρά.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η επικοινωνία μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της φορολογικής αρχής θα γίνεται με αρχεία τύπου XML. Τα αρχεία για διευκόλυνση όλων των μερών θα ακολουθούν το πρότυπο αναφοράς XML 2.0, όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές που ανακοινώνει το IRS.

Το πρωτόκολλο επικοινωνίας του IRS επιβάλει εκτός της αποστολής του XML, την αποστολή επιπλέον αρχείων μετα-δεδομένων, καθώς και την κρυπτογράφηση όλων των αποστελλόμενων αρχείων.

Για την αποστολή των στοιχείων προς την Ελληνική φορολογική αρχή απαιτείται μόνο το αρχείο XML με τα δεδομένα. Το αρχείο δεν θα συνοδεύεται από μετα-δεδομένα και δεν θα είναι κρυπτογραφημένο. Οι διαδικασίες που αφορούν την ακύρωση ή διόρθωση στοιχείων συνεχίζουν να ισχύουν (αποστολή διορθωτικού ή ακυρωτικού αρχείου).

Στις παρακάτω διευθύνσεις υπάρχουν συγκεντρωμένες οι πληροφορίες που αφορούν το μορφότυπο που έχει ορισθεί από το IRS για την ανταλλαγή των στοιχείων.

https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-xml-schemas-and-business-rules-for-form-8966

Από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην σελίδα άμεσο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα links: FATCA XML v2.0
Publication 5124, FATCA XML Schema v2.0 User Guide

καθώς και τα δείγματα:
AmendedNilFIReport
NewNilFIReport
VoidNilFIReport
OptionalElements

Στην σελίδα:

https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-ides-technical-faqs είναι συγκεντρωμένες όλες οι "συχνές ερωτήσεις" που αφορούν το έργο.

Τεχνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το τμήμα "Data Format and Structure".

Στις προδιαγραφές του αρχείου τύπου XML δεν αναμένονται τροποποιήσεις, πχ προσθήκη στοιχείων, αλλά εξετάζεται αν απαιτείται να διαφοροποιηθούν οι έννοιες κάποιων από τα υπάρχοντα πεδία ώστε να εξυπηρετηθεί καλύτερα η αποστολή των στοιχείων προς τη φορολογική αρχή.

Ως παράδειγμα, αναφέρουμε μια υποθετική διαφοροποίηση, πχ το στοιχείο MessageRefId θα πρέπει να περιλαμβάνει ως πρώτο συστατικό το ΑΦΜ του οργανισμού που στέλνει τα στοιχεία.

Για διευκόλυνση της ανάγνωσης των τεχνικών προδιαγραφών του σχήματος (XML 2.0) θα πρέπει να σημειωθεί ότι τo element "PoolReport" δεν χρησιμοποιείται στην ανταλλαγή στοιχείων στην περίπτωση της Ελλάδας.

Κατά την πρώτη ανταλλαγή στοιχείων θα πρέπει να αποσταλούν στοιχεία για τα έτη 2014, 2015, 2016. Το κάθε έτος θα σταλεί με ξεχωριστό αρχείο. Ο μορφότυπος είναι για όλα τα αρχεία ο ίδιος (XML 2.0). Τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στα αρχεία πρέπει να είναι τουλάχιστον τα στοιχεία που το IRS είχε ορίσει ως απαραίτητα για κάθε περίοδο. Σε περίπτωση που το αρχείο περιλαμβάνει και στοιχεία τα οποία δεν ήταν απαραίτητα για τη συγκεκριμένη περίοδο υποβολής, το IRS θα αποδεχθεί τα επιπλέον στοιχεία, αλλά σε περίπτωση που εντοπίσει λάθος σε αυτά το αρχείο θα πρέπει να διορθωθεί και να σταλεί ξανά.

Λεπτομέρειες σχετικές με τα απαραίτητα στοιχεία ανά περίοδο περιλαμβάνονται στη σελίδα: https://www.irs.gov/businesses/corporations/summary-of-fatca-timelines

Common Reporting System (CRS)

Οι ηγέτες της G20 κατά τη συνεδρίασή τους το Σεπτέμβριο του 2013 ενέκριναν πλήρως την πρόταση του ΟΟΣΑ για ένα παγκόσμιο πρότυπο που θα αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και κάλεσε τον ΟΟΣΑ, σε συνεργασία με τις χώρες της G20, να αναπτύξει ένα τέτοιο νέο ενιαίο πρότυπο για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Το πρότυπο, που αναπτύχθηκε ως απάντηση στο αίτημα της G20 και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ, στις 15 Ιουλίου 2014 καλεί τα κράτη να λαμβάνουν πληροφορίες από τα χρηματοπιστωτικά τους ιδρύματα και αυτόματα ανταλλάσσουν τις πληροφορίες αυτές με άλλα κράτη σε ετήσια βάση.

Το πρότυπο ορίζει την οικονομικά στοιχεία του λογαριασμού που πρέπει να ανταλλάσσονται, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να αναφέρουν, τα διάφορα είδη των λογαριασμών και των φορολογουμένων που καλύπτονται, καθώς και κοινές διαδικασίες δέουσας επιμέλειας που πρέπει να ακολουθούνται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το πρότυπο ανταλλαγής προβλέπει δύο ειδών μηνυμάτων:

- Το μήνυμα το οποίο μεταφέρει την πληροφορία (CRS message)
- Το μήνυμα το οποίο μεταφέρει την απάντηση του παραλήπτη ή του ενδιάμεσου συστήματος (CRS status message)

Στο σύνδεσμο http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/schema-and-user-guide/#d.en.345315 Υπάρχουν συγκεντρωμένες οι τεχνικές πληροφορίες που αφορούν το μορφότυπο ανταλλαγής (XML schema) για το μήνυμα των πληροφοριών Ενώ στο σύνδεσμο http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/common-reporting-standard-status-message-xml-schema-user-guide-for-tax-administrations.htm Υπάρχουν οι πληροφορίες για το μήνυμα κατάστασης.

Στο σύνδεσμο http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/implementation-handbook-standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-in-tax-matters.htm Υπάρχει ο οδηγός υλοποίησης του προτύπου με πρακτικές οδηγίες σχετικές με τα βήματα και τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την επιτυχή υλοποίηση του. Στο σύνδεσμο http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/CRS-related-FAQs.pdf Υπάρχουν ορισμένες συχνές ερωτήσεις που αφορούν κυρίως επιχειρησιακές ερωτήσεις για το είδος και τον τρόπο των στοιχείων που συλλέγονται.

15/5/2017. Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η 2η έκδοση του Παγκόσμιου Προτύπου ΟΟΣΑ για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών την οποια μπορείτε να βρείτε εδώ (http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-for-tax-matters-9789264216525-en.htm). Η έκδοση τροποποιείται σε σχέση με την προγενέστερη έκδοση του 2014 ως προς το μέρος που αφορά τον Οδηγό Χρήστη του μορφοτύπου xml του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (Common Reporting Standard - CRS). Στη νέα έκδοση περιλαμβάνονται πρόσθετες τεχνικές οδηγίες ως προς τη διαχείριση διορθώσεων (correction) και ακυρώσεων (cancellations) του xml μορφοτύπου, καθώς και αναθεωρημένα και λεπτομερή παραδείγματα διορθώσεων. Τα λοιπά μέρη του Παγκόσμιου Προτύπου ΟΟΣΑ παραμένουν ως είχαν στην αρχική του έκδοση (Ιούλιος 2014).

ΑΕΟΙ – Αυτόματη ανταλλαγή Πληροφοριών (DAC2)

Tο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε την οδηγία της ΕΕ 2014/107/ΕΕ (κοινώς γνωστή ως «DAC2»), που επέκτεινε τη συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών της ΕΕ για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Αυτή η επέκταση ενσωμάτωσε αποτελεσματικά το Κοινό Πρότυπο, που αναπτύχθηκε από τον ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο της οδηγίας της ΕΕ 2011/16/ΕΕ όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας.

- Οδηγία 2014/107/ΕΕ
- XSD Schema
- XML Demo Files (για ανταλλαγές μεταξύ χωρών)
- XML Demo Files (για ανταλλαγές μεταξύ χωρών)
- VALIDATION OF BUSINNESS RULES AND TECHNICAL RULES (Αρχείο Validation of Business Rules and Technical Rules.docx)
- Common Technical Procedures και παραδείγματα (Common Technical Procedures.docx και CorrectionXMLExamples.zip)
- Επιπρόσθετοι Τεχνικοί κανόνες για την υποβολή των αρχείων (DAC2Submissions-v.1.0.docx)
- Βασικά Υποδείγματα Αρχείων:( Αρχική Αναφορά προς μία χώρα Correct - EL – 000000048.txt, Αρχική Αναφορά προς δύο χώρες Correct - EL Multiple Controlling Persons- 000000048.txt, Μηδενική Αναφορά Correct - EL - ZeroMessage – 000000048.txt
- Εφαρμογή JAVA για έλεγχο αρχείων .Σύντομα διαθέσιμη..

Στο σύνδεσμο http://gsis.gr/gsis/info/gsis_site/ddos/tdds.html θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την νομοθεσία σε θέματα Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο