Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τα «μπλοκάκια» - Οδηγίες χρήσηςΤέθηκε σε λειτουργία στην ιστοσελίδα του Ε.Φ.Κ.Α. η πλατφόρμα για τη διαχείριση συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. (μπλοκάκια).
Η πλατφόρμα αποτελείται από 2 επιμέρους εφαρμογές


α) Διαχείριση Συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. (Παρ.9 Αρθρ.39 Ν.4387/2016)

Στην πρώτη γίνεται η διαχείριση (καταχώριση) των συμβάσεων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ


Η είσοδος στην υπηρεσία Διαχείριση Συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. (Παρ.9 Αρθρ.39 Ν.4387/2016) γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής ΑΠΔ.

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, εμφανίζεται Αρχική σελίδα με σύντομες οδηγίες για τα πρόσωπα που εντάσσονται, ποσοστά εισφορών και οδηγίες για την δήλωση των συμβάσεων και την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση.
Επιλέγοντας Συμβάσεις Απασχόλησης -> Διαχείριση, ο χρήστης οδηγείται σε οθόνη με τα βασικά στοιχεία αντισυμβαλλόμενου (Επωνυμία, ΑΜΕ και ΑΦΜ) και φόρμα καταχώρησης στοιχείων ασφαλισμένου μέσω σύμβασης.Τα παραρτήματα του αντισυμβαλλόμενου και τα πακέτα κάλυψης είναι διαθέσιμα μέσω λίστας επιλογής. Στα υπόλοιπα πεδία της φόρμας καταχωρούνται τα στοιχεία της σύμβασης, δηλαδή: Ημ/νία Υπογραφής, Α.Μ.Κ.Α., Τηλέφωνο, Εmail, Έναρξη Απασχόλησης, Λήξη Απασχόλησης, Τίμημα.

Για τα πεδία με αστερίσκο, η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική.

Ειδικά για το πεδίο Α.Μ.Κ.Α., διατίθεται λίστα επιλογής ασφαλισμένου βάσει ΑΜΚΑ.
Τα πακέτα κάλυψης είναι τα εξής:

• Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τον κλάδο Σύνταξης - με εξαίρεση ασθενείας σε είδος και χρήμα λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ
• Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης , Επικουρικού και Πρόνοια - με εξαίρεση ασθενείας σε είδος και χρήμα λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ
• Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, Ασθένεια σε χρήμα , Επικουρικό και Πρόνοια - με εξαίρεση ασθενείας σε είδος λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ
• Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, Ασθένεια σε χρήμα και Επικουρικό - με εξαίρεση ασθενείας σε είδος λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ
• Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, Ασθένεια σε χρήμα και Πρόνοια - με εξαίρεση ασθενείας σε είδος λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ
• Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, Ασθένεια σε χρήμα- με εξαίρεση ασθενείας σε είδος λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ
• Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, Ασθενείας, Επικουρικό και Πρόνοια
• Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, Ασθενείας και Επικουρικό
• Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης, Ασθενείας και Πρόνοια
• Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης και Επικουρικού - με εξαίρεση ασθενείας σε είδος και χρήμα λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ
• Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης και Πρόνοια - με εξαίρεση ασθενείας σε είδος και χρήμα λόγω παράλληλης ασφάλισης σε φορέα ασθένειας εκτός ΕΟΠΥΥ
• Ασφ/νοι ΔΠΥ, Κλάδοι Σύνταξης - Ασθενεια Ασφαλισμένοι σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16, για τους κλάδους Σύνταξης και ΑσθενείαςΤο πεδίο email θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή ενημερωτικού μηνύματος στον ασφαλισμένο, προκειμένου αυτός να εισέλθει στην αντίστοιχη υπηρεσία Ενημέρωση Ασφαλισμένων για Συμβάσεις Παρ. 9, Άρθρ. 39 Ν.4387/2016 (Δ.Π.Υ.) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://apps.ika.gr/eWorkContractsIns/ και να αποδεχθεί τους όρους της σύμβασης.

Η αποθήκευση των στοιχείων γίνεται κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποθήκευση στο πάνω μέρος της οθόνης:Μετά την επιτυχή αποθήκευση, ο χρήστης λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα:Στο πάνω μέρος της οθόνης, προστίθενται επιπλέον κουμπιά για την Αντιγραφή, Ακύρωση και Εκτύπωσης μίας ήδη καταχωρημένης σύμβασης:


Επιλέγοντας Εκτύπωση παράγεται το Αντίγραφο Αποδεικτικού Σύμβασης:
Επιλέγοντας Συμβάσεις Απασχόλησης -> Μηνιαία Απασχόληση, ο χρήστης έχει εικόνα των ασφαλισμένων που πρέπει να δηλωθούν σε ΑΠΔ βάσει των καταχωρημένων συμβάσεων.----------------------------------------

β) Ενημέρωση Ασφαλισμένων για Συμβάσεις Παρ. 9, ’ρθρ. 39 Ν.4387/2016 (Δ.Π.Υ.)

Μέσω της δεύτερης εφαρμογής  Ενημέρωση Ασφαλισμένων για Συμβάσεις Παρ. 9, Άρθρ. 39 Ν.4387/2016 (Δ.Π.Υ.) ολοκληρώνεται η αποδοχή των όρων σύμβασης από μέρους του ασφαλισμένου.

Εφόσον ο ασφαλισμένος λάβει μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email ) με θέμα: Ενημερωτικό σημείωμα αναγγελίας σύμβασης ασφαλισμένου υπαγόμενου στη διάταξη της παρ.9 τού άρθρο 39 ν.4387/2016., καλείται να κάνει αποδοχή των όρων σύμβασης, όπως αυτοί δηλώθηκαν από τον αντισυμβαλλόμενο – εργοδότη.

Η είσοδος στην υπηρεσία Ενημέρωση Ασφαλισμένων για Συμβάσεις Παρ. 9, Άρθρ. 39 Ν.4387/2016 (Δ.Π.Υ.) γίνεται με τους κωδικούς που διαθέτει ο ασφαλισμένος για την είσοδο στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ..Στην αρχική σελίδα επιλέγοντας Τρέχων Χρήστης -> Σύνδεση Χρήστη, ο χρήστης οδηγείται σε ενημερωτική οθόνη για την σύνδεση μέσω Γ.Γ.Π.Σ..Στην συνέχεια, μεταφέρεται στο περιβάλλον της Γ.Γ.Π.Σ. για την πληκτρολόγηση των κωδικών πρόσβασης.Εφόσον οι κωδικοί είναι σωστοί, ο χρήστης οδηγείται σε οθόνη μέσω της οποίας καλείται να εξουσιοδοτήσει τον εξυπηρετητή του Ε.Φ.Κ.Α., προκειμένου να είναι εφικτή η πρόσβαση στα στοιχεία του.Επιλέγοντας Εξουσιοδότηση ο χρήστης οδηγείται πίσω στην εφαρμογή, προκειμένου να επαληθεύσει τα στοιχεία του και συγκεκριμένα τον Α.Φ.Μ. και τον Α.Μ.Κ.Α..Μετά την επιτυχή είσοδο στην υπηρεσία ο χρήστης οδηγείται στην αρχική σελίδα, όπου έχει προστεθεί η επιλογή Συμβάσεις Απασχόλησης.Επιλέγοντας Εμφάνιση, ο χρήστης οδηγείται σε οθόνη με τα Στοιχεία Ασφαλισμένου, καθώς και πίνακα με τις συμβάσεις που έχει συνάψει και έχουν καταχωρηθεί από τους αντισυμβαλλόμενους μέσω της υπηρεσίας Διαχείριση Συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. (Παρ.9 Αρθρ.39 Ν.4387/2016).Συμβάσεις που αφορούν τον ασφαλισμένο και έχουν διαγραφεί πριν τις αποδεχτεί (πχ. λόγω λάθους κατά την καταχώρηση από μέρους του αντισυμβαλλόμενου), εμφανίζονται με κόκκινη ένδειξη.

Για την εμφάνιση καρτέλας με τα πλήρη στοιχεία της σύμβασης, ο χρήστης αρκεί να κάνει κλικ στον αριθμό αυτής.Για την αποδοχή μίας σύμβασης ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί Αποδοχή. Στη συνέχεια, εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης.Εφόσον επιλεγεί Ναι, η οθόνη ανανεώνεται και στην στήλη Ενέργειες για την συγκεκριμένη σύμβαση εμφανίζεται η ημερομηνία αποδοχής, σε αντικατάσταση του κουμπιού Αποδοχή.
-----------------

Παράρτημα1. Πεδίο εφαρμογής – Πρόσωπα που εντάσσονται


Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη , ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που έχουν ιδιότητα ή ασκούν δραστηριότητα βάσει της οποίας θα υπάγονταν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, στην ασφάλιση των εντασσομένων στον ΕΦΚΑ φορέων , σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις αυτών, όπως ίσχυαν πριν την ένταξή τους, εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 38 ως προς τον προσδιορισμό και το ύψος των εισφορών, εφόσον το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και σε δύο πρόσωπα (φυσικά ή νομικά).

Ειδικότερα επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι που:
- αμείβονται αποκλειστικά με Δ.Π.Υ.
- απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί και προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλο/άλλους και μέχρι 2 αντισυμβαλλόμενους (εργοδότες), για τις παρεχόμενες με Δ.Π.Υ. υπηρεσίες.

Πρόσωπα επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι που προσφέρουν υπηρεσίες σε έναν αντισυμβαλλόμενο (εργοδότη), και λαμβάνουν μέρος των αποδοχών τους, ως μισθωτοί και μέρος αυτών μέσω Δ.Π.Υ. δεν εμπίπτουν στην παραπάνω διάταξη και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 38 του ως άνω νόμου.

2. Ανώτατη -κατώτατη βάση υπολογισμού εισφορών


Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τις περιπτώσεις που υπάγονται στην οικεία ρύθμιση, καθορίζεται και ελέγχεται σε συνάρτηση με τη διάρκεια της σύμβασης μεταξύ των μερών.

Ειδικότερα:

α) Ως κατώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 586,08 ευρώ (ετήσιο 586,08 x 12 = 7.032,96 ευρώ)

β) Ως ανωτάτη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 10πλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άνω των 25 ετών όπως ισχύει κάθε φορά. Για όσους, έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση, με ετήσια διάρκεια σύμβασης, κατά τα ως άνω, ισχύει το ανώτατο όριο των 70.329,60 ευρώ (5.860,80 x 12 = 70.329,60 ευρώ). Οι ασφαλιστικές εισφορές, στη περίπτωση αυτή, υπολογίζονται στο συνολικό ποσό του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.), ακόμα και αν αυτό υπερβαίνει ανά μήνα το ποσό των 5.860,80 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται υπέρβαση του ανωτάτου ετησίου ορίου.

3. Ποσοστά εισφορών

Επί του ως άνω τιμήματος αυτού υπολογίζονται εισφορές:
- Κλάδου Κύριας Σύνταξης ύψους 20%, κατανεμημένο κατά 6,67% στον ασφαλισμένο και κατά 13,33% στον αντισυμβαλλόμενο.
- Κλάδου υγειονομικής περίθαλψης:
α) παροχών ασθενείας σε είδος ύψους 6,45% κατανεμημένο κατά 2,15% στον ασφαλισμένο και κατά 4,30% στον αντισυμβαλλόμενο.
β) παροχών ασθενείας σε χρήμα ύψους 0,65% κατανεμημένο κατά 0.40% στον ασφαλισμένο και κατά 0,25% στον αντισυμβαλλόμενο.
- Κλάδου επικουρικής ασφάλισης κατανεμημένου 7% κατανεμημένο 3,5% στον αντισυμβαλλόμενο και 3,5% στον ασφαλισμένο).
- Κλάδου εφάπαξ 4% στον ασφαλισμένο.

4. Ηλεκτρονική Πλατφόρμα δήλωσης στοιχείων ασφάλισης


Ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει να εισέλθει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πού έχει αναρτηθεί στον ισότοπο www.efka.gov.gr , προκειμένου να δηλώσει στοιχεία του ασφαλισμένου. Ο ασφαλισμένος οφείλει να επιβεβαιώσει από την ίδια πλατφόρμα την συναίνεσή του στην εφαρμογή, στην ένδειξη «Αποδοχή» στην αντίστοιχη οθόνη.

5. Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.)

5.1 Υποχρεώσεις αντισυμβαλλόμενου


- Ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει για τον ασφαλισμένο που υπάγεται στην ανωτέρω ρύθμιση Α.Π.Δ., προβαίνοντας σε κατανομή της συμφωνηθείσας αμοιβής ανά μήνα, με βάση τη διάρκεια της σύμβασης. Η Α.Π.Δ. υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν της απασχόλησης, στις σχετικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ.
- Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, κατά τα γνωστά, με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών εισφορών (π.χ. αποδοχές 12.000 ευρώ, διάρκεια σύμβασης 12 μήνες, από 01/ΦΕΒ – 31/ΙΑΝ επομένου έτους, υπολογισμός κατά μήνα 12000/12= 1000 ευρώ. Υποβολή Α.Π.Δ. με τίμημα 1000 ευρώ και καταβολή εισφορών).

5.2 Υποχρεώσεις Ασφαλισμένου

Προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών, όσο και η ενημέρωση των υπόχρεων καταβολής, ο ασφαλισμένος που αιτείται την υπαγωγή του, οφείλει να αναγράφει στο Δ.Π.Υ. που εκδίδει στον αντισυμβαλλόμενό του, ότι υπάγεται στην εν λόγω ρύθμιση.

6. Γενικά

Στον ισότοπο του ΕΦΚΑ έχει αναρτηθεί εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης της πλατφόρμας διαχείρισης συμβάσεων.

Σχετικές Οδηγίες έχουν δοθεί με την ΕΓΚ ΕΦΚΑ ΧΧΧΧ/2017.

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο