Ειδήσεις Επισημάνσεις

Διαδικασίες προαιρετικής εφαρμογής και διακοπής εφαρμογής Δ.Π.Χ.Α.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΛ
Διαδικασίες προαιρετικής εφαρμογής και διακοπής εφαρμογής Δ.Π.Χ.Α.

Αναδημοσίευση από το ενημερωτικό δελτίο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
www.solae.gr


ΕΡΩΤΗΜΑ

Ποιες είναι οι διαδικασίες προαιρετικής εφαρμογής και διακοπής εφαρμογής Δ.Π.Χ.Α.;

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Α) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Ν.4308/20141 όπως ισχύει, η απόφαση για προαιρετική εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. λαμβάνεται από τη διοίκηση της οικονομικής μονάδας. Στην καταργηθείσα διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 134 του Ν.2190/19202, η απόφαση για την προαιρετική εφαρμογή (και κατ’ επέκταση για τη διακοπή) έπρεπε να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση. Πλέον, μετά την ισχύ του Ν.4308/2014, για την έναρξη (και κατ’ επέκταση για τη διακοπή) εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α., αρκεί απόφαση της Διοίκησης (για την περίπτωση της Α.Ε., του Διοικητικού της Συμβουλίου).

Β) Στην λογιστική οδηγία 0002/060825/24-10-2006 της Ε.Λ.Τ.Ε. σχετικά με την υποχρεωτική και προαιρετική τήρηση των Δ.Π.Χ.Π. αναφέρεται:

«..Για την οικονομική οντότητα που εφαρμόζει τα Δ.Π.Χ.Π.3 προαιρετικά για αόριστο πέραν της πενταετίας χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 134 του Ν.2190/1920, η παύση της εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Π. ισχύει από την επόμενη διαχειριστική χρήση από αυτήν εντός της οποίας λήφθηκε η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων περί διακοπής της εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Π.4».

Με βάση τα παραπάνω, η διακοπή εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α. γίνεται πλέον με απόφαση της Διοίκησης που, κατ’ αναλογία με τα προτεινόμενα στην παραπάνω οδηγία της Ε.Λ.Τ.Ε., θα πρέπει να έχει ληφθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης που εφαρμόζονται τα Δ.Π.Χ.Α.

Στην Λογιστική οδηγία για την περίπτωση της διακοπής εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α. αναφέρονται και οι εξής υποχρεώσεις της εταιρείας και των ελεγκτών:

«3.(α)…

Στην περίπτωση της επ’ αόριστο εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Π., αν δεν έχει ληφθεί απόφαση πριν την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων δεν γίνεται καμία γνωστοποίηση, πέραν, βεβαίως, του ότι οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται προαιρετικά σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

(β) Στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που δεν θα συνταχθούν με τα Δ.Π.Χ.Π. αλλά με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, πρέπει να γίνει αναμόρφωση των στοιχείων της προηγούμενης περιόδου, ώστε αυτά να είναι συγκρίσιμα. Επίσης, στις Σημειώσεις αυτών των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να παρασχεθούν αναλυτικές συμφωνίες:

(i) για τις διαφορές της Καθαρής Θέσης μεταξύ Δ.Π.Χ.Π. και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων κατά την έναρξη και την λήξη της συγκριτικής περιόδου.

(ii) για τις διαφορές των αποτελεσμάτων χρήσεως της συγκριτικής περιόδου μεταξύ Δ.Π.Χ.Π. και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων κατά την έναρξη της συγκριτικής περιόδου γίνεται, ως τα Πρότυπα (Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) αυτά να εφαρμό-ζονταν ανέκαθεν (αναδρομική εφαρμογή).

4. Ο ελεγκτής της οικονομικής οντότητας των παραγράφων 1 και 2 έχει υποχρέωση, κατά τον έλεγχο ή επισκόπηση των ετήσιων ή ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων να διατυπώσει την γνώμη του με έμφαση, τόσο για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως εντός της οποίας αποφασίσθηκε ή τεκμαίρεται η διακοπή της εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Π., όσο και για τις οικονομικές καταστάσεις της πρώτης χρήσεως για την οποία δεν εφαρμόζονται τα Δ.Π.Χ.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.1 του ΕΕΠ 7700 και την παράγραφο 30 του ΔΕΠ 700.»


Τέλος υπενθυμίζουμε ότι με την παράγραφο 1δ του άρθρου 41 του Ν. 4410/2016 (ΦΕΚ Α' 141/03-08-2016) από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 03/08/2016 καταργήθηκε η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν.4308/2014 στην οποία αναφέρονταν ότι:

«…υποχρέωση σύνταξης των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έχουν και:

α)…

β) Οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και είναι θυγατρικές οντότητες, οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες της οποίας είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/39/ΕΟΚ και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αντιπροσωπεύουν ατομικά ή αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του καθαρού κύκλου εργασιών ή του ενεργητικού ή του μέσου όρου των εργαζόμενων της μητρικής.

Στην αιτιολογική έκθεση για την διαγραφή της παραγράφου αναφέρεται:

«Η προτεινόμενη με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 κατάργηση της περίπτωσης β' της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.4308/2014 αποσκοπεί στην απαλλαγή της σχετικής κατηγορίας οντοτήτων από την υποχρέωση εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, προς εναρμόνιση με τις συνήθεις πρακτικές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν απουσία μάλιστα σχετικής υποχρέωσης από την Οδηγία 2013/34/ΕΕ».


Κατά συνέπεια αν οι θυγατρικές εταιρείες που η μητρική τους εφαρμόζει Δ.Π.Χ.Α. επιθυμούν να συνεχίσουν την εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α. από τη χρήση 2017 θα πρέπει οι διοι-κήσεις τους να λάβουν σχετική απόφαση προαιρετικής εφαρμογής

Το ΣΛΟΤ στην με αριθμό πρωτ. 153 ΕΞ 29.2.2016 απάντησή του σε ερώτημα, πότε πρέπει να ληφθεί η απόφαση για προαιρετική εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. στη χρήση 2016, απαντά ότι η απόφαση αυτή μπορεί να ληφθεί και εντός του 2016. (Δηλαδή το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα της χρήσης στην οποία θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά τα Δ.Π.Χ.Α.)

_____________________________________
1 «4. Κάθε άλλη οντότητα υποκείμενη στον παρόντα νόμο μπορεί, με απόφαση της διοίκησής της, να εφαρμόζει προαιρετικά τα Δ.Π.Χ.Α., όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (προαιρετική εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α.). Στην περίπτωση αυτή η εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. είναι υποχρεωτική για πέντε συνεχόμενες ετήσιες περιόδους από την πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α.».

2 «2. Οι μη εισηγμένες και μη συνδεδεμένες με αυτές ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης μπορούν να συντάσσουν τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εφόσον η εφαρμογή των Προτύπων αυτών έχει εγκριθεί από Γενική Συνέλευση των μετόχων ή εταίρων της εταιρείας με απόφαση, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 και της παραγράφου 1 του άρθρου 31 ή του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955 (ΦΕΚ 91/9A/16.4.55), αντίστοιχα, και υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση θα προβλέπει την εφαρμογή των Προτύπων για τουλάχιστον πέντε (5) συνεχόμενες χρήσεις. Αν δεν προσδιορίζεται ο χρόνος εφαρμογής των Προτύπων, η σχετική απόφαση θα ισχύει μέχρι ανακλήσεως της, η οποία όμως δεν μπορεί να γίνει προ της παρέλευσης της πενταετίας. Η προαιρετική επιλογή της υιοθέτησης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από μητρική εταιρεία εγκατεστημένη στην Ελλάδα αυτόματα συνεπάγεται την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από όλες τις συνδεδεμένες, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε, με τη μητρική εταιρεία επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή εκτός Ελλάδος, εφόσον από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης τους παρέχεται η επιλεκτική δυνατότητα εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων».

3 Πλέον τα Δ.Π.Χ.Π. έχουν μετονομαστεί σε Δ.Π.Χ.Α.

4 Ο χρόνος λήψης της απόφασης για προαιρετική εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. δεν ρυθμίζονταν από το Κ.Ν.2190/1920, ούτε τώρα ρυθμίζεται από το Ν.4308/2014.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο