Ειδήσεις Επισημάνσεις

Παρακράτηση φόρου 3% στις αμοιβές που αφορούν σε τεχνικά κ.λπ. έργαΜε αφορμή ερωτήματα και προβληματισμούς συναδέλφων για το τι ισχύει, σχετικά με την παρακράτηση φόρου στις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων, ενοικιαστών δημοσίων δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων, συντάξαμε συνοπτικό πίνακα για το τι ισχύει σε κάθε περίπτωση:

Υπόχρεος σε παρακράτηση

Δικαιούχος (λήπτης αμοιβής) εργολήπτης – εκμισθωτής δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και λιμενικών προσόδων (συντελεστής 3%)

Ημεδαπό φυσικό πρόσωπο,
ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα

Αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα Αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα Αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο
Φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα,

Νομικό πρόσωπο,

Νομική οντότητα,

Μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,

Φορείς γενικής κυβέρνησης
Ναι, για ποσά πάνω από 300 ευρώ
(παρ. 8 άρθ. 64 Κ.Φ.Ε., ΠΟΛ.1120/2014)
 
Όχι
(ΠΟΛ.1120/2014)
 
Ναι,
ανεξαρτήτως ποσού
(ΠΟΛ.1007/2017)
 
Ναι, ανεξαρτήτως ποσού (με την επιφύλαξη των Σ.Α.Δ.Φ., ΠΟΛ.1120/2014)


Επισημάνσεις:

 •   Στην περ. δ' της παρ. 1 του άρθ. 62 του Κ.Φ.Ε. αναφέρεται πως: «δ) αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο».
      Στην περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. αναφέρεται μεταξύ άλλων πως:  «Κατ' εξαίρεση, για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος, ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα».
      Στην παρ. 8 του ίδιου άρθρου 64, αναφέρεται πως: «8. Σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ."
     Στην παρ. 3 (που αφορά στο άρθρο 64 του Κ.Φ.Ε.) της ΠΟΛ.1120/2014 αναφέρονται τα εξής: "3. Με την παράγραφο 8 ορίζεται ότι σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ."
     
Και συνεχίζει:  "Επομένως, η παρακράτηση φόρου της παρ. 1 του άρθρου 64 (20% ή 3% κατά περίπτωση) διενεργείται για αμοιβές φυσικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας οι οποίες υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ. Αντίθετα, στις αμοιβές της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 62 που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες τα οποία επίσης δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα αλλά διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας, ο φόρος της παρ. 1 του άρθρου 64 παρακρατείται σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το ύψος της αμοιβής».

      Κατά την άποψή μας, το όριο των 300 ευρώ που τίθεται με την παρ. 8 του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. (όπως προστέθηκε με την περίπτωση 16στ της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 και ισχύει από 1.1.2014, σύμφωνα με την περίπτωση 23 της ιδίας υποπαραγράφου Δ.1) ισχύει τόσο για ημεδαπά φυσικά πρόσωπα, όσο και για ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή ημεδαπές νομικές οντότητες, σε αντίθεση με την "ελλιπή" προσεγγιστική ερμηνεία της παραπάνω αναφερόμενης παραγράφου από την ΠΟΛ.1120/2014 που δεν κάνει αναφορά στο τι ισχύει για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή ημεδαπές νομικές οντότητες, περιοριζόμενη μόνο σε αναφορά στο τι ισχύει, σχετικά με τα φυσικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και αλλοδαπές νομικές οντότητες.

• Στις περιπτώσεις που από σύμβαση αποφυγής διπλής φορολόγησης (Σ.Α.Δ.Φ.) προβλέπεται για τα δικαιούχα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα μηδενικός συντελεστής παρακράτησης, υπάρχει υποχρέωση υποβολής μηδενικής δήλωσης.


• Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μηδενικής δήλωσης (παρ. 3 άρθ. 62, ΠΟΛ.1120/25.4.2014)

• Όσοι παρακρατούν φόρο με συντελεστή τρία (3) τοις εκατό, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) υποχρεούνται να υποβάλουν προσωρινή δήλωση το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού που περιλαμβάνει την αξία του εκτελεσθέντος έργου, το αντίτιμο ενοικίασης, σύντομη περιγραφή του εκτελεσθέντος έργου, την αξία του εκτελεσθέντος έργου, το αντίτιμο της ενοικίασης και το φόρο που αναλογεί.


• Η απόδοση των παρακρατούμενων φόρων γίνεται έως το τέλος του δεύτερου μήνα από το μήνα έκδοσης του σχετικού παραστατικού, εκτός από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, που η απόδοση γίνεται έως το τέλος του δεύτερου μήνα από το μήνα της καταβολής ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτού.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο