Διευκρινίσεις από τον Ε.Φ.Κ.Α. για περιπτώσεις χορήγησης προσωρινής σύνταξης
Σύμφωνα με τις εγκυκλίους 23/2016 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και 20/2016 του τ. ΟΑΕΕ, οι οποίες κοινοποιούσαν το άρθρο 29 του νέου ασφαλιστικού νόμου, η χορήγηση προσωρινής σύνταξης αφορά αιτήσεις συνταξιοδότησης οι οποίες κρίνονται με το νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης που θεσπίζεται με το νόμο αυτό. Οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3996/2011 (εγκ. 84/11 τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και 49/2011 τ. ΟΑΕΕ) εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τη χορήγηση προσωρινού ποσού σύνταξης σε ασφαλισμένους των οποίων η αίτηση συνταξιοδότησης ως προς τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της σύνταξης κρίνεται με τις προϊσχύουσες του Ν. 4387/2016 διατάξεις.

Με το Γενικό Έγγραφο Σ40/13/6.3.17 δίνονται διευκρινίσεις για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Η περ. ε της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016

Στην περ. ε της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 προβλέπεται ότι δεν χορηγείται προσωρινή σύνταξη «όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα και άλλη κύρια σύνταξη για την ίδια αιτία». Ως προς το σημείο αυτό το ΥΠΕΚΑΑ με το ανωτέρω έγγραφο (σελ. 6, περ. ε) διευκρίνισε ότι δεν χορηγείται προσωρινή σύνταξη «Όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα και άλλη κύρια σύνταξη για την ίδια αιτία (οριστική ή προσωρινή) ή έχει υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης με αίτημα τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η καταβολή προσωρινής σύνταξης στον συνταξιούχο λόγω γήρατος σε περίπτωση που λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει άλλη σύνταξη λόγω γήρατος (οριστική ή προσωρινή), ενώ μπορεί να χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος στον συνταξιούχο που λαμβάνει σύνταξη λόγω αναπηρίας ή θανάτου».

Προκειμένου οι οδηγίες που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων της περ. ε της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 να εφαρμόζονται ορθά από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες:

α) Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης οι οποίες κρίνονται με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016, ο περιορισμός που ισχύει ως προς τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης αφορά τη χορήγηση άλλης κύριας σύνταξης εφόσον αφορά την ίδια αιτία (περ. ε της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016).

β) Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης οι οποίες κρίνονται με τις προϊσχύουσες του Ν. 4387/2016 διατάξεις, εξακολουθεί να ισχύει η αρνητική προϋπόθεση της περ. στ της παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν. 3996/2011, δηλαδή δεν χορηγείται προσωρινή σύνταξη στην περίπτωση που χορηγείται άλλη σύνταξη γενικά, δηλαδή σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου), είτε είναι κύρια είτε επικουρική.

2. Η περ. γ της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016

Στο σημείο αυτό το έγγραφο αναφέρεται και στην ειδική περίπτωση που δεν εξαιρείται από το δικαίωμα που αφορά τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 7 του εν λόγω άρθρου, η διατύπωση της οποίας έχει ως εξής:
«γ. Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρμοστούν οι Κανονισμοί 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και οι διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με το χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα.»

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη γραμματική διατύπωση της διάταξης αυτής, όταν θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με το χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα, είναι επιτρεπτό να χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη, εφόσον βεβαίως δεν συντρέχει παράλληλα μία από τις υπόλοιπες αρνητικές προϋποθέσεις της παρ. 7 του εν λόγω άρθρου.

Δείτε το Γενικό Έγγραφο Σ40/13/6.3.2017 από το αρχείο του κόμβου


https://www.taxheaven.gr