Ειδήσεις Εργατικά - Ασφαλιστικά

Εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών-αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φ.Κ.Α., πλην Ε.Τ.Α.Α. - Ο.Α.Ε.Ε.Σύμφωνα με την εγκύκλιο 11/2017 του Ε.Φ.Κ.Α.:

"Με τις διατάξεις των άρθρων 39 και 41 του Ν.4387/2016 θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους που έως την έναρξη ισχύος του νόμου υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.

Ειδικότερα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρ. 39 όπως ισχύουν, επεκτείνεται η εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι, μέχρι την έναρξη ισχύος του Νόμου, υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων ΦΚΑ, πλην ΕΤΑΑ - ΟΑΕΕ.

Για το λόγο αυτό εκδόθηκε η αριθμ. Φ11321/59554/2170/22.12.2016 Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΚΑΑ με την οποία προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής και οι ασφαλιστικές εισφορές των προσώπων αυτών. 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες - Αυτοαπασχολούμενοι που, πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση ΦΚΑ πλην ΕΤΑΑ - ΟΑΕΕ, ενδεικτικά νοούνται:

A. Πρόσωπα ασφαλιζόμενα έως 31/12/2016 στο ΕΤΑΠ - ΜΜΕ ως εξής:

α. Οι Ιδιοκτήτες των ημερήσιων πολιτικών, οικονομικών και αθλητικών εφημερίδων που εκδίδονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, εφόσον κυκλοφορούν μέσω αναγνωρισμένου πρακτορείου τύπου και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλα ή 1.000 φύλλα εάν εκδίδοντο κατά την 27η Αυγούστου 1992 και είχαν ήδη συμπληρώσει 10 έτη έκδοσης. (Α' Δ/νση Ασφάλισης - Παροχών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

β. Οι εκδότες, οι συμμετέχοντες σε επιχειρήσεις συνιδιοκτησίας ή κοινωνίας και οι εταίροι ή μέτοχοι νομικών προσώπων που εκδίδουν εφημερίδες που ανήκουν σε πολιτικό κόμμα ή ίδρυμα. (Α'Δ/νση Ασφάλισης - Παροχών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

γ. Οι ιδιοκτήτες των εφημερίδων και περιοδικών που εκδίδονται σε όλη την επικράτεια εκτός των ιδιοκτητών ημερησίων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. (Β' Δ/νση Ασφάλισης - Παροχών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

δ. Οι ανταποκριτές εφημερίδων της αλλοδαπής, περιοδικών, πρακτορείων ειδήσεων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ιδρυμάτων (Β' Δ/νση Ασφάλισης - Παροχών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), (πλην των ανταποκριτών ξένου τύπου-μισθωτών- απασχολούμενων με εξαρτημένη εργασία, που υπάγονται πλέον στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α ως μισθωτοί).

ε. Οι φωτοειδησεογράφοι και εικονολήπτες επικαίρων τηλεόρασης. (Β' Δ/νση Ασφάλισης - Παροχών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

στ. Οι εφημεριδοπώλες, διανομείς τύπου και υποπράκτορες που απασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με τη διακίνηση, διανομή και πώληση εφημερίδων και λοιπών εντύπων που κυκλοφορούν μέσω πρακτορείων εντός των ασφαλιστέων περιοχών αρμοδιότητας της Δ' Δ/νσης Ασφάλισης - Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

ζ. Οι εταίροι ή μέτοχοι νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως εταιρικής μορφής, με σκοπό, μεταξύ άλλων, και τη διακίνηση διανομή και πώληση εφημερίδων και λοιπών εντύπων που κυκλοφορούν μέσω των πρακτορείων εντός της ασφαλιστέας περιοχής αρμοδιότητας της Δ' Δ/νσης Ασφάλισης - Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. η. Οι εφημεριδοπώλες, διανομείς τύπου και υποπράκτορες που απασχολούνται με τη διακίνηση, διανομή και πώληση εφημερίδων και λοιπών εντύπων που κυκλοφορούν μέσω των πρακτορείων αρμοδιότητος του Περιφερειακού Τμήματος Ασφάλισης - Παροχών Θεσσαλονίκης (ΤΣΕΥΠΘ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Αριθ. 31720/Σ.503/10.12.1962 Απόφαση Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ ΤΒ 503).

θ. Οι ομόρρυθμοι εταίροι ή εταίροι ή κάτοχοι μεριδίων ή μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη διακίνηση διανομή και πώληση εφημερίδων και λοιπών εντύπων που κυκλοφορούν μέσω των πρακτορείων αρμοδιότητος του Περιφερειακού Τμήματος Ασφάλισης - Παροχών Θεσσαλονίκης (ΤΣΕΥΠΘ) του ΕΤΑΠ- ΜΜΕ.

Β. Πρόσωπα ασφαλιζόμενα έως 31/12/2016 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως εξής:

α. Οι εφημεριδοπώλες (πωλητές εφημερίδων και περιοδικών) που υπήγοντο στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με το ν.3871/1958 (ΦΕΚ ΤΑ 178) και Κεφ. ΙΒ* του Κανονισμού Ασφάλισης (ΥΑ 55575/1965, ΦΕΚ ΤΒ 816).

β. Οι πωλητές λαϊκών αγορών που υπήγοντο στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ν.δ. 78/1973, ΦΕΚ ΤΑ 156 και Υ.Α. 21/21/4881/14.01.1975, ΦΕΚ ΤΒ 49).
Στο παραπάνω πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται "νέοι" και "παλαιοί" ασφαλισμένοι (προ και μετά την 01/01/1993) καθώς και όσοι θα ασφαλιστούν μετά την 01/01/2017.

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

1. Ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων για τα ανωτέρω πρόσωπα είναι η 01/01/2017. Από την ημερομηνία αυτή, και για κάθε επόμενο έτος, ως βάση υπολογισμού των εισφορών καθορίζεται το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

2. Ισχύει Κατώτατη και Ανώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών, δηλαδή το κατώτερο και το ανώτερο μηνιαίο ποσό εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται εισφορές. Ειδικότερα:
- Ως κατώτατη μηνιαία βάση ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 586,08 € (Ετήσιο 586,08*12 = 7.032,96 €).
- Ως ανώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άνω των 25 ετών όπως ισχύει κάθε φορά. Το ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 5.860,80 € (Ετήσιο 5860,80*12=70.329,60€).
Για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων και της μηνιαίας βάσης υπολογισμού εισφορών ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ. 1/2017 Εγκύκλιο της Δ/νσης Εισφορών Μη Μισθωτών.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

α. Τα πρόσωπα του πεδίου εφαρμογής, ανεξάρτητα ημερομηνίας πρώτης υπαγωγής στην ασφάλιση, από 01/01/2017 καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές Κύριας Ασφάλισης ως εξής:
- Κλάδος Σύνταξης 20%
- Κλάδος Υγειονομικής Περίθαλψης 6,95% (επιμεριζόμενο 6,45 % για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα)
Η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης αφορά πρόσωπα που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ. (ακολουθεί οδηγία για τις εξαιρέσεις Κλ. Περίθαλψης).
- Εισφορά ειδικού λογαριασμού ανεργίας (ΟΑΕΔ).

β. Πρόσωπα που για πρώτη φορά από την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 (01/01/2017) και εφεξής αποκτούν ιδιότητα ή προβαίνουν σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων καταβάλλουν, από το μήνα έναρξης εργασιών έως τον τελευταίο μήνα του ιδίου έτους, εισφορές επί της κατώτατης βάσης.

γ. Ειδικές διατάξεις, που προβλέπουν καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών για:
- ασφάλιση άνω των 40 ετών (άρθρο 39 παρ.13) και
- μητέρες (παρ.2 άρθρου 141 του ν.3655/2008) λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των εισφορών."
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο