Ειδήσεις Ανακοινώσεις Οικονομικού Επιμελητηρίου

Προγραμματισμός δράσης του Ο.Ε.Ε. για την περίοδο 2017–201902-03-2017

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, o θεσμοθετημένος οικονομικός σύμβουλος της Πολιτείας, δεσμεύεται τόσο από το ρόλο του, όσο και προς τα μέλη του, να συνεχίσει να συμβάλλει στην επίλυση των θεμάτων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου, με θέσεις και προτάσεις επιστημονικά τεκμηριωμένες, όπως και στην προσπάθεια της ελληνικής οικονομίας να επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης, στην εύρυθμη λειτουργία των θεσμών οικονομικού αντικειμένου και στην εξεύρεση – αξιοποίηση πόρων για την αντιμετώπιση των χρόνιων και διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας.

Το ΟΕΕ οφείλει, κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, που ταλανίζει τη χώρα μας, να βγει μπροστά με προτάσεις. Συγκεκριμένες προτάσεις προς όφελος των μελών μας, αλλά και προς όφελος της κοινωνίας. Η παρουσία του Φορέα μας στα οικονομικά δρώμενα, τόσο σε επίπεδο παρεμβάσεων στην Κυβέρνηση, όσο και σε επίπεδο κοινωνίας, πρέπει να είναι συνεχής και αποτελεσματική. Και πάντα με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του ΟΕΕ, είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ να αρθρώσουμε σαφή και με επιχειρήματα λόγο, για να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες των καιρών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017 - 2019

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, o θεσμοθετημένος οικονομικός σύμβουλος της Πολιτείας, δεσμεύεται τόσο από το ρόλο του, όσο και προς τα μέλη του, να συνεχίσει να συμβάλλει στην επίλυση των θεμάτων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου, με θέσεις και προτάσεις επιστημονικά τεκμηριωμένες, όπως και στην προσπάθεια της ελληνικής οικονομίας να επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης, στην εύρυθμη λειτουργία των θεσμών οικονομικού αντικειμένου και στην εξεύρεση - αξιοποίηση πόρων για την αντιμετώπιση των χρόνιων και διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας.

Το ΟΕΕ οφείλει, κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, που ταλανίζει τη χώρα μας, να βγει μπροστά με προτάσεις. Συγκεκριμένες προτάσεις προς όφελος των μελών μας, αλλά και προς όφελος της κοινωνίας. Η παρουσία του Φορέα μας στα οικονομικά δρώμενα, τόσο σε επίπεδο παρεμβάσεων στην Κυβέρνηση, όσο και σε επίπεδο κοινωνίας, πρέπει να είναι συνεχής και αποτελεσματική. Και πάντα με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του ΟΕΕ, είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ να αρθρώσουμε σαφή και με επιχειρήματα λόγο, για να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες των καιρών.

Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

1. Για τον Λογιστή - φοροτεχνικό


α) Επέκταση του ελέγχου των λογιστών - φοροτεχνικών και της ταυτοποίησής τους για υπηρεσίες πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στο TAXISNET (υπογραφή ισολογισμών, αποστολές ΦΠΑ - Φόρων - Μισθοδοσίας κ.λπ.).

β) Άμεση προώθηση των απαραίτητων ενεργειών του Φορέα μας ως «Αρχή Εγγραφής», για την παροχή της ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς στα μέλη μας και τους λογιστές - φοροτεχνικούς. Το ΟΕΕ είναι ο δεύτερος δημόσιος φορέας τον οποίο η Πολιτεία καθόρισε ως «Αρμόδια Αρχή» τον Ιούνιο του 2016, για την παροχή των εξ αποστάσεως ψηφιακών υπογραφών (άυλων ψηφιακών υπογραφών). Ο κάτοχος της άυλης ψηφιακής υπογραφής μπορεί να υπογράψει ηλεκτρονικά ένα ψηφιακό έγγραφο από κάθε τύπου συσκευή (desktop, laptop, tablet, smartphone), χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση επιπλέον ειδικού λογισμικού (driver). Η ψηφιακή υπογραφή θα συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στην εμπέδωση της θεσμικής εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων, λογιστών - φοροτεχνικων και φορολογικών αρχών.

γ) Για την έναρξη της ασκήσεως επαγγέλματος του λογιστή - φοροτεχνικού στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών πρέπει:
> να απαιτήσουμε την υποχρέωση του επαγγελματία στην επίδειξη της επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή - φοροτεχνικού ή
> να επιδιώξουμε μέσω ηλεκτρονικού συγχρονισμού μεταξύ της ΑΑΔΕ και του Πληροφοριακού Συστήματος του ΟΕΕ να γίνεται η διασταύρωση των στοιχείων των λογιστών - φοροτεχνικών, ώστε να διαπιστώνεται η κατοχή της επαγγελματικής ταυτότητας πριν την έναρξη του επαγγέλματος.

δ) Άμεση έκδοση της Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης του Κώδικα Δεοντολογίας των λογιστών - φοροτεχνικών, ώστε η Επιτροπή Δεοντολογίας να έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα της επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και την εκδίκαση των σχετικών παραβάσεων του κώδικα δεοντολογίας.

2. Κατοχύρωση του οικονομολόγου μελετητή - αξιολογητή

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 475/1991 η ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων, μεγεθών, η σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας αναφέρονται στις δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος.

Η αναγκαιότητα κατοχύρωσης της ειδικότητας του οικονομολόγου - μελετητή επιβάλλεται περισσότερο από ποτέ σήμερα.

Το ΟΕΕ έχει ήδη καταθέσει πρόταση στον Υπουργό Οικονομίας για την κατοχύρωση του επαγγέλματος του οικονομολόγου - μελετητή και θα επιδιώξει να αναλάβει την κατάρτιση των νέων πτυχιούχων οικονομολόγων ώστε να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και τις τεχνικές στην:

α. Σύνταξη τεχνικοοικονομικής μελέτης με την ενημέρωση και εξειδίκευση του μελετητή στις διαδικασίες του Νέου Επενδυτικού Νόμου.

β. Εκπόνηση μελετών για λογαριασμό του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και λοιπών Οργανισμών Δημοσίου ενδιαφέροντος στις κατηγορίες μελετών με οικονομικό αντικείμενο και συγκεκριμένα των κατηγοριών 3 «οικονομικές μελέτες» και 5 «μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας» (πδ 541/1978).

γ. Σύνταξη επενδυτικών προτάσεων για χρηματοδότηση φυσικών και νομικών προσώπων από Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

δ. Εκπόνηση επιχειρηματικών και επενδυτικών σχεδίων για τη βελτίωση της απόδοσης των επιχειρήσεων και την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης - επιδότησης.

3. Κατοχύρωση του οικονομολόγου στο Δημόσιο Τομέα (ΠΔ 347/2003)

Ενόψει της αναδιοργάνωσης των δομών των Υπουργείων και των ΝΠΔΔ και της έκδοσης των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων με τη νέα οργανωτική δομή και στελέχωση των υπηρεσιών τους στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, το ΟΕΕ πρέπει άμεσα να αξιοποιήσει την ευκαιρία που δίνεται για να παρέμβει, ώστε να επιτύχουμε:

α) Άμεση τροποποίηση των οργανισμών στην κατεύθυνση να μετατραπούν οι θέσεις ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού σε ΠΕ Οικονομικού για τις περιπτώσεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης σε εργασίες με οικονομικό αντικείμενο.

β) Προϊστάμενος όλων των επιπέδων των Οικονομικών Υπηρεσιών των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης να τοποθετείται υπάλληλος ΠΕ Οικονομικού, μέλος του ΟΕΕ.

4. Κατοχύρωση του οικονομολόγου εσωτερικού ελεγκτή

Ένα από τα επαγγέλματα που συμβάλλουν στην ενίσχυση των επιχειρήσεων και οργανισμών τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα είναι αυτό του Εσωτερικού Ελεγκτή (Internal Auditor).

Προκειμένου όμως ο εσωτερικός έλεγχος να ασκείται αποτελεσματικά, θα πρέπει να στελεχώνεται από στελέχη τα οποία κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα και ικανότητες. Η υφιστάμενη πρακτική δείχνει ότι θέσεις εσωτερικών ελεγκτών καλύπτονται από στελέχη τα οποία δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα με πολλαπλές αρνητικές συνέπειες τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις και τους λοιπούς φορείς όσο και για το σύνολο της οικονομίας.

Προκειμένου ο εσωτερικός έλεγχος να ασκείται αποτελεσματικά θα πρέπει να στελεχώνεται από άτομα που θα κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες.

Με δεδομένη και την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η πιστοποίηση του εσωτερικού ελεγκτή στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και η διαχείριση του αντίστοιχου Μητρώου από το ΟΕΕ πρέπει να είναι από τις πρωτοβουλίες τις οποίες πρέπει άμεσα να πάρει ο Φορέας μας.

5. Διαχειριστής αφερεγγυότητας


Στις 29 Δεκεμβρίου 2016 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το ΠΔ 133/2016 σχετικά με τη ρύθμιση του επαγγέλματος διαχειριστή αφερεγγυότητας. Στην Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας υπάγονται η χορήγηση και ανάκληση της άδειας διαχειριστή αφερεγγυότητας, η τήρηση του μητρώου, ο έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με το παρόν διάταγμα, καθώς και η θέσπιση προδιαγραφών υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης και συγκροτείται από τον πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη, εκ των οποίων ένα από τα μέλη είναι λογιστής φοροτεχνικός Α' τάξης που προτείνεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.).

Για τη διαρκή επιμόρφωση των διαχειριστών αφερεγγυότητας το ΟΕΕ άμεσα θα πρέπει να πιστοποιηθεί ως ο αρμόδιος φορέας για την επιμόρφωση των λογιστών - φοροτεχνικών.

6. Πιστοποιημένος εκτιμητής

Με το Ν.4152/2013 ρυθμίσθηκαν θέματα για την άσκηση του επαγγέλματος του πιστοποιημένου εκτιμητή και καθορίσθηκε, μετά την κατάργηση του ΣΟΕ (Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών), η Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ως η Αρμόδια Διοικητική Αρχή για την εγγραφή του πιστοποιημένου εκτιμητή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών.

Στον κατάλογο των πιστοποιημένων εκτιμητών - φυσικών προσώπων, η αναλογία των οικονομολόγων που είναι καταχωρημένοι στο μητρώο είναι πολύ μικρή (45 οικονομολόγοι στους 464 εκτιμητές).

Θεωρούμε πολύ σημαντική τη συμβολή του οικονομολόγου στην εκτίμηση της αξίας αγαθών (ενσώματων ή άυλων) και ο Φορέας μας, αφενός, θα επιχειρήσει, μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, να βοηθήσει τους νέους πτυχιούχους που επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγελματικά το χώρο της εκτιμητικής, ένα χώρο άγνωστο για τους περισσότερους οικονομολόγους που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια και αφετέρου να του ανατεθεί η πιστοποίηση και η τήρηση του αντίστοιχου μητρώου.

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Η νομοθέτηση των τροποποιήσεων του θεσμικού πλαισίου του φορέα μας, όπως εγκρίθηκε από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων και προωθήθηκε στο εποπτεύον Υπουργείο, αποτελεί προτεραιότητα της νέας Κεντρικής Διοίκησης. Το ΟΕΕ, σήμερα, με καταστατικό του 1980, αναχρονιστικό και μη ικανό να ικανοποιήσει τις λειτουργικές του ανάγκες και τις απαιτήσεις των μελών του, μετά από προσπάθειες τόσων ετών κατέληξε σε κείμενο αλλαγών στο νομικό του πλαίσιο και είναι υποχρέωση της Κεντρικής Διοίκησης να παρέμβει στους αρμοδίους Υπουργούς για την άμεση νομοθέτησή του.

Γ. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος πρέπει να προωθήσει τον θεσμό της διαμεσολάβησης ως αποτελεσματικής εναλλακτικής μεθόδου επίλυσης διαφορών, με την οποία εξοικονομούνται χρόνος και χρήμα.

Το πρώτο βήμα έγινε με την ένταξη του Φορέα μας στον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ). Τα μέλη μας, με την κατάλληλη κατάρτιση στους πιστοποιημένους Φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών και την τελική διαπίστευση και ανάρτησή τους στον επίσημο κατάλογο διαμεσολαβητών, μπορούν να αναλάβουν το ρόλο του διαμεσολαβητή.

Το επόμενο βήμα είναι η προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε, και σε συνεργασία με άλλον επιστημονικό φορέα, να δημιουργήσουμε το δικό μας Κέντρο Διαμεσολάβησης ή/και Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης.

Δ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΕΕ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Για να στηρίξουμε τα μέλη μας και τους λογιστές - φοροτεχνικούς που έχουν περιέλθει σε πραγματική αδυναμία εξόφλησης των οφειλών τους προς το ΟΕΕ λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας, έχει προβλεφθεί στην τροποποίηση του θεσμικού μας πλαισίου η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους. Η ρύθμιση με ευνοϊκούς όρους, η οποία είναι αίτημα πολλών μελών μας, θα συμβάλει στην επαναδραστηριοποίησή τους και παράλληλα στην αύξηση των εσόδων του φορέα μας.

Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΕΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ


Η οργάνωση των οικονομολόγων σε επαγγελματικές ομάδες, όπως αυτή ξεκίνησε από τη θητεία της προηγούμενης Διοίκησης, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση - ενημέρωσή τους για τις προοπτικές και τις εξελίξεις στην άσκηση του επαγγέλματός τους, πρέπει να συνεχιστεί και να διευρυνθεί.

Με τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες του Φορέα μας, όπου το κάθε μέλος μας θα έχει τη πρόσβαση να καταχωρήσει την τρέχουσα επαγγελματική του δραστηριότητα, θα καταστεί δυνατή η κατάταξη των εργαζομένων οικονομολόγων ανά τομέα εργασίας. Ο διαχωρισμός των εργαζομένων ανά επαγγελματική κατηγορία και η δημιουργία κατάλληλης πλατφόρμας για την επικοινωνία των εργαζομένων στον ίδιο τομέα θα συμβάλει στην προσπάθεια να φέρουμε κοντά μας όλα τα μέλη του ΟΕΕ που ασχολούνται σε δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος.

Προτείνεται οι υπάρχουσες επιτροπές να εμπλουτιστούν με νέες ώστε να καλυφθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό όλες οι επαγγελματικές ειδικότητες, ως εξής:
• Επιτροπή για τα θέματα του λογιστή - φοροτεχνικού.
• Επιτροπή για τα θέματα του οικονομολόγου του δημόσιου τομέα.
• Επιτροπή για τα θέματα του οικονομολόγου - μελετητή, συμβούλου επιχειρήσεων.
• Επιτροπή για τα θέματα του οικονομολόγου - εσωτερικού ελεγκτή.
• Επιτροπή για τα θέματα του οικονομολόγου - εκτιμητή.
• Επιτροπή για τα θέματα του οικονομολόγου - εκπαιδευτικού.
• Επιτροπή για τα θέματα του ορκωτού λογιστή.
• Επιτροπή για τα θέματα του οικονομολόγου του χρηματοπιστωτικού τομέα.
• Επιτροπή για τα θέματα του οικονομολόγου του τουριστικού τομέα.
• Επιτροπή για τα θέματα του οικονομολόγου του ναυτιλιακού τομέα.
• Επιτροπή για τα θέματα του νέου οικονομολόγου
• Επιτροπή για τα θέματα του οικονομολόγου - στατιστικολόγου, αναλογιστή
• Επιτροπή για τα θέματα του οικονομολόγου - διαμεσολαβητή.

ΣΤ. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Για την καταπολέμηση της ανεργίας των συναδέλφων μας, πρέπει να προωθηθούν δράσεις αξιοποιώντας τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία της χώρας, για την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και ειδίκευσης ανέργων νέων οικονομολόγων σε δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος (ΠΔ 475/1991).

Από τα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο μελών του ΟΕΕ, προκύπτει ότι το ποσοστό ανεργίας στους νέους απόφοιτους τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης είναι μεγάλο και αποδίδεται στο ότι δεν είναι ανεπτυγμένη στην Ελλάδα η σύνδεση των πανεπιστημίων με την αγοράς εργασίας. Το πρόβλημα της χώρας μας δεν ήταν ποτέ οι νέοι πτυχιούχοι αλλά η διαδικασία απορρόφησής τους στην αγορά εργασίας.

Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε ειδικότητες και ειδικεύσεις που αναμένεται να παρουσιάσουν ανάπτυξη και να προσφέρουν ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης για τα επόμενα έτη, εστιάζοντας σε συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Ζ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΕΕ

> Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη συνέχιση του επιστημονικού έργου του Φορέα μας, με έρευνες και μελέτες, στην κατεύθυνση της παρέμβασής του στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της χώρας μας.
Προτεραιότητά μας είναι η ανεύρεση τρόπων και διαδικασιών για την αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων της χώρας μας όπως η κρίση του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας μας λόγω της ύπαρξης των κεφαλαιακών ελέγχων και της μη επίλυσης του προβλήματος των κόκκινων δανείων, η εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού συστήματος, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, της ανεργίας και η αποφυγή εμποδίων για την προσέλκυση επενδύσεων που θα οδηγήσουν στην έξοδό μας από την παρατεταμένη οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας.

> Η συνεργασία του ΟΕΕ με Πανεπιστημιακά ιδρύματα και άλλους επιστημονικούς φορείς πρέπει να συνεχιστεί με μεγαλύτερη ακόμα ένταση, με στόχο να παίρνει θέση με συγκεκριμένες προτάσεις για όλα τα θέματα οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και να την προβάλει όσο το δυνατόν περισσότερο με εκδηλώσεις, ημερίδες, συνεντεύξεις τύπου κ.α..

> Ανάληψη πρωτοβουλιών από την Κεντρική Διοίκηση για ενεργοποίηση του Συντονιστικού Οργάνου των Επιστημονικών Φορέων για την διασφάλιση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των αποφοίτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, μελών των Επιστημονικών Φορέων από τις νέες προκλήσεις σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε απόφοιτους κολλεγίων.

> Συνέχιση της προσπάθειας για την προβολή και προώθηση των θέσεων και των δραστηριοτήτων του ΟΕΕ σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο (διοργάνωση ημερίδων, ενημερωτικών συναντήσεων, αποστολή ενημερωτικού υλικού, ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με άλλα κράτη).

Η. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων του «ΕΣΠΑ 2014-2020», να γίνει προσπάθεια, σε συνεννόηση με το εποπτεύων το ΟΕΕ Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, να θεσμοθετηθεί ο Φορέας μας, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, για την αμεσότερη, οικονομικότερη και καλύτερη ενημέρωση όλων των μελών μας, αναφορικά με τις εξελίξεις σε όλους τους οικονομολογικούς κλάδους.

Η. ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΕΕ


Άμεσα, εξεύρεση της χρηματοδότησης για τις επισκευές που πρέπει να γίνουν στο κτίριο επί της οδού Φιλελλήνων, το οποίο έχει παραχωρηθεί με την μορφή της μακροχρόνιας μίσθωσης από τον πρ. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, συνάδελφό μας, Τρύφωνα Αλεξιάδη, για τα επόμενα πενήντα (50) χρόνια, ώστε να μετεγκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν ο Φορέας μας στο νέο του «σπίτι».

Θ. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ


Ηλεκτρονική Διασύνδεση του ΟΕΕ με Υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου, ΙΚΑ, Πανεπιστήμια - ΤΕΙ, ΓΕΜΗ για την διαπίστωση της ακρίβειας των δηλουμένων στοιχείων των οικονομολόγων και λογιστών - φοροτεχνικών, με σκοπό την προστασία των επιχειρήσεων και των φορολογουμένων από παράνομες δραστηριότητες.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο