Ειδήσεις Επενδύσεις -αναπτυξιακά

Σ. Φάμελλος: «Mε το Εθνικό Σχέδιο συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για τη Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων»Αθήνα, 17/02/2017

Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος: "Mε το Εθνικό Σχέδιο συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για τη Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων"

"Η καθυστέρηση υλοποίησης έργων επεξεργασίας και διάθεσης στον τομέα των επικινδύνων αποβλήτων στη χώρα, εδώ και τριάντα χρόνια, οδήγησε σε εκτίναξη του κόστους διαχείρισής τους και σε μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα, λόγω της παράνομης ή ανεξέλεγκτης διάθεσης" ανέφερε ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, στη συνάντηση που είχε εχθές, με τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους του Υπουργείου, όπου συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων.

Ο Αν. ΥΠΕΝ τόνισε ότι με το ΕΣΔΕΑ συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο, ώστε να ξεκινήσει και στη χώρα μας μια προσπάθεια ολοκληρωμένης διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, ζήτημα που παρέμεινε για χρόνια στα «αζήτητα», καθιστώντας ανενεργή ή ανεξέλεγκτη σε καίριους τομείς τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Βέβαια, η ορθή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση και λόγω της έλλειψης στοιχείων για την πραγματική διαδρομή επεξεργασίας της συγκεκριμένης ροής αποβλήτων.

Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης για τα Επικίνδυνα Απόβλητα, με χρονικό ορίζοντα εφαρμογής το 2020, όπως εμπεριέχεται στο νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Είναι σαφές ότι η διαχείριση των Επικινδύνων Αποβλήτων απαιτεί ειδικότερη αντιμετώπιση λόγω της ποιοτικής και ποσοτικής σύστασης και της εξειδίκευσης των εγκαταστάσεων.

"Η έλλειψη υποδομών βιομηχανικών αποβλήτων, για δεκαετίες, συνέβαλε στη βιομηχανική αποανάπτυξη, την απώλεια σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας, σε εξάρτηση από το εξωτερικό και στην επιβολή χρηματικών κυρώσεων. Επίσης, οδήγησε στην εκ των υστέρων εξαγωγή αποβλήτων, με κόστος εκατομμυρίων ευρώ, σε περίοδο κρίσης", συμπλήρωσε ο Αν. ΥΠΕΝ.

Κατανοώντας ότι ο σχεδιασμός διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων, δηλαδή βασικών κλάδων της βιομηχανίας στον πετρελαϊκό τομέα και τη χαλυβουργία, είναι στοιχειώδης προϋπόθεση παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και βιώσιμης ανάπτυξης, ταυτόχρονα με την αντιμετώπιση μείζονος περιβαλλοντικού προβλήματος, "θεσμοθετήσαμε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων και οργανώσαμε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, με την βοήθεια και των ίδιων των παραγωγών μέσω του ΣΕΠΑΝ, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο αξιόπιστη ποιοτική και ποσοτική αποτύπωση (Μητρώα, Βάσεις Δεδομένων, Χαρτογράφηση κλπ.) των παραγόμενων αποβλήτων και της ιχνηλασιμότητά τους".

Επίσης, με την έγκριση του ΕΣΔΕΑ "αποτρέψαμε μέρος του προστίμου, πριν υποχρεωθεί να το καταβάλει η χώρα, και εντείνουμε τις προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος διάθεσης των ιστορικά αποθηκευμένων αποβλήτων και των υποδομών διάθεσής τους, ώστε το πρόστιμο να ελαχιστοποιηθεί και στη συνέχεια να μηδενιστεί. Αισιοδοξούμε ότι, όπως στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και σε άλλες δράσεις, θα υπάρξει συντονισμός με τις επιχειρήσεις παραγωγούς επικινδύνων αποβλήτων στην πλήρη και αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και των προνοιών του Εθνικού Σχεδίου".

"Ωστόσο, πρέπει να υπάρξουν μεθοδικά επόμενα βήματα", επεσήμανε ο Αν. ΥΠΕΝ, όπως είναι η λειτουργία και παρακολούθηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων και η μείωση του ιδιαίτερα υψηλού ποσοστού των επικίνδυνων αποβλήτων, που παραμένουν αποθηκευμένα («ιστορικά») στους χώρους παραγωγής, με παράλληλη αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσής τους, η απορρύπανση της ρυπασμένης γης, καθώς και η πρωτοβουλία για τη στρατηγική του εδάφους και την αειφορική του διαχείριση.

Και βέβαια, η δημιουργία χώρων ασφαλούς επεξεργασίας, ανάκτησης, αδρανοποίησης και τελικής διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων με ευθύνη των παραγωγών τους και με ρόλο της Πολιτείας ως καταλύτη. Για το θέμα έχει ξεκινήσει σχετική συζήτηση με συλλογικούς φορείς και έχουν προβλεφθεί σχετικά κονδύλια στο ΕΣΠΑ (ύψους τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ) και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. "Ας μην ξεχνάμε ότι οι επενδύσεις στην κυκλική οικονομία, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορούν να αποτελέσουν μοχλό αλλαγής του ελληνικού παραγωγικού μοντέλου, ανατρέποντας τις τάσεις αποεπένδυσης που επικρατούν, δίνοντας ώθηση σε νέες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας με υψηλή τεχνογνωσία", κατέληξε ο Αν. ΥΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος.


____________________________

Η χώρα διαθέτει Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων


Η δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 4326/2016) για την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), αποτελεί την τρίτη μεγάλη θεσμική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, στον τομέα των αποβλήτων, μετά την θέσπιση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) – Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).

Η ολοκλήρωση του ΕΣΔΕΑ έχει ως πρώτη άμεση συνέπεια για την Ελλάδα την αποτροπή της χρηματικής κύρωσης των 3.000 ευρώ/ημέρα, που επιβλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στη χώρα μας, πριν προλάβει να εφαρμοσθεί.

Το ΕΣΔΕΑ ακολουθεί τις αρχές και τις κατευθύνσεις της Οδηγίας - Πλαίσιο για τα απόβλητα. Παράλληλα, καθορίζει τις κατευθύνσεις και τις προοπτικές διαχείρισης, έως το 2020, σύμφωνα με τις τάσεις που διαγράφονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα αναδεικνύονται με τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», την πρόταση για το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον και τον Οδικό Χάρτη για την αποδοτικότητα των πόρων.

Η εθνική πολιτική για τα απόβλητα αποτελεί, γενικότερα, τμήμα της εθνικής μας πολιτικής για την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, η οποία αποσκοπεί στην διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης υγείας και της ευημερίας των πολιτών. Αποβλέπει επίσης στον κοινωνικό, οικολογικό μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου στη μετάβαση προς μια οικονομία των κοινωνικών αναγκών, που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους, είναι φιλική στο περιβάλλον και στοχεύει στην αντιμετώπιση των αποβλήτων ως πόρου, στο πλαίσιο μιας Κυκλικής Οικονομίας.

Απώτερος σκοπός είναι η ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, ως πόρων και με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και η θετική συνεισφορά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη αυτού του σκοπού έχει η πλήρης εφαρμογή της πυραμίδας ιεράρχησης των τρόπων διαχείρισης, με προτεραιότητα στην πρόληψη παραγωγής, ως βέλτιστη επιλογή, ακολουθούμενη από την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, την ανάκτηση ενέργειας και τέλος, την ασφαλή διάθεση, ως τελευταία επιλογή διαχείρισης.

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο αναφοράς, οι άξονες της πολιτικής που καλείται να υπηρετήσει το ΕΣΔΕΑ είναι οι εξής:

· Προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, αυτάρκεια της χώρας σε δίκτυα και υποδομές συλλογής, ανάκτησης και διάθεσης των αποβλήτων, ολοκληρωμένη καταγραφή παραγωγής και ενίσχυση ελέγχων σε όλο το πλέγμα διαχείρισης.

· Προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης.

· Εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού στη διαχείριση αποβλήτων, υποστήριξη του σχεδιασμού και της παραγωγής αγαθών, τα οποία λαμβάνουν υπόψη όλο τον κύκλο ζωής τους.

· Ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και της εκτενούς διαβούλευσης.

· Εξορθολογισμός κόστους υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων και προώθηση οικονομικά βιώσιμων και περιβαλλοντικά αποδεκτών επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων, καθώς και της υποστήριξης περιβαλλοντικά φιλικών και καινοτόμων τεχνολογιών και των υφιστάμενων υποδομών που εφαρμόζουν Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές.

Οι στρατηγικές για την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων είναι οι εξής:

· Εναρμόνιση με τον εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό, τα περιφερειακά χωροταξικά σχέδια και τα ΠΕΣΔΑ.

· Ανάπτυξη κατάλληλου δικτύου υποδομών ανάκτησης και διάθεσης.

· Ανάπτυξη κεντρικού μηχανισμού καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων.

· Αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς των ρυπασμένων περιοχών διάθεσης αποβλήτων.

· Αποτροπή της εξαγωγής αποβλήτων, καθώς αυτό συνεπάγεται σημαντική απώλεια δυνητικών πόρων και ταυτόχρονα ευκαιριών ανακύκλωσης και ανάκτησης στη χώρα.

· Εξάλειψη παράνομης διακίνησης αποβλήτων.

· Ενίσχυση ελέγχων - επιθεωρήσεων και μηχανισμών επιβολής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.

· Ριζική αναθεώρηση της λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) και επανασχεδιασμός τους, στο πεδίο εφαρμογής των οποίων εντάσσονται επικίνδυνα απόβλητα.

· Προτεραιότητα στην ανάκτηση υλικών, σε σχέση με την ανάκτηση μέσω της παραγωγής δευτερογενών καυσίμων.

· Συμπληρωματική χρήση μεθόδων ανάκτησης ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνουν τους στόχους ανάκτησης υλικών.

· Περιορισμός της διάθεσης σε χώρους υγειονομικής ταφής στα μη ανακτήσιμα απόβλητα.

· Υποστήριξη περιβαλλοντικών και καινοτόμων τεχνολογιών.

· Παροχή κινήτρων για την υλοποίηση οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των επικίνδυνων αποβλήτων.

· Ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών για την ορθή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων τους, ώστε να δύνανται να λειτουργούν εξαντλώντας τη δυναμικότητά τους.

· Βελτίωση των όρων εργασίας και εξάλειψη επικίνδυνων και ανθυγιεινών συνθηκών στον τομέα της διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

· Ανάπτυξη αποτελεσματικού μηχανισμού συστηματικής ενημέρωσης, υποστήριξης και κατάρτισης των εμπλεκόμενων στην παραγωγή και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.

· Βελτίωση πρόσβασης στην πληροφορία των εμπλεκόμενων φορέων μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

· Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και των εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, με στόχο την επίτευξη κοινωνικών συναινέσεων και κοινωνικού ελέγχου.

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο