Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Η Κομισιόν κατά της Ελλάδας για την καθυστέρηση στις πληρωμές - Με τόκο οι καθυστερήσειςΗ Επιτροπή καλεί 4 κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την οδηγία για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών, με σκοπό να προστατεύσει τις ΜΜΕ στις εμπορικές τους συναλλαγές

Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα κατά της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Σλοβακίας και της Ισπανίας για να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών (οδηγία 2011/7/ΕΕ) και να αποτρέψει απώλειες για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στις εν λόγω χώρες.

Η κ. Elżbieta Bieńkowska, επίτροπος αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, δήλωσε: «Οι καθυστερήσεις πληρωμών συνιστούν σοβαρότατη επιβάρυνση για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές. Όταν οι επιχειρήσεις μπορούν να βασιστούν στην έγκαιρη αποπληρωμή τους από τους εργοδότες τους, μπορούν να επικεντρωθούν στη δουλειά τους και να παραγάγουν αξία για τους πελάτες και τους εργαζομένους τους. Ζητούμε από τα κράτη μέλη να τηρούν τους κανόνες για τις καθυστερήσεις πληρωμών για να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις και να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.»

Οι καθυστερήσεις πληρωμών έχουν αρνητικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις, καθώς πλήττουν τη ρευστότητα και τις ταμειακές ροές τους, περιπλέκουν την οικονομική διαχείρισή τους και θέτουν εμπόδια στη μεγέθυνσή τους. Η οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών ενισχύει τα δικαιώματα των πιστωτών τάσσοντας προθεσμίες για τις πληρωμές από τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές κατά την προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών. Σε περίπτωση μη τήρησης των εν λόγω προθεσμιών, η οδηγία παρέχει στις επιχειρήσεις δικαίωμα δίκαιης αποζημίωσης. Για την αποτροπή της καλλιέργειας νοοτροπίας καθυστέρησης των πληρωμών, οι δημόσιες αρχές έχουν να διαδραματίσουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, παρέχοντας ένα παράδειγμα έγκαιρης και διαφανούς πληρωμής των προμηθευτών τους.  

Η Επιτροπή ζητεί τη λήψη μέτρων από τα ανωτέρω κράτη μέλη για τους εξής λόγους:

–   Ελλάδα: νέα νομοθεσία που καταργεί δικαιώματα πιστωτών σε τόκους και αποζημίωση (συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή)·

–   Ιταλία: υπερβολικές καθυστερήσεις πληρωμών από τις δημόσιες αρχές (αιτιολογημένη γνώμη)·

–   Σλοβακία: υπερβολικές καθυστερήσεις πληρωμών στον τομέα της δημόσιας υγείας (προειδοποιητική επιστολή)·

–   Ισπανία: νομοθεσία που συστηματικά παρατείνει τη νόμιμη προθεσμία πληρωμής κατά 30 ημέρες (προειδοποιητική επιστολή).

Με τις ενέργειες αυτές η Επιτροπή μεριμνά ώστε τα κράτη μέλη:

– να εφαρμόζουν σωστά την οδηγία·

– να είναι υπόλογα και διαφανή ως προς τη συμπεριφορά τους όσον αφορά τις πληρωμές των δημόσιων αρχών τους· και

– να διαμορφώσουν ένα αξιόπιστο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Έτσι, θα επιτευχθεί μια αποφασιστική μετατόπιση προς μια νοοτροπία έγκαιρων πληρωμών.

Τα ανωτέρω 4 κράτη μέλη έχουν πλέον δύο μήνες στη διάθεσή τους για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που θα λάβουν για να διορθώσουν την κατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Ιταλία, στην οποία απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη, στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να θέσει στο αρχείο την υπόθεση κατά της Πορτογαλίας, δεδομένου ότι η χώρα έχει ευθυγραμμίσει το εθνικό της δίκαιο με τις διατάξεις της οδηγίας.

Ιστορικό

Οι πληρωμές στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ οικονομικών φορέων ή μεταξύ οικονομικών φορέων και δημόσιων αρχών πραγματοποιούνται συχνά αργότερα από ό,τι έχει συμφωνηθεί. Σε ορισμένα κράτη μέλη οι πληρωμές από τις δημόσιες αρχές πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο έπειτα από έως και 130 ημέρες (και σε ορισμένους τομείς έπειτα από έως και 500 ημέρες). Επιπλέον, τα δικαιώματα πληρωμής των οικονομικών φορέων παραβιάζονται περαιτέρω σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς για την καταβολή της πληρωμής ο πιστωτής υποχρεώνεται να αποδεχτεί εκ των προτέρων όρους, παραδείγματος χάριν, ότι παραιτείται της καταβολής τόκων υπερημερίας και άλλης αποζημίωσης για τις δαπάνες είσπραξης των οφειλών. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες δεν έχουν την ίδια οικονομική ισχύ με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, είναι περισσότερο ευάλωτες στις επιπτώσεις των καθυστερήσεων πληρωμών, ιδίως σε καιρούς οικονομικής ύφεσης.

Η οδηγία για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών (οδηγία 2011/7/ΕΕ), η οποία έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών έως τις 16 Μαρτίου 2013, αναδιατυπώνει μια προηγούμενη οδηγία (την οδηγία 2000/35/ΕΕ) και θεσπίζει αυστηρότερα μέτρα για την καταπολέμηση της νοοτροπίας καθυστερήσεων των πληρωμών. Οι δημόσιες αρχές πρέπει πλέον να πληρώνουν για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προμηθεύονται εντός 30 ημερών ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εντός 60 ημερών. Στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) η προβλεπόμενη προθεσμία ανέρχεται στις 60 ημέρες, εκτός αν υπάρξει διαφορετική ρητή συμφωνία. Στην περίπτωση πληρωμών που πραγματοποιούνται αργότερα από ό,τι έχει συμφωνηθεί, οι πιστωτές δικαιούνται αυτομάτως τόκους υπερημερίας (με επιτόκιο τουλάχιστον 8% πάνω από το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) και τουλάχιστον 40 ευρώ ως αποζημίωση για κάθε μη εξοφληθέν τιμολόγιο, καθώς και όλες τις άλλες δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν ως έξοδα είσπραξης των οφειλών.

Στις 26 Αυγούστου 2016 η Επιτροπή εξέδωσε έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας [COM(2016)534]. Συνολικά, η εφαρμογή της οδηγίας είναι θετική. Η οδηγία συνέβαλε στην ένταξη του ζητήματος των καθυστερήσεων πληρωμών ψηλά στα προγράμματα οικονομικών μεταρρυθμίσεων και πολιτικών των κρατών μελών. Όσον αφορά τις πληρωμές του Δημοσίου, οι καθυστερήσεις πληρωμών είναι, κατά μέσο όρο, 10 ημέρες μικρότερες σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας. Ορισμένα κράτη μέλη καταβάλλουν μάλιστα πρόσθετες προσπάθειες ώστε να εμπεδωθεί μια νοοτροπία «άμεσων πληρωμών». Η έκθεση διαπίστωσε ωστόσο ότι είναι αναγκαίο να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος στην εφαρμογή της οδηγίας.

Υπενθυμίζουμε ότι η οδηγία 2011/7/ΕΕ έχει μεταφερθεί στο Ελληνικό δίκαιο με το  άρθρο πρώτο του Νόμου 4152/2013
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο