Ειδήσεις Στατιστικά - Μελέτες κόμβου

Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα σε σύγκριση με 25 χώρες του κόσμου και της Ε.Ε.Επιμέλεια - Επιστημονική ομάδα Κόμβου


Το παρόν άρθρο απεικονίζει τα επίπεδα των κατώτατων μισθών και τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Περιέχει επίσης μια σύγκριση με αυτούς που επικρατούν σε Αλβανία, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες και Σκόπια.

Τα στατιστικά για τους κατώτατους μισθούς, παρατίθενται όπως δημοσιεύονται από Eurostat, Eurofound, Ο.Ο.Σ.Α. και Europa και αφορούν τους εθνικούς κατώτατους μισθούς.

Οι κατώτατοι εθνικοί μισθοί συνήθως ισχύουν για όλους τους εργαζομένους ή τουλάχιστον, για τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων των χωρών, εκφράζονται γενικά ως μηνιαίοι μισθοί για ακαθάριστες αποδοχές, δηλαδή, πριν από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο καθώς τα εν λόγω παρακρατούμενα ποσά, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. 

Οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί όπως δημοσιεύονται (δύο φορές το έτος), αντικατοπτρίζουν την κατάσταση σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και δεν περιέχουν τυχόν τροποποιήσεις που μπορεί να εφαρμόζονται μετά απ' αυτές.

Οι κατώτατοι μισθοί στα κράτη μέλη της Ε.Ε. κυμαίνονται από 235,62 έως 1.998,59 ευρώ τον μήνα.

 
Χώρες Από ύψος περίοδος Αναγωγή σε ευρώ Αναγωγή σε μηνιαίο
Belgium 01 June 2016 €1,531.93 Month 1,531.93 1,531.93
Bulgaria 01 January 2017 BGN 460.00 Month 235.62 235.62
Croatia 01 January 2017 HRK 3,276.00 Month 436.91 436.91
Czech Republic 01 January 2017 CZK 11,000.00 Month 407.64 407.64
Estonia 01 January 2017 €470.00 Month 470.00 470.00
France 01 January 2017 €1,480.27 Month 1,480.27 1,480.27
Germany 01 January 2017 €8.84 Hour 8.84 1,498.00
Greece* 14 February 2012 €586.08 Month 586.08 683.76
Hungary 01 January 2017 HUF 127,500.00 Month 412.91 412.91
Ireland 01 January 2017 €9.25 Hour 9.25 1,563.25
Latvia 01 January 2017 €380.00 Month 380.00 380.00
Lithuania 01 July 2016 €380.00 Month 380.00 380.00
Luxembourg 01 January 2017 €1,998.59 Month 1,998.59 1,998.59
Malta 01 January 2017 €169.76 Week 169.76 735,63
Netherlands 01 January 2017 €1,551.60 Month 1551.60 1551.60
Poland 01 January 2017 PLN 2,000.00 Month 454.52 454.52
Portugal* 01 January 2017 €557.00 Month 557.00 649,83
Romania 01 February 2017 RON 1,450.00 Month 321.17 321.17
Slovakia 01 January 2017 €435.00 Month 435.00 435.00
Slovenia 01 January 2017 €804.96 Month 804.96 804.96
Spain* 01 January 2017 €707.60 Month 707.60 825.53
United Kingdom 01 April 2017 GBP 7.50 Hour 8.80 1,396.90
           
Albania 01 January 2017 22,000 lek Month   154,61
Turkey 01 January 2017   Month   479,47
United States 01 January 2017   Month   1.192,17
Former Yugoslav Republic of Macedonia
01 January 2017   Month   231,40
           


*  Όταν ο κατώτατος μισθός καταβάλλεται για περισσότερους από 12 μήνες ανά έτος (όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, όπου καταβάλλεται για 14 μήνες το χρόνο), τα δεδομένα έχουν αναπροσαρμοστεί σε 12μηνη βάση όπως στις υπόλοιπες χώρες.


Σημειώσεις: Η μετατροπή σε ευρώ έχει γίνει με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες από την 1η Ιανουαρίου 2017. Για τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ήδη συμπεριληφθεί τα συμφωνηθέντα για την αύξηση των κατώτατων μισθών.  Από την 1η Ιανουαρίου 2017, ο κατώτατος μισθός στη Ρουμανία ήταν RON 1.250 (€ 277 στις 25 Ιαν, 2017) και ο μισθός στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν 7,20 GBP (€ 8,37). Για τη Γαλλία, ένας «μήνας» αντιπροσωπεύει 151,67 ωρών εργασίας, με βάση τις 35 ώρες ρύθμιση του χρόνου εργασίας.

Οι βασικοί εθνικοί κατώτατοι μισθοί καθορίζονται με βάση μια ωριαία, εβδομαδιαία ή μηνιαία αμοιβή και αυτοί οι κατώτατοι μισθοί επιβάλλονται από τη νομοθεσία (του κράτους), συχνά έπειτα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους ή απευθείας μέσω εθνικής διακλαδικής συμφωνίας. Οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί ισχύουν συνήθως για όλους τους εργαζομένους ή τουλάχιστον για τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων της χώρας.

Για τις χώρες όπου ο μηνιαίος κατώτατος εθνικός μισθός δεν καθορίζεται σε ακαθάριστους όρους, γίνεται αναγωγή της καθαρής αξίας για να καλυφθούν οι εφαρμοστέοι φόροι. Αυτό ισχύει για το Μαυροβούνιο και τη Σερβία.

Για τις χώρες όπου οι κατώτατοι εθνικοί μισθοί δεν καθορίζονται σε μηνιαία βάση (π.χ. σε ωριαία ή εβδομαδιαία βάση), το επίπεδο του κατώτατου μισθού μετατρέπεται σε μηνιαίο μισθό σύμφωνα με τους συντελεστές μετατροπής που παρέχονται από τις χώρες:

Γερμανία: (ωρομίσθιο x 40 ώρες x 52 εβδομάδες) / 12 μήνες

Ιρλανδία: (ωρομίσθιο x 39 ώρες x 52 εβδομάδες) / 12 μήνες

Γαλλία: δεδομένα από Ιανουάριο 1999 έως Ιανουάριο 2005: (ωρομίσθιο x 39 ώρες x 52 εβδομάδες) / 12 μήνες· δεδομένα από Ιούλιο 2005 και μετά: (ωρομίσθιο x 35 ώρες x 52 εβδομάδες) / 12 μήνες

Μάλτα: (εβδομαδιαία αμοιβή x 52 εβδομάδες) / 12 μήνες

Ηνωμένο Βασίλειο: (ωρομίσθιο x μέσος όρος βασικών αμειβομένων ωρών ανά εβδομάδα για εργαζομένους πλήρους απασχόλησης σε όλους τους κλάδους x 52,18 εβδομάδες) / 12 μήνες·

ΗΠΑ : (ωρομίσθιο x 40 ώρες x 52 εβδομάδες) / 12 μήνες

Στη Σερβία, το ελάχιστο καθαρό ωρομίσθιο είναι καθορισμένο. Εφαρμόζεται η ακόλουθη μετατροπή: (καθαρό ωρομίσθιο x 40 ώρες x 52,2 εβδομάδες) / 12 μήνες. Στη συνέχεια, το ποσό υποβάλλεται σε αναγωγή για να καλυφθούν οι ισχύοντες φόροι.


Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε τους κατώτατους μηνιαίους μισθούς στις 26 χώρες με ταξινόμηση από τον χαμηλότερο προς τον υψηλότερο.


Χώρες Κατώτατος Μισθός
Albania 154.61
Former Yugoslav Republic of Macedonia 231.40
Bulgaria 235.62
Romania 321.17
Latvia 380.00
Lithuania 380.00
Czech Republic 407.64
Hungary 412.91
Slovakia 435.00
Croatia 436.91
Poland 454.52
Estonia 470.00
Turkey 479.47
Portugal* 649.83
Greece* 683.76
Malta 735.63
Slovenia 804.96
Spain* 825.53
United States 1,192.17
United Kingdom 1,396.90
France 1,480.27
Germany 1,498.00
Belgium 1,531.93
Netherlands 1,551.60
Ireland 1,563.25
Luxembourg 1,998.59

 

 

 

 

 

 


Χώρες που δεν έχουν στατιστικά ελάχιστου μισθού

Από την 1η Ιανουαρίου 2017, δεν υπάρχει εθνικός κατώτατος μισθός στη Δανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία.  Το ίδιο συμβαίνει και στις χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Στην Κύπρο, ο ελάχιστος μισθός καθορίζεται  από την κυβέρνηση για συγκεκριμένα επαγγέλματα. Στη Δανία, την Ιταλία, την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία, καθώς και στην Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία, οι ελάχιστοι μισθοί ορίζονται από τις συλλογικές συμβάσεις για μια σειρά από συγκεκριμένους τομείς.

 

 

Ιστορικό κατώτατων μισθών

 

 

Country

Effective per

Minimum wage

Belgium 1 December 2012 1,501.82 EUR per month
 

1 January 2017

1,531.93 EUR per month

 

 

 

Bulgaria

1 January 2014

340 BGN  (174 EUR) per month

1 January 2015

360 BGN (183 EUR) per month

1 July 2015

380 BGN (194 EUR) per month

1 January 2016 420 BGN (214 EUR) per month

1 January 2017

460 BGN (235 EUR) per month

Croatia

1 January 2010

2,814 HRK (367 EUR) per month

1 January 2013

2,984.78 HRK (389 HRK) per month

1 January 2014

3,017.61 HRK (394 EUR) per month

1 January 2015

3,029.55 HRK (395 EUR) per month

1 January 2016

3,120 HRK (407 EUR) per month

1 January 2017 3,276 HRK (366 EUR) per month

Czech Republic

1 January 2007

CZK 8,000 (€ 291) per month

1 August 2013

CZK 8,500 (€ 310) per month

1 January 2015

CZK 9,200 (€ 335) per month

1 January 2016 CZK 9,900 (€ 360) per month

1 January 2017

CZK 11,000 (€ 407,64) per month

Estonia

1 January 2014

355 EUR per month

1 January 2015

390 EUR per month

1 January 2016 430 EUR per month

1 January 2017

470 EUR per month

France

1 January 2014

1445.38 EUR per month

1 January 2015

1457.52 EUR per month

1 January 2016 1466.62 EUR per month

1 January 2017

1480.27 EUR per month

Germany

1 January 2015

8.50 EUR per hour

Greece

1 January 2010

739.56 EUR per month

1 July 2011

751.39 EUR per month

14 February 2012

580.08 EUR per month

Hungary

1 January 2014

101,500 HUF (322 EUR) per month

1 January 2015

105,000 HUF (333 EUR) per month

1 January 2016 111,000 HUF (353 EUR) per month

1 January 2017

127,500 HUF (412,91 EUR) per month

Ireland

1 July 2007

8.65 EUR per hour

1 January 2011

7.65 EUR per hour

1 July 2011

8.65 EUR per hour

1 January 2015

8.65 EUR per hour

1 January 2016 9.15 EUR per hour

1 January 2017

9.25 EUR per hour

Latvia

1 January 2013

200 LVL (284.6 EUR) per month

1 January 2014

320 EUR per month

1 January 2015

360 EUR per month

1 January 2016

370EUR per month

1 January 2017

380EUR per month

Lithuania

1 January 2013

1,000 LTL (290 EUR) per month

1 October 2014

1,035 LTL (300 EUR) per month

1 July 2015

325 EUR per month

1 January 2016

350 EUR per month

1 January 2017

380 EUR per month

Luxembourg

1 October 2013

1921.03 EUR per month

1 January 2015

1922.96 EUR per month

1 January 2017

1998.59 EUR per month

Malta

1 January 2014

165.58 EUR  per week

1 January 2015

166.26 EUR per week

1 January 2016

168.01 EUR per week

1 January 2017

169.76 EUR per week

Netherlands

1 January 2014

1,485.60 EUR per month

1 July 2014

1,495.20 EUR per month

1 January 2015

1,501.80 EUR per month

1 July 2015

1,507.80 EUR per month

1 January 2016

1,524.60 EUR per month

1 January 2017

1,551.60 EUR per month

Poland

1 January 2014

1,680  PLN (390 EUR) per month

1 January 2015

1,750 PLN (407 EUR) per month

1 January 2016

1,850 PLN (430 EUR) per month

1 January 2017

2,000 PLN (454 EUR) per month

Portugal

1 January 2014

485 EUR per month

1 October 2014

505 EUR per month

1 January 2015

505 EUR per month

1 January 2016 530 EUR per month

1 January 2017

557 EUR per month

Romania

1 January 2014

850 RON (187 EUR) per month

1 July 2014

900 RON (198 EUR) per month

1 January 2015

975 RON (215 EUR) per month

1 July 2015

1050 RON (232 EUR) per month

1 May 2016 1250 RON (276 EUR) per month

1 January 2017

1450 RON (321 EUR) per month

Slovakia

1 January 2014

352 EUR per month

1 January 2015

380 EUR per month

1 January 2016

405 EUR per month

1 January 2017

435 EUR per month

Slovenia

1 January 2014

789.15 EUR per month

1 January 2015

790.73 EUR per month

1 January 2016

790.73 EUR per month

1 January 2017 804.96 EUR per month

Spain

1 January 2010

633.30 EUR per month

1 January 2013

645.30 EUR per month

1 January 2014

645.30 EUR per month

1 January 2015

648.60 EUR per month

1 January 2016

655.20 EUR per month

1 January 2017

707,60 EUR per month

United Kingdom

1 October 2013

6.31 GBP (8.3 EUR) per hour

1 October 2014

6.50 GBP (8.6 EUR) per hour

1 October 2015

6.70 GBP (8.8 EUR) per hour

1 April 2016

7.2 GBP (9.5 EUR) per hour

1 January 2017

7.5 GBP (8.8 EUR) per hour

 

 

 

Διαφορά κατώτατου μισθού από 2008 έως 2017

 

    Minimum wages, January 2008 (left hand scale) Minimum wages, January 2017 (left hand scale) Rate of change 2008 to 2017 (right hand scale)  
    (EUR per month) (EUR per month) (%)  
GROUP 1 Bulgaria 112 235 109  
  Romania 139 275 99  
  Lithuania 232 380 64  
  Latvia 230 380 65  
  Czech Republic 300 407 36  
  Hungary 272 412 51  
  Croatia (?) 380 433 14  
  Slovakia 241 435 80  
  Poland 313 453 45  
  Estonia 278 470 69  
           
GROUP 2 Portugal 497 650 31  
  Greece 794 684 -14  
  Malta 617 736 19  
  Slovenia 539 805 49  
  Spain 700 826 18  
           
GROUP 3 United Kingdom 1,242 1,397 13  
  France 1,280 1,480 16  
  Germany (²) : 1,498 #N/A  
  Belgium 1,310 1,532 17  
  Netherlands 1,335 1,552 16  
  Ireland 1,462 1,563 7  
  Luxembourg 1,570 1,999 27  
           
  Albania (²) : 155 #N/A  
  FYR of Macedonia (²) : 231 #N/A  
  Serbia (²) : 250 #N/A  
  Montenegro (²) : 288 #N/A  
  Turkey 354 479 35  
  United States 689 1,192 73  
           
(?) June 2008 instead of January 2008. 
(²) January 2008 and rate of change: not available. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο