Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

(Upd) Επισκόπηση σημαντικών εγκυκλίων - αποφάσεων για το ασφαλιστικό 

Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

 

Εισφορές Ειδοποιητήριο εισφορών  Παρατηρήσεις

Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: ΔΙΕΙΣΜΜ/ 79/ 175892/ 2017
Διαδικασίες είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών - Ειδοποιητήριο πληρωμής - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
  

Εισφορές προθεσμία καταβολής  Παρατηρήσεις

Αριθμ. Φ. 80000/οικ. 60298/1472 /2016 Προθεσμία καταβολής, από 1.1.2017, των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και εμμίσθων, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., του Ε.Τ.Α.Α. και του Ο.Γ.Α.

Μηνιαίες εισφορές για τους ενταγμένους στο άρθρο 39,40 και ΕΤΑΑ στο 38

     
     
Μισθωτοί - Μέλη ΔΣ και λοιπές κατηγορίες που ασφαλίζονται ως μισθωτοί

 Παρατηρήσεις

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 6/2017
Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών μηχανικών του τομέα ΤΣΜΕΔΕ

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 18/2017
Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Τ.Σ.Α.Υ. - Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

ΑΠΔ και πακέτα κάλυψης ΤομέαςΤ.Σ.Α.Υ  μισθωτών

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 4/2017
Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) - κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016 -Μελών Εταιριών ή Συνεταιρισμών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιριών ή Αγροτικών Συνεταιρισμών, για τις αμοιβές που λαμβάνουν, είτε στα πλαίσια εξαρτημένης εργασίας, είτε με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ.
 

Αμοιβές ΔΣ - Ποσοστά εισφορών - Πακέτο κάλυψης - παραδείγματα υπολογισμού εισφορών .

Αριθ. Φ. 80000/οικ. 61689/ 2215/ 2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 38 και της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν.4387/2016 (Α, 85)

Αμοιβές ΔΣ που υπάγονται στο άρθρο 38 - Συνεισπραττόμενα- εργάτες γης, μισθωτοί

Αριθ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 61647/2212 /2017  Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του αρ. 38 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του δευτέρου εδαφίου αυτής με το άρθρο 27 του ν.4445/2016 (Α'236)

ΕΤΑΠ - ΜΜΕ

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 19/ 2017
Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. - Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

ΑΠΔ και πακέτα κάλυψης ΕΤΑΠ-ΜΜΕ μισθωτών

Αριθμ. Φ 11321/οικ. 45947/1757/ 2016 Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης μισθωτών από 1-1-2017 έως την 1-1-2020

Κατηγορίες μισθωτών με σταδιακή αναπροσαρμογή εισφορών μέχρι 2020

   
   
Πλαφόν ασφάλισης μισθωτών  Παρατηρήσεις
Αριθ. πρωτ.: Φ80020/οικ. 43434/Δ15. 734/ 2016  Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α, 85/12-5-2016)

Ανώτατο πλαφόν για εισφορές σύνταξης και επικουρικής

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 34/26.9.2016 Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016  
Αριθ. πρωτ.: Φ80000/οικ. 40108/1544/ 2016  Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του αρ. 38 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85)  
   
   
Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι  Παρατηρήσεις
Αριθμ. οικ. 61502/3399/ 2016 Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017  

Η βάση για την επιβολή εισφορών ελ. επαγγελματιών και περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας

Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 61327/1484/ 2016 Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016 - Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017

Αναφέρονται και οι μειώσεις για τους ενταγμένους στο ΕΤΑΑ

Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/ 26/87160/ 2017 Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017

Προσδιορισμός εισοδημάτων - παραδείγματα

Αρ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 5547/248/ 2017 Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016

Η Νέα απόφαση για τα "μπλοκάκια"

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 17/2017
Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων, που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών - Δ.Π.Υ.

ΑΠΔ και πακέτα κάλυψης για τα μπλοκάκια

Αριθμ. πρωτ.: Φ11321/59554/2170/22.12.2016 και εγκύκλιος 11/2017 Ε.Φ.Κ.Α.: Εισφορές Κατηγοριών Ελευθέρων Επαγγελματιών - Αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι, με το προγενέστερο του Ν.4387/2016 καθεστώς, υπάγονταν στην ασφάλιση Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΟΑΕΕ - ΕΤΑΑ.

Πεδίο εφαρμογής - Βάση υπολογισμού εισφορών και ύψος αυτών

   

 
 
Αγρότες - ΟΓΑ  Παρατηρήσεις
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 5/2017 Ένταξη των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( Ε.Φ.Κ.Α.) κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 Αγρότες μισθωτοί - ΑΠΔ - Πινακες
Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 61501/3398/ 2016  Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ από 1.1.2017

Ποιοι εντάσσονται στην ασφάλιση του άρθρου 40 και έχουν την μείωση 70% στις εισφορές

Αρ. πρωτ.: Φ.10070/ οικ.59667/ 2173/ 2016  Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν.4387/2016 (Α' 85), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ.4 , 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4425/2016 (Α 183)

Εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του άρθρου 40 (Ο.Γ.Α.)

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 3/2017 Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Αυτοαπασχολούμενων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 01/01/2017

Κανόνες υπολογισμού εισφορών αγροτών (επιχειρηματική δραστηριότητα)  - παραδείγματα

   
ΕΦΚΑ Απογραφή - Ενημερότητα  
Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 61676/2213/ 2016 Απογραφή στο Μητρώο εργοδοτών - εισφερόντων Ε.Φ.Κ.Α., υπόχρεος, διαδικασία απογραφής κ.α. από 01/01/2017 Πως θα γίνεται η απογραφή από 1.1.2017 στον ΕΦΚΑ
Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 61691/2216/ 2016 Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι 28.2.2017 Ασφαλιστική Ενημερότητα στον ΕΦΚΑ
   
Παράλληλη ασφάλιση

 Παρατηρήσεις

Φ. 10043/οικ. 14226/ 431/ 2017
Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 1 και 2 του ν.4387/2016 για την παράλληλη ασφάλιση

Οι λεπτομέρειες για την παράλληλη ασφάλιση με παραδείγματα

Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ.: Φ. 10043/ οικ.58770/ 1442/ 2016  Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ

Παράλληλη ασφάλιση ελ. επαγγελματιών του ΕΤΑΑ με μισθωτή εργασία στο δημόσιο

Αρ. πρωτ.: Φ 80020/ οικ. 59590/Δ15. 1006/ 2016 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ  
Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 /οικ.14224 /430 31.03.2017 Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016

Συμπληρωματικές οδηγίες

     
     
Επικουρική ασφάλιση

 Παρατηρήσεις

Ε.Τ.Ε.Α. αρ. πρωτ.: 100984/7.7.2016  Εφαρμογή διατάξεων του άρθ. 97 του Ν. 4387/12-5/2016

Επικουρική ασφάλιση για το 2016 και για περιόδους μετά την 1.1.2017

     
     
Ασφαλιστική ικανότητα

 Παρατηρήσεις

Αριθ. πρωτ.: Φ. 40021/ οικ. 9522/ 428/ 2017
Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους αναβάτες ιπποδρομιών, μαθητευόμενους αναβάτες και προπονητές δρομώνων ίππων
 
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 7/ 2017 Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις για το από 01/03/2017 - 28/02/2018 χρονικό διάστημα σε ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων  
     
     
Λοιπά Συνταξιοδοτικά θέματα

 Παρατηρήσεις

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 10/2017 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4387/2016 Δικαιώματα αντισυμβαλλομένου συμφώνου συμβίωσης στην σύνταξη
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 9/2017 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α')  Περιορισμός του ανώτατου ποσού καταβολής κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων, από 1.6.2016 μέχρι 31.12.2018
     
     
     
     


  Όλα τα θέματα που σχετίζονται με το ασφαλιστικό μπορείτε να δείτε εδώ


[Το παρόν άρθρο θα ανανεώνεται με κάθε νέα σημαντική απόφαση του Υπ. Εργασίας ή εγκύκλιο του Ε.Φ.Κ.Α.]
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο