Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Τα αποτελέσματα της Δ.Ε.Δ. για το 2016 και συγκριτικά τριετίας
  

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  ΕΤΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 2015 ΕΤΟΣ 2016
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (στην αρχή της περιόδου) 721 1,947 2,062
  Αριθ. Ενδικοφανών Προσφυγών  717 1,789 1,803
  Αριθ. Αιτήσεων Αναστολής καταβολής πληρωμής 50%  4 158 259
         
  % Προσφυγές που εξετάστηκαν πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο καταληκτική ημερομηνία (Βασικός Δείκτης - KPI)  55.1% 56.6% 78.0%
   % Αποφάσεις που κάνουν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω) επί του συνόλου των ρητών αποφάσεων   31.2% 9.3% 23.5%
   % Αποφάσεις που κάνουν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω) επί του συνόλου των κλεισμένων υποθέσεων (ρητές αποφάσεις + σιωπηρές απορρίψεις)  17.2% 4.9% 18.3%
  % Aποφάσεις που κάνουν δεκτό το αίτημα αναστολής καταβολής 50%, επί του συνόλου των ρητών αποφάσεων 13.8% 14.0% 13.1%

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΕΤΟΣ 2015 ΕΤΟΣ 2016
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (στην αρχή της περιόδου) 0 733
  Αριθ. Ενδικοφανών Προσφυγών  0 711
  Αριθ. Αιτήσεων Αναστολής καταβολής πληρωμής 50%  0 22
       
  % Προσφυγές που εξετάστηκαν πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο καταληκτική ημερομηνία (Βασικός Δείκτης - KPI)  64.8% 74.9%
   % Αποφάσεις που κάνουν δεκτή την ενδικοφανή προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω) επί του συνόλου των ρητών αποφάσεων   6.4% 20.4%
   % Αποφάσεις που κάνουν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω) επί του συνόλου των κλεισμένων υποθέσεων (ρητές αποφάσεις + σιωπηρές απορρίψεις)  4.1% 15.3%
  % Aποφάσεις που κάνουν δεκτό το αίτημα αναστολής καταβολής του 50%, επί συνόλου ρητών αποφάσεων 0.0% 4.0%

 

    Αθήνα Θεσ/νίκη
  ΕΤΟΣ 2016 ΕΤΟΣ 2016
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (στην αρχή της περιόδου) 2,062 733
  Αριθ. Ενδικοφανών Προσφυγών  1,803 711
  Αριθ. Αιτήσεων Αναστολής καταβολής πληρωμής 50%  259 22
       
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Δ.Ε.Δ. (στην περίοδο) 8,919 3,334
  Αριθμός Ενδικοφανών Προσφυγών  7,249 2,702
  Αριθμός Αιτήσεων Αναστολής καταβολής πληρωμής 50%  1,432 545
  Αριθμός αιτήσεων αναστολής που αφορούν σε ΕΝΦΙΑ (*) 238 87
    3,799  
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ (στην περίοδο) 6,260 2,451
   Αριθ. Αποφάσεων που κάνουν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω)  1,086 295
   Αριθ. Αποφάσεων που απορρίπτουν την προσφυγή  3,737 1,460
   Αριθ. Υποθέσεων για τις οποίες δηλώθηκε παραίτηση (και μπήκαν αρχείο)  62 80
  Αριθμός Προσφυγών για τις οποίες εξέπνευσε η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία εξέτασης και σιωπηρώς απορρίφθηκαν 1,375 616
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 50% ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ  (στην περίοδο) 1,591 639
  Αριθ. Αιτημάτων που έγιναν δεκτά 90 17
  Αριθ. Αιτημάτων που απορρίφθηκαν 595 413
  Αριθ. Αιτημάτων που έληξαν 668 122
  Αριθ. Αιτημάτων που έληξαν και αφορούν σε ΕΝΦΙΑ (*) 238 87
       
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (στο τέλος της περιόδου) 3,130 977
  Αριθ. Ενδικοφανών Προσφυγών  2,792 962
  Αριθ. Αιτήσεων Αναστολής καταβολής πληρωμής 50%  338 15
       
  % Προσφυγές που εξετάστηκαν πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο καταληκτική ημερομηνία (Βασικός Δείκτης - KPI)  78.0% 74.9%
   % Αποφάσεις που κάνουν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω) επί του συνόλου των ρητών αποφάσεων   23.5% 20.4%
   % Αποφάσεις που κάνουν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω) επί του συνόλου των κλεισμένων υποθέσεων (ρητές αποφάσεις + σιωπηρές απορρίψεις)  18.3% 15.3%
  % Aποφάσεις που κάνουν δεκτό το αίτημα αναστολής καταβολής 50%, επί του συνόλου των ρητών αποφάσεων 13.1% 4.0%
       
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ     
  Αριθ. Αποφάσεων Δ.Ε.Δ. (ρητών ή σιωπηρών) που προσβάλλονται στα Διοικητικά Δικαστήρια (**) 2,389 1,232
  Αριθ. Δικαστικών Προσφυγών (δικόγραφα) 2,289 1,228
  % Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. που προσβλήθηκαν με δικαστική προσφυγή προς το σύνολο των ενδικοφανών προσφυγών που ολοκληρώθηκαν (ρητές αποφάσεις + σιωπηρές απορρίψεις) (***) 49.81% 46.10%

 

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΕΤΟΣ 2015 ΕΤΟΣ 2016 συνολικά
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (στην αρχή της περιόδου) 0 733 0
  Αριθ. Ενδικοφανών Προσφυγών  0 711 0
  Αριθ. Αιτήσεων Αναστολής καταβολής πληρωμής 50%  0 22 0
         
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Δ.Ε.Δ. (στην περίοδο) 1,577 3,334 4,911
  Αριθμός Ενδικοφανών Προσφυγών  1,245 2,702 3,947
  Αριθμός Αιτήσεων Αναστολής καταβολής πληρωμής 50%  332 545 877
  Αριθμός αιτήσεων αναστολής που αφορούν σε ΕΝΦΙΑ (*)   87 87
         
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ (στην περίοδο) 534 2,451 2,985
   Αριθ. Αποφάσεων που κάνουν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω)  20 295 315
   Αριθ. Αποφάσεων που απορρίπτουν την προσφυγή  324 1,460 1,784
   Αριθ. Υποθέσεων για τις οποίες δηλώθηκε παραίτηση  2 80 82
  Αριθμός Προσφυγών για τις οποίες εξέπνευσε η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία εξέτασης και σιωπηρώς απορρίφθηκαν 188 616 804
         
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 50% ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ  (στην περίοδο) 310 639 949
  Αριθ. Αιτημάτων που έγιναν δεκτά 0 17 17
  Αριθ. Αιτημάτων που απορρίφθηκαν 115 413 528
  Αριθ. Αιτημάτων που έληξαν 195 122 317
  Αριθ. Αιτημάτων που έληξαν και αφορούν σε ΕΝΦΙΑ (*)   87 87
         
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (στο τέλος της περιόδου) 733 977 977
  Αριθ. Ενδικοφανών Προσφυγών  711 962 962
  Αριθ. Αιτήσεων Αναστολής καταβολής πληρωμής 50%  22 15 15
         
  % Προσφυγές που εξετάστηκαν πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο καταληκτική ημερομηνία (Βασικός Δείκτης - KPI)  64.8% 74.9% 73.07%
   % Αποφάσεις που κάνουν δεκτή την ενδικοφανή προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω) επί του συνόλου των ρητών αποφάσεων   6.4% 20.4% 18.20%
   % Αποφάσεις που κάνουν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω) επί του συνόλου των κλεισμένων υποθέσεων (ρητές αποφάσεις + σιωπηρές απορρίψεις)  4.1% 15.3% 13.30%
  % Aποφάσεις που κάνουν δεκτό το αίτημα αναστολής καταβολής του 50%, επί συνόλου ρητών αποφάσεων 0.0% 4.0% 3.12%
         
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ       
  Αριθ. Αποφάσεων Δ.Ε.Δ. (ρητών ή σιωπηρών) που προσβάλλονται στα Διοικητικά Δικαστήρια (**) 144 1,232 1,376
  Αριθ. Δικαστικών Προσφυγών (δικόγραφα) 121 1,228 1,349
  % Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. που προσβλήθηκαν με δικαστική προσφυγή προς το σύνολο των ενδικοφανών προσφυγών που ολοκληρώθηκαν (ρητές αποφάσεις + σιωπηρές απορρίψεις) (***) 26.97% 46.10% 46.10%
         
(*) Ν.4174/2013: ''Η αναστολή, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν ισχύει επί του άμεσου προσδιορισμού του φόρου, καθώς και επί πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, που εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν παρασχεδεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική του δήλωση.''      
(**) Με βάση τις σχετικές επιδόσεις των φορολογουμένων      
(***) Υπολογίζεται πάντα σωρρευτικά, από την έναρξη λειτουργίας της Δ.Ε.Δ. έως το τέλος της περιόδου που αναφέρεται στη στήλη      
Σημείωση : Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013, η προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια χωρίς να προηγηθεί η διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής, είναι απαράδεκτη.      

 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο