Ασφαλιστικές εισφορές δημοσιογράφων και εργαζομένων στα ΜΜΕ
Με την εγκύκλιο Φ80000/οικ.61647/2212/11.1.17 κοινοποιείται το άρθρο 27 του ν.4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α'85) και άλλες διατάξεις», με το οποίο εισάγονται μεταβολές στις ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη ασφαλισμένου και εργοδότη για τους μισθωτούς που υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έως την έναρξη του ν. 4387/2016.

Δείτε την εγκύκλιο Φ80000/οικ.61647/2212/11.1.2017 από το αρχείο του κόμβου


https://www.taxheaven.gr