Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων - Τα κύρια σημεία του νομοσχεδίου


Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο "Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις."

Με το υπόψη σχέδιο νόμου, επιδιώκεται η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ, με την οποία τροποποιείται η Οδηγία 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών. Ειδικότερα:

Προσδιορίζεται ο σκοπός του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου και παρατίθενται οι ορισμοί που είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση του. (άρθρα 1 και 2)

Ορίζονται οι προϋποθέσεις για την:
χορήγηση επαγγελματικής άδειας στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και στις ελεγκτικές εταιρείες από την αρμόδια αρχή, η οποία είναι η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), καθώς και οι περιπτώσεις ανάκλησης αυτής,
αναγνώριση ελεγκτικών εταιρειών που έχουν αδειοδοτηθεί σε άλλο κράτος μέλος και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, κ.λπ. (άρθρα 3 -7)

Περιγράφεται η διαδικασία διενέργειας των επαγγελματικών εξετάσεων, ενώ παρέχεται δυνατότητα απαλλαγής από αυτές σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα.

Καθορίζεται μεταξύ άλλων, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. το ύψος της δαπάνης της επαγγελματικής εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, λόγω της συμμετοχής τους σε σχετικά προγράμματα, για τη διατήρηση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση μη συμμετοχής τους.
Καθορίζονται οι όροι εγγραφής των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιριών στο Δημόσιο Μητρώο, το οποίο τηρείται από την Ε.Λ.Τ.Ε., κ.λπ. (άρθρα 8 - 19)

Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την επαγγελματική δεοντολογία, την ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα κ.λπ. που πρέπει να διέπουν τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες κατά το έργο τους. (άρθρα 20 - 29)

Ορίζονται τα ελεγκτικά πρότυπα, βάσει των οποίων διενεργούνται οι υποχρεωτικοί έλεγχοι, ο τρόπος διενέργειας των υποχρεωτικών ελέγχων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και ο τρόπος κατάρτισης της έκθεσης ελέγχου, στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα κάθε υποχρεωτικού ελέγχου.    (άρθρα 30 - 32)

Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες, που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους στην Ελλάδα, υπόκεινται σε σύστημα διασφάλισης ποιότητας (ποιοτικός έλεγχος). Η διοικητική μέριμνα για την εκτέλεση του ποιοτικού ελέγχου ανατίθεται στο Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.) της Ε.Λ.Τ.Ε. που προβλέπεται από τα άρθρα 3 παρ. 1 και 5 του ν. 3148/2003.
Οι ποιοτικοί έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται βάσει ανάλυσης κινδύνου και, στην περίπτωση ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους που απαιτούνται από το δίκαιο της Ένωσης, τουλάχιστον ανά έξι (6) έτη.
Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία συμμορφώνονται εντός εύλογου χρόνου προς τις συστάσεις που διατυπώνονται κατά τον ποιοτικό έλεγχο, διαφορετικά υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 35 του υπό ψήφιση νόμου.
Όταν το Σ.Π.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ζητεί έγγραφα ή στοιχεία οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες έχουν υποχρέωση να παρέχουν όλα τα σχετικά ζητούμενα έγγραφα ή στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον ποιοτικό έλεγχο. Μη προσκόμισή τους εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 35 του υπό ψήφιση νόμου.
Συνιστάται πενταμελής Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Π.Ε.) που συγκροτείται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών ελεγκτών (Σ.Ο.ΕΛ.). Η δαπάνη για τη διενέργεια των ποιοτικών ελέγχων, που διενεργεί η ΕΠΕ, βαρύνει τον προϋπολογισμό του Σ.Ο.ΕΛ.. (άρθρο 33)

Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την πειθαρχική ευθύνη των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών. Ειδικότερα:
Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. είναι αρμόδιο όργανο για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για κάθε παράβαση της νομοθεσίας που διέπει τις εργασίες των ανωτέρω.
Όταν το επταμελές Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., συνεδριάζει ως Πειθαρχικό Συμβούλιο, σε αυτό μετέχουν, πέραν των προσώπων του άρθρου 1 του ν. 3148/2003, δύο μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ισχύει και σήμερα), τα οποία ορίζονται από τον Πρόεδρό του και δύο μη επαγγελματίες της περ. 14 του άρθρου 2 του υπό ψήφιση νόμου, οι οποίοι ορίζονται από το εποπτικό συμβούλιο του Σ.Ο.ΕΛ.

Επανακαθορίζονται τα διοικητικά μέτρα και οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται, στις οποίες περιλαμβάνεται και χρηματικό πρόστιμο έως 50.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής έως 100.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι το ύψος των προβλεπόμενων σήμερα προστίμων είναι έως 100.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και έως 1.000.000 ευρώ (κατά βάση) για τα νομικά πρόσωπα, τα οποία ανώτατα όρια διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής. (άρθρα 34 - 35)

Προβλέπεται η παροχή πληροφοριών από την Ε.Λ.Τ.Ε. προς την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (Ε.Ε.Φ.Ε.Ε.) και καθορίζεται η αστική ευθύνη των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών, καθώς και η υποχρέωσή τους να έχουν επαρκή ασφαλιστική κάλυψη. (άρθρα 36 - 37)

Επανακαθορίζονται - συμπληρώνονται διατάξεις σε σχέση με την Ε.Λ.Τ.Ε., τους διενεργούμενους, σε οντότητες και οντότητες δημοσίου συμφέροντος, ελέγχους από ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες και από την Επιτροπή Ελέγχου κ.λπ. όπου, μεταξύ άλλων:
επεκτείνεται η επιβολή προστίμων και κυρώσεων στα μέλη ΔΣ ή/και στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οντοτήτων, σε περίπτωση παράβασης διατάξεων σχετικά με την άσκηση του εσωτερικού ελέγχου,
αποσαφηνίζονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω πειθαρχικής ευθύνης στους ελεγκτές και ελεγκτικές οντότητες τρίτων χωρών, που εγγράφονται στο Δημόσιο Μητρώο. (άρθρα 38 - 54)

Σχέδιο νόμου

Αιτιολογική έκθεση
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο