Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Μια στις 4 ενδικοφανείς προσφυγές γίνονται δεκτές από τη Δ.Ε.Δ.


Και στις δύο μεγάλες πόλεις (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) έχουν βελτιωθεί σημαντικά το ποσοστά εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών τους τελευταίους μήνες, φτάνοντας σε επίπεδα άνω του 90%. Στην Θεσσαλονίκη μάλιστα τον μήνα Νοέμβριο, το ποσοστό των υποθέσεων που εξετάσθηκαν πριν από την εκπνοή της προθεσμίες, άγγιξε το 99,4%.

Αντίθετα τα ποσοστά των υποθέσεων για τις οποίες κάνει δεκτή την ενδικοφανή προσφυγή η ΔΕΔ είναι αρκετά χαμηλά (κυμαίνονται από 15% έως 30%) ενώ ο μέσος όρος του έτους δεν ξεπερνά το 20%.

Αρκετά χειρότερα είναι τα ποσοστά των αιτήσεων αναστολών τις οποίες κάνει δεκτές η ΔΕΔ.

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ 3o Τρίμηνο 2016 ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 4ο Τρίμηνο 2016 ΕΤΟΣ 2016 συνολικά
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (στην αρχή της περιόδου) 1.503 1.670 1.670 1.503 2.084 2.863 3.258 2.084 2.062 0
  Αριθ. Ενδικοφανών Προσφυγών  1.192 1.352 1.352 1.192 1.723 2.537 2.910 1.723 1.803 0
  Αριθ. Αιτήσεων Αναστολής καταβολής πληρωμής 50%  311 318 318 311 361 326 348 361 259 0
                       
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Δ.Ε.Δ. (στην περίοδο) 631 0 1.153 1.784 1.535 986 0 2.521 8.186 32.048
  Αριθμός Ενδικοφανών Προσφυγών  528   952 1.480 1.218 808   2.026 6.625 26.209
  Αριθμός Αιτήσεων Αναστολής καταβολής πληρωμής 50%  103   201 304 121 136   257 1.323 5.601
  Αριθμός αιτήσεων αναστολής που αφορούν σε ΕΝΦΙΑ (*)         196 42   238 238 238
                       
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ (στην περίοδο) 368 0 581 949 404 435 0 839 5.518 23.299
   Αριθ. Αποφάσεων που κάνουν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω)  65   192 257 100 124   224 844 2.687
   Αριθ. Αποφάσεων που απορρίπτουν την προσφυγή  246   356 602 266 267   533 3.331 11.131
   Αριθ. Υποθέσεων για τις οποίες δηλώθηκε παραίτηση (και μπήκαν αρχείο)  0   2 2 2 14   16 22 22
  Αριθμός Προσφυγών για τις οποίες εξέπνευσε η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία εξέτασης και σιωπηρώς απορρίφθηκαν 57   31 88 36 30   66 1.321 9.038
                       
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 50% ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ  (στην περίοδο) 96 0 158 254 352 156 0 508 1.472 5.491
  Αριθ. Αιτημάτων που έγιναν δεκτά 13   27 40 5 8   13 75 199
  Αριθ. Αιτημάτων που απορρίφθηκαν 71   98 169 112 87   199 540 1.448
  Αριθ. Αιτημάτων που έληξαν 12   33 45 39 19   58 619 3.606
  Αριθ. Αιτημάτων που έληξαν και αφορούν σε ΕΝΦΙΑ (*)         196 42   238 238 238
                       
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (στο τέλος της περιόδου) 1.670 1.670 2.084 2.084 2.863 3.258 0 0 3.258 3.258
  Αριθ. Ενδικοφανών Προσφυγών  1.352 1.352 1.723 1.723 2.537 2.910     2.910 2.910
  Αριθ. Αιτήσεων Αναστολής καταβολής πληρωμής 50%  318 318 361 361 326 348     348 348
                       
  % Προσφυγές που εξετάστηκαν πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο καταληκτική ημερομηνία (Βασικός Δείκτης - KPI)  84,5%   94,7% 90,7% 91,1% 93,1%   92,1% 76,1% 61,21%
   % Αποφάσεις που κάνουν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω) επί του συνόλου των ρητών αποφάσεων   20,9%   35,3% 30,1% 27,7% 34,1%   31,0% 20,6% 19,57%
   % Αποφάσεις που κάνουν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω) επί του συνόλου των κλεισμένων υποθέσεων (ρητές αποφάσεις + σιωπηρές απορρίψεις)  17,7%   33,4% 27,3% 25,2% 31,7%   28,6% 15,7% 11,63%
  % Aποφάσεις που κάνουν δεκτό το αίτημα αναστολής καταβολής 50%, επί του συνόλου των ρητών αποφάσεων 15,5%   21,6% 19,1% 4,3% 8,4%   6,1% 12,2% 12,08%
                       
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ                     
  Αριθ. Αποφάσεων Δ.Ε.Δ. (ρητών ή σιωπηρών) που προσβάλλονται στα Διοικητικά Δικαστήρια (**) 142   228 370 307 156   463 2.280 11.867
  Αριθ. Δικαστικών Προσφυγών (δικόγραφα) 146   223 369 304 142   446 2.182 11.360
  % Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. που προσβλήθηκαν με δικαστική προσφυγή προς το σύνολο των ενδικοφανών προσφυγών που ολοκληρώθηκαν (ρητές αποφάσεις + σιωπηρές απορρίψεις) (***) 51,08%   50,77% 50,77% 51,22% 50,93%   50,93% 50,93% 50,93%
                       
(*) Ν.4174/2013: ''Η αναστολή, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν ισχύει επί του άμεσου προσδιορισμού του φόρου, καθώς και επί πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, που εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν παρασχεδεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική του δήλωση.''                    

 

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ 3ο Τρίμηνο 2016 ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 4ο Τρίμηνο 2016 ΕΤΟΣ 2016 συνολικά
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (στην αρχή της περιόδου) 636 615 615 636 868 988 997 868 733 0
  Αριθ. Ενδικοφανών Προσφυγών  626 599 599 626 834 967 974 834 711 0
  Αριθ. Αιτήσεων Αναστολής καταβολής πληρωμής 50%  10 16 16 10 34 21 23 34 22 0
                       
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Δ.Ε.Δ. (στην περίοδο) 195 0 556 751 463 219 0 682 2.919 4.496
  Αριθμός Ενδικοφανών Προσφυγών  156   465 621 347 166   513 2.349 3.594
  Αριθμός Αιτήσεων Αναστολής καταβολής πληρωμής 50%  39   91 130 50 36   86 487 819
  Αριθμός αιτήσεων αναστολής που αφορούν σε ΕΝΦΙΑ (*)         66 17   83 83 83
                       
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ (στην περίοδο) 183 0 230 413 214 159 0 373 2.086 2.620
   Αριθ. Αποφάσεων που κάνουν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω)  29   48 77 30 28   58 219 239
   Αριθ. Αποφάσεων που απορρίπτουν την προσφυγή  141   173 314 178 107   285 1.242 1.566
   Αριθ. Υποθέσεων για τις οποίες δηλώθηκε παραίτηση  0   1 1 0 23   23 26 28
  Αριθμός Προσφυγών για τις οποίες εξέπνευσε η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία εξέτασης και σιωπηρώς απορρίφθηκαν 13   8 21 6 1   7 599 787
                       
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 50% ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ  (στην περίοδο) 33 0 73 106 129 51 0 197 586 896
  Αριθ. Αιτημάτων που έγιναν δεκτά 3   0 3 3 2   5 14 14
  Αριθ. Αιτημάτων που απορρίφθηκαν 27   70 97 57 47   104 370 485
  Αριθ. Αιτημάτων που έληξαν 3   3 6 3 2   5 119 314
  Αριθ. Αιτημάτων που έληξαν και αφορούν σε ΕΝΦΙΑ (*)         66 17   83 83 83
                       
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (στο τέλος της περιόδου) 615 615 868 868 988 997 0 980 980 980
  Αριθ. Ενδικοφανών Προσφυγών  599 599 834 834 967 974   974 974 974
  Αριθ. Αιτήσεων Αναστολής καταβολής πληρωμής 50%  16 16 34 34 21 23   6 6 6
                       
  % Προσφυγές που εξετάστηκαν πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο καταληκτική ημερομηνία (Βασικός Δείκτης - KPI)  92,9% #DIV/0! 96,5% 94,9% 97,2% 99,4%   98,1% 71,3% 69,96%
   % Αποφάσεις που κάνουν δεκτή την ενδικοφανή προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω) επί του συνόλου των ρητών αποφάσεων   17,1% #DIV/0! 22,1% 19,9% 14,4% 32,3%   22,1% 16,5% 13,24%
   % Αποφάσεις που κάνουν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω) επί του συνόλου των κλεισμένων υποθέσεων (ρητές αποφάσεις + σιωπηρές απορρίψεις)  15,8% #DIV/0! 21,3% 18,9% 14,0% 32,1%   21,7% 11,7% 10,19%
  % Aποφάσεις που κάνουν δεκτό το αίτημα αναστολής καταβολής του 50%, επί συνόλου ρητών αποφάσεων 10,0% #DIV/0! 0,0% 3,0% 5,0% 4,1%   4,6% 3,6% 2,81%
                       
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                     
  Αριθ. Αποφάσεων Δ.Ε.Δ. (ρητών ή σιωπηρών) που προσβάλλονται στα Διοικητικά Δικαστήρια (**) 111   146 257 124 129   253 1.155 1.299
  Αριθ. Δικαστικών Προσφυγών (δικόγραφα) 112   178 290 118 117   235 1.155 1.276
  % Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. που προσβλήθηκαν με δικαστική προσφυγή προς το σύνολο των ενδικοφανών προσφυγών που ολοκληρώθηκαν (ρητές αποφάσεις + σιωπηρές απορρίψεις) (***) 44,62%   46,55% 46,55% 47,54% 49,58%   49,58% 49,58% 49,58%
                       
(*) Ν.4174/2013: ''Η αναστολή, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν ισχύει επί του άμεσου προσδιορισμού του φόρου, καθώς και επί πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, που εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν παρασχεδεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική του δήλωση.''                    
(**) Με βάση τις σχετικές επιδόσεις των φορολογουμένων                    
(***) Υπολογίζεται πάντα σωρρευτικά, από την έναρξη λειτουργίας της Δ.Ε.Δ. έως το τέλος της περιόδου που αναφέρεται στη στήλη                    
Σημείωση : Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013, η προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια χωρίς να προηγηθεί η διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής, είναι απαράδεκτη.                    

 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο