Ειδήσεις Εργατικά - Ασφαλιστικά

Κατάθεση νομοσχεδίου με εφαρμοστικές διατάξεις του νέου ασφαλιστικού

Κατατέθηκε νομοσχέδιο στη Βουλή πριν από λίγα λεπτά με τίτλο "Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85)."

Σχέδιο νόμου


Αιτιολογική έκθεση

Μεταξύ των διατάξεων του νομοσχεδίου:

Θεσπίζεται, ενιαίος οργανικός σχηματισμός, με την επωνυμία «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής» (Εθνικός Μηχανισμός), με αντικείμενο το σχεδιασμό, την ενημέρωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση οριζόντιων συνεκτικών πολυτομεακών πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής, δρώντας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των λοιπών υπουργείων, που ασκούν κοινωνική πολιτική.

Δημιουργείται επίσης, στο Ε.Κ.Κ.Α, πληροφοριακό σύστημα, υπό τον τίτλο «e-pronoia για τον πολίτη», που αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην βελτίωση της πρόσβασης και της εξυπηρέτησης του πολίτη στις προνοιακές υπηρεσίες και στον συντονισμό των δράσεων φορέων, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας.

Επεκτείνεται, από 1-1-2017, η εφαρμογή του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Κ.Ε.Α.) σε όλους τους δήμους της χώρας [σήμερα η εφαρμογή του περιορίζεται σε τριάντα (30) μικρούς και μεσαίους δήμους].

Επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στις διατάξεις των άρθρων 21 και 33 του ν. 4387/2016, ενώ προβλέπεται και η εξαίρεση κατηγοριών συνταξιοδοτούμενων προσώπων από τις διατάξεις περί προσαύξησης σύνταξης λόγω καταβολής αυξημένων εισφορών. 

Διευκρινίζεται ο τρόπος υπολογισμού της εφάπαξ παροχής για τους ασφαλισμένους στο Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.) και στο Ταμείο Πρόνοιας Κατώτερων Πληίρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.). 

Προσδιορίζεται η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς για τους μισθωτούς με πλήρη απασχόληση και τους εργοδότες τους.

Καθορίζεται το ποσοστό επί των αποδοχών που καταβάλλεται ως εισφορά για κύρια σύνταξη:
- των ασφαλισμένων μισθωτών του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.), σε 6,67% από 1-1-2017 και
- των εργοδοτών τους, σε 7,5% για τον Δεκέμβριο του 2016, αναπροσαρμοζόμενου τούτου ετησίως, από 1-1-2017 και εφεξής, ώστε τη 1-1-2020 να διαμορφωθεί σε ποσοστό 13,33%.

Προσδιορίζεται η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς για τους ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους, που απασχολούνται παράλληλα ως μισθωτοί σε καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Καταργείται, από 1-1-2017, εισφορά από ειδικό ένσημο υπέρ του τέως Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Τ.Ε.Α.Δ.) νυν Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.). 

Αντικαθίσταται η κανονιστική πράξη με την οποία καταρτίζεται ο Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης, αντί προεδρικού διατάγματος που ισχύει σήμερα, ενώ καθορίζεται και το ενδεικτικό ρυθμιστικό περιεχόμενο της ανωτέρω πράξης. 

Ρυθμίζονται ζητήματα συγκρότησης και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α.

Προσδιορίζονται οι διατάξεις που εφαρμόζονται για την χορήγηση των επικουρικών συντάξεων του Ε.Τ.Ε.Α., αναφορικά με θέματα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, παράλληλης, διαδοχικής ασφάλισης κ.λπ.

Ορίζεται ειδικώς ότι οι μνημονευόμενες διατάξεις για την προσαύξηση της σύνταξης λόγω καταβολής αυξημένων εισφορών, εφαρμόζονται και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στο Ε.Τ.Ε.Α. από 1-1-2015 έως και 12-5-2016.

Καθορίζεται το ρυθμιστικό περιεχόμενο της προβλεπόμενης κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσας απόφασης για την εφαρμογή των οριζομένων σε σχέση με την αναπροσαρμογή κ.λπ. των καταβαλλόμενων συντάξεων.

Προβλέπεται ότι η διάταξη της παρ. 6 του άρ.38 του ν. 4387/2016 σχετικά με τον υπολογισμό των εισφορών ασφαλισμένων στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) θα εφαρμόζεται για τα ναυτολόγια που χορηγούνται από 1-7-2017 και εφεξής. Για τα ναυτολόγια που έχουν χορηγηθεί πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία όπως και για τις εκκρεμείς έως τότε εκκαθαρίσεις ναυτολογίων εφαρμόζονται οι κείμενες περί Ν.Α.Τ. διατάξεις.

Προβλέπεται, από 1-1-2017, η επιβολή προσαυξήσεων και τόκων επί του μη καταβαλλόμενου εμπρόθεσμα μέρους, από το συνολικό ποσό, της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματικών καθώς και των ασφαλισμένων στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.).  

Προβλέπεται η απόδοση από το Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (Τ.Ε.Α.Σ.) και το Επικουρικό Ταμείο Ασφάλισης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας (Ε.Τ.Α.Σ.), κατά το ποσοστό που τους αναλογεί, ως τις 31-12-2016 των εισπραττόμενων πόρων υπέρ του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., του Τ.Ε.Α.Σ. και του Ε.Τ.Α.Σ., εφόσον έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου.  

Καθορίζεται η διαδικασία ρύθμισης των μέχρι την 31.12.2016 οφειλών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και τους ενταχθέντες σε αυτόν Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) καθώς και προς το Ε.Τ.Ε.Α.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο