Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Η εγκύκλιος για τον υπολογισμό του ωρομισθίου των εργαζομένων σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών


Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας σχετικά με τον υπολογισμό του ωρομισθίου των διδασκόντων και των καθηγητών στα φροντιστήρια και στα κέντρα ξένων γλωσσών. Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρονται και οι ημέρες αργίας τόσο για τα φροντιστήρια όσο και για τα κέντρα ξένων γλωσσών. Η απόφαση αυτή αφορά μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και  κυρίως συναδέλφους που ασχολούνται με επιχειρήσεις αυτού του αντικειμένου. 

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας δίνονται διευκρινίσεις για τον υπολογισμό του ωρομισθίου των καθηγητών σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών  καθώς και της αντιμετώπισης ως υπερωρίες των άνω των 21 εβδομαδιαίων ωρών εργασίας.

Ειδικότερα:

1.Υπολογισμός του ωρομισθίου των διδασκόντων/καθηγητών σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών:

Με βάση τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του σχετικού ως άνω άρθρου, το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας πλήρους απασχόλησης για τους εργαζόμενους των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) ώρες.

Συνεπώς, ο υπολογισμός του ωρομισθίου της συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων, προκύπτει ως ακολούθως:

6 / 21 / 25 × Νόμιμος ή Συμφωνημένος Μισθός = Ωρομίσθιο

2. Εργασία πέραν των είκοσι μία (21) ωρών εβδομαδιαίως

Με την παράγραφο 3, του άρθρου 30 του Ν. 4415/2016, θεσμοθετήθηκαν για τους διδάσκοντες/καθηγητές στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, οι είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες, ως εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης. Δηλαδή, οι είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες αποτελούν το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους απασχόλησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία μισθωτών.

Με βάση την κείμενη νομοθεσία, η εργασία που παρέχεται πέραν των χρονικών ορίων εργασίας που καθορίζονται εκάστοτε από τη νομοθεσία, νοείται ως υπερωριακή. Οι μισθωτοί που απασχολούνται υπερωριακά, πέραν των 21 ωρών, εφόσον έχει καταχωρηθεί η υπερωριακή αυτή απασχόλησή τους, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της, στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών, που τηρείται από τον εργοδότη, δικαιούνται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, μέχρι τη συμπλήρωση των 120 ωρών ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40% [συνδυασμός των διατάξεων του εδαφίου 2 της υποπαρ. ΙΑ13, της παρ.ΙΑ, του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει, του άρθρου 80 του Ν.4144/2013 (Α΄ 88), όπως ισχύει καθώς και των σχετικών διατάξεων του άρθρου 74 του Ν.3863/2010 (Α΄ 115)].

Επισημαίνεται ότι η «διδακτική ώρα» αντιστοιχεί, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε χρονική διάρκεια σαράντα πέντε (45) λεπτών της ώρας.

Δείτε την εγκύκλιο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου εδώ.

Υ.Γ. Ευχαριστούμε τον έγκριτο συνάδελφο Νίκο Αυλωνίτη για τη σημαντική ενημέρωση.


Η σχετική διάταξη του νόμου (Ισχύς από 06-09-2016) :

Αρθρο 30. Ρυθμίσεις για τα θέματα Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4415 Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
1. α) Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών καταθέτουν αμελλητί στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
αα) το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, από όπου να προκύπτει ο αριθμός των τμημάτων και των μαθητών του κάθε τμήματος, οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος και ο διδάσκων/καθηγητής κάθε διδακτικής ώρας,
ββ) αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας που συνάπτουν με τους διδάσκοντες / καθηγητές, ώστε οι διευθύνσεις εκπαίδευσης να κάνουν έλεγχο των τυπικών προσόντων των διδασκόντων ή καθηγητών.
β) Οι οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης αποστέλλουν υποχρεωτικά το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων στις οικείες διευθύνσεις του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και στις οικείες διευθύνσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος κατάθεσης και αποστολής του αναλυτικού εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων και των αντιγράφων των συμβάσεων εργασίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

2. Κατά τις ημέρες αργιών οι διδάσκοντες / καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται. Σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές και τις διακοπές, οι αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες.
Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ένσημα μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα.

---

Δείτε επίσης και το σχετικό άρθρο του κόμβου που είχε αναδείξει το θέμα στις 15.9.2016

Δείτε τέλος το άρθρο της ΠΙΜ στο τεύχος Οκτωβρίου του περιοδικού συνεργασία

" Με το άρθρο 30 του πρόσφατου νόμου 4415/2016 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) για την εκπαίδευση τίθενται νέες υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων μέσης εκπ/σης και κέντρων ξένων γλωσσών και νέες διατάξεις που αφορούν τους καθηγητές στις μονάδες αυτές που έχουν ως εξής:

Οι ιδιοκτήτες των μονάδων αυτών υποχρεούνται να καταθέτουν στις αρμόδιες δ/νσεις εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας: α) Το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων από το οποίο προκύπτει και ο αριθμός των τμημάτων, των μαθητών, οι ώρες διδασκαλίας κάθε τμήματος και ο διδάσκων καθηγητής κάθε διδακτικής ώρας. β) Αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας με τους καθηγητές. γ) Οι οικείες δ/νσεις εκπ/σης του Υπουρ- γείου Παιδείας αποστέλλουν στο Σ.ΕΠ.Ε. και στο Ι.Κ.Α. τα εβδομαδιαία προγράμματα μαθημάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας που θα εκδοθεί θα καθορισθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής των παραπάνω υποχρεώσεων των ιδιοκτητών των μονάδων και των δ/νσεων του Υπουργείου.

Με το άρθρο επίσης αυτό του νέου νόμου, ορίζεται ότι κατά τις ημέρες αργίας, οι οποίες προφανώς συμπίπτουν εκτός Κυριακής, (δεν ορίζεται σαφώς στο νόμο) οι καθηγητές δικαιούνται να λάβουν τις αντίστοιχες αποδοχές που θα λάμβαναν αν δεν ήταν αργία και εργάζονταν.

Επίσης ορίζεται ότι σε περίπτωση απασχόλησης των καθηγητών σε ημέρα Κυριακή οι αποδοχές τους καταβάλλονται προσαυξημένες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Προφανώς εννοεί την προσαύξηση του 75%). Την ίδια προσαύξηση ορίζει η διάταξη δικαιούνται οι καθηγητές, αν χρειασθεί να εργασθούν κατά την περίοδο των διακοπών χωρίς να διευκρινίζεται ποιες διακοπές εννοεί ο νομοθέτης. Προφανώς θα εννοεί τις ημέρες διακοπών των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, αφού άλλες διακοπές για τα φροντιστήρια και των δύο κατηγοριών, δεν έχουν καθιερωθεί υποχρεωτικά.

Επίσης ορίζεται και πάλι ότι το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας των καθηγητών των μονάδων αυτών, είναι 21 διδακτικές ώρες και θα ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για 25 ημέρες. Σύμφωνα επίσης με την παρ. 3 του άρθρου 30 με την οποία οι ώρες της πλήρους απασχόλησης των καθηγητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και μέσης εκ/σης ορίζονται σε 21 την εβδομάδα, χωρίς να προσδιορίζεται το ύψος του ωρομισθίου τους.

Επομένως όσον αφορά το ύψος του ωρομισθίου των καθηγητών αυτών κατά την άποψή μας από τη διατύπωση της διάταξης αυτής, δεν προκύπτει ευθέως ότι παρά τη μείωση των ωρών της πλήρους εβδομαδιαίας εργασίας των καθηγητών από 40 σε 21 αλλάζει και το ύψος του ωρομισθίου των καθηγητών που αμείβονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Ωστόσο αν δεχθούμε στην περίπτωση αυτή ότι πρέπει να εφαρμοσθεί η γενική αρχή του εργατικού δικαίου, την οποία φαίνεται δεν γνωρίζει ο σύγχρονος νομοθέτης του Υπ. Παιδείας, κατά την οποία ο μισθός της οικείας Σ.Σ.Ε. και εν προκειμένω της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., οφείλεται για την πλήρη εβδομαδιαία απασχόληση των μισθωτών, το ωρομίσθιο των καθηγητών που δεν έχουν προϋπηρεσία ή που δεν είναι έγγαμοι κ.λπ. θα είναι 6,70 ευρώ αντί των 3,52 ευρώ που ίσχυε αν δεχθούμε ότι παρά τη μείωση των ωρών της πλήρους απασχόλησής τους σε 21 ώρες την εβδομάδα, το ωρομίσθιό τους παραμένει το ίδιο όπως διαμορφώνονταν αυτό με την πλήρη απασχόλησή τους των 40 ωρών. Για την περίπτωση δε των καθηγητών που έχουν προϋπηρεσία ή είναι έγγαμοι και δικαιούνται και το επίδομα γάμου της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., το ωρομίσθιό τους θα αυξάνεται ανάλογα. Για τις παραπάνω απόψεις τις οποίες αναιτιoλόγητα δέχεται και η Ο.Ε.Φ.Ε. από την ανακοίνωσή της, θα πρέπει να ζητήσετε τη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και όχι του αναρμόδιου Υπ. Παιδείας, προκειμένου να αποφύγετε λάθη και αναδρομικές καταβολές αποδοχών στους καθηγητές και εισφορές Ι.Κ.Α., Φ.Μ.Υ. κ.λπ."


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο