Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Άμεση διευθέτηση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στα Δωδεκάνησα με την αδυναμία επιστροφής του Φ.Π.Α. για τις αγορές επισκεπτών εκτός χωρών της Ε.Ε. που επιβαίνουν σε σκάφη αναψυχής

Έγγραφη απάντηση στη Βουλή έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός κος Τρ. Αλεξιάδης μετά από ερώτηση βουλευτή σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν έμποροι που εδρεύουν τα νησιά Ρόδο και Κω,  στην διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ για αγορές ταξιδιωτών από χώρες εκτός Ε.Ε. που επισκέπτονται τα συγκεκριμένα νησιά με σκάφη αναψυχής.

Αναλυτικά η ερώτηση:

Κύριε Υπουργέ,

Έμποροι και επιχειρηματίες στην Ρόδο και στην Κω αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ για αγορές ταξιδιωτών από χώρες εκτός Ε.Ε. που επισκέπτονται τα συγκεκριμένα νησιά με σκάφη αναψυχής.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα αρμόδια τελωνεία δεν μπορούν να σφραγίσουν τα τιμολόγια των συγκεκριμένων επισκεπτών που επιβαίνουν σε σκάφη αναψυχής, επικαλούμενα ότι τα συγκεκριμένα σκάφη ενδέχεται να καταλήξουν σε κάποιο άλλο ελληνικό νησί και να μην ταξιδέψουν σε χώρα εκτός Ε.Ε.

Την ίδια, όμως, στιγμή παρατηρείται το εξής οξύμωρο: οι λιμενικές αρχές σε Ρόδο και Κω αλλά και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου σφραγίζουν τα έγγραφα εξόδου του σκάφους από τη χώρα και οι αστυνομικές αρχές τα αντίστοιχα διαβατήρια των επιβατών των σκαφών αναψυχής.

Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί πλήττει αποκλειστικά τη Ρόδο την Κω και τα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου.

Η άρνηση των τελωνείων να σφραγίσουν τα τιμολόγια, έχει ως αποτέλεσμα να μην απαλλάσσονται οι σχετικές αγορές από το ΦΠΑ, να πλήττεται ο θαλάσσιος τουρισμός αφού η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί αντικίνητρο και να χάνουν πολύτιμα έσοδα οι τοπικές επιχειρήσεις, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Όπως είναι γνωστό, η εξαγωγή των αγορασθέντων προϊόντων που οδηγεί και στην επιστροφή του ΦΠΑ, αποδεικνύεται με την προσκόμιση τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου, το οποίο είναι θεωρημένο από το τελωνείο εξόδου και τις τελωνειακός αρχές των χωρών της Ε.Ε.

Είναι δεδομένο, επίσης, ότι η συγκεκριμένη πρακτική λειτουργεί ανασχετικά για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στα Δωδεκάνησα και απαιτείται η έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου για να υπάρξει άμεση διευθέτηση του προβλήματος.

Τη στιγμή, μάλιστα, που σε άλλα νησιά της Ευρώπης, δεν υπάρχει η ίδια αντιμετώπιση και τα τελωνεία προχωρούν στη σφράγιση των τιμολογίων αγορών των ε7ΐισκεπτών που επιβαίνουν σε σκάφη αναψυχής.

Ιδιαίτερα όταν η Ελλάδα έχει τη μοναδικότητα να διαθέτει μια τεράστια ακτογραμμή και να γειτνιάζει με χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις οποίες προέρχεται ένα σημαντικό μέρος του θαλάσσιου τουρισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Εάν γνωρίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει ανακύψει ειδικά στα Δωδεκάνησα με την αδυναμία επιστροφής του ΦΠΑ λόγω της μη θεώρησης τιμολογίων αγορών επισκεπτών από χώρες εκτός της Ε.Ε., που επιβαίνουν σε σκάφη αναψυχής.

Η απάντηση:

Σε απάντηση ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μάνος Κόνσολας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την περίπτ. β' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», με την οποία ενσωματώνονται στο εθνικό μας δίκαιο τα άρθρα 146 και 147 της Οδηγίας αριθμ.2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με το κοινό σύστημα του Φ.Π.Α., η παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός της Κοινότητας από τον αγοραστή -ταξιδιώτη, τα οποία μεταφέρονται στις προσωπικές τους αποσκευές, απαλλάσσεται από το φ.Π.Α. εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α. ο ταξιδιώτης να μην είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου κράτους-μέλους της Κοινότητας

β. τα αγαθά μεταφέρονται εκτός της Κοινότητας πριν από την παρέλευση του τρίτου μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η παράδοση.

γ. η εξαγωγή των αγαθών αποδεικνύεται με την προσκόμιση θεωρημένου φορολογικού στοιχείου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή της χώρας ή του κράτους μέλους εξόδου των αγαθών από την Κοινότητα.

δ. ησυνολική αξία της παράδοσης συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται κάθε φορά με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Συγκεκριμένα με την αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1338/30.12.1996 (ΦΕΚ 18/Β) Α.Υ.Ο., όπως τροποποιήθηκε με την αρ.πρωτ. 1117146/7150/756/Α0014/ΠΟΛ.1380/21.12.2001 Α.Υ.Ο. το ποσό αυτό ορίζεται σε 120 Ευρώ.

2. Ειδικότερα, με την αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Α.Υ.Ο., ορίζεται η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις της κατά τα ανωτέρω απαλλαγής από Φ.Π.Α. και καθορίζονται οι υποχρεώσεις τόσο των πωλητών όσο και των ταξιδιωτών που αναχωρούν προς Τρίτη Χώρα.

Για τη χορήγηση της εν λόγω απαλλαγής, η οποία πραγματοποιείται είτε άμεσα είτε κατόπιν επιστροφής (έμμεσα), απαιτείται η θεώρηση της Απόδειξης Λιανικής Πώλησης από την αρμόδια τελωνειακή αρχή εξόδου από την Κοινότητα. Με τη θεώρηση αυτή επιβεβαιώνεται η έξοδος των αγαθών από την Κοινότητα καθώς και ότι πληρούνται σωρευτικά οι κατά τα ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις που προβλέπονται από το ισχΰον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή εξόδου, βάσει στοιχείων που προσκομίζει ο ταξιδιώτης -αγοραστής, όπως για παράδειγμα εισιτήριο αναχώρησης, πιστοποιεί τη μεταφορά των αγαθών εκτός της χώρας.
 

3. Η ως άνω διαδικασία της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Α.Υ.Ο., δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις λιανικών πωλήσεων σε επιβάτες ιδιωτικών σκαφών αναψυχής δεδομένου ότι η κατά τα ανωτέρω έξοδος των αγαθών δεν δύναται να πιστοποιηθεί από την τελωνειακή αρχή, για τους παρακάτω αναφερόμενους λόγους:

α. το ιδιωτικό σκάφος αναψυχής είναι ένα μέσο μεταφοράς η πορεία του οποίου διαμορφώνεται χωρίς να υπάρχει νομική υποχρέωση τήρησης της δηλωμένης πορείας, αλλά με τη βούληση των επιβαινόντων,

β. η πορεία των σκαφών δεν είναι δυνατόν να παρακολουθηθεί με την υπάρχουσα τεχνολογία καθόσον για την παρακολούθηση με το σύστημα AIS απαιτείται να διαθέτουν τα εν λόγω σκάφη σχετικό πομπό και να είναι ενεργοποιημένος, γ. δεν υφίσταται σχετικό έγγραφο που να υποβάλλεται και να ελέγχεται από τις Τελωνειακός ή Λιμενικές Αρχές που να αποτελεί αξιόπιστο μέσο διασφάλισης της τήρησης του δηλωθέντος προορισμού,

δ. δεν υπάρχει δυνατότητα εκ των υστέρων ελέγχων ή διασταυρωτικών ελέγχων αφού δεν υφίστανται σχετικά στοιχεία που να αφορούν τους πλόες που διενεργούν τα εν λόγω σκάφη,

ε. η μη διασφάλιση της άμεσης εξόδου των αγαθών οδηγεί σε φαινόμενα καταστρατήγησης των κείμενων διατάξεων και φοροδιαφυγή.

Τέλος επισημαίνεται ότι, διαφορετική αντιμετώπιση των εν λόγω περιπτώσεων πωλήσεων θα σήμαινε μη εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, η οποία υποχρεωτικά εφαρμόζεται από τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. και οποιαδήποτε παρέκκλιση θα αποτελούσε παράβαση του ενωσιακού δικαίου με τις εκ της αιτίας αυτής συνέπειες.


Ετικέτες για αναζήτηση επιστροφή ΦΠΑ Τελωνεία σκάφη αναψυχής


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο