Ειδήσεις Επισημάνσεις

Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων μερισμάτων και καταβολής του φόρου για το 2015


 

 

Καταληκτική προθεσμία υποβολής δήλωσης φόρου μερισμάτων 10% για το φορολογικό έτος 2015

Παραθέτουμε έναν βοηθητικό πίνακα που αφορά στις προθεσμίες απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων, βασισμένο αφενός μεν, στο συνδυασμό των σχετικών διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε., αφετέρου δε, στα αναφερόμενα στις αποφάσεις ΠΟΛ.1042/26.1.2016 και ΠΟΛ.1011/2.1.2014.

Υπενθυμίζουμε ότι, ο φόρος αυτός παρακρατείται και αποδίδεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν συντρέχει απαλλαγή παρακράτησης κατ' εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν. 4172/2013 -όπως ισχύουν- και αφορούν στα μερίσματα των εταιρειών που ανήκουν σε ομίλους (βλ. σχετική απόφαση ΠΟΛ.1039/26.1.2016).

Ενδεικτικές προθεσμίες με βάση το φορολογικό έτος και τις προθεσμίες έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από τους νόμους 2190/1920 (άρθρο 25), ν. 3190/1955 (άρθρο 10) και ν.4072/2012 (άρθρο 69 παρ. 2).


Φορολογικό έτος από
Εφόσον η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έχει λάβει χώρα στις 
Χρόνος παρακράτησης φόρου
Υποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων
το αργότερο
Καταβολή του φόρου μερισμάτων
το αργότερο
Μερίσματα μετοχών Α.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2015)1/1- 31/12/15 25/09/201610ος 201628-12-201602-01-2017
Διανομή κερδών Ε.Π.Ε.ή ΙΚΕ από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2015)1/1- 31/12/15 25/09/201610ος 201628-12-201602-01-2017
Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία1/1- 31/12/15
8ος 2016*31-10-2016**31-10-2016

* Ανάλογα με την καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης (σ.σ. η διανομή θεωρείται ότι έχει γίνει μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος). Η καταληκτική ημερομηνία λήξης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2015 ήταν η 25η Ιουλίου 2016.

** Η δήλωση υποβάλλεται 3 ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα ήτοι την 28η Οκτωβρίου.. Λόγω αργίας παρατείνεται την επόμενη εργάσιμη ήτοι την 31η Οκτωβρίου 2016


Προσοχή: Οι παραπάνω ημερομηνίες που αφορούν στις Α.Ε./Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε. ισχύουν στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση (Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε.) έχει συγκληθεί στις 25.9.2016.

Σε περίπτωση που η Γενική συνέλευση έχει ήδη συγκληθεί σε διαφορετικό μήνα (Π.Χ. Ιούνιο, Ιούλιο ή Αύγουστο) πρέπει να ακολουθηθεί ο γενικός κανόνας που ορίζεται από τον συνδυασμό των αποφάσεων ΠΟΛ.1011/2.1.2014 και .ΠΟΛ.1012/2014 (Δείτε τον παρακάτω πίνακα).


Φορολογικό έτοςΧρόνος παρακράτησης φόρουΥποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων
Καταβολή φόρου μερισμάτων

από
το αργότερο
Μερίσματα μετοχών Α.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2015)1/1- 31/12/15Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανοτρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμήςΣτο τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
Διανομή κερδών Ε.Π.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2015)1/1- 31/12/15Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανοτρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμήςΣτο τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2015)1/1- 31/12/15Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανοτρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμήςΣτο τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία1/1- 31/12/15Μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσηςτρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμήςΣτο τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής


Ενδεικτικά


Φορολογικό έτος από
Εφόσον η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έγινε τον μήνα
Χρόνος παρακράτησης φόρουΥποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων το αργότερο Καταβολή του φόρου μερισμάτων το αργότερο
Διανομή κερδών χρήσης 2015 (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ) 1/1- 31/12/15Ιούνιο 20167ο 2016 27-09-2016 30-09-2016
Ιούλιο 20168ο 2016 31-10-2016 31-10-2016
Αύγουστο 20169ο 2016 28-11-2016 30-11-2016
Σεπτέμβριο 201610ο 201628-12-2016 02-01-2017

 

Οι παραπάνω προθεσμίες απορρέουν από τον συνδυασμό των αποφάσεων ΠΟΛ.1011/2.1.2014 και ΠΟΛ.1012/2014

-Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1012/3.1.2014 η δήλωση υποβάλλεται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

-Η ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής ορίζεται από την ΠΟΛ.1011/2.1.2014 όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, και ειδικά για το εισόδημα από μερίσματα, η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής σε κάθε περίπτωση νοείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από τα αρμόδια όργανα.Ποσοστά παρακράτηση φόρου μερισμάτωνΕισόδημα που υπόκειται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτωνΕισόδημα από μερίσματα που θα δοθεί Ποσοστό παρακράτησης φόρου μερισμάτων
Α.Ε. Προμερίσματα* Από 1.1.2016 έως 31.12.2016 15%
Α.Ε. Μερίσματα κλειόμενης χρήσης 2015Από 1.1.2016 έως 31.12.2016 10%
Ε.Π.Ε.- Ι.Κ.Ε. Προσωρινές απολήψεις κερδών* Από 1.1.2016 έως 31.12.2016 15%
Ε.Π.Ε.- Ι.Κ.Ε. Μερίσματα Εταίρων κλειόμενης χρήσης 2015Από 1.1.2016 έως 31.12.2016 10%
Ο.Ε. -Ε.Ε. Προσωρινές απολήψεις κερδώνΑπό 1.1.2016 έως 31.12.2016 10%
Ο.Ε. -Ε.Ε.(διπλογραφικά) Μερίσματα εταίρωνΑπό 1.1.2016 έως 31.12.2016 10%


*Η έγκριση της διανομής θα γίνει από τις Γενικές Συνελεύσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα το 2017, κατά συνέπεια ο χρόνος κτήσεως των εισοδημάτων αυτών θα είναι το 2017.

 

Ας δούμε μερικά παραδείγματα αναλόγως με τη νομική μορφή της εταιρείας:

Α.Ε.


Χρόνος έγκρισης της διανομής - Ημερομηνία απόφασης Γενικής συνέλευσης
Χρόνος κτήσης εισοδήματος από μετόχουςΠαρακράτηση φόρου διανεμόμενων κερδών, προμερισμάτων
Προμερίσματα Ανωνύμων Εταιριών περιόδου 2016
Εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ. διανομή προμερισμάτων τον Σεπτέμβριο του 2016 σε ΑΕ με φορολογικό έτος από 1.1.2016 έως 31.12.2016
Χρόνος κτήσης του εισοδήματος για τους δικαιούχους του προμερίσματος είναι το έτος 2017 και συγκεκριμένα η ημερομηνία έγκρισης από το αρμόδιο όργανο (Τακτική Γ.Σ.) Η παρακράτηση φόρου 15% θα γίνει το αργότερο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2016 και η απόδοση μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2016 (2.1.2017 λόγω αργίας)*
Μερίσματα - Διανομή κερδών χρήσης 2015 (1.1.2015-31.5.2015)Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30.6.2016 εγκρίνει τον ισολογισμό φορολογικού έτους από 1.1.2015 έως 31.12.2015 και την διανομή των κερδών.Χρόνος κτήσης του εισοδήματος από τα μερίσματα για τους μετόχους είναι το έτος 2016Η παρακράτηση φόρου 10% θα γίνει τον μήνα Ιούλιο του 2016 και η απόδοση του φόρου 10% μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου 2016*
Μερίσματα - Διανομή κερδών χρήσης 2015 (1.1.2015-31.5.2015)Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25.9.2016 εγκρίνει τον ισολογισμό φορολογικού έτους από 1.1.2015 έως 31.12.2015 και την διανομή των κερδών.Χρόνος κτήσης του εισοδήματος από τα μερίσματα για τους μετόχους είναι το έτος 2016Η παρακράτηση φόρου 10% θα γίνει τον μήνα Οκτώβριο του 2016 και η απόδοση του φόρου 10% μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2016 (2.1.2017 λόγω αργίας)*
Διανομή αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων ή κερδών προηγούμενων χρήσεωνΈκτακτη Γενική συνέλευση αποφασίζει την διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων (Αδιανέμητα κέρδη της χρήσης 2014) τον Ιούλιο του 2016 στους μετόχους Α.Ε.Χρόνο κτήσης του εισοδήματος για τους μετόχους είναι το έτος 2016.Η παρακράτηση φόρου 10% θα γίνει τον Αύγουστο του 2016 και η απόδοση του φόρου 10% μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2016


Ο.Ε. - Ε.Ε. (με διπλογραφικά βιβλία)
Χρόνος κτήσης εισοδήματος από εταίρουςΠαρακράτηση φόρου διανεμόμενων κερδών
Μερίσματα - Διανομή Ομόρρυθμη εταιρία με διπλογραφικά βιβλία και χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015 διανέμει κέρδη της χρήσης αυτής στους εταίρους Χρόνος κτήσης του εισοδήματος για τους δικαιούχους είναι το έτος 2016 και συγκεκριμένα ο Αύγουστος του 2016 (τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης εισοδήματος)( 25η Ιουλίου 2016.)Η παρακράτηση φόρου 10% θα γίνει το αργότερο μέχρι το τέλος Αυγούστου 2016 και η απόδοσή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2016
Απολήψεις κερδών Εταίροι ομόρρυθμη εταιρίας προβαίνουν σε απόληψη προσωρινών κερδών μέσα στην χρήση 2016 και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 2016Χρόνος κτήσης του εισοδήματος για τις απολήψεις των κερδών αυτών είναι το έτος 2016Η παρακράτηση φόρου θα 10% γίνει τον μήνα Σεπτέμβριο του 2016 και η απόδοση του φόρου 10% θα γίνει μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου του 2016*

 


Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε.
Χρόνος κτήσης εισοδήματος από εταίρουςΠαρακράτηση φόρου διανεμόμενων κερδών
Απολήψεις κερδών Εταίροι Ε.Π.Ε. προβαίνουν σε απόληψη προσωρινών κερδών μέσα στην χρήση 2016 και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 2016Χρόνος κτήσης του εισοδήματος για τις απολήψεις των κερδών αυτών είναι το έτος 2017Η παρακράτηση φόρου θα γίνει τον μήνα Σεπτέμβριο του 2016 και η απόδοση του φόρου 15% θα γίνει μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου του 2016*
Μερίσματα - ΔιανομήΤακτική Γενική Συνέλευση τον Αύγουστο του 2016 εγκρίνει τον ισολογισμό φορολογικού έτους από 1.1.2015 έως 31.12.2015 και την διανομή των κερδών.Χρόνος κτήσης του εισοδήματος από τα μερίσματα για τους εταίρους είναι το 2016Η παρακράτηση φόρου θα γίνει τον μήνα Σεπτέμβριο του 2016 και η απόδοση του φόρου 10% μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου του 2016

* Η δήλωση υποβάλλεται 3 ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την παρακράτηση. Η καταβολή γίνεται στο τέλος του δεύτερου μήνα από την παρακράτηση.

 

Σχετικές αποφάσεις:

α. ΠΟΛ.1042/26.1.2015
β. ΠΟΛ.1011/2.1.2014
γ. ΠΟΛ.1068/1.6.2016

 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο