Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Επιτόκια αναφοράς για τον υπολογισμό των τόκων επί του φόρου εισοδήματος που προκύπτει από την επιστροφή των αποθεματικών

Σας παραθέτουμε ξανά , τις αποφάσεις της Ευρωπαικής Ενωσης σχετικά με τον υπολογισμό του επιτοκίου αναφοράς, αλλά και σχετικά με τα τρέχοντα επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης των παράνομων κρατικών ενισχύσεων για τα 25 κράτη μέλη .

Επιτόκια αναφοράς για τον υπολογισμό των τόκων επί του φόρου εισοδήματος που προκύπτει από την επιστροφή των αποθεματικών 

Σας παραθέτουμε ξανά , τις αποφάσεις της Ευρωπαικής Ενωσης σχετικά με τον υπολογισμό του επιτοκίου αναφοράς, αλλά και σχετικά με τα τρέχοντα επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης των παράνομων κρατικών ενισχύσεων για τα 25 κράτη μέλη .


------

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21 ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΠΙΤΌΚΙΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡ¶ΝΟΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

¶ρθρο 9

Μέθοδος προσδιορισμού του επιτοκίου

1.Εάν δεν έχει προβλεφθεί διαφορετικά με ειδική απόφαση, το επιτόκιο που εφαρμόζεται για την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί κατά παράβαση του άρθρου 88, παράγραφος 3 της συνθήκης είναι ετήσιο ποσοστό που καθορίζεται για κάθε ημερολογιακό έτος.
Το εν λόγω επιτόκιο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των πενταετών διατραπεζικών επιτοκίων ανταλλαγής (swap) για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του προηγούμενου έτους, συν 75 μονάδες βάσης. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή δύναται να προσαυξήσει το ποσοστό κατά περισσότερες από 75 μονάδες βάσης ως προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.
2.Εάν ο τελευταίος διαθέσιμος τριμηνιαίος μέσος όρος των πενταετών διατραπεζικών επιτοκίων ανταλλαγής, προσαυξημένος κατά 75 μονάδες βάσης, αποκλίνει σε ποσοστό πάνω από 15 % από το ισχύον επιτόκιο ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων, η Επιτροπή προβαίνει σε νέο υπολογισμό του επιτοκίου ανάκτησης της κρατικής ενίσχυσης.
Το νέο επιτόκιο εφαρμόζεται από την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τον εκ νέου υπολογισμό από μέρους της Επιτροπής. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη με επιστολή για το νέο υπολογισμό και για την ημερομηνία από την οποία ισχύει.
3.Το επιτόκιο καθορίζεται για έκαστο κράτος μέλος ατομικά ή για δύο ή περισσότερα κράτη μέλη από κοινού.
4.Εάν δεν είναι διαθέσιμα αξιόπιστα ή ισοδύναμα δεδομένα, ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιτροπή δύναται, σε στενή συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη, να καθορίσει επιτόκιο ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, σύμφωνα με διαφορετική μέθοδο και επί τη βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της.

¶ρθρο 10
Δημοσίευση
Η Επιτροπή δημοσιεύει τα τρέχοντα και τα συναφή παλαιότερα επιτόκια ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , καθώς και, για λόγους ενημέρωσης, στο διαδίκτυο.
¶ρθρο 11
Μέθοδος εφαρμογής του επιτοκίου
1.Το εφαρμοστέο επιτόκιο είναι το επιτόκιο που ίσχυε την ημερομηνία κατά την οποία η εκάστοτε παράνομη ενίσχυση ετέθη για πρώτη φορά στη διάθεση του δικαιούχου.
2.Το επιτόκιο εφαρμόζεται με τη μέθοδο του ανατοκισμού μέχρι την ημερομηνία ανάκτησης της ενίσχυσης. Ο τόκος που έχει γεννηθεί κατά το προηγούμενο έτος υπόκειται σε τοκισμό σε κάθε μεταγενέστερο έτος.
3.Το επιτόκιο για το οποίο γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται καθ όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος μέχρι την ημερομηνία ανάκτησης. Εντούτοις, εάν έχουν παρέλθει περισσότερα από πέντε έτη μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία η παράνομη ενίσχυση ετέθη για πρώτη φορά στη διάθεση του αποδέκτη και της ημερομηνίας ανάκτησης της ενίσχυσης, το επιτόκιο υπολογίζεται εκ νέου ανά πενταετία με βάση το επιτόκιο που ισχύει κατά τον χρόνο του νέου υπολογισμού του επιτοκίου.

------------

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα τρέχοντα επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης των παράνομων κρατικών ενισχύσεων για τα 25 κράτη μέλη που ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου 2007 και τα παρελθόντα επιτόκια αναφοράς

[Δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004 (ΕΕ L 140 της 30.4.2004, σ. 1.) και την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη μέθοδο καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (ΕΕ C 273 της 9.9.1997, σ. 3.)]

(2007/C 231/06)

Από Έως EL1.10.2007 ... 5,421.9.2007 30.9.2007 5,421.1.2007 31.8.2007 4,621.12.2006 31.12.2006 4,361.9.2006 30.11.2006 4,361.6.2006 31.8.2006 4,361.3.2006 31.5.2006 3,71.1.2006 28.2.2006 3,71.12.2005 31.12.2005 4,081.9.2005 30.11.2005 4,081.7.2005 31.8.2005 4,081.6.2005 30.6.2005 4,081.4.2005 31.5.2005 4,081.1.2005 31.3.2005 4,08

Χρήσιμες Πηγές

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη μέθοδο καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51997XC0909(01):EL:HTML

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21 ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0794:EL:HTML

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα τρέχοντα επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης των παράνομων κρατικών ενισχύσεων για τα 25 κράτη μέλη που ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου 2007 και τα παρελθόντα επιτόκια αναφοράς [Δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004 ( ΕΕ L 140 της 30.4.2004, σ. 1 .) και την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη μέθοδο καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης ( ΕΕ C 273 της 9.9.1997, σ. 3 .)] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:231:0005:01:EL:HTML
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο