Ειδήσεις Επισημάνσεις

Τι ισχύει για τις Γεν. Συνελεύσεις και την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων που η χρήση τους λήγει την 30 Ιουνίου 2016.Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις του πρώτου μέρους (άρθρα 1 έως 8) του νόμου 4403/2016 επήλθαν σημαντικές μεταβολές ως προς τον χρόνο σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων, αλλά και ως προς τις ημερομηνίες που κατατίθενται στο Γ.Ε.ΜΗ. οι εγκεκριμένες πλέον οικονομικές καταστάσεις [Δείτε εδώ σχετικά].

Με βάση όμως την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου, τα παραπάνω ισχύουν για τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρικών χρήσεων που λήγουν μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι για χρήσεις που λήγουν μετά την 7η Ιουλίου 2016Συνεπώς αναφορικά με την ημερομηνία σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων των εταιριών των οποίων η εταιρική χρήση έληξε την 30η Ιουνίου 2016, ισχύουν όσα προέβλεπαν οι διατάξεις πριν την μεταβολή τους από τον νόμο 4403/2016.

Ειδικότερα για τις εταιρείες των οποίων η εταιρική χρήση έληξε την 30η Ιουνίου 2016 ισχύουν τα εξής:  


Ι) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί νομίμως ως ακολούθως:

Νομική μορφή  

Ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

 
το αργότερο έως
Ανώνυμες εταιρίες 31/12/2016 *
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 30/9/2016 *
Ι.Κ.Ε. 31/10/2016 *

*Σχετικές διατάξεις: Α.Ε. (άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920), Ε.Π.Ε. (άρθρο 10, παρ. 3 του ν. 3190/1955), Ι.Κ.Ε. (άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012), όπως ίσχυαν πριν τις 7.7.2016.

 

ΙΙ) Υποχρέωση υποβολής οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. των οικονομικών καταστάσεων πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής συνέλευσης της εταιρίας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρο 8 του Ν 3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920.
 

Για τις ΙΚΕ η προθεσμία  δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 98 όπως ισχύει για τις χρήσεις που λήγουν 30.6.2016 είναι 3 μήνες μετά την λήξη της διαχειριστικής χρήσης και δεν συναρτάται με την ημερομηνία της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.


Συνεπώς, οι καταληκτικές προθεσμίες για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων Γ.Ε.ΜΗ. για τις εταιρίες που η χρήση τους λήγει την 30 Ιουνίου 2016 είναι οι εξής:
 

Νομική μορφή
 

Στήλη (Ι)
Ημερομηνία σύγκλησης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
Σε περίπτωση που η σύγκληση της Γ.Σ. έχει οριστεί στις ημερομηνίες που εμφανίζονται στη στήλη (Ι) η υποβολή πρόσκλησης για την Γ.Σ. πρέπει να κατατεθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση που η σύγκληση της Γ.Σ. έχει οριστεί στις ημερομηνίες που εμφανίζονται στη στήλη (Ι), οι  οικονομικές καταστάσεις πρέπει να υποβληθούν στο Γ.Ε.ΜΗ. Υποβολή απόφασης Γ.Σ. στο Γ.Ε.ΜΗ.

 
το αργότερο έως το αργότερο έως το αργότερο έως το αργότερο έως
Ανώνυμες εταιρίες 31-12-2016 10-12-2016 11-12-2016 20-01-2017
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 30-9-2016 - 10-09-2016 (προαιρετική)
Ι.Κ.Ε. 31-10-2016 - 30-09-2016 (προαιρετική)


 

ΙΙΙ) Λοιπές χρήσιμες πληροφορίες

Α. Κατηγορίες οντοτήτων

Με βάση το νόμο 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε οντότητες και υποβάλλουν τις ανάλογες οικονομικές καταστάσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. ως εξής

i) Μεγάλες οντότητες: Είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.
Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.
Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μεγάλων οντοτήτων, περιλαμβάνουν:

Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας)
Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας).
Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας).
Την Κατάσταση Χρηματοροών (Πίνακας).
Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).

ii) Μεσαίες οντότητες : Είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές ή μικρές οντότητες και οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.
Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.
Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μεσαίων οντοτήτων, περιλαμβάνουν:

Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας).
Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας).
Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας).
Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).

iii) Μικρές οντότητες : Είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές οντότητες και κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

Σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ.
Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 ευρώ.
Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα.
 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μικρών οντοτήτων, περιλαμβάνουν:

Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας).
Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας).
Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).


iv) Πολύ μικρές οντότητες: Είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ.
Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.
Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα.
 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των πολύ μικρών, περιλαμβάνουν:

Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας).
Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας).
Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).

(Οι πολύ μικρές οντότητες δύνανται, εναλλακτικά (της ως άνω σημείωσης 1), να καταρτίζουν συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία.)
(Οι πολύ μικρές οντότητες της παρ. 2 (γ) του άρθρου 1 του παρόντος νόμου δύνανται, εναλλακτικά της (της ως άνω σημείωσης 2), να καταρτίζουν μόνο την Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία).

Β) Λοιπά έγγραφα που υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Εκτός των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. για όλες τις κεφαλαιουχικές οντότητες, οι εκθέσεις διαχείρισης του ΔΣ για τις Α.Ε. και του ή των διαχειριστών για τις Ε.Π.Ε. και τις Ι.Κ.Ε. καθώς επίσης και οι εκθέσεις ελεγκτών όπου απαιτείται.


 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο