Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο με τις τελευταίες αλλαγές για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)

Δείτε το νομοσχέδιο "Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις." όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων.


Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής

Με τις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1 έως 17) ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία 2014/91/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις». Η Οδηγία 2009/65/ΕΚ έχει ενσωματωθεί με τον ν. 4099/2012. Ειδικότερα, ορίζεται ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νομοθετήματος (άρθρο 1), συμπληρώνονται οι ορισμοί του άρθρου 3 του ν. 4099/2012 (άρθρο 2) και προστίθενται άρθρα 23α και 23β στον ν. 4099/2012, διά των οποίων καθορίζονται οι «πολιτικές και πρακτικές αποδοχών» του προσωπικού των Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και οι αρχές προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι ΑΕΔΑΚ κατά τον καθορισμό των αποδοχών του προσωπικού τους (άρθρο 3). Επίσης, αντικαθίσταται το άρθρο 36 του ν. 4099/2012 και ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των νομικών προσώπων στα οποία ανατίθενται καθήκοντα θεματοφύλακα (άρθρο 4), προστίθεται άρθρο 36α στον ν. 4099/2012 και καθορίζονται λειτουργίες του θεματοφύλακα που μπορούν να ανατεθούν σε τρίτα πρόσωπα, καθώς και οι σχετικοί όροι (άρθρο 5), αντικαθίσταται το άρθρο 37 του ν. 4099/2012 και ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την υποχρέωση του θεματοφύλακα να παρέχει πληροφορίες προς τους αρμόδιους φορείς (άρθρο 6), αντικαθίσταται το άρθρο 38 του ν. 4099/2012 και ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την ευθύνη του θεματοφύλακα έναντι του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του (άρθρο 7), και ορίζονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 22 έως 23β του ν. 4099/2012 στις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) (άρθρο 8). Τροποποιούνται λοιπές διατάξεις του ν. 4099/2012 και διατάξεις του ν. 2225/1994 σχετικά με το περιεχόμενο της ετήσιας και της εξαμηνιαίας έκθεσης του ΟΣΕΚΑ (άρθρο 9), το περιεχόμενο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (άρθρο 10), την άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση παραβάσεων του ν. 4099/2012 (άρθρο 11), εξειδικεύονται οι περιπτώσεις παραβάσεων για τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διά της προσθήκης άρθρου 93α στον ν. 4099/2012 (άρθρο 12), και αντικαθίσταται το περί κυρώσεων άρθρο 94 του ν. 4099/2012 (άρθρο 13). Προστίθεται στον ν. 4099/2012 άρθρο 94α, σχετικά με τη δημοσίευση αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 14), και άρθρο 94β, σχετικά με την ενθάρρυνση καταγγελιών για παραβάσεις του ν. 4099/2012 (άρθρο 15), και ρυθμίζονται ζητήματα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4099/2012 (άρθρο 16). Επίσης, ορίζονται μεταβατικές και τελικές διατάξεις (άρθρο 17).

Με τις διατάξεις του Μέρους Β΄ (άρθρα 18 έως 28) ρυθμίζονται λοιπά ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα, τροποποιείται το άρθρο 13 του ν. 4203/2013 και θεσπίζεται δυνατότητα εξειδίκευσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των κριτηρίων για τον ορισμό των προσώπων που θεωρούνται ανώτερα διευθυντικά στελέχη των Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ), σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κινητών Αξιών και Αγορών (άρθρο 18). Αυξάνονται σε οκτώ (8) από επτά (7) τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής που λειτουργεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 19), θεσπίζεται απελευθέρωση του επιτοκίου για τα ομολογιακά δάνεια του ν. 3156/2003, που διατίθενται, κατά τα ειδικά οριζόμενα, με δημόσια προσφορά ή με ιδιωτική τοποθέτηση (άρθρο 20), και τροποποιούνται διατάξεις του ν. 3156/2003 σχετικά με ζητήματα διαπραγμάτευσης, σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, ομολογιών που εκδίδονται κατά τον νόμο αυτό (άρθρο 21). Επίσης, τροποποιούνται διατάξεις των ν. 2778/1999, σχετικά με τη συμμετοχή Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) σε άλλες εταιρείες (άρθρο 22), του ν. 3401/2005, σχετικά με τις προϋποθέσεις εξαίρεσης από την κατάρτιση και δημοσιοποίηση πληροφοριακού δελτίου κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών (άρθρο 23), και του ν. 3606/2007, σχετικά με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Τράπεζα της Ελλάδος, κατά περίπτωση, της πρόθεσης Ανωνύμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ), ΑΕΔΟΕΕ και πιστωτικών ιδρυμάτων να διαχειρισθούν ηλεκτρονικά συστήματα μέσω των οποίων προσφέρονται κινητές αξίες (crowdfunding), καθώς και σχετικά με το ελάχιστο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ) και το όριο των ιδίων κεφαλαίων κάτω από το οποίο ανακαλείται η άδεια λειτουργίας τους (άρθρο 24). Προστίθεται άρθρο 5β στον ν. 3556/2007, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις για την κατάρτιση τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων από πιστωτικά ιδρύματα των οποίων κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά (άρθρο 25), και ρυθμίζονται ζητήματα φορολογικών απαλλαγών των συμβάσεων δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλλων μορφών χρηματοδότησης στις οποίες συμβάλλεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) ή ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (ΔΟΧ) (άρθρο 26), καθώς και θέματα σχετικά με την επιδότηση δανείων από τον λογαριασμό του ν. 128/1975 (άρθρο 27).

Τέλος, ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του νομοσχεδίου (άρθρο 28).


Ετικέτες για αναζήτηση ΟΣΕΚΑ


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο