Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Από 1/10 έως 31/12/2016 η υποβολή των δηλώσεων «πόθεν έσχες» σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε

Με την υπόψη τροπολογία, τροποποιούνται οι διατάξεις του ν.3213/2003, όπως ισχύει, σχετικά με τη δήλωση και τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών και λοιπών κατηγοριών προσώπων και προβλέπονται τα εξής:

- Επανακαθορίζεται η κατηγοριοποίηση των υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης όσον αφορά στα όργανα ελέγχου των δηλώσεων και συγκεκριμένα οι δηλώσεις των Ειδικών Επιθεωρητών που είναι αποσπασμένοι στο γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ελέγχονται εφεξής από την Γ' Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, αντί από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης που ισχύει.

Παράλληλα, διαγράφονται ως υπόχρεοι οι βοηθοί του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, οι θέσεις των οποίων έχουν ήδη καταργηθεί (άρθρο 25 ν.4305/2014).

- Παρατείνονται, κατά δύο (2) μήνες, οι προβλεπόμενες προθεσμίες για την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή και τη δημοσιοποίηση των δηλώσεων, τα αρμόδια όργανα για την επιβολή προστίμων και τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης αυτών κ.λπ.

- Ορίζεται ρητά το χρονικό διάστημα (από 1-10-2016 έως 31-12-2016), για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έτους 2016 (χρήσης 2015) του v.3213/2003 και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων του άρθρου 229 ν.4281/2014.


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Στο σχέδιο νόμου με τίτλο "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις."

Άρθρο ....

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντικαθίστανται και εξειδικεύονται ορισμένες διατάξεις του ν. 3213/2003, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον ν. 4389/2016 (ειδικότερα με το Κεφάλαιο IB', αυτού, που αφορά στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης). Οι νέες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για την αποτελεσματική αναβάθμιση και λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, καθώς και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων.

Ειδικότερα: α) με την παρ. 1 του άρθρου οι Ειδικοί Επιθεωρητές που εργάζονται με απόσπαση στο γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, αποχωρίζονται από την περίπτωση λ' του άρ. 1 παρ. 1 του ν. 3213/2003, και μεταφέρονται στην περίπτωση κβ' της ίδιας διάταξης. Από την ίδια περίπτωση (κβ') διαγράφεται η αναφορά στους βοηθούς του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, διότι οι θέσεις βοηθών του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης έχουν καταργηθεί μετά την θέση σε ισχύ του άρ. 25 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α/237, 31-10-2014]. Η νομοτεχνική αυτή τακτοποίηση έχει ως άμεση συνέπεια να ελέγχονται οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των ως άνω Ειδικών Επιθεωρητών από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, και όχι από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης που είναι η προϊσταμένη αρχή των εν λόγω Επιθεωρητών. Κατ' αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η αποτροπή της ταύτισης ελεγκτή και ελεγχόμενου.

β) Με τις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου παρατείνονται, για πολύ  σύντομο χρονικό διάστημα, οι προθεσμίες για την έκδοση των απαραίτητων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και των Αποφάσεων του Προέδρου της Βουλής, που είναι απαραίτητες για την λειτουργία του συστήματος υποβολής και ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. 

Η εν λόγω παράταση είναι απαραίτητη, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση της ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής www.pothen.gr, να συμπεριληφθούν τα επιπλέον στοιχεία που προβλέπει ο Ν 4389/16 για τις ως άνω δηλώσεις, και να τεθεί η εν λόγω εφαρμογή σε παραγωγική λειτουργία για το σύνολο των υπόχρεων. Για τους ίδιους λόγους, με την ρύθμιση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, κατ' εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του έτους 2016 (χρήση 2015) η προθεσμία για την υποβολή αυτών, προτείνεται να αρχίσει την 1η Οκτωβρίου 2016 και να ολοκληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2016.


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ TOY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις.

Άρθρο...
Επείγουσες ρυθμίσεις σχετικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης

1. Η φράση «και οι βοηθοί του» που αναφέρεται στην περίπτωση κβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 διαγράφεται και αντικαθίσταται από την φράση «και οι Ειδικοί Επιθεωρητές που εργάζονται με απόσπαση στο γραφείο του».

2. Η φράση «εντός δύο μηνών» που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρ. 173 του νόμου 4389/2016 αντικαθίσταται από την φράση «εντός τεσσάρων (4) μηνών».

3. Η φράση «δυο μήνες» που αναφέρεται στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 3213/2003 αντικαθίσταται από την φράση «τέσσερις (4) μήνες».

4. Η φράση «εντός τριών (3] μηνών» που αναφέρεται στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται από την φράση «εντός πέντε (5] μηνών».

5. Η φράση «εντός τριών (3) μηνών» που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται από την φράση «εντός πέντε (5) μηνών».

6. Κατ' εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του έτους 2016 (χρήση 2015) του ν. 3213/2003 και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων του άρ. 229 του ν. 4281/2014 η προθεσμία υποβολής αρχίζει την 1 Οκτωβρίου 2016 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Αθήνα, 25-7-2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΎΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο