Ειδήσεις Επισημάνσεις

ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Ποιες είναι οι αλλαγές για το 2016. Τι θα ισχύσει με τις δόσειςΕπιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVENΠαραθέτουμε έναν σύντομο οδηγό των αλλαγών που θα ισχύσουν φέτος για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ σε σχέση με το 2015, αλλά και τον τρόπο καταβολής και υπολογισμού των δόσεων σε σχέση με την ημερομηνία εκκαθάρισης του φόρου.

 

1) Αλλαγές - τροποποιήσεις σε σχέση με το 2015

α)  Αυξάνονται οι συντελεστές για τον υπολογισμό του κύριου φόρου φυσικών και νομικών προσώπων επί των οικοπέδων (με τον νόμο 4389/2016 αντικαταστάθηκε η  περ. α' της παρ. 1 της Ενότητας Β του άρθρου 4 του ν. 4223/2013).


α) Το οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου με βάση τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: α) Το οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου με βάση τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
2015 Νέοι συντελεστές για το 2016
Μοναδιαία αξία Φ.Ζ. Συντελεστής Μοναδιαία αξία Φ.Ζ. Συντελεστής
(€/μ2) φόρου (€/μ2) φόρου
  (€/μ2)   (€/μ2)
0,01 − 2,00 1 0,003 0,01 − 2,00 1 0,0037
2,01 − 4,00 2 0,006 2,01 − 4,00 2 0,0075
4,01 − 6,00 3 0,010 4,01 − 6,00 3 0,0125
6,01 − 10,00 4 0,015 6,01 − 10,00 4 0,0185
10,01 − 14,00 5 0,023 10,01 − 14,00 5 0,0285
14,01 − 20,00 6 0,030 14,01 − 20,00 6 0,0375
20,01 − 50,00 7 0,060 20,01 − 50,00 7 0,0750
50,01 − 75,00 8 0,120 50,01 − 75,00 8 0,1490
75,01 − 100,00 9 0,150 75,01 − 100,00 9 0,1850
100,01 − 150,00 10 0,200 100,01 − 150,00 10 0,2470
150,01 − 200,00 11 0,300 150,01 − 200,00 11 0,3700
200,01 − 300,00 12 0,450 200,01 − 300,00 12 0,5550
300,01 − 400,00 13 0,600 300,01 − 400,00 13 0,7400
400,01 − 500,00 14 0,800 400,01 − 500,00 14 0,9900
500,01 − 600,00 15 1,000 500,01 − 600,00 15 1,2500
600,01 − 700,00 16 1,300 600,01 − 700,00 16 1,6000
700,01 − 800,00 17 1,500 700,01 − 800,00 17 1,8500
800,01 − 900,00 18 1,700 800,01 − 900,00 18 2,0950
900,01 − 1.000,00 19 1,900 900,01 − 1.000,00 19 2,3500
1.000,01 − 1.500,00 20 2,500 1.000,01 − 1.500,00 20 3,100
1.500,01 − 2.000,00 21 3,000 1.500,01 − 2.000,00 21 3,700
2.000,01 − 3.000,00 22 4,000 2.000,01 − 3.000,00 22 4,9500
3.000,01 − 4.000,00 23 6,000 3.000,01 − 4.000,00 23 7,400
4.000,01 − 5.000,00 24 7,500 4.000,01 − 5.000,00 24 9,2500
5.000,01+ 25 9,00 5.000,01+ 25 11,2500

 

β) Αυξήθηκαν οι συντελεστές για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου που επιβάλλεται στα φυσικά πρόσωπα επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων, στην οποία πλέον συνυπολογίζεται και η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού (με τον νόμο 4389/2016 αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013).

 

2.Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στο μέρος της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1, σύμφωνα με τα κλιμάκια και τους συντελεστές του παρακάτω πίνακα: 2. Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1, σύμφωνα με τα κλιμάκια και τους συντελεστές του παρακάτω πίνακα:
  κλίμακα για το 2015
  Νέα κλίμακα για το 2016
ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€) Συντελεστής ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€) Συντελεστής
0,01 − 300.000 0,0% 0,01 − 200.000 0,0%
300.000,01 − 400.000 0,1% 200.000,01 − 250.000 0,10%
400.000,01 − 500.000 0,2% 250.000,01 − 300.000 0,15%
500.000,01 − 600.000 0,3% 300.000,01 − 400.000 0,30%
600.000,01 − 700.000 0,6% 400.000,01 − 500.000 0,50%
700.000,01 − 800.000 0,7% 500.000,01 − 600.000 0,60%
800.000,01 − 900.000 0,8% 600.000,01 − 700.000 0,80%
900.000,01 − 1.000.000 0,9% 700.000,01 − 800.000 0,90%
Υπερβάλλον 1,0% 800.000,01 - 900.000 1,00%
  900.000,01 - 1.000.000 1,05%
  1.000.000,01 - 2.000.000 1,10%
    Υπερβάλλον 1,15%

 

γ)  Ως προς τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες γενικά, αυξήθηκε ο συντελεστής του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ από το 5  στο 5,5 , ενώ για τα οριζόμενα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία ο ίδιος συντελεστής αυξήθηκε από 2,5  στο 3,5.
 

δ)  Τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας έπαυσαν  να απαλλάσσονται από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ και πλέον φορολογούνται με συντελεστή 1 τοις χιλίοις για τον ΕΝΦΙΑ του 2016
 

ε)  Με τον νόμο 4389/2016 επίσης μειώθηκε από 300.000 σε 200.000 το αφορολόγητο για τον συμπληρωματικό φόρο και αυξήθηκαν  οι συντελεστές για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου. Η νέα κλίμακα για τον συμπληρωματικό φόρο που θα ισχύσει φέτος διαμορφώνεται ως εξής:

 

Κλιµάκιο  (ευρώ)

συντελεστής %

Φόρος κλιµακίου (ευρώ)

Σύνολο

Αξία ακινήτων

Φόρου

(ευρώ)

(ευρώ)

200.000,00

0,00%

0,00

200.000,00

0,00

50.000,00

0,10%

50,00

250.000,00

50,00

50.000,00

0,15%

75,00

300.000,00

125,00

100.000,00

0,30%

300,00

400.000,00

425,00

100.000,00

0,50%

500,00

500.000,00

925,00

100.000,00

0,60%

600,00

600.000,00

1.525,00

100.000,00

0,80%

800,00

700.000,00

2.325,00

100.000,00

0,90%

900,00

800.000,00

3.225,00

100.000,00

1,00%

1.000,00

900.000,00

4.225,00

100.000,00

1,05%

1.050,00

1.000.000,00

5.275,00

1.000.000,00

1,10%

11.000,00

2.000.000,00

16.275,00

Υπερβάλλον

1,15%

 

 

 

 

στ) Δεν ισχύει από φέτος πλέον η μείωση κατά 20% των κενών μη ηλεκτροδοτούμενων [Δείτε εδώ αναλυτικά]

 

2) Δόσεις Φόρου ΕΝΦΙΑ

Βάσει των κείμενων διατάξεων και εφόσον η εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου, οι φορολογούμενοι πολίτες πρέπει να καταβάλουν τα ποσά που θα προκύψουν του εν λόγω φόρου είτε εφάπαξ ή σε ίσες μηνιαίες δόσεις ως ακολούθως:

Α) Εφάπαξ καταβολή μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, ήτοι έως 31.8.2016

Β) Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, ήτοι μέχρι 31.8.2016. Οι επόμενες δόσεις θα είναι στις 30.9.2016, 31.10.2016, 30.11.2016 και 30.12.2016.

Αν όμως η εκκαθάριση πραγματοποιηθεί από το υπ. Οικ. μέσα στο μήνα Αύγουστο, τότε οι καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής του φόρου μετατίθενται αναλόγως, οπότε όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό μειώνεται και ο αριθμός των δόσεων (σε περίπτωση επιλογής εξόφλησης με δόσεις) από πέντε σε τέσσερις.

 

Καταβολή δόσεων ΕΝΦΙΑ
Εφόσον η εκκαθάριση γίνει  1η Δόση 2η Δόση 3 η Δόση 4η Δόση 5 η Δόση
έως το τέλος Ιουλίου 31.8.2016 30/9/2016 31/10/2016 30/11/2016 30/12/2016
έως το τέλος Αυγούστου 30/9/2015 31/10/2016 30/11/2016 30/12/2016 -
Ετικέτες για αναζήτηση ΕΝΦΙΑ συμπληρωματικός


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο