Ειδήσεις Στατιστικά - Μελέτες κόμβου

Οι επιδράσεις του νέου ασφαλιστικού/φορολογικού στο εισόδημα λογιστών και ελ. επαγγελματιών

Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

 

Δεδομένα και παραδοχές:

-Στα παραδείγματα που ακολουθούν έχει προστεθεί ένα μικρό ποσό λοιπών δαπανών (σ.σ. 2.350 ευρώ) σε ετήσια βάση —εκτός από τις δαπάνες των ασφαλιστικών εισφορών— με τις οποίες επιβαρύνεται ο ελ. επαγγελματίας. Επίσης ελήφθη υπόψη ότι τα ακαθάριστα έσοδα (τζίρος) παρέμειναν σταθερά σε όλα τα έτη.

-Για το έτος 2015ο φόρος και η εισφορά αλληλεγγύης έχουν υπολογιστεί με τα δεδομένα που ίσχυσαν το φορολογικό έτος 2015.

-Για το έτος 2016 η εισφορά αλληλεγγύης και ο φόρος εισοδήματος έχουν υπολογιστεί με όσα προβλέπονται στις φορολογικές διατάξεις του ασφαλιστικού νομοσχέδιου.

-Για τα έτη 2017 και μετά, η εισφορά αλληλεγγύης, ο φόρος εισοδήματος, αλλά και οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν υπολογιστεί με τα δεδομένα που προβλέπονται στο νέο φορολογικό και ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

-Δεν έχει υπολογιστεί η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ (180 ευρώ ετησίως) η οποία θα συνεχίσει να καταβάλλεται και μετά την έναρξη ισχύος του νέου ασφαλιστικού.


Α)Ελεύθερος επαγγελματίας ασφαλισμένος στην ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ - Π4 με ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές 4.024,44 σύμφωνα με το ισχύον ασφαλιστικό καθεστώς.

Υπολογισμός φόρου και ασφαλιστικών εισφορών για εισόδημα 12.000, 18.000, 25.000, 42.000, 62.000 και 102.000 χιλιάδων ευρώ.

1) Για εισόδημα (τζίρο) 12.000 ευρώ σταθερό για τα επόμενα 6 έτη τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :

Οικονομικά στοιχεία 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ακαθάριστα έσοδα 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Ασφ. Εισφ. Ο.Α.Ε.Ε. (παλαιό καθεστώς) 4,024.44 4,024.44
Νέο καθεστώς 1,895.35 2,089.88 2,037.45 2,051.58
Λοιπές δαπάνες 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00
Σύνολο δαπανών 6,374.44 6,374.44 4,245.35 4,439.88 4,387.45 4,401.58
Καθαρά κέρδη 5,625.56 5,625.56 7,754.65 7,560.12 7,612.55 7,598.42
Φόρος 1,462.65 1,237.62 1,706.02 1,663.23 1,674.76 1,671.65
Εισφορά αλληλεγγύης 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Τέλος επιτηδεύματος 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
Τελικό εναπομείναν ποσό 3,512.91 3,737.94 5,398.63 5,246.89 5,287.79 5,276.77

Η ωφέλεια στο εναπομείναν τελικό ποσό για τα έτη 2016,2017,2018,2019 και 2020 σε σχέση με το έτος 2015 φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα

 

2) Για εισόδημα 18.000 ευρώ σταθερό για τα επόμενα 6 έτη τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Οικονομικά στοιχεία 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ακαθάριστα έσοδα 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Ασφ. Εισφορές Ο.Α.Ε.Ε. (παλαιό καθεστώς) 4,024.44 4,024.44
Νέο καθεστώς 3,133.09 3,373.31 3,308.57 3,326.02
Λοιπές δαπάνες 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00
Σύνολο δαπανών 6,374.44 6,374.44 5,483.09 5,723.31 5,658.57 5,676.02
Καθαρά κέρδη 11,625.56 11,625.56 12,516.91 12,276.69 12,341.43 12,323.98
Φόρος 3,022.65 2,557.62 2,753.72 2,700.87 2,715.11 2,711.28
Εισφορά αλληλεγγύης 81.38 0.00 11.37 6.09 7.51 7.13
Τέλος επιτηδεύματος 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
Τελικό εναπομείναν ποσό 7,871.54 8,417.94 9,101.82 8,919.73 8,968.81 8,955.57

Η ωφέλεια στο εναπομείναν τελικό ποσό για τα έτη 2016,2017,2018,2019 και 2020 σε σχέση με το έτος 2015 φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα

 

3) Για εισόδημα 25.000 ευρώ σταθερό για τα επόμενα 6 έτη τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Οικονομικά στοιχεία 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ακαθάριστα έσοδα 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Ασφ. Εισφορές Ο.Α.Ε.Ε. (παλαιό καθεστώς) 4,024.44 4,024.44
Νέο καθεστώς 5,019.59 4,751.40 4,823.67 4,804.19
Λοιπές δαπάνες 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00
Σύνολο δαπανών 6,374.44 6,374.44 7,369.59 7,101.40 7,173.67 7,154.19
Καθαρά κέρδη 18,625.56 18,625.56 17,630.41 17,898.60 17,826.33 17,845.81
Φόρος 4,842.65 4,097.62 3,878.69 3,937.69 3,921.79 3,926.08
Εισφορά αλληλεγγύης 130.38 145.76 123.87 129.77 128.18 128.61
Τέλος επιτηδεύματος 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
Τελικό εναπομείναν ποσό 13,002.54 13,732.18 12,977.85 13,181.14 13,126.36 13,141.12

Η ωφέλεια στο εναπομείναν τελικό ποσό για τα έτη 2016,2017,2018,2019 και 2020 σε σχέση με το έτος 2015 φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα

 

4) Για εισόδημα 42.000 ευρώ σταθερό για τα επόμενα 6 έτη τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :

Οικονομικά στοιχεία 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ακαθάριστα έσοδα 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00
Ασφ. Εισφορές Ο.Α.Ε.Ε. (παλαιό καθεστώς) 4,024.44 4,024.44
9,601.09 8,098.18 8,503.22 8,394.06
Λοιπές δαπάνες 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00
Σύνολο δαπανών 6,374.44 6,374.44 11,951.09 10,448.18 10,853.22 10,744.06
Καθαρά κέρδη 35,625.56 35,625.56 30,048.91 31,551.82 31,146.78 31,255.94
Φόρος 9,262.65 9,381.46 7,318.10 7,874.17 7,724.31 7,764.70
Εισφορά αλληλεγγύης 712.51 1,041.66 679.18 776.87 750.54 757.64
Τέλος επιτηδεύματος 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
Τελικό εναπομείναν ποσό 25,000.40 24,552.44 21,401.63 22,250.78 22,021.93 22,083.60

Η επιβάρυνση στο εναπομείναν τελικό ποσό για τα έτη 2016,2017,2018,2019 και 2020 σε σχέση με το έτος 2015 φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα

 

5) Για εισόδημα 62.000 ευρώ σταθερό για τα επόμενα 6 έτη τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :

Οικονομικά στοιχεία 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ακαθάριστα έσοδα 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00
Ασφ. Εισφορές Ο.Α.Ε.Ε. (παλαιό καθεστώς) 4,024.44 4,024.44
14,991.09 12,035.58 12,832.09 12,617.43
Λοιπές δαπάνες 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00
Σύνολο δαπανών 6,374.44 6,374.44 17,341.09 14,385.58 15,182.09 14,967.43
Καθαρά κέρδη 55,625.56 55,625.56 44,658.91 47,614.42 46,817.91 47,032.57
Φόρος 14,856.43 18,031.50 13,096.51 14,426.49 14,068.06 14,164.66
Εισφορά αλληλεγγύης 2,225.02 2,497.92 1,675.42 1,897.08 1,837.34 1,853.44
Τέλος επιτηδεύματος 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
Τελικό εναπομείναν ποσό 37,894.10 34,446.14 29,236.98 30,640.85 30,262.51 30,364.47

Η επιβάρυνση στο εναπομείναν τελικό ποσό για τα έτη 2016,2017,2018,2019 και 2020 σε σχέση με το έτος 2015 φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα

 

6) Για εισόδημα 102.000 ευρώ σταθερό για τα επόμενα 6 έτη τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :

Οικονομικά στοιχεία 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ακαθάριστα έσοδα 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00
Ασφ. Εισφορές Ο.Α.Ε.Ε. (παλαιό καθεστώς) 4,024.44 4,024.44
18,953.90 18,953.90 18,953.90 18,953.90
Λοιπές δαπάνες 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00
Σύνολο δαπανών 6,374.44 6,374.44 21,303.90 21,303.90 21,303.90 21,303.90
Καθαρά κέρδη 95,625.56 95,625.56 80,696.10 80,696.10 80,696.10 80,696.10
Φόρος 28,056.43 36,031.50 29,313.25 29,313.25 29,313.25 29,313.25
Εισφορά αλληλεγγύης 3,825.02 5,957.30 4,613.65 4,613.65 4,613.65 4,613.65
Τέλος επιτηδεύματος 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
Τελικό εναπομείναν ποσό 63,094.10 52,986.76 46,119.20 46,119.20 46,119.20 46,119.20

Η επιβάρυνση στο εναπομείναν τελικό ποσό για τα έτη 2016,2017,2018,2019 και 2020 σε σχέση με το έτος 2015 φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα

 

 

Β)Ελεύθερος επαγγελματίας ασφαλισμένος στην ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ - Π8 με ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές 5.492,98

Υπολογισμός φόρου και ασφαλιστικών εισφορών για εισόδημα 12.000, 18.000, 25.000, 42.000, 62.000 και 102.000 χιλιάδων ευρώ.

1) Για εισόδημα 12.000 ευρώ σταθερό για τα επόμενα 6 έτη τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Οικονομικά στοιχεία 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ακαθάριστα έσοδα 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Ασφ. Εισφ. Ο.Α.Ε.Ε. (παλαιό καθεστώς) 5,492.00 5,492.00
Νέο καθεστώς 1,895.35 2,089.88 2,037.45 2,051.58
Λοιπές δαπάνες 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00
Σύνολο δαπανών 7,842.00 7,842.00 4,245.35 4,439.88 4,387.45 4,401.58
Καθαρά κέρδη 4,158.00 4,158.00 7,754.65 7,560.12 7,612.55 7,598.42
Φόρος 1,081.08 914.76 1,706.02 1,663.23 1,674.76 1,671.65
Εισφορά αλληλεγγύης 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Τέλος επιτηδεύματος 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
Τελικό εναπομείναν ποσό 2,426.92 2,593.24 5,398.63 5,246.89 5,287.79 5,276.77

Η ωφέλεια στο εναπομείναν τελικό ποσό για τα έτη 2016,2017,2018,2019 και 2020 σε σχέση με το έτος 2015 φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα


2) Για εισόδημα 18.000 ευρώ σταθερό για τα επόμενα 6 έτη τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :

Οικονομικά στοιχεία 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ακαθάριστα έσοδα 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Ασφ. Εισφορές Ο.Α.Ε.Ε. (παλαιό καθεστώς) 5,492.00 5,492.00
Νέο καθεστώς 2,737.58 3,479.90 3,279.84 3,333.76
Λοιπές δαπάνες 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00
Σύνολο δαπανών 7,842.00 7,842.00 5,087.58 5,829.90 5,629.84 5,683.76
Καθαρά κέρδη 10,158.00 10,158.00 12,912.42 12,170.10 12,370.16 12,316.24
Φόρος 2,641.08 2,234.76 2,840.73 2,677.42 2,721.43 2,709.57
Εισφορά αλληλεγγύης 71.11 0.00 20.07 3.74 8.14 6.96
Τέλος επιτηδεύματος 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
Τελικό εναπομείναν ποσό 6,795.81 7,273.24 9,401.62 8,838.94 8,990.59 8,949.71

Η ωφέλεια στο εναπομείναν τελικό ποσό για τα έτη 2016,2017,2018,2019 και 2020 σε σχέση με το έτος 2015 φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα

 

3) Για εισόδημα 25.000 ευρώ σταθερό για τα επόμενα 6 έτη τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :

Οικονομικά στοιχεία 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ακαθάριστα έσοδα 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Ασφ. Εισφορές Ο.Α.Ε.Ε. (παλαιό καθεστώς) 5,492.00 5,492.00
Νέο καθεστώς 4,624.08 4,857.99 4,794.95 4,811.94
Λοιπές δαπάνες 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00
Σύνολο δαπανών 7,842.00 7,842.00 6,974.08 7,207.99 7,144.95 7,161.94
Καθαρά κέρδη 17,158.00 17,158.00 18,025.92 17,792.01 17,855.05 17,838.06
Φόρος 4,461.08 3,774.76 3,965.70 3,914.24 3,928.11 3,924.37
Εισφορά αλληλεγγύης 120.11 113.48 132.57 127.42 128.81 128.44
Τέλος επιτηδεύματος 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
Τελικό εναπομείναν ποσό 11,926.81 12,619.76 13,277.65 13,100.35 13,148.13 13,135.25

Η ωφέλεια στο εναπομείναν τελικό ποσό για τα έτη 2016,2017,2018,2019 και 2020 σε σχέση με το έτος 2015 φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα

 

4) Για εισόδημα 42.000 ευρώ σταθερό για τα επόμενα 6 έτη τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :

Οικονομικά στοιχεία 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ακαθάριστα έσοδα 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00
Ασφ. Εισφορές Ο.Α.Ε.Ε. (παλαιό καθεστώς) 5,492.00 5,492.00
9,205.58 8,204.77 8,474.49 8,401.80
Λοιπές δαπάνες 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00
Σύνολο δαπανών 7,842.00 7,842.00 11,555.58 10,554.77 10,824.49 10,751.80
Καθαρά κέρδη 34,158.00 34,158.00 30,444.42 31,445.23 31,175.51 31,248.20
Φόρος 8,881.08 8,838.46 7,464.44 7,834.73 7,734.94 7,761.83
Εισφορά αλληλεγγύης 683.16 946.27 704.89 769.94 752.41 757.13
Τέλος επιτηδεύματος 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
Τελικό εναπομείναν ποσό 23,943.76 23,723.27 21,625.09 22,190.56 22,038.16 22,079.24


Η επιβάρυνση στο εναπομείναν τελικό ποσό για τα έτη 2016,2017,2018,2019 και 2020 σε σχέση με το έτος 2015 φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα

 

5) Για εισόδημα 62.000 ευρώ σταθερό για τα επόμενα 6 έτη τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :

Οικονομικά στοιχεία 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ακαθάριστα έσοδα 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00
Ασφ. Εισφορές Ο.Α.Ε.Ε. (παλαιό καθεστώς) 5,492.00 5,492.00
14,595.58 12,142.17 12,803.36 12,625.17
Λοιπές δαπάνες 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00
Σύνολο δαπανών 7,842.00 7,842.00 16,945.58 14,492.17 15,153.36 14,975.17
Καθαρά κέρδη 54,158.00 54,158.00 45,054.42 47,507.83 46,846.64 47,024.83
Φόρος 14,372.14 17,371.10 13,274.49 14,378.53 14,080.99 14,161.17
Εισφορά αλληλεγγύης 2,166.32 2,387.85 1,705.08 1,889.09 1,839.50 1,852.86
Τέλος επιτηδεύματος 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
Τελικό εναπομείναν ποσό 36,969.54 33,749.05 29,424.85 30,590.21 30,276.15 30,360.80

Η επιβάρυνση στο εναπομείναν τελικό ποσό για τα έτη 2016,2017,2018,2019 και 2020 σε σχέση με το έτος 2015 φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα

 

6) Για εισόδημα 102.000 ευρώ σταθερό για τα επόμενα 6 έτη τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :

Οικονομικά στοιχεία 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ακαθάριστα έσοδα 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00
Ασφ. Εισφορές Ο.Α.Ε.Ε. (παλαιό καθεστώς) 5,492.00 5,492.00
18,953.90 18,953.90 18,953.90 18,953.90
Λοιπές δαπάνες 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00
Σύνολο δαπανών 7,842.00 7,842.00 21,303.90 21,303.90 21,303.90 21,303.90
Καθαρά κέρδη 94,158.00 94,158.00 80,696.10 80,696.10 80,696.10 80,696.10
Φόρος 27,572.14 35,371.10 29,313.25 29,313.25 29,313.25 29,313.25
Εισφορά αλληλεγγύης 3,766.32 5,825.22 4,613.65 4,613.65 4,613.65 4,613.65
Τέλος επιτηδεύματος 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
Τελικό εναπομείναν ποσό 62,169.54 52,311.68 46,119.20 46,119.20 46,119.20 46,119.20


Η επιβάρυνση στο εναπομείναν τελικό ποσό για τα έτη 2016,2017,2018,2019 και 2020 σε σχέση με το έτος 2015 φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα

 

 

 

 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο