Ειδήσεις Στατιστικά - Μελέτες κόμβου

Αγρότες: Το νέο ασφαλιστικό - Συγκριτικοί πίνακες

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης TaxheavenΑ. ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Μέχρι σήμερα οι Αγρότες μπορούσαν να επιλέξουν, μια από τις επτά (7) ασφαλιστικές κατηγορίες με τις εξής εισφορές :

 

ΑΣΦΑΛΙ-ΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΑ ΚΑΤΗ-ΓΟΡΙΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ σε € ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ σε €
Σύνταξη (7% x ασφ. κατ.) Ασθένεια (2,5% x 5η - 7η ασφ. κατ.) ΛΑΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ
486,77 34,07 26,64 2,05 62,76 753,12
603,37 42,24 26,64 2,05 70,93 851,16
726,05 50,82 26,64 2,05 79,51 954,12
895,92 62,71 26,64 2,05 91,40 1.096,80
1.065,78 74,60 26,64 3,08 104,32 1.251,84
1.234,46 86,41 30,86 3,08 120,35 1.444,20
1.401,86 98,13 35,05 3,08 136,26 1.635,12

 

Β. ΤΟ «ΥΠΟ ΨΗΦΙΣΗ» ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ


Κυρίως στα άρθρα 40 «Εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ» και 41 «Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης » ( όπου πρέπει να αναμένουμε και κάποιες διευκρινήσεις ), του ( νέου σχεδίου «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος» ) ασφαλιστικού νομοσχεδίου, που δημοσίευσε τις προηγούμενες μέρες, το Υπ. Εργασίας προβλέπονται οι εισφορές που πρέπει να καταβάλουν οι αγρότες. Μεταξύ των άλλων προβλέπονται και τα εξής :
 

1. Εισφορές σύνταξης.
 

α) Από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ποσοστό της εισφοράς σύνταξης ( δείτε τον ανωτέρω πίνακα ) αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται σε ποσοστό 10%.
 

β) Οι Αγρότες ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, ( παλιοί και νέοι ), από 1-1-2017 καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο κύριας σύνταξης επί του εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.
 

γ) Το ποσοστό υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται, σταδιακά αυξανόμενο, ως εξής:
 

 

ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ

2017

14%

2018

16%

2019

18%

2020

19%

2021

19,5%

2022

20%

 

2. Εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης.


α) Η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των αγροτών αυξάνεται από 1.1.2016 έως 31.12.2016 σε ποσοστό 3,61% ( αντί του 2,75% ) επί των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του νόμου ασφαλιστικών κατηγοριών .
 

β) Η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των αγροτών ορίζεται από 1/1/2017, υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, ως εξής :

 

ΕΤΟΣ

ΥΓΕΙΑ

2017

4,73%

2018

5,84%

2019

6,95%

2020

6,95%

2021

6,95%

2022

6,95%

2. Κατώτατο και ανώτατο όριο εισφορών .


Το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ( Σημειώνεται ότι στο πρώτο σχέδιο Νόμου, το ποσοστό αυτό οριζόταν στο 80% ).
Δηλαδή : Οι ελάχιστες ( σύνταξης και υγείας ) ασφαλιστικές εισφορές, θα έχουν ως εξής :
 

ΕΤΟΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟ ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ

2017

410,26

18,73%

76,84

922,09

2022

410,26

26,95%

110,56

1.326,77

 

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 38.
Δηλαδή : 586,08 Χ 10 = 5.860,80 Χ 26,95% ( από το έτος 2022 και μετά ) = 1.579 μέγιστη μηνιαία και ετήσια 18.954, ασφαλιστική εισφορά ( δηλαδή για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 70.329,60 ευρώ και άνω η εισφορά παραμένει η ίδια ).


Γ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ( ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ) ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1/7/2015 ΕΩΣ 31/12/2016 ).
 

Από 1.7.2015 ( αναδρομικά δηλαδή ) έως 31.12.2016 το ποσοστό της εισφοράς σύνταξης αυξάνεται από 7% σε 10%. Συγκριτικά λοιπόν, για τον κλάδο Σύνταξης, θα έχουμε τα εξής, ανά Ασφαλιστική κατηγορία :
 

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

( ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΌ 1/7/2015 ΕΩΣ 31/12/2016)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ σε € ( ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΌ 7% ΣΕ 10% )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Εισφορά (7% x ασφ. κατ.)

Εισφορά (10% x ασφ. κατ.)

ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ

486,77

34,07

48,68

14,61

42,87%

603,37

42,24

60,34

18,10

42,84%

726,05

50,82

72,61

21,79

42,87%

895,92

62,71

89,59

26,88

42,87%

1.065,78

74,60

106,58

31,98

42,87%

1.234,46

86,41

123,45

37,04

42,86%

1.401,86

98,13

140,19

42,06

42,86%

Συγκριτικός συνολικών ( σύνταξης και υγείας ) πίνακας ετησίων ασφαλιστικών εισφορών, ανά ασφαλιστική κατηγορία, των ετών 2014, 2015 και 2016. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα έχουμε :

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

2014

2015

2016

753,12

840,76

1.045,86

851,16

959,74

1.185,78

954,12

1.084,83

1.333,02

1.096,80

1.258,09

1.536,78

1.251,84

1.443,71

1.740,66

1.444,20

1.666,42

2.016,17

1.635,12

1.887,46

2.289,57

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

1.140,91

1.305,86

1.592,54

 


Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ΣΥΝΤΑΞΗΣ και ΥΓΕΙΑΣ ) ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ΚΑΙ 2022 ΚΑΙ ΜΕΤΑ.
 

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος, ότι σε κάποια σημεία απαιτούνται διευκρινίσεις, έχουμε :
 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

18,73%

21,84%

24,95%

25,95%

26,45%

26,95%

ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ( * )

 ΕΤΟΣ 2017

ΕΤΟΣ 2018

ΕΤΟΣ 2019

ΕΤΟΣ 2020

ΕΤΟΣ 2021

ΕΤΟΣ 2022 ( και μετά )

ΖΗΜΙΑ

922

1.075

1.228

1.278

1.302

1.327

1.000

922

1.075

1.228

1.278

1.302

1.327

2.000

922

1.075

1.228

1.278

1.302

1.327

3.000

922

1.075

1.228

1.278

1.302

1.327

4.000

922

1.075

1.228

1.278

1.302

1.327

4.923 [ Ελάχιστο ασφαλιστέο ποσό  ]

922

1.075

1.228

1.278

1.302

1.327

5.000

937

1.092

1.248

1.298

1.323

1.348

6.000

1.124

1.310

1.497

1.557

1.587

1.617

7.000

1.311

1.529

1.747

1.817

1.852

1.887

8.000

1.498

1.747

1.996

2.076

2.116

2.156

9.000

1.686

1.966

2.246

2.336

2.381

2.426

10.000

1.873

2.184

2.495

2.595

2.645

2.695

12.000

2.248

2.621

2.994

3.114

3.174

3.234

14.000

2.622

3.058

3.493

3.633

3.703

3.773

15.000

2.810

3.276

3.743

3.893

3.968

4.043

16.000

2.997

3.494

3.992

4.152

4.232

4.312

18.000

3.371

3.931

4.491

4.671

4.761

4.851

20.000

3.746

4.368

4.990

5.190

5.290

5.390

22.000

4.121

4.805

5.489

5.709

5.819

5.929

24.000

4.495

5.242

5.988

6.228

6.348

6.468

26.000

4.870

5.678

6.487

6.747

6.877

7.007

28.000

5.244

6.115

6.986

7.266

7.406

7.546

30.000

5.619

6.552

7.485

7.785

7.935

8.085

35.000

6.556

7.644

8.733

9.083

9.258

9.433

40.000

7.492

8.736

9.980

10.380

10.580

10.780

45.000

8.429

9.828

11.228

11.678

11.903

12.128

50.000

9.365

10.920

12.475

12.975

13.225

13.475

55.000

10.302

12.012

13.723

14.273

14.548

14.823

60.000

11.238

13.104

14.970

15.570

15.870

16.170

65.000

12.175

14.196

16.218

16.868

17.193

17.518

70.000

13.111

15.288

17.465

18.165

18.515

18.865

70.330

13.173

15.360

17.547

18.251

18.602

18.954

 

ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 70.329,60 Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΙΔΙΑ .
( * ) Σημειώνεται ότι τα δεκαδικά ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
 

 

 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο