Ειδήσεις Επενδύσεις - Αναπτυξιακά

(Ενημερωμένο) Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το πρόγραμμα «Νεοφυής επιχειρηματικότητα»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΣΠΑ 2014-2020

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτόμα"

22 - 02 - 2016

(Ενημέρωση στις 13-05-2016 Προσθήκη ερωτήσεων-απαντήσεων 59-62 και τροποποιήσεων ερωτήσεων-απαντήσεων 2 και 14)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

1. Ποιός είναι ο στόχος της Δράσης;

Απάντηση: Η Δράση στοχεύει στην ίδρυση/σύσταση πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.
(Βλ. Κεφάλαιο Ι.Ι.2.3. Σκοπός της Δράσης)

2. Ποιούς δικαιούχους αφορά το πρόγραμμα;

Απάντηση: Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως:
• Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
• Κατηγορία Δικαιούχων Β: Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (11.02.2016).
Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Για τους σκοπούς της παρούσας Δράσης και στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρηματιών με μικτή δραστηριότητα δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον τα δηλούμενα εξ' αυτής ακαθάριστα έσοδα αντιπροσωπεύουν έως και το 25% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας - φορολογικό έτος 2015).
(Βλ. Κεφάλαιο 1.1.4 - Δικαιούχοι - Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής)
Η απάντηση τροποποιείται βάσει της με Α.Π. 2168/571/A2/25.04.2016
Απόφασης δεύτερης (2ης) τροποποίησης της πρόσκλησης ως εξής:
• Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
• Κατηγορία Δικαιούχων Β: Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Για τους σκοπούς της παρούσας δράσης και στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρηματιών με μικτή δραστηριότητα δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον τα δηλούμενα εξ' αυτής ακαθάριστα έσοδα αντιπροσωπεύουν έως και το 25% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας - φορολογικό έτος 2015).

3. Υπάρχει περιορισμός με βάση το εισόδημα για τους εν δυνάμει δικαιούχους;

Απάντηση: Δεν υπάρχει περιορισμός στο εισόδημα.

4. Το πρόγραμμα θέτει ηλικιακά όρια;

Απάντηση: Όχι, δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός. Σε κάθε περίπτωση όμως ο δικαιούχος/οι εταίροι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς οι ανήλικοι δεν έχουν τη δικαιοπρακτική ικανότητα για την υποβολή/συμμετοχή σε αίτηση χρηματοδότησης.

5. Ποιες περιφέρειες αφορά η Δράση; Ποιός είναι ο συνολικός προϋπολογισμός της;

Απάντηση: Η Δράση αφορά και στις δεκατρείς (13) περιφέρειες της χώρας.
Ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης της Δράσης ανέρχεται σε 120 εκατ. € και θα κατανεμηθεί σε δύο (2) κύκλους (1ος κύκλος, Α' Εξάμηνο 2016: 60% και 2ος κύκλος Β' Εξάμηνο του 2016: 40%).
Η παρούσα Δράση του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 72 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Συνολικός Π/Υ (Δ/Δ) €

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

43.440.000

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

12.780.000

Αττική

11.040.000

Στερεά Ελλάδα

2.760.000

Νότιο Αιγαίο

1.980.000

ΣΥΝΟΛΟ

72.000.000


6. Μπορεί η εταιρεία που θα συσταθεί να αποτελείται και από άνεργους και από επιχειρηματίες;

Απάντηση: Ναι, εφόσον όλοι οι εταίροι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναλυτικά περιγράφονται στην πρόσκληση της Δράσης. (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 - Δικαιούχοι - Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής)

7. Μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος επενδυτής να υποβάλει δύο προτάσεις στη Δράση;

Απάντηση: Όχι. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος).
(Βλ. Κεφάλαιο 1.1.4 - Δικαιούχοι - Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής)

8. Μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος να διαθέτει και μη επιλέξιμους ΚΑΔ, αλλά το σχέδιο να αφορά μόνο τους επιλέξιμους;

Οι ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα (κατηγορία δικαιούχων Β) προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, θα πρέπει να συστήσουν νέα εταιρεία (νέο ΑΦΜ). Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν θα πρέπει να κάνουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της πρόσκλησης, τους οποίους θα πρέπει να διατηρήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Δεν απαιτείται η διακοπή της υφιστάμενης δραστηριότητας/επιχείρησης.
(Βλ. Κεφάλαιο 1.1.4 - Δικαιούχοι - Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής)
Η δεύτερη παράγραφος της απάντησης τροποποιείται βάσει της με Α.Π. 1402/362/Α2/21.03.2016 Απόφασης πρώτης (1ης) τροποποίησης της πρόσκλησης ως εξής:
Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν θα πρέπει να κάνουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της πρόσκλησης, τους οποίους θα πρέπει να διατηρήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να γίνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ που διέθετε/αν ήδη ο εταίρος/οι εταίροι του επιχειρηματικού σχεδίου ως ατομικοί επιχειρηματίες κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (θα πρέπει να είναι διαφορετικός/οί σε πρωτοβάθμιο επίπεδο).
Επιπρόσθετα, ο εταίρος/οι εταίροι του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να έχει/έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.
(Βλ. Κεφάλαιο 1.1.4 - Δικαιούχοι - Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής)

9. Μπορώ να μπω στη Δράση αν ήδη έχω επιχείρηση προσθέτοντας νέο ΚΑΔ;

Απάντηση: Όχι. Η Δράση αφορά στην ίδρυση/σύσταση νέων επιχειρήσεων. Η μεταβολή ΚΑΔ στην ήδη υπάρχουσα επιχείρηση δε συνιστά σύσταση νέας επιχείρησης. (Βλ. Κεφάλαιο 1.1.4 - Δικαιούχοι - Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής)

10. Μπορεί κάποιος δικαιούχος να έχει χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν από άλλα προγράμματα;

Απάντηση: Ο δικαιούχος θα πρέπει να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομι κού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης. Εφόσον το επιχειρηματικό τους σχέδιο ενταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι και την ημερομηνία ένταξής τους δεν έχουν ενταχθεί σε άλλα προγράμματα ή/και έγγραφη παραίτησή τους από αίτηση χρηματοδότησής τους από άλλο Ε.Π., εάν αυτή βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης. Η αίτηση θα πρέπει να φέρει σφραγίδα γνωστοποίησης από την οικεία Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ή τον αρμόδιο ΕΦ. (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 - Δικαιούχοι - Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής)

11. Για την ένταξη στη Δράση, στην περίπτωση της κατηγορίας Α των ανέργων, χρειάζεται να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι το σεμινάριο συμβουλευτικής του ΟΑΕΔ;

Απάντηση: Όχι, δεν απαιτείται για τη συγκεκριμένη Δράση.

12. Ποιές είναι οι εταιρικές μορφές που επιδοτούνται στην εν λόγω Δράση;

Απάντηση: Οι επιλέξιμες εταιρικές μορφές είναι οι εξής: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011. Επισημαίνεται ότι η Α.Ε. δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για καμία κατηγορία δικαιούχων. Διευκρινίζεται ότι η ατομική επιχείρηση είναι επιλέξιμη επιχειρηματική μορφή, μόνο για την κατηγορία των ανέργων (Κατηγορία Α - Άνεργοι).
(Βλ. Κεφάλαιο 1.1.4 - Δικαιούχοι - Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής)
Η τελευταία παράγραφος της απάντησης τροποποιείται βάσει της με Α.Π. 1402/362/Α2/21.03.2016 Απόφασης πρώτης (1ης) τροποποίησης της πρόσκλησης ως εξής:
Διευκρινίζεται ότι οι ατομικές επιχειρήσεις, οι μονοπρόσωπες ΙΚΕ καθώς και οι μονοπρόσωπες ΕΠΕ είναι επιλέξιμες επιχειρηματικές μορφές, μόνο για την κατηγορία των ανέργων (Κατηγορία Α - Άνεργοι).
(Βλ. Κεφάλαιο 1.1.4 - Δικαιούχοι - Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής)

13. Ποιες είναι οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων; Μπορώ μέσω της Δράσης να ανοίξω επιχείρηση τουρισμού, εστίασης, φαρμακείο, franchise;

Απάντηση: Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης της Δράσης.
Εξαιρούνται επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

14. Μπορεί κάποιος συνταξιούχος να υποβάλλει στη Δράση ως αυτοαπασχολούμενος δηλαδή να κάνει έναρξη επιχείρησης πριν την προκήρυξη προγράμματος; Θεωρείται η σύνταξη σχέση μισθωτής εργασίας;

Απάντηση: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.
Η απάντηση τροποποιείται βάσει της με Α.Π. 2168/571/A2/25.04.2016 Απόφασης δεύτερης (2ης) τροποποίησης της πρόσκλησης ως εξής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
(Βλ. Κεφάλαιο 1.1.4 - Δικαιούχοι - Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής)

15. Γίνονται δεκτά συνεργατικά σχήματα φυσικών προσώπων εφόσον υπάρχουν μεταξύ τους σχέσεις συγγένειας;

Απάντηση: Δεν γίνονται δεκτά τα συνεργατικά σχήματα (σύσταση εταιρείας) φυσικών προσώπων τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου, είναι είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.

16. Μπορεί κάποιος αυτοαπασχολούμενος να συμμετάσχει σε συνεργατικό σχήμα και ταυτοχρόνως να διατηρήσει και την ατομική του επιχείρηση;

Απάντηση: Μπορεί, καθώς δεν απαιτείται η διακοπή της υφιστάμενης δραστηριότητας/επιχείρησης, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης.

17.Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει αίτηση στον πρώτο κύκλο και εάν δεν εγκριθεί να υποβάλλει στον δεύτερο κύκλο;

Απάντηση: Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο δεύτερο κύκλο θα εξειδικευθούν στη σχετική πρόσκληση.

18.Τί εννοούμε με τον όρο «μισθωτή εργασία»;

Απάντηση: Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης μισθωτή εργασία θεωρείται η εργασιακή σχέση που υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:
α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο,
β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών, γ) οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου,
το ακαθάριστο εισόδημα των οποίων (υπηρεσιών) καταχωρείται στον πίνακα 4 - ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ του εντύπου Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2015)
Διευκρινίζεται ότι για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης ο όρος μισθωτή εργασία δεν περιλαμβάνει τους ατομικούς επιχειρηματίες που, για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα τους θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία (περίπτωση στ, παράγραφος 2, άρθρο 12 του ΚΦΕ.

19.Ποιό είναι το ποσοστό επιδότησης στη Δράση;

Απάντηση: Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου.
(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.2 - Προϋπολογισμός Επιχειρηματικών Σχεδίων- Διάρκεια Υλοποίησης)

20.Ποιός είναι ο προϋπολογισμός που μπορεί ο δικαιούχος να υποβάλλει;

Απάντηση: Το ύψος του επιχορηγούμενου Π/Υ θα πρέπει να είναι από 15.000€ έως 60.000€.
(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.2 - Προϋπολογισμός Επιχειρηματικών Σχεδίων- Διάρκεια Υλοποίησης)

21.Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ, μπορεί η επιχείρηση αυτή να ενταχθεί στη Δράση;

Απάντηση: Στην περίπτωση που το επιχειρηματικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο από το μέγιστο όριο, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης, θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επιχειρηματικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους.
(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.2 - Προϋπολογισμός Επιχειρηματικών Σχεδίων- Διάρκεια Υλοποίησης)

22.Ποιά είναι η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων;

Απάντηση: Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.
(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.2 - Προϋπολογισμός Επιχειρηματικών Σχεδίων- Διάρκεια Υλοποίησης)

23.Από πότε οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη της νέας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας;

Απάντηση: Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διάστημα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηματικού τους σχεδίου έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.
(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 - Δικαιούχοι - Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής)

24.Ποιά είναι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων;

Απάντηση:

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται MONO ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis).
Το έντυπο υποβολής θα είναι διαθέσιμο στο ΠΣΚΕ από την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης.
Σημειώνουμε ότι δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και την προσωρινή βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τα δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια.
(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.8 - Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης)

25. Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών;

Απάντηση:
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης για χρηματοδότηση του δικαιούχου.
(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 - Επιλέξιμες Δαπάνες)

Η απάντηση τροποποιείται βάσει της με Α.Π. 1402/362/Α2/21.03.2016 Απόφασης πρώτης (1ης) τροποποίησης της πρόσκλησης ως εξής:

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δηλαδή η 17 Μαρτίου 2016.
(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 - Επιλέξιμες Δαπάνες)

26. Επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων; Απάντηση:

Η συστέγαση επιχειρήσεων δεν επιτρέπεται. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.
(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 - Επιλέξιμες Δαπάνες)

27. Οι δαπάνες ποια χρονική περίοδο θα αφορούν;

Απάντηση: Οι δαπάνες μπορεί να είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία που θα υποβάλλει ηλεκτρονικά ο κάθε δυνητικός δικαιούχος την αίτηση χρηματοδότησής του έως και 24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης ένταξης του στη Δράση.
(Βλ. Κεφάλαια Ι.1.6.1 - Επιλέξιμες Δαπάνες και Ι.1.6.2 - Προϋπολογισμός Επιχειρηματικών Σχεδίων- Διάρκεια Υλοποίησης)

Η απάντηση τροποποιείται βάσει της με Α.Π. 1402/362/Α2/21.03.2016 Απόφασης πρώτης (1ης) τροποποίησης της πρόσκλησης ως εξής:

Οι δαπάνες μπορεί να είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δηλαδή την 17 Μαρτίου 2016 έως και 24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης ένταξης του στη Δράση.
(Βλ. Κεφάλαια Ι.1.6.1 - Επιλέξιμες Δαπάνες και Ι.1.6.2 - Προϋπολογισμός Επιχειρηματικών Σχεδίων- Διάρκεια Υλοποίησης)

28. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος;

Απάντηση:
Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη του ανακτήσιμου ΦΠΑ.
• Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνο εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου.
• Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν μπορεί να ανακτηθεί.
(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 - Επιλέξιμες Δαπάνες)

29.Ο εξοπλισμός που θα αγορασθεί μέσω του προγράμματος μπορεί να είναι μεταχειρισμένος;

Απάντηση: Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την αγορά εξοπλισμού, με την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης κι επιπλέον πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της Δράσης.
(Βλ. Παράρτημα ΙΙΙ- Επιλέξιμες Δαπάνες της Πρόσκλησης)

30. Ποιο είναι το ύψος δαπάνης για το μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας;

Απάντηση:
Το μέγιστο ποσό (στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου) για την εν λόγω κατηγορία δαπάνης είναι 24.000€. Στο μισθολογικό κόστος της νέας θέσης εργασίας συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές. Το κόστος της νέας θέσης εργασίας θα πρέπει να είναι εύλογο και ανάλογο με το χρόνο απασχόλησης. Επιχορηγείται η κάθε ετήσια μονάδα εργασίας με ανώτατο όριο (ετησίως) τις 12.000€.
(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 - Επιλέξιμες Δαπάνες και Παράρτημα ΙΙΙ Επιλέξιμες Δαπάνες)

31.Μπορεί ο εργαζόμενος που θα προσληφθεί και θα επιχορηγηθεί να έχει βαθμό συγγένειας με τον δικαιούχο του επενδυτικού σχεδίου;

Απάντηση: Η δαπάνη της νέας θέσης εργασίας δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εργοδότη/δικαιούχο της ενίσχυσης. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου, ο εν λόγω περιορισμός ισχύει για όλους τους εταίρους του δικαιούχου.

32.Οι δαπάνες για μεταφορικά μέσα είναι επιλέξιμες;

Απάντηση: Είναι επιλέξιμες, εφόσον εξυπηρετούν τη σκοπιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου, αφορούν μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης και πληρούνται οι προϋποθέσεις της κατηγορίας δαπάνης 5 του Κεφαλαίου 1.1.6.1 - Επιλέξιμες Δαπάνες της Πρόσκλησης.

33.Οι κτιριακές δαπάνες επιδοτούνται;

Απάντηση: Είναι επιλέξιμες μόνο οι δαπάνες για τη διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας και μέχρι του ποσού των 5.000€. Σε αυτές περιλαμβάνονται και δαπάνες για επεμβάσεις επί του ακινήτου οι οποίες στοχεύουν στη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.
(Βλ. Παράρτημα ΙΙΙ- Επιλέξιμες Δαπάνες της Πρόσκλησης)

34.Πώς γίνεται η καταβολή της χρηματοδότησης;

Απάντηση:
• Η Πρώτη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθεί μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 25% του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου.
• Η Δεύτερη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθεί μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 50% του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου.
• Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής Αίτησης Τελικής Επαλήθευσης δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου του χωρίς την υποβολή Αίτησης Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών.
(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.11.2 Παρακολούθηση Πράξεων - Επαληθεύσεις - Πιστοποιήσεις)

35.Είναι δυνατή η λήψη προκαταβολής από το πρόγραμμα; Απάντηση:

Δύναται, εφόσον ζητηθεί από τον ενισχυόμενο, να καταβληθεί προκαταβολή έως το 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) του επιχειρηματικού σχεδίου μετά την απόφαση ένταξης και με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής εκδίδεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
Χωρίς να παραβιάζονται οι λοιποί όροι χορήγησης της προκαταβολής επιχορήγησης, δύναται ο Δικαιούχος να κάνει χρήση των ειδικών τραπεζικών λογαριασμών με τη μορφή «Ανοιχτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών (Escrow Accounts)» ή άλλων χρηματοδοτικών μέσων, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο ως προς τη λειτουργία τους.
(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.11.3 - Καταβολή Ενίσχυσης)

36. Η επιχείρηση που θα ενταχθεί στη Δράση για πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να διατηρήσει τον παραγωγικό εξοπλισμό;

Απάντηση:
Σε περίπτωση χρήσης της κατηγορίας δαπάνης 5 (Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας) υπάρχει υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης και για τρία (3) έτη μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.
(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 - Επιλέξιμες Δαπάνες, Κεφ. Ι.1.13 - Ολοκλήρωση Πράξεων, Κεφ. Ι.1.14.3 - Εξέταση Τήρησης Υποχρεώσεων Δικαιούχων)

37. Πότε θα πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά;

Απάντηση:
Δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της ηλεκτρονικής υποβολής. Τα δικαιολογητικά ένταξης θα προσκομιστούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης έως την ημερομηνία που θα οριστεί στην απόφαση με τον Προσωρινό Κατάλογο δυνητικών δικαιούχων της Δράσης και μόνο για τα δυνητικά εντασσόμενα επιχειρηματικά σχέδια.
(Βλ. Κεφ. Ι.1.9 - Δικαιολογητικά και Στοιχεία της Αίτησης Χρηματοδότησης)

38. Ποιά είναι η διαδικασία αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων;

Απάντηση: Γίνεται συγκριτική αξιολόγηση ηλεκτρονικά από δύο αξιολογητές, με βάση τα κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης. Κάθε κριτήριο έχει το δικό του συντελεστή βαρύτητας. Η βαθμολογία των κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας του κάθε υποκριτηρίου επί τον συντελεστή βαρύτητας με πολλαπλασιασμό κάθε κριτηρίου επί δέκα (10) για αναγωγή στην κλίμακα του 100,00. Η τελική βαθμολογία του επιχειρηματικού σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογούμενων κριτηρίων επί τον συντελεστή βαρύτητας. Η μέγιστη τελική βαθμολογία ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι το 100,00.
Η διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της Πρόσκλησης της Δράσης.

39. Πώς υποβάλλουν αίτηση οι εταίροι μιας υπό σύσταση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ;

Οι εταίροι μιας υπό σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ θα κάνουν μα αίτηση χρηματοδότησης και θα πρέπει να εντάσσονται σε μια από τις δυνητικές κατηγορίες δικαιούχων (Α ή Β). Το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής, όπως αναλύεται στο κεφάλαιο Ι.1.4 - Δικαιούχοι - Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει στην περίπτωση των εταιρικών σχημάτων, για κάθε εταίρο ξεχωριστά. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται MONO ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.
(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 - Δικαιούχοι - Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής, Κεφ. Ι.1.8 - Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης).

40. Στη Δράση μπορεί να ενταχθεί επιχείρηση της οποίας ο εταίρος/οι εταίροι της επιχορηγήθηκαν στο παρελθόν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος;

Απάντηση:
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης. Η εν λόγω προϋπόθεση αφορά στην ένταξη του δικαιούχου σ' άλλο Πρόγραμμα ανεξάρτητα εάν έχει λάβει το ποσό της επιχορήγησης από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
Διευκρινίζεται ότι εφόσον πριν από την ημερομηνία υποβολής στη Δράση έχει εκδοθεί απόφαση ανάκλησης από πρόγραμμα που είχε ενταχθεί (και δεν εκκρεμεί ανάκτηση ποσού), τότε ο υποψήφιος δικαιούχος δύναται να υποβάλλει στη Δράση, υπό την προϋπόθεση να πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/ο ΕΦ της Δράσης επιφυλάσσεται για τη διασταύρωση της ορθότητας των στοιχείων που δηλώνονται από τον δικαιούχο.

41. Επιχείρηση θέλει να δραστηριοποιηθεί σε μεταποιητική δραστηριότητα (πχ Κατασκευή ειδών ζαχαροπλαστικής), μπορεί με τον επιλέξιμο ΚΑΔ να προωθήσει τα προϊόντα της στην αγορά;

Απάντηση:
Η ύπαρξη ΚΑΔ μεταποιητικής δραστηριότητας παρέχει το δικαίωμα πώλησης προϊόντων (όχι αγαθών τρίτων /εμπορευμάτων) είτε χονδρικώς είτε λιανικώς και επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης ταμειακής μηχανής ή φορολογικού μηχανισμού με την δραστηριοποίηση σε ΚΑΔ μεταποιητικής δραστηριότητας.

42. Αναφέρεται στην κατηγορία Β το εξής «αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας - φορολογικό έτος 2015». Τι σημαίνει αυτό; Μπορεί κάποιος με τέτοια δραστηριότητα να ενταχθεί ή όχι; Στην περίπτωση αγροτικής δραστηριότητας δεν μας ενδιαφέρει το ποσοστό 25%;

Απάντηση:
Η αγροτική δραστηριότητα εξ ορισμού δεν αποτελεί δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών, συνεπώς οι ασκούντες ως κύρια δραστηριότητα την αγροτική, δεν είναι επιλέξιμοι στη Δράση. Ο περιορισμός του 25% αφορά στα έσοδα από εμπορική δραστηριότητα για τις περιπτώσεις ατομικών επιχειρηματιών παροχής υπηρεσιών (κατ. δικαιούχων Β) με μικτή δραστηριότητα. Τα έσοδα από αγροτική δραστηριότητα δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των ακαθάριστων εσόδων του επιχειρηματία για τους σκοπούς της δράσης.

43. Μονοπρόσωπες ΙΚΕ και Μονοπρόσωπες ΕΠΕ εντάσσονται; Είναι διαφορετική νομική μορφή από τις ΙΚΕ και ΕΠΕ;

Απάντηση:
Η Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και η Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, αφορούν στην ίδια νομική μορφή με αυτές των ΙΚΕ και ΕΠΕ, με τη διαφορά ότι μπορεί να συσταθεί από ένα πρόσωπο. Διευκρινίζεται όμως ότι η σύσταση αυτής της εταιρικής μορφής είναι επιλέξιμη μόνο για την κατηγορία των ανέργων (Κατηγορία Α - Άνεργοι).
(Βλ. Κεφάλαιο 1.1.4 - Δικαιούχοι - Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής)

44. Η αγορά λογισμικού είναι επιλέξιμη δαπάνη για τη Δράση;

Απάντηση:
Η δαπάνη που αφορά στην αγορά λογισμικού είναι επιλέξιμη αρκεί η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος της άδειας χρήσης αυτού και να υπάρχουν τα απαιτούμενα παραστατικά απόκτησής του.
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν ιδιοκατασκευή λογισμικού από την ίδια την επιχείρηση που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δαπανών της Δράσης.

45. Τα ποσά προηγούμενης ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες;

Απάντηση:
Όχι, όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

46. Μετά την ένταξη στη Δράση, οι εταίροι μιας επιχείρησης μπορούν να αποκτήσουν μεταξύ τους συζυγική σχέση;

Απάντηση:
Ο χρόνος πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής στην Δράση ορίζεται ρητά στην Πρόσκληση της. Ειδικότερα, ως προς τη συζυγική σχέση αναφέρεται στο Κεφ. Ι.1.4 "Αποκλείονται από τα εταιρικά σχήματα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου, είναι είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού".

47. Το κόστος για την αγορά λογιστικού προγράμματος και υποστήριξής του μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία δαπάνης «Αμοιβές τρίτων» ή πρέπει να πάει όλο το ποσό στην κατηγορία δαπάνης «Αγορά εξοπλισμού»;

Απάντηση:
Ανάλογα με το είδος της δαπάνης, καταχωρείται στην αντίστοιχη κατηγορία δαπάνης όπως αυτές αναλύονται στο Κεφάλαιο Ι.1.6 της Πρόσκλησης.
Ειδικότερα, η δαπάνη για την αγορά λογισμικού εντάσσεται κατά περίπτωση στην κατηγορία δαπάνης 4 «Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού» ή 5 «Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας», ενώ η δαπάνη για υπηρεσίες υποστήριξης εντάσσεται στην κατηγορία δαπάνης 2 «Δαπάνες για αμοιβές τρίτων».
Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη θα τεκμηριώνεται από τα αντίστοιχα συμφωνητικά και παραστατικά τιμολόγησης στα οποία θα αναλύεται επαρκώς το κόστος της προμήθειας του λογισμικού και το κόστος της υπηρεσίας.
Επιπλέον θα πρέπει να τηρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις που αναγράφονται στην Πρόσκληση της Δράσης και στα συνοδευτικά Παραρτήματά της που αφορούν στις δαπάνες.

48. Μπορούν να υποβάλουν πρόταση ατομικοί επιχειρηματίες που είχαν υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα ως ατομικοί επιχειρηματίες την τελευταία 3ετία, αλλά δεν έχουν υπερβεί το όριο των € 200.000 ενισχύσεων ήσσονος σημασίας;

Απάντηση:
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης. Η εν λόγω προϋπόθεση που τίθεται στη παρούσα Δράση είναι επιπρόσθετη της προϋπόθεσης των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που ισχύει για όλες τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων.

49. Είναι απαραίτητο να έχει βρεθεί ο χώρος εγκατάστασης πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου;

Απάντηση:
Δεν είναι απαραίτητο, καθώς δεν είναι υποχρεωτική στο έντυπο υποβολής η συμπλήρωση της ακριβούς διεύθυνσης του επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κωδικός), εφόσον δεν θα υφίσταται έως την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης. Θα πρέπει όμως να δηλωθεί η περιφέρεια, καθώς και ο δήμος του τόπου υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
Εφόσον όμως εγκριθεί το επιχειρηματικό σχέδιο και μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ένταξης, ο δικαιούχος θα πρέπει υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. βεβαίωση έναρξης στη Δ.Ο.Υ., μισθωτήριο συμβόλαιο) στα οποία θα αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης.

50. Αν μια επιχείρηση είχε συμμετάσχει σε άλλο επιχορηγούμενο πρόγραμμα, π.χ. στον Αναπτυξιακό Νόμο, ΕΣΠΑ κλπ μετά το 2012, μπορεί να συμμετέχει πάλι? Επιχορηγούμενο πρόγραμμα θεωρείται και αν μια επιχείρηση είχε πάρει επιχορήγηση για άτομα μέσω Voucher ή Νέων θέσεων εργασίας?

Απάντηση:
Δεν μπορεί να συμμετέχει εφόσον έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης).

51. Αν μια επιχείρηση είχε επιχορηγηθεί από το Πρόγραμμα Διαρθρωτικής Προσαρμογής, το οποίο περιελάμβανε Κατάρτιση και Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών, μετά το 2012, μπορεί να συμμετέχει στη Δράση;

Απάντηση:
Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης, «Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης».
Το Πρόγραμμα Διαρθρωτικής Προσαρμογής των επιχειρήσεων που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» είχε ως επιλέξιμες ενέργειες πέραν της κατάρτισης και υπηρεσίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση σε θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας, ή προσωπικού ή σε οργανωτικά συστήματα - διαδικασίες. Συνεπώς, δεν συμπεριλαμβάνεται στην εξαίρεση της ως άνω προϋπόθεσης και δεν μπορεί να συμμετέχει στη Δράση.

52. Ενδιαφερόμενος που έχει ενταχθεί το 2014 στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013, μπορεί να συμμετάσχει στις Δράσεις «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ή «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Απάντηση:
Η υλοποίηση της Δράσης «Ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή» (στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 και με ΕΦΔ ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) αφορά σε ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης των δικαιούχων, οι οποίες εξαιρούνται από τον περιορισμό που τίθεται στις δράσεις «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». Επομένως, εφόσον πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής της δράσης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει ΜΟΝΟ σε μια από τις δύο δράσεις.

53. Στο Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης αναφέρεται ότι αποκλείονται από τα εταιρικά σχήματα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου είναι είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού. Ο περιορισμός αυτός αφορά σε συγγενείς εξ' αίματος ή και εξ αγχιστείας και εφόσον αφορά και στην δεύτερη περίπτωση πως αποδεικνύεται;

Απάντηση:
Ο περιορισμός της μη ύπαρξης συγγένειας στην περίπτωση συνεργασιών μεταξύ φυσικών προσώπων αφορά και στους δύο τύπους συγγένειας (εξ αίματος και εξ αγχιστείας) και αποδεικνύεται με την προσκόμιση από κάθε εταίρο του συνεργατικού σχήματος:
α) πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και επιπλέον
β) Υπεύθυνης Δήλωσης, στην οποία θα βεβαιώνεται η μη ύπαρξη μεταξύ τους συγγένειας μέχρι 2ου βαθμού εξ αίματος ή/και εξ αγχιστείας.

54. Μπορεί να γίνει χρήση εγγυητικής επιστολής από τράπεζα του εξωτερικού;

Απάντηση:
Δεν απαιτείται το χρηματοδοτικό ίδρυμα που θα εκδώσει την εγγυητική επιστολή να έχει την κύρια ή την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα, αλλά δύναται να διατηρεί στην Ελλάδα υποκατάστημα, δευτερεύουσα έδρα κλπ εφόσον πληροί τους οικείους κανόνες (πχ άδεια από την ΤτΕ) και νομίμως παρέχει εγγυήσεις για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 131 παρ. 4 του Κανονισμού 1303/2013.

55. Μπορεί ο ίδιος ενδιαφερόμενος δικαιούχος να υποβάλει αιτήσεις χρηματοδότησης για το ίδιο ή άλλο επιχειρηματικό σχέδιο παράλληλα στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και σε μια άλλη Δράση απ' αυτές του ΕΠΑνΕΚ που προκηρύχθηκαν στις 11/02/2016;

Απάντηση:
Ο δικαιούχος/οι εταίροι του επιχειρηματικού σχεδίου μπορούν να συμμετέχουν με μια ΜΟΝΟ αίτηση χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου σε μία ΜΟΝΟ από τις τέσσερις (4) δράσεις που προκηρύχθηκαν στις 11/02/2016 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

56. Με ποιο τρόπο φορολογείται η ενίσχυση που θα πάρει ένας Δικαιούχος;

Απάντηση:
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015/02/06/2015 (ΑΔΑ: ΩΖΩΨΗ-Β5Ξ), οι επιδοτήσεις δεν εξαιρούνται από το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές αλλά προσμετρώνται στον υπολογισμό του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ωστόσο, όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση, τα εισπραττόμενα ποσά των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων δεν θεωρούνται προσθετικά στοιχεία των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο των πραγματοποιηθεισών νέων επενδύσεων. Περαιτέρω, οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων, ενώ για τις επιχορηγήσεις που καταβάλλονται για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, αυτές δεν προσαυξάνουν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους της δαπάνης που επιχορηγήθηκε.

57. Το κόστος προμήθειας βιβλίων και συγγραμμάτων, όπως επίσης το κόστος συνδρομής σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων είναι επιλέξιμη δαπάνη για την δράση;

Απάντηση:
Οι δαπάνες προμήθειας βιβλίων και συνδρομητικής πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων οι οποίες είναι αναγκαίες για την άσκηση της επιχορηγούμενης επαγγελματικής δραστηριότητας είναι αποδεκτές για τη Δράση.
Ενδεικτικά, η δαπάνη προμήθειας βιβλίων μπορεί να συμπεριληφθεί στην κατηγορία δαπάνης 4 «Προμήθεια Αναλωσίμων», ενώ η δαπάνη συνδρομητικής πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων μπορεί να συμπεριληφθεί στην κατηγορία δαπάνης 2 «Δαπάνες για αμοιβές τρίτων». Σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω δαπάνες θα τεκμηριώνονται και θα αναλύονται στα αντίστοιχα παραστατικά τιμολόγησης.
Επισημαίνεται επίσης ότι, για να θεωρηθούν επιλέξιμες οι δαπάνες της επιχείρησης θα πρέπει να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται στην Πρόσκληση της Δράσης.

58. Η προέγκριση δανειοδότησης από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε τι αναφέρεται (κριτήριο αξιολόγησης Δ1- Παράρτημα V);

Η αναφερόμενη ως ενδεχόμενη επιστολή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για προέγκριση δανείου, αναφέρεται στο αν στο παρελθόν ο αιτών είχε απευθυνθεί για την επένδυση σε κάποιο χρηματοδοτικό ίδρυμα για την χορήγηση δανείου για την πραγματοποίηση της επένδυσής του και είχε λάβει προέγκριση.


59. Είμαι ατομικός επιχειρηματίας και παράλληλα είμαι μέτοχος/εταίρος σε δύο εταιρείες (π.χ. ΕΠΕ και ΟΕ). Είμαι επιλέξιμος ώστε να υποβάλλω στην κατηγορία Β, των Ατομικών επιχειρηματιών;

Απάντηση:

Επιλέξιμοι είναι ΜΟΝΟ οι ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών που δεν ήταν μέτοχοι/εταίροι σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της πρόσκλησης ήτοι στις 12/10/2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου και οι οποίοι θα αποκτήσουν την εταιρική ιδιότητα στο πλαίσιο της υπό σύσταση επιχείρησης. Σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμοι εταίροι ή μέτοχοι επιχειρήσεων που είναι και ατομικοί επιχειρηματίες. Επιλέξιμοι από τους επιχειρηματίες είναι μόνον οι ατομικοί επιχειρηματίες.

60. Είμαι άνεργος και παράλληλα είμαι μέτοχος/εταίρος σε 2 εταιρείες (π.χ. ΕΠΕ και ΟΕ). Είμαι επιλέξιμος ώστε να υποβάλλω στην κατηγορία Α, των ανέργων;

Απάντηση:

Όχι, δεν δύναται να υποβάλει άνεργος στο πρόγραμμα ο οποίος συμμετείχε με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι στις 12/10/2015. Ο περιορισμός αυτός ισχύει μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.
(Κεφ. 1.1.4 Δικαιούχοι - Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής).

61. Είμαι επιχειρηματίας, ατομικός επιχειρηματίας ή μέτοχος σε μία επιχείρηση. Μπορώ να κλείσω την επιχείρησή μου και να συμμετέχω στη Δράση στην κατηγορία των ανέργων;

Απάντηση:

Όχι, οι δικαιούχοι για να συμμετάσχουν ως άνεργοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τους όρους όπως περιγράφονται στο Κεφ. Ι.1.4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Ειδικότερα θα πρέπει:
• Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι στις 12/10/2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.
• Να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες ή ως εταίροι/μέτοχοι σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής) από την ημερομηνία προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι από τις 12/10/2015.

62. Ενδιαφερόμενος ο οποίος πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση ως άνεργος, υποβάλλει αίτηση χρηματοδότης και μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης στη δράση, εφόσον εγκριθεί, μπορεί να δουλέψει ως μισθωτός;

Απάντηση:

Σύμφωνα με την Α.Π. 2168/571/A2/25.04.2016 Απόφαση της δεύτερης (2ης) τροποποίησης της πρόσκλησης της δράσης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι άνεργος εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.
Μπορεί λοιπόν να εργαστεί ως μισθωτός κατά το μεσοδιάστημα μετά την υποβολή και έως την έναρξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να μην αποκτήσει σχέση μισθωτής εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.


Σημείωση: Οι παρούσες απαντήσεις συνιστούν απλές διευκρινίσεις και δεν συνιστούν τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων της Πρόσκλησης της παρούσας Δράσης και των Παραρτημάτων της.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο