Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

Κατάθεση αιτήματος στον υπουργό Εργασίας από τον Β. Αλεξανδρή, για χορήγηση αντιγράφων των εκπονηθεισών αναλογιστικών μελετών για το ασφαλιστικό

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.dsa.gr/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 10/2/2016

Κατάθεση αιτήματος στον υπουργό Εργασίας για χορήγηση αντιγράφων των εκπονηθεισών αναλογιστικών μελετών για το ασφαλιστικό

Με έγγραφη αίτησή του προς τον υπουργό Εργασίας, κοινωνικής Ασφάλισης και κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο Πρόεδρος του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Βασίλειος Ε. Αλεξανδρής, ζητεί να "μας χορηγηθούν χορηγηθούν αμελλητί πλήρη αντίγραφα των εκπονηθεισών –κατά τη δημόσια δήλωσή του υπουργού,  - αναλογιστικών μελετών για το ασφαλιστικό σύστημα, ως έχουμε νόμιμο δικαίωμα".

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του αιτήματος:

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΙΤΗΣΗ
(για λήψη εγγράφων κατ’ άρθρο 5 ν. 3448/2006 και 5 ν. 2690/1999)

Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ. 60, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

*****

1. Όπως έχετε, κατά το παρελθόν, γνωμοδοτήσει σε κάθε μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος «Η υποχρέωση για την πρόβλεψη αναλογιστικών μελετών συνάγεται από την συνταγματική υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση, δυνάμει του άρθρου 22 παρ. 5 (πρβλ. ενδεικτικά, και ΔιοικΕφΘεσ 432/2003), προκύπτει όμως ήδη ευθέως και από την Διεθνή Σύμβαση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας, (κυρώθηκε με το Ν 1136/1981), ο οποίος προβλέπει στο άρθρο 70 παρ. 3 ότι τα κράτη μέλη «έχουν γενική ευθύνη σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των χορηγουμένων παροχών κατ’ εφαρμογή του Κώδικα, ως προς όλα τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη του σκοπού αυτού» και ότι: «το συμβαλλόμενον μέρος (…) οφείλει να εξασφαλίζει ώστε αι μελέται και οι αναγκαίοι αναλογιστικοί υπολογισμοί οι αφορώντες την οικονομικήν ισορροπίαν, να γίνονται περιοδικώς και εν πάση περιπτώσει εκ προοιμίου και εις πάσαν τροποποίησην των παροχών, του ποσοστού ασφαλιστικών εισφορών ή των φόρων διατιθεμένων εις την κάλυψιν των υπόψη κινδύνων». Σημειωτέον ότι οι αναλογιστικές μελέτες δεν είναι, κατά την ανωτέρω ρύθμιση, αναγκαστικές μόνον επί αυξήσεων των παροχών αλλά «εις πάσαν τροποποίησιν των παροχών» και τούτο ώστε να καθίσταται δυνατό, υπό το φως και της αρχής της αναλογικότητας, ο έλεγχος της αναγκαιότητας και της καταλληλότητας των ληφθησομένων μέτρων».

2. Την τρέχουσα περίοδο, κατ’ επανάληψη έχετε αναφέρει δημοσίως ότι «η κυβερνητική πρόταση για το ασφαλιστικό στηρίζεται σε αναλογιστική μελέτη, ότι έχετε εκπονήσει προβολές για την επόμενη 5ετία και ότι όποιος λέει ότι δεν υπάρχει αναλογιστική μελέτη, λέει ψέματα»( βλ. ενδ. Ενικός, 1.2.2016). Χθες ανασκευάσατε τα παραπάνω, αναφέροντας ότι η γενική αναλογιστική μελέτη δεν υπάρχει, καθώς «η πλήρης αναπτυγμένη αναλογιστική μελέτη εγκρίνεται από το Ageing Working Group της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν έχουν οριστικοποιηθεί τα ποσοστά αναπλήρωσης» (Δελτίο Τύπου 8.2.16). Από την αντιπαραβολή των παραπάνω προκύπτει ότι υφίστανται ειδικές  αναλογιστικές μελέτες για το νέο σύστημα καθώς και ότι η γενική αναλογιστική μελέτη έχει ολοκληρωθεί από πλευράς Υπουργείου, εκκρεμεί όμως η έγκρισή της.

Είναι γνωστό ότι ο ν. 3448/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4305/2014, προς το σκοπό προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ και σε εκτέλεση της συνταγματικής πρόβλεψης για δικαίωμα στην πληροφόρηση (άρθρο 5Α Συντ.), καθιερώνει την αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων του δημόσιου τομέα (άρθρο 1). Κατά τούτο, θεμελιώνεται υποκειμενικό δικαίωμα κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου (ΣτΕ 1397/1993, ΣτΕ 3943/1995) για λήψη των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται εις χείρας του δημοσίου τομέα, χωρίς να προσαπαιτείται η απόδειξη εννόμου συμφέροντος (άρθρα 1, 2 παρ. 1, 4 παρ. 4 και 5 παρ. 2).  

Περαιτέρω, το άρθρο 5 ν. 2690/1999 (Α’ 45) κατοχυρώνει γενικό και αυτοτελές δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων, χωρίς την υποχρέωση αιτιολόγησης της άσκησης αυτού (βλ. ΓνμδΕισΑΠ 17/1997). Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όχι μόνον τα έγγραφα με τη στενή έννοια του όρου, αλλά και «ό,τι υπάρχει στα αρχεία της διοίκησης» (ΑιτΕκθ άρθρου 5 ν. 2690/1999). Ο νόμος ρητώς συγκαταλέγει μεταξύ των διοικητικών εγγράφων, «εκθέσεις και μελέτες» (άρθρο 5 παρ. 1 εδ. β΄ ν. 2690/1999), ενώ έχει κρισιολογηθεί ότι «ως διοικητικά έγγραφα, ... θεωρούνται και εκείνα που δεν προέρχονται μεν από δημόσιες υπηρεσίες, χρησιμοποιήθηκαν, όμως ή λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισμό της διοικητικής δράσης ή τη διαμόρφωση γνώμης ή κρίσης [του] οργάνου» (βλ. Γνωμ. Εισ. ΑΠ 1/2005, 2/2003, Γνωμ. ΝΣΚ 243/2000).

Δυνάμει των ανωτέρω αυτοτελών νομικών βάσεων στοιχειοθετείται υποχρέωση οφειλομένης ενέργειας της Διοίκησης προς χορήγηση των αιτουμένων στοιχείων (πρβλ. ΣτΕ 1214/2000, ΣτΕ 841/1997).

Γνωρίζετε ότι μεταξύ των σκοπών του Δικηγορικού Συλλόγου περιλαμβάνεται η υπεράσπιση των αρχών και κανόνων του κράτους δικαίου, η διασφάλιση της αξιοπρεπούς άσκησης τουδικηγορικού λειτουργήματος καθώς και η παρέμβαση, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, οικονομικού ενδιαφέροντος που ενδιαφέρει το δικηγορικό σώμα, καθώς και για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, ή οικονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 90 ΚωδΔικ, πρβλ. Ολομ. ΣτΕ 3632/2015, ΣτΕ 4576/1977, ΣτΕ 2257/2014).

Το προταθέν κυβερνητικό σχέδιο για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος επιβάλει δημευτικού χαρακτήρα εισφοροδοτική επιβάρυνση, καθώς –σε συνδυασμό με τις φορολογικές υποχρεώσεις- αφαιρεί το μεγαλύτερο μέρος από το προϊόν της εργασίας του δικηγόρου και του αποστερεί τα αναγκαία μέσα διαβίωσης. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις συνιστούν δυσανάλογο περιορισμό του δικαιώματός του δικηγόρου επί του προϊόντος της εργασίας του και αντίκεινται στις θεμελιώδεις αρχές της επιβάρυνσης αναλόγως προς την εισφοροδοτική ικανότητα, της ανταποδοτικότητας, της προστασίας της περιουσίας, της αναλογικής ισότητας και της αναλογικότητας (Συντ. 2 παρ. 1, 4 παρ. 5, 5 παρ. 1, 17, 22 παρ. 1 και 5, 25 παρ. 1) και άρθρο 1 1ου ΠΠ ΕΣΔΑ).

Για τους λόγους αυτούς

Ζητάμε

Να μας χορηγηθούν αμελλητί πλήρη αντίγραφα των εκπονηθεισών –κατά τη δημόσια δήλωσή Σας - αναλογιστικών μελετών για το ασφαλιστικό σύστημα, ως έχουμε νόμιμο δικαίωμα.


Αθήνα, 9.2.2016

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδoς
ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο