Ειδήσεις Στατιστικά - Μελέτες κόμβου

(Ανανεωμένο) Τεράστια η συνολική επιβάρυνση των ελ. επαγγελματιών - Συγκριτικοί πίνακες επιβαρύνσεων ασφαλιστικών εισφορών Ο.Α.Ε.Ε. με βάση τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού

Σήμερα, ισχύουν τα εξής σε ό,τι αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΑΕΕ για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 258/2005 και τις παρ. 1-5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 5/2007, οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ (παλαιοί και νέοι) θα υπάγονται σε ασφαλιστικές κατηγορίες των οποίων η μηνιαία εισφορά αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία υπάγονται. Οι ασφαλιστικές κατηγορίες αναπροσαρμόζονται με Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ.

Για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους καθορίζονται δέκα (10) υποχρεωτικές ασφαλιστικές κατηγορίες και τέσσερις (4) προαιρετικές. Όσοι ασφαλιστούν για πρώτη φορά στον ΟΑΕΕ κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και μετατάσσονται στις επόμενες υποχρεωτικές μετά τη συμπλήρωση τριών ετών. Η μετάταξη στην επόμενη υποχρεωτική κατηγορία θα γίνεται την 1η του επόμενου έτους από τη συμπλήρωση της τριετίας.

Ο ασφαλισμένος μπορεί με αίτησή του να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται υποχρεωτικά για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ή εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία να επιλέξει κατώτερη. Στην τελευταία περίπτωση κατατάσσεται στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θα υπήγετο υποχρεωτικά. εάν δεν είχε επιλέξει ανώτερη.

Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται στον ΟΑΕΕ οποτεδήποτε. σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης.

Η εφάπαξ εισφορά απογραφής των υπό ασφάλιση προσώπων. η οποία εισπράττεται κατά την εγγραφή είναι ίση με το 50% της εισφοράς του Κλάδου Σύνταξης της τρίτης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Οι ασφαλισμένοι των καταργούμενων Ταμείων. ΤΕΒΕ –ΤΑΕ- ΤΣΑ. κατατάχθηκαν με την σύσταση του Οργανισμού την 1-1-07 στην πλησιέστερη ασφαλιστική κατηγορία, με βάση την εισφορά που κατέβαλαν στο Ταμείο από το οποίο προέρχονται. Σε περίπτωση υπαγωγής στην ασφάλιση δύο εκ των καταργούμενων φορέων κατατάσσονται στη μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία.

Ασφαλισμένοι που υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού Οργανισμού ή του Δημοσίου μετά την 1-1-93. νέοι ασφαλισμένοι και οι οποίοι αν και μπορούν να ασφαλισθούν στον ΟΑΕΕ εξαιρούνται από την ασφάλιση του Οργανισμού βάσει των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992, επανερχόμενοι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, κατατάσσονται σε ασφαλιστική κατηγορία συνυπολογιζόμενου και του χρόνου εξαίρεσης από αυτόν. εφόσον διατηρούσαν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλισή του. (Σχετική η αριθμ. 5/07 εγκύκλιος).

 

Εισφορές νέων ασφαλισμένων


01/01/2010 - ΣΗΜΕΡΑ
1 152.41+58.30=210.71
2 186.14+71.20=257.34
3 222.20+84.99=307.19
4 242.58+92.79=335.37
5 279.81+107.03=386.84
6 315.59+120.71=436.30
7 337.46+129.08=466.54
8 364.90+139.57=504.47
9 389.55+149.00=538.55
10 414.22+158.44=572.66
11 438.87+167.87=606.74
12 463.52+177.30=640.82
13 488.19+186.73=674.92
14 512.85+196.16=709.01


Εισφορές παλαιών ασφαλισμένων

ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
ΑΠΟ 01/01/2011
Π01 152.41 92.79 245.20
Π02 186.14 92.79 278.93
Π03 222.20 92.79 314.99
Π04 242.58 92.79 335.37
Π05 279.81 92.79 372.60
Π06 315.59 92.79 408.38
Π07 337.46 92.79 430.25
Π08 364.90 92.79 457.69
Π09 389.55 92.79 482.34
Π10 414.22 92.79 507.01
Π11 438.87 92.79 531.66
Π12 463.52 92.79 556.31
Π13 488.19 92.79 580.98
Π14 512.85 92.79 605.64Νέο ασφαλιστικό

Το προσχέδιο νόμου που έχει δει το φως της δημοσιότητας προβλέπει τα ακόλουθα:

 

Άρθρο 53 (Εισφορές σύνταξης)

1.Από 1.1.2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε και του Ε.Τ.Α.Α. αντίστοιχα. καταβάλλουν, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης. ύψους 20% επί του μηνιαίου εισοδήματός τους. όπως αυτό καθορίζεται είτε με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, είτε με βάση την καθαρή αξία των παρεχόμενων μηνιαίως ή σε άλλη τακτική χρονική βάση, υπηρεσιών του τρέχοντος έτους για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξειδικεύονται τα ειδικότερα θέματα όσον αφορά στους κανόνες προσδιορισμού της βάσης υπολογισμού εισφορών ανά επαγγελματική δραστηριότητα.

2. Σε καμία περίπτωση η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι της παρ. 1 δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Ως προς το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 52. (σ.σ. 2.α. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών. συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.)

5.Τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα των οριζομένων στην παράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης ασφαλισμένου και εργοδότη που προβλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος αναπροσαρμόζονται ισόποσα και σταδιακά από 1.7.2016. και ετησίως από 1.1.2017 και εφεξής. ούτως ώστε από 1.1.2020 να διαμορφωθούν στο αντίστοιχο ύψος που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο.

8. Από 1.7.2016 ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει με τις ασφαλιστικές εισφορές και την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του ν.3986/2011 εισφορά. όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν.4144/2013. υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Κλάδος ασφαλισμένων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ – ΜΜΕ καθώς και υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Κλάδος ασφαλισμένων ΕΤΑΑ. την οποία και αποδίδει στον ΟΑΕΔ.

 

Άρθρο 57 (Εισφορές Ιατροφαρμακευτική περίθαλψης)

2.Η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ελεύθερων επαγγελματιών. των ανεξάρτητα απασχολούμενων. των κατ’ επάγγελμα αγροτών καθώς και των λοιπών κατηγοριών των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 53 και 54. αντιστοίχως του παρόντος νόμου, ορίζεται σε ποσοστό 6.95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους. όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 53. βαρύνει εξολοκλήρου τους ασφαλισμένους και κατανέμεται κατά ποσοστό 6.45% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0.50 % για παροχές σε χρήμα.

 

----

Με βάση τα ανωτέρω το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς είναι 586.08 * 10 = 5860.80. ενώ η κατώτατη ασφαλιστική εισφορά δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 586.08 *20% = 117.22 ευρώ.

 

Για μηνιαίο εισόδημα από 200 ευρώ (ετήσιο 2.400) έως 9.700 ευρώ (ετήσιο 116400) οι ασφαλιστικές εισφορές σύνταξης και κλάδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου διαμορφώνονται ως εξής :

Σημειώνεται ότι τα δεκαδικά ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό, ενώ δεν έχει συμπεριληφθεί η μηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10,00) ευρώ που καταβάλλεται από τους ασφαλισμένους – αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους των Ασφαλιστικών Οργανισμών ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ υπέρ του αντίστοιχου κλάδου, και οι οποία ορίζεται στο άρθρο 44 του ν.3986/2011.

 


Πίνακας 1

Καθαρό μηνιαίο φορολογητέο εισόδημα Εισόδημα που υπάγεται σε ασφάλιση (με βάση τον περιορισμό ανώτατου και κατώτατου ποσού) υπολογισμός εισφοράς σύνταξης 20% επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος

Υπολογισμός εισφοράς Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (6.95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος)


Μηνιαίο Ετήσιο
Μηνιαία Ετήσια Μηνιαία Ετήσια Σύνολο ετήσιας εισφοράς
200 2.400 200 117 1.407 14 167 1.573
300 3.600 300 117 1.407 21 250 1.657
400 4.800 400 117 1.407 28 334 1.740
500 6.000 500 117 1.407 35 417 1.824
600 7.200 600 120 1.440 42 500 1.940
700 8.400 700 140 1.680 49 584 2.264
800 9.600 800 160 1.920 56 667 2.587
900 10.800 900 180 2.160 63 751 2.911
1000 12.000 1000 200 2.400 70 834 3.234
1100 13.200 1100 220 2.640 76 917 3.557
1200 14.400 1200 240 2.880 83 1.001 3.881
1300 15.600 1300 260 3.120 90 1.084 4.204
1400 16.800 1400 280 3.360 97 1.168 4.528
1500 18.000 1500 300 3.600 104 1.251 4.851
1600 19.200 1600 320 3.840 111 1.334 5.174
1700 20.400 1700 340 4.080 118 1.418 5.498
1800 21.600 1800 360 4.320 125 1.501 5.821
1900 22.800 1900 380 4.560 132 1.585 6.145
2000 24.000 2000 400 4.800 139 1.668 6.468
2100 25.200 2100 420 5.040 146 1.751 6.791
2200 26.400 2200 440 5.280 153 1.835 7.115
2300 27.600 2300 460 5.520 160 1.918 7.438
2400 28.800 2400 480 5.760 167 2.002 7.762
2500 30.000 2500 500 6.000 174 2.085 8.085
2600 31.200 2600 520 6.240 181 2.168 8.408
2700 32.400 2700 540 6.480 188 2.252 8.732
2800 33.600 2800 560 6.720 195 2.335 9.055
2900 34.800 2900 580 6.960 202 2.419 9.379
3000 36.000 3000 600 7.200 209 2.502 9.702
3100 37.200 3100 620 7.440 215 2.585 10.025
3200 38.400 3200 640 7.680 222 2.669 10.349
3300 39.600 3300 660 7.920 229 2.752 10.672
3400 40.800 3400 680 8.160 236 2.836 10.996
3500 42.000 3500 700 8.400 243 2.919 11.319
3600 43.200 3600 720 8.640 250 3.002 11.642
3700 44.400 3700 740 8.880 257 3.086 11.966
3800 45.600 3800 760 9.120 264 3.169 12.289
3900 46.800 3900 780 9.360 271 3.253 12.613
4000 48.000 4000 800 9.600 278 3.336 12.936
4100 49.200 4100 820 9.840 285 3.419 13.259
4200 50.400 4200 840 10.080 292 3.503 13.583
4300 51.600 4300 860 10.320 299 3.586 13.906
4400 52.800 4400 880 10.560 306 3.670 14.230
4500 54.000 4500 900 10.800 313 3.753 14.553
4600 55.200 4600 920 11.040 320 3.836 14.876
4700 56.400 4700 940 11.280 327 3.920 15.200
4800 57.600 4800 960 11.520 334 4.003 15.523
4900 58.800 4900 980 11.760 341 4.087 15.847
5000 60.000 5000 1.000 12.000 348 4.170 16.170
5100 61.200 5100 1.020 12.240 354 4.253 16.493
5200 62.400 5200 1.040 12.480 361 4.337 16.817
5300 63.600 5300 1.060 12.720 368 4.420 17.140
5400 64.800 5400 1.080 12.960 375 4.504 17.464
5500 66.000 5500 1.100 13.200 382 4.587 17.787
5600 67.200 5600 1.120 13.440 389 4.670 18.110
5700 68.400 5700 1.140 13.680 396 4.754 18.434
5800 69.600 5800 1.160 13.920 403 4.837 18.757
5900 70.800 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
6000 72.000 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
6100 73.200 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
6200 74.400 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
6300 75.600 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
6400 76.800 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
6500 78.000 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
6600 79.200 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
6700 80.400 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
6800 81.600 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
6900 82.800 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
7000 84.000 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
7100 85.200 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
7200 86.400 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
7300 87.600 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
7400 88.800 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
7500 90.000 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
7600 91.200 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
7700 92.400 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
7800 93.600 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
7900 94.800 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
8000 96.000 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
8100 97.200 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
8200 98.400 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
8300 99.600 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
8400 100.800 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
8500 102.000 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
8600 103.200 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
8700 104.400 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
8800 105.600 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
8900 106.800 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
9000 108.000 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
9100 109.200 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
9200 110.400 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
9300 111.600 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
9400 112.800 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
9500 114.000 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
9600 115.200 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954
9700 116.400 5860 1.172 14.066 407 4.888 18.954

 

 

Συγκρίνοντας τα ανωτέρω ποσά με τις εισφορές που πληρώνουν οι παλαιοί ασφαλισμένοι σε όλες τις ασφαλιστικές κλάσεις έχουμε τα εξής αποτελέσματα:

Επιβαρύνσεις εισφορών για παλαιούς ασφαλισμένους (ασφάλιση πριν την 1.1.1993)

Πίνακας Π1

 

    Ασφαλιστική κλάση Π1  (μηνιαία εισφορά: 245,20)
Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα Σύνολο ετήσιας εισφοράς με το νέο ασφαλιστικό Ετήσιες εισφορές σήμερα Διαφορά εισφορών ποσοστό διαφοράς
Ετήσιο        
2400 1,573 2,942 -1,369 -47%
3600 1,657 2,942 -1,286 -44%
4800 1,740 2,942 -1,202 -41%
6000 1,824 2,942 -1,119 -38%
7200 1,940 2,942 -1,002 -34%
8400 2,264 2,942 -679 -23%
9600 2,587 2,942 -355 -12%
10800 2,911 2,942 -32 -1%
12000 3,234 2,942 292 10%
13200 3,557 2,942 615 21%
14400 3,881 2,942 938 32%
15600 4,204 2,942 1,262 43%
16800 4,528 2,942 1,585 54%
18000 4,851 2,942 1,909 65%
19200 5,174 2,942 2,232 76%
20400 5,498 2,942 2,555 87%
21600 5,821 2,942 2,879 98%
22800 6,145 2,942 3,202 109%
24000 6,468 2,942 3,526 120%
25200 6,791 2,942 3,849 131%
26400 7,115 2,942 4,172 142%
27600 7,438 2,942 4,496 153%
28800 7,762 2,942 4,819 164%
30000 8,085 2,942 5,143 175%
31200 8,408 2,942 5,466 186%
32400 8,732 2,942 5,789 197%
33600 9,055 2,942 6,113 208%
34800 9,379 2,942 6,436 219%
36000 9,702 2,942 6,760 230%
37200 10,025 2,942 7,083 241%
38400 10,349 2,942 7,406 252%
39600 10,672 2,942 7,730 263%
40800 10,996 2,942 8,053 274%
42000 11,319 2,942 8,377 285%
43200 11,642 2,942 8,700 296%
44400 11,966 2,942 9,023 307%
45600 12,289 2,942 9,347 318%
46800 12,613 2,942 9,670 329%
48000 12,936 2,942 9,994 340%
49200 13,259 2,942 10,317 351%
50400 13,583 2,942 10,640 362%
51600 13,906 2,942 10,964 373%
52800 14,230 2,942 11,287 384%
54000 14,553 2,942 11,611 395%
55200 14,876 2,942 11,934 406%
56400 15,200 2,942 12,257 417%
57600 15,523 2,942 12,581 428%
58800 15,847 2,942 12,904 439%
60000 16,170 2,942 13,228 450%
61200 16,493 2,942 13,551 461%
62400 16,817 2,942 13,874 472%
63600 17,140 2,942 14,198 483%
64800 17,464 2,942 14,521 494%
66000 17,787 2,942 14,845 505%
67200 18,110 2,942 15,168 515%
68400 18,434 2,942 15,491 526%
69600 18,757 2,942 15,815 537%
70800 18,954 2,942 16,011 544%
72000 18,954 2,942 16,011 544%
73200 18,954 2,942 16,011 544%
74400 18,954 2,942 16,011 544%
75600 18,954 2,942 16,011 544%
76800 18,954 2,942 16,011 544%
78000 18,954 2,942 16,011 544%
79200 18,954 2,942 16,011 544%
80400 18,954 2,942 16,011 544%
81600 18,954 2,942 16,011 544%
82800 18,954 2,942 16,011 544%
84000 18,954 2,942 16,011 544%
85200 18,954 2,942 16,011 544%
86400 18,954 2,942 16,011 544%
87600 18,954 2,942 16,011 544%
88800 18,954 2,942 16,011 544%
90000 18,954 2,942 16,011 544%
91200 18,954 2,942 16,011 544%
92400 18,954 2,942 16,011 544%
93600 18,954 2,942 16,011 544%
94800 18,954 2,942 16,011 544%
96000 18,954 2,942 16,011 544%
97200 18,954 2,942 16,011 544%
98400 18,954 2,942 16,011 544%
99600 18,954 2,942 16,011 544%
100800 18,954 2,942 16,011 544%
102000 18,954 2,942 16,011 544%
103200 18,954 2,942 16,011 544%
104400 18,954 2,942 16,011 544%
105600 18,954 2,942 16,011 544%
106800 18,954 2,942 16,011 544%
108000 18,954 2,942 16,011 544%
109200 18,954 2,942 16,011 544%
110400 18,954 2,942 16,011 544%
111600 18,954 2,942 16,011 544%
112800 18,954 2,942 16,011 544%
114000 18,954 2,942 16,011 544%
115200 18,954 2,942 16,011 544%
116400 18,954 2,942 16,011 544%

 

 

 

Πίνακας Π2

    Ασφαλιστική κλάση Π2  (μηνιαία εισφορά: 278,93) Ασφαλιστική κλάση Π3  (μηνιαία εισφορά: 314,99)
Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα Σύνολο ετήσιας εισφοράς με το νέο ασφαλιστικό Ετήσιες εισφορές σήμερα Διαφορά εισφορών ποσοστό διαφοράς Ετήσιες εισφορές σήμερα Διαφορά εισφορών ποσοστό διαφοράς
Ετήσιο              
2400 1,573 3,347 -1,774 -53% 3,780 -2,206 -58%
3600 1,657 3,347 -1,690 -51% 3,780 -2,123 -56%
4800 1,740 3,347 -1,607 -48% 3,780 -2,040 -54%
6000 1,824 3,347 -1,524 -46% 3,780 -1,956 -52%
7200 1,940 3,347 -1,407 -42% 3,780 -1,839 -49%
8400 2,264 3,347 -1,083 -32% 3,780 -1,516 -40%
9600 2,587 3,347 -760 -23% 3,780 -1,193 -32%
10800 2,911 3,347 -437 -13% 3,780 -869 -23%
12000 3,234 3,347 -113 -3% 3,780 -546 -14%
13200 3,557 3,347 210 6% 3,780 -222 -6%
14400 3,881 3,347 534 16% 3,780 101 3%
15600 4,204 3,347 857 26% 3,780 424 11%
16800 4,528 3,347 1,180 35% 3,780 748 20%
18000 4,851 3,347 1,504 45% 3,780 1,071 28%
19200 5,174 3,347 1,827 55% 3,780 1,395 37%
20400 5,498 3,347 2,151 64% 3,780 1,718 45%
21600 5,821 3,347 2,474 74% 3,780 2,041 54%
22800 6,145 3,347 2,797 84% 3,780 2,365 63%
24000 6,468 3,347 3,121 93% 3,780 2,688 71%
25200 6,791 3,347 3,444 103% 3,780 3,012 80%
26400 7,115 3,347 3,768 113% 3,780 3,335 88%
27600 7,438 3,347 4,091 122% 3,780 3,658 97%
28800 7,762 3,347 4,414 132% 3,780 3,982 105%
30000 8,085 3,347 4,738 142% 3,780 4,305 114%
31200 8,408 3,347 5,061 151% 3,780 4,629 122%
32400 8,732 3,347 5,385 161% 3,780 4,952 131%
33600 9,055 3,347 5,708 171% 3,780 5,275 140%
34800 9,379 3,347 6,031 180% 3,780 5,599 148%
36000 9,702 3,347 6,355 190% 3,780 5,922 157%
37200 10,025 3,347 6,678 200% 3,780 6,246 165%
38400 10,349 3,347 7,002 209% 3,780 6,569 174%
39600 10,672 3,347 7,325 219% 3,780 6,892 182%
40800 10,996 3,347 7,648 229% 3,780 7,216 191%
42000 11,319 3,347 7,972 238% 3,780 7,539 199%
43200 11,642 3,347 8,295 248% 3,780 7,863 208%
44400 11,966 3,347 8,619 257% 3,780 8,186 217%
45600 12,289 3,347 8,942 267% 3,780 8,509 225%
46800 12,613 3,347 9,265 277% 3,780 8,833 234%
48000 12,936 3,347 9,589 286% 3,780 9,156 242%
49200 13,259 3,347 9,912 296% 3,780 9,480 251%
50400 13,583 3,347 10,236 306% 3,780 9,803 259%
51600 13,906 3,347 10,559 315% 3,780 10,126 268%
52800 14,230 3,347 10,882 325% 3,780 10,450 276%
54000 14,553 3,347 11,206 335% 3,780 10,773 285%
55200 14,876 3,347 11,529 344% 3,780 11,097 294%
56400 15,200 3,347 11,853 354% 3,780 11,420 302%
57600 15,523 3,347 12,176 364% 3,780 11,743 311%
58800 15,847 3,347 12,499 373% 3,780 12,067 319%
60000 16,170 3,347 12,823 383% 3,780 12,390 328%
61200 16,493 3,347 13,146 393% 3,780 12,714 336%
62400 16,817 3,347 13,470 402% 3,780 13,037 345%
63600 17,140 3,347 13,793 412% 3,780 13,360 353%
64800 17,464 3,347 14,116 422% 3,780 13,684 362%
66000 17,787 3,347 14,440 431% 3,780 14,007 371%
67200 18,110 3,347 14,763 441% 3,780 14,331 379%
68400 18,434 3,347 15,087 451% 3,780 14,654 388%
69600 18,757 3,347 15,410 460% 3,780 14,977 396%
70800 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
72000 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
73200 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
74400 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
75600 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
76800 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
78000 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
79200 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
80400 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
81600 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
82800 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
84000 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
85200 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
86400 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
87600 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
88800 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
90000 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
91200 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
92400 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
93600 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
94800 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
96000 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
97200 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
98400 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
99600 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
100800 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
102000 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
103200 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
104400 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
105600 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
106800 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
108000 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
109200 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
110400 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
111600 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
112800 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
114000 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
115200 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%
116400 18,954 3,347 15,607 466% 3,780 15,174 401%

Πίνακας Π3

    Ασφαλιστική κλάση Π4  (μηνιαία εισφορά: 335.37) Ασφαλιστική κλάση Π5  (μηνιαία εισφορά: 372.6)
Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα Σύνολο ετήσιας εισφοράς με το νέο ασφαλιστικό Ετήσιες εισφορές σήμερα Διαφορά εισφορών ποσοστό διαφοράς Ετήσιες εισφορές σήμερα Διαφορά εισφορών ποσοστό διαφοράς
Ετήσιο              
2400 1,573 4,024 -2,451 -61% 4,471 -2,898 -65%
3600 1,657 4,024 -2,368 -59% 4,471 -2,814 -63%
4800 1,740 4,024 -2,284 -57% 4,471 -2,731 -61%
6000 1,824 4,024 -2,201 -55% 4,471 -2,648 -59%
7200 1,940 4,024 -2,084 -52% 4,471 -2,531 -57%
8400 2,264 4,024 -1,761 -44% 4,471 -2,207 -49%
9600 2,587 4,024 -1,437 -36% 4,471 -1,884 -42%
10800 2,911 4,024 -1,114 -28% 4,471 -1,561 -35%
12000 3,234 4,024 -790 -20% 4,471 -1,237 -28%
13200 3,557 4,024 -467 -12% 4,471 -914 -20%
14400 3,881 4,024 -144 -4% 4,471 -590 -13%
15600 4,204 4,024 180 4% 4,471 -267 -6%
16800 4,528 4,024 503 13% 4,471 56 1%
18000 4,851 4,024 827 21% 4,471 380 8%
19200 5,174 4,024 1,150 29% 4,471 703 16%
20400 5,498 4,024 1,473 37% 4,471 1,027 23%
21600 5,821 4,024 1,797 45% 4,471 1,350 30%
22800 6,145 4,024 2,120 53% 4,471 1,673 37%
24000 6,468 4,024 2,444 61% 4,471 1,997 45%
25200 6,791 4,024 2,767 69% 4,471 2,320 52%
26400 7,115 4,024 3,090 77% 4,471 2,644 59%
27600 7,438 4,024 3,414 85% 4,471 2,967 66%
28800 7,762 4,024 3,737 93% 4,471 3,290 74%
30000 8,085 4,024 4,061 101% 4,471 3,614 81%
31200 8,408 4,024 4,384 109% 4,471 3,937 88%
32400 8,732 4,024 4,707 117% 4,471 4,261 95%
33600 9,055 4,024 5,031 125% 4,471 4,584 103%
34800 9,379 4,024 5,354 133% 4,471 4,907 110%
36000 9,702 4,024 5,678 141% 4,471 5,231 117%
37200 10,025 4,024 6,001 149% 4,471 5,554 124%
38400 10,349 4,024 6,324 157% 4,471 5,878 131%
39600 10,672 4,024 6,648 165% 4,471 6,201 139%
40800 10,996 4,024 6,971 173% 4,471 6,524 146%
42000 11,319 4,024 7,295 181% 4,471 6,848 153%
43200 11,642 4,024 7,618 189% 4,471 7,171 160%
44400 11,966 4,024 7,941 197% 4,471 7,495 168%
45600 12,289 4,024 8,265 205% 4,471 7,818 175%
46800 12,613 4,024 8,588 213% 4,471 8,141 182%
48000 12,936 4,024 8,912 221% 4,471 8,465 189%
49200 13,259 4,024 9,235 229% 4,471 8,788 197%
50400 13,583 4,024 9,558 238% 4,471 9,112 204%
51600 13,906 4,024 9,882 246% 4,471 9,435 211%
52800 14,230 4,024 10,205 254% 4,471 9,758 218%
54000 14,553 4,024 10,529 262% 4,471 10,082 225%
55200 14,876 4,024 10,852 270% 4,471 10,405 233%
56400 15,200 4,024 11,175 278% 4,471 10,729 240%
57600 15,523 4,024 11,499 286% 4,471 11,052 247%
58800 15,847 4,024 11,822 294% 4,471 11,375 254%
60000 16,170 4,024 12,146 302% 4,471 11,699 262%
61200 16,493 4,024 12,469 310% 4,471 12,022 269%
62400 16,817 4,024 12,792 318% 4,471 12,346 276%
63600 17,140 4,024 13,116 326% 4,471 12,669 283%
64800 17,464 4,024 13,439 334% 4,471 12,992 291%
66000 17,787 4,024 13,763 342% 4,471 13,316 298%
67200 18,110 4,024 14,086 350% 4,471 13,639 305%
68400 18,434 4,024 14,409 358% 4,471 13,963 312%
69600 18,757 4,024 14,733 366% 4,471 14,286 320%
70800 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
72000 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
73200 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
74400 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
75600 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
76800 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
78000 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
79200 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
80400 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
81600 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
82800 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
84000 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
85200 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
86400 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
87600 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
88800 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
90000 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
91200 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
92400 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
93600 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
94800 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
96000 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
97200 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
98400 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
99600 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
100800 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
102000 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
103200 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
104400 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
105600 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
106800 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
108000 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
109200 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
110400 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
111600 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
112800 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
114000 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
115200 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%
116400 18,954 4,024 14,929 371% 4,471 14,483 324%

 

Πίνακας Π4

 

    Ασφαλιστική κλάση Π6  (μηνιαία εισφορά: 408,38) Ασφαλιστική κλάση Π7  (μηνιαία εισφορά: 430.25)
Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα Σύνολο ετήσιας εισφοράς με το νέο ασφαλιστικό Ετήσιες εισφορές σήμερα Διαφορά εισφορών ποσοστό διαφοράς Ετήσιες εισφορές σήμερα Διαφορά εισφορών ποσοστό διαφοράς
Ετήσιο              
2400 1,573 4,901 -3,327 -68% 5,163 -3,590 -70%
3600 1,657 4,901 -3,244 -66% 5,163 -3,506 -68%
4800 1,740 4,901 -3,160 -64% 5,163 -3,423 -66%
6000 1,824 4,901 -3,077 -63% 5,163 -3,339 -65%
7200 1,940 4,901 -2,960 -60% 5,163 -3,223 -62%
8400 2,264 4,901 -2,637 -54% 5,163 -2,899 -56%
9600 2,587 4,901 -2,313 -47% 5,163 -2,576 -50%
10800 2,911 4,901 -1,990 -41% 5,163 -2,252 -44%
12000 3,234 4,901 -1,667 -34% 5,163 -1,929 -37%
13200 3,557 4,901 -1,343 -27% 5,163 -1,606 -31%
14400 3,881 4,901 -1,020 -21% 5,163 -1,282 -25%
15600 4,204 4,901 -696 -14% 5,163 -959 -19%
16800 4,528 4,901 -373 -8% 5,163 -635 -12%
18000 4,851 4,901 -50 -1% 5,163 -312 -6%
19200 5,174 4,901 274 6% 5,163 11 0%
20400 5,498 4,901 597 12% 5,163 335 6%
21600 5,821 4,901 921 19% 5,163 658 13%
22800 6,145 4,901 1,244 25% 5,163 982 19%
24000 6,468 4,901 1,567 32% 5,163 1,305 25%
25200 6,791 4,901 1,891 39% 5,163 1,628 32%
26400 7,115 4,901 2,214 45% 5,163 1,952 38%
27600 7,438 4,901 2,538 52% 5,163 2,275 44%
28800 7,762 4,901 2,861 58% 5,163 2,599 50%
30000 8,085 4,901 3,184 65% 5,163 2,922 57%
31200 8,408 4,901 3,508 72% 5,163 3,245 63%
32400 8,732 4,901 3,831 78% 5,163 3,569 69%
33600 9,055 4,901 4,155 85% 5,163 3,892 75%
34800 9,379 4,901 4,478 91% 5,163 4,216 82%
36000 9,702 4,901 4,801 98% 5,163 4,539 88%
37200 10,025 4,901 5,125 105% 5,163 4,862 94%
38400 10,349 4,901 5,448 111% 5,163 5,186 100%
39600 10,672 4,901 5,772 118% 5,163 5,509 107%
40800 10,996 4,901 6,095 124% 5,163 5,833 113%
42000 11,319 4,901 6,418 131% 5,163 6,156 119%
43200 11,642 4,901 6,742 138% 5,163 6,479 125%
44400 11,966 4,901 7,065 144% 5,163 6,803 132%
45600 12,289 4,901 7,389 151% 5,163 7,126 138%
46800 12,613 4,901 7,712 157% 5,163 7,450 144%
48000 12,936 4,901 8,035 164% 5,163 7,773 151%
49200 13,259 4,901 8,359 171% 5,163 8,096 157%
50400 13,583 4,901 8,682 177% 5,163 8,420 163%
51600 13,906 4,901 9,006 184% 5,163 8,743 169%
52800 14,230 4,901 9,329 190% 5,163 9,067 176%
54000 14,553 4,901 9,652 197% 5,163 9,390 182%
55200 14,876 4,901 9,976 204% 5,163 9,713 188%
56400 15,200 4,901 10,299 210% 5,163 10,037 194%
57600 15,523 4,901 10,623 217% 5,163 10,360 201%
58800 15,847 4,901 10,946 223% 5,163 10,684 207%
60000 16,170 4,901 11,269 230% 5,163 11,007 213%
61200 16,493 4,901 11,593 237% 5,163 11,330 219%
62400 16,817 4,901 11,916 243% 5,163 11,654 226%
63600 17,140 4,901 12,240 250% 5,163 11,977 232%
64800 17,464 4,901 12,563 256% 5,163 12,301 238%
66000 17,787 4,901 12,886 263% 5,163 12,624 245%
67200 18,110 4,901 13,210 270% 5,163 12,947 251%
68400 18,434 4,901 13,533 276% 5,163 13,271 257%
69600 18,757 4,901 13,857 283% 5,163 13,594 263%
70800 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
72000 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
73200 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
74400 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
75600 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
76800 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
78000 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
79200 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
80400 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
81600 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
82800 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
84000 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
85200 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
86400 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
87600 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
88800 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
90000 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
91200 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
92400 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
93600 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
94800 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
96000 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
97200 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
98400 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
99600 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
100800 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
102000 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
103200 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
104400 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
105600 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
106800 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
108000 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
109200 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
110400 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
111600 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
112800 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
114000 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
115200 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%
116400 18,954 4,901 14,053 287% 5,163 13,791 267%

 

Πίνακας Π5

    Ασφαλιστική κλάση Π8  (μηνιαία εισφορά: 457,69) Ασφαλιστική κλάση Π9  (μηνιαία εισφορά: 482,34)
Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα Σύνολο ετήσιας εισφοράς με το νέο ασφαλιστικό Ετήσιες εισφορές σήμερα Διαφορά εισφορών ποσοστό διαφοράς Ετήσιες εισφορές σήμερα Διαφορά εισφορών ποσοστό διαφοράς
Ετήσιο              
2400 1,573 5,492 -3,919 -71% 5,788 -4,215 -73%
3600 1,657 5,492 -3,835 -70% 5,788 -4,131 -71%
4800 1,740 5,492 -3,752 -68% 5,788 -4,048 -70%
6000 1,824 5,492 -3,669 -67% 5,788 -3,964 -68%
7200 1,940 5,492 -3,552 -65% 5,788 -3,848 -66%
8400 2,264 5,492 -3,228 -59% 5,788 -3,524 -61%
9600 2,587 5,492 -2,905 -53% 5,788 -3,201 -55%
10800 2,911 5,492 -2,582 -47% 5,788 -2,877 -50%
12000 3,234 5,492 -2,258 -41% 5,788 -2,554 -44%
13200 3,557