Ειδήσεις Επισημάνσεις

Επισημάνσεις: Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με το συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων.

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού αυξάνεται από 26% σε 29% ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν.4172/2013 που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περίπτωσης γ' του άρθρου 45 του ν.4172/2013 που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, ελλείψει ρητής πρόβλεψης στο νόμο περί αναδρομικής εφαρμογής τους για εισοδήματα φορολογικού έτους 2014.

 

Ας δούμε έναν χρηστικό πίνακα:

Φορολογικά έτη που αρχίζουν την 1.1.2014 έως την 31η.12.2014

Φορολογικά έτη που αρχίζουν την 1.1.2015

Τήρηση απλογραφικού λογιστικού συστήματος

Τήρηση Διπλογραφικού λογιστικού συστ.

Τήρηση απλογραφικού λογιστικού συστήματος

Τήρηση Διπλογραφικού λογιστικού συστ.

Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. (εκτός τραπεζών)

--

26

--

29

Τράπεζες

--

26

--

29

Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,)

26/33

26

26/33

29

Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα

26

26

29

29

Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών

26/33

26

26/33

29

Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς

26/33

26

26/33

29

Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών

26/33

26

26/33

29

Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)

26/33

26

26/33

29

Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω

26/33

26

26/33

29

Σημειώσεις :

 • Για απλογραφικά βιβλία ισχύει συντελεστής 26% για φορολογητέο εισόδημα <= 50.000 και 33% για φορ. εισόδημα > 50.000
 • Μέχρι 31/12/2015 ισχύει η μείωση 40% για νησιά με κατοίκους <3.100
 • Αγροτικοί συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή 13%.
 • Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα μερίσματα των νομικών προσώπων με διπλογραφικό σύστημα είναι 10%

 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1217/24.9.2015 οι μεταβολές σχετικά με την προκαταβολή φόρου βάσει του νόμου 4336/2015 είναι οι ακόλουθες:

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 11 της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του ν.4172/2013, καθώς το ποσοστό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε από 80% σε 100% με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν.4334/2015, δεν διαφέρει πλέον για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε σχέση με τα λοιπά νομικά πρόσωπα.

2. Με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 71 του ν.4172/2013, ώστε το ποσοστό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος της παραγράφου 1 (100%) να ισχύει και για τα κέρδη που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες των περιπτώσεων β' (προσωπικές εταιρείες), γ' (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα), ε' (κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα) και στ' μόνο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45.

3. Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 11 της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου τροποποιείται η παράγραφος 36 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, όπως αυτή προστέθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 και συγκεκριμένα, ορίζεται ότι το ποσοστό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 71 (ήτοι, κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, κοινοπραξίες, νομικές οντότητες του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. πλην εκείνων που ορίζονται ρητά στην παρ.2 του άρθρου 71, τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα) είναι εκατό τοις εκατό (100%) για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Ειδικά, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 71 (ήτοι, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες των περ.β', γ', ε' και στ' μόνο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45) το ποσοστό της προκαταβολής ορίζεται σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά το ποσοστό της προκαταβολής που βεβαιώνεται μετά την σταδιακή αύξηση είναι 100%.

 

Με βάση τα ανωτέρω ισχύει ο ακόλουθος πίνακας:

Νομικά πρόσωπα - οντότητες

Φορολογικά έτη

Φορολογικά έτη που αρχίζουν την 1.1.2014 έως την 31.12.2014

Φορολογικά έτη που αρχίζουν την 1.1.2015 έως την 31.12.2015

Φορολογικά έτη που αρχίζουν την 1.1.2016

α1

Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. (εκτός τραπεζών)

100 %

100%

100%

α2

Τράπεζες

100%

100%

100%

β

Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,)

55%

75%

100%

γ

Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα

55%

75%

100%

δ

Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών

100%

100%

100%

ε

Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς

55%

75%

100%

στ1

Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών

55%

75%

100%

στ2

Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)

100%

100%

100%

ζ

Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω

100%

100%

100%

 

Συνοπτικά σε ένα πίνακα οι φορολογικοί συντελεστές νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μαζί με τα ποσοστά προκαταβολής παρατίθενται κατωτέρω.

 


Νομικά Πρόσωπα - Οντότητες

Φορολογικά Έτη

2014

2015

2016

Απλ.

Διπλ.

Προκ.

Απλ.

Διπλ.

Προκ.

Απλ.

Διπλ.

Προκ.

α1

Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. (εκτός τραπεζών)

---

26

100

---

29

100

---

29

100

α2

Τράπεζες

---

26

100

---

29

100

---

29

100

β

Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,)

26/33

26

55

26/33

29

75

26/33

29

100

γ

Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα

26

26

55

29

29

75

29

29

100

δ

Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών

26/33

26

100

26/33

29

100

26/33

29

100

ε

Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς

26/33

26

55

26/33

29

75

26/33

29

100

στ1

Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών

26/33

26

55

26/33

29

75

26/33

29

100

στ2

Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)

26/33

26

100

26/33

29

100

26/33

29

100

ζ

Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω

26/33

26

100

26/33

29

100

26/33

29

100

 

Σημείωση: Οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται με 26% για φορολογητέο εισόδημα <= 50.000 και με 33% για φορ. εισόδημα > 50.000. Η προκαταβολή φόρου για την κατηγορία αυτή των επαγγελματιών είναι 75% για το φορ. έτος 2015 και 100% για το φορ. έτος 2016. 

Επισήμανση: Όλες τις κλίμακες από το 2000 και μετά, μπορείτε να τις δείτε από τη σχετική ενότητα που υπάρχει στην κεντρική σελίδα του κόμβου (σ.σ. δείτε την παρακάτω εικόνα) ή ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: Κλίμακες φορολογίαςΤα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  Up
  Close
  Close
  Κλείσιμο