Ειδήσεις Δικαστικά - Φορονομικά

ΣτΕ 4446/2015 - Το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών

ΣτΕ Ολομ. 4446/2015

Φορολογία – Παράλειψη αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών ακινήτων – Χορήγηση προθεσμίας για τη διενέργεια της οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας – Περιορισμός αναδρομικού αποτελέσματος της ακύρωσης 


(Α) Με την ΣτΕ Ολομ. ΣτΕ 4003/2014, κρίθηκε ότι

(α) προκειμένου να διασφαλισθεί τη νόμιμη αξίωση των πολιτών, κατά το άρ. 78 παρ. 1 Συντάγματος.,  να καταβάλλουν φόρο ο οποίος να αντιστοιχεί σε πραγματική και όχι σε πλασματική τους περιουσία, ο νομοθέτης προέβλεψε με το ν. 1249/1982 σύστημα περιοδικής ανά διετία αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, βάσει του οποίου οι αντικειμενικώς καθορισθείσες φορολογητέες αξίες πρέπει να ελέγχονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και να αναπροσαρμόζονται, ώστε να ανταποκρίνονται, κατά το δυνατόν, στις εκάστοτε διαμορφούμενες αγοραίες αξίες,

(β) συνεπώς, η Διοίκηση οφείλει εντός της άνω διετούς προθεσμίας ή, πάντως, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την πάροδο αυτής, να επανελέγχει τις υφιστάμενες αντικειμενικές αξίες,

(γ) η δυνατότητα των φορολογουμένων να αμφισβητήσουν δικαστικώς το ύψος των αντικειμενικών αξιών με την αμφισβήτηση του εκάστοτε επιβαλλόμενου βάρους δεν μπορεί να λειτουργήσει εκτός του ανωτέρω συστήματος καθορισμού καθορισμού των αντικειμενικών αξιών και να μετακυλήσει σε αυτούς το βάρος της διαρκούς δικαστικής αμφισβήτησης του τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας βάσης και της απόδειξης του ανεπίκαιρου των αντικειμενικών αξιών,

(δ) από τα στοιχεία του φακέλου και τα διδάγματα της κοινής πείρας προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και, ιδίως από το 2011, οι αξίες των ακινήτων μειώνονται,

(ε) η αλλεπάλληλη παράταση των προθεσμιών αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών με τα Μνημόνια δεν αποδεικνύει αδυναμία αναπροσαρμογής αυτών, λόγω ανυπαρξίας επαρκών και αξιόπιστων στοιχείων, αλλά καθυστέρηση στη δημιουργία κατάλληλου πλαισίου συλλογής και επεξεργασίας των απαραίτητων δεδομένων για την ανεύρεση των αγοραίων τιμών των ακινήτων, καθυστέρηση η οποία, πάντως, δεν δύναται να αποβεί σε βάρος των φορολογουμένων ούτε να δικαιολογήσει τη συνεχιζόμενη επιβολή φορολογικών βαρών βάσει αντικειμενικών αξιών που δεν ανταποκρίνονται στις αγοραίες, και

(στ) υπό τα ανωτέρω δεδομένα, υφίσταται παράνομη παράλειψη της Διοίκησης να προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982 έκδοση απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Χώρας, η οποία παράλειψη συντελέστηκε με την πάροδο εύλογου χρόνου από την παρέλευση διετίας από την αναπροσαρμογή των τιμών του έτους 2007 – Περαιτέρω, το Δικαστήριο, κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρ. 22 του ν. 4274/2014 (παραγράφοι 3α και 3β του άρθρου 50 του π.δ. 18/1989), εκτιμώντας τις συνθήκες της υπόθεσης και σταθμίζοντας αφ’ ενός τα έννομα συμφέροντα των αιτούντων και αφ’ ετέρου το έντονο δημόσιο συμφέρον, συνιστάμενο στην αποφυγή αιφνίδιας διαταραχής των φορολογικών εσόδων του Κράτους, υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, έκρινε ότι έπρεπε να αναβληθεί η έκδοση οριστικής απόφασης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στη Διοίκηση να προβεί στην άνω οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια, εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση στο Δημόσιο της 4003/2014 απόφασης – Η εν λόγω κοινοποίηση έγινε την 20.11.2014 – Ωστόσο, η Διοίκηση δεν προέβη στην ως άνω οφειλόμενη ενέργεια ούτε εντός του ορισθέντος με την απόφαση εξαμήνου, που έληγε την 21.5.2015, ούτε και μεταγενέστερα

(Β) Αίτημα του Δημοσίου για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων μέχρι το τέλος του 2016 απορρίπτεται, διότι
(i) δυνατότητα παράτασης της ταχθείσας, κατ’ εφαρμογή της εξαιρετικής διάταξης του άρθρου 50 παρ. 3α του π.δ. 18/1989, προθεσμίας, η οποία μάλιστα εν προκειμένω ορίστηκε εξάμηνη αντί τρίμηνης, για την εκπλήρωση οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, δεν είναι, κατ’ αρχήν, δυνατή,
(ii) ο ν. 4336/2015 είναι στοιχείο μεταγενέστερο της 21.5.2015 και, κατ’ αρχήν, δεν είναι ληπτέος υπόψη,
(iii) εν πάση περιπτώσει, η παράταση αυτή δεν ενδείκνυται να χορηγηθεί, ιδίως:
(α) ενόψει των αναφερόμενων ανωτέρω υπό στοιχ. Αε,
(β) ενόψει του ότι προσκομίστηκε από το Δημόσιο οικείο σχέδιο νομοσχεδίου, γεγονός που υποδηλώνει την, κατ’ αρχήν, δυνατότητα συμμόρφωσης προς την ΣτΕ 4003/2014 απόφαση του Δικαστηρίου, το νομοσχέδιο δε τούτο δεν προωθήθηκε προς ψήφιση,
(γ) ενόψει της διάταξης του άρθρου 3 του ν. 4336/2015, που μνημονεύει την πιθανότητα αναθεώρησης των ζωνών αντικειμενικών αξιών έως τον Οκτώβριο του 2015


(Γ) Κατόπιν τούτων, ακυρώνεται η παράλειψη της Διοίκησης να προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982 έκδοση απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Χώρας – Το Δικαστήριο, εκτιμώντας τις συνθήκες της υπόθεσης και σταθμίζοντας τα συμφέροντα των διαδίκων, ιδίως δε την ύπαρξη έντονου δημόσιου συμφέροντος, συνισταμένου στην, κατά το δυνατόν, αποφυγή αιφνίδιας διακύμανσης των φορολογικών εσόδων του Κράτους υπό τις παρούσες δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες, κρίνει η ότι ακύρωση της ανωτέρω παράλειψης πρέπει, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3β του άρθρου 50 του π.δ. 18/1989, να μην αναδράμει στο χρόνο συντέλεσής της, αλλά στις 21.5.2015, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εντός της οποίας η Διοίκηση όφειλε να εκδώσει την σχετική πράξη της

Πηγή:
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο