Ειδήσεις Επενδύσεις - Αναπτυξιακά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Επιλογή ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ, 2014 – 2020) σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 (β) του Ν. 4314/2014»

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ


Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Πρώτη ημέρα υποβολής: 29/1/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/1/2016
Συνολική δαπάνη: 48.500.000 ευρώ
Δημόσια δαπάνη:

Περίληψη

Με την με ΑΠ 6784/1509Γ/15.12.2015 (ΑΔΑ:794Σ4653Ο7-ΛΛΒ) απόφαση, προσκαλούνται Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μη επιχειρηματικού σκοπού ή Ενώσεις τέτοιων προσώπων σε εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή προσφορών για την επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020) σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 (β) του Ν. 4314/2014.

Αντικείμενο του έργου του ΕΦΔ είναι η άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων διαχείρισης έργων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ, υπό την εποπτεία και ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, σύμφωνα με τις αποφάσεις εκχώρησης σε αυτόν, αρμοδιοτήτων Διαχειριστικής Αρχής και στη βάση προκηρύξεων κρατικών ενισχύσεων που θα εκδίδονται με βάση το άρθρο 47 του ν. 4314/2014 και η διαχείριση των αντίστοιχων πόρων ενδεικτικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 1 δις ευρώ

Οι υποψήφιοι ΕΦΔ (και σε περίπτωση Ένωσης κάθε μέλος της) πρέπει: να είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, να εκπροσωπούν οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, κατά την έννοια της παρ β του Κανονισμού ΕΕ 240/2014, μεταξύ των οποίων οι εξής: αναγνωρισμένες σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο οργανώσεις κοινωνικών εταίρων, ιδίως διεπαγγελματικές οργανώσεις γενικού χαρακτήρα και τομεακές οργανώσεις, εθνικά ή περιφερειακά επιμελητήρια και επιχειρηματικές ενώσεις που εκπροσωπούν το γενικό συμφέρον τομέων ή κλάδων ή άλλοι παρόμοιοι φορείς με οργάνωση σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Σε περίπτωση υποψηφίου υφιστάμενου νομικού προσώπου οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να πληρούνται και στο πρόσωπο των εταίρων που το απαρτίζουν.

Κάθε υποψήφιος ΕΦΔ θα πρέπει να πληροί, να τεκμηριώνει επαρκώς και να παρέχει εγγυήσεις, με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:

1.1. Να έχει φερεγγυότητα και να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά την ικανότητα του για τη διοικητική και δημοσιονομική διαχείριση του έργου που θα του ανατεθεί,

1.2. Να διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων,

1.3. Να μην έχει εμπλακεί σε περιπτώσεις διαφθοράς και απάτης κατόπιν πορισμάτων ελέγχων ή να έχει συμμορφωθεί με τα επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα.

Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στην διαδικασία, ενός υποψηφίου ΕΦΔ ή εταίρου του ή Μέλους υποψήφιας Ένωσης, σε περισσότερες από μία προσφορές (υποψήφια σχήματα) και με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας.

Απαγορεύεται η περαιτέρω μεταβίβαση εκχωρούμενων αρμοδιοτήτων διαχείρισης σε άλλους ενδιάμεσους φορείς καθώς και η εκτέλεση εκχωρούμενων αρμοδιοτήτων διαχείρισης από τρίτους (υπεργολάβοι).

Θα επιλεγεί ο ΕΦΔ με την μεγαλύτερη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς.

Στον ΕΦΔ καταβάλλονται οι αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου του, λειτουργικές δαπάνες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από τις πιστώσεις του έργου «Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑΝΕΚ» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (2014 - 2020) με δικαιούχο την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (κωδ ΟΠΣ 5000118, κωδ ΠΔΕ 2015ΣΕ11910000) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα Παραρτήματα της, διατίθεται μόνον σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου, στις διευθύνσεις: http://www.antagonistikotita.gr και http://www.espa.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, στο κεντρικό Πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ, Μεσογείων 56, 1ος όροφος, ΤΚ 115 27, Αθήνα το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29.1.2016 και ώρα 14:00. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Οι υποψήφιοι ΕΦΔ μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της Πρόσκλησης μέχρι και την Τετάρτη 13.1.2016, με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΝΕΚ, Μεσογείων 56, 11527 Αθήνα, fax: 2107473666, e-mail: [email protected]

Οι απαντήσεις στις διευκρινίσεις που ζητούνται θα αποστέλλονται το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 21.1.2016 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους ερωτώντες και παράλληλα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr).

Περιφέρειες:
Όλη η Ελλάδα,

Στοιχεία Επικοινωνίας
Πληροφορίες: Ελ. Πουλακάκη
Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210- 7450864
Fax: 210- 7473666
E-mail:[email protected]


Συνημμένα Αρχεία
Απόφαση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Περίληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Παράρτημα 01 - Κανονισμοί ΕΔΕΤ 2014-2020
Παράρτημα 02 - ΕΣΠΑ 2014-2020
Παράρτημα 03 - ΕΠΑΝΕΚ 2014 - 2020
Παράρτημα 04 - Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠΑνΕΚ
Παράρτημα 05 - Κανονισμός 4314/2014
Παράρτημα 06 - Νομοθετικό Πλαίσιο ΕΦΔ
Παράρτημα 07 - Οδηγός Δημοσιότητας
Παράρτημα 08 - Κανονισμοί Κρατικών Ενισχύσεων 2014-2020
Παράρτημα 09 - Σχέδια Εγγυητικών Επιστολών
Παράρτημα 10 - ΣΔΕ Ορισμός Αρχών
Παράρτημα 11 - Anti-Fraud
Παράρτημα 12 - ΣΔΕ Κρατικών Ενισχύσεων
Παράρτημα 13 - Έντυπο Υποβολής Προσφοράς
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο