Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο τομέα - Τι προβλέπεται για τα προβληματικά δάνεια - Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων».

Α. Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, ρυθμίζονται τα ακόλουθα:
Κεφάλαιο Α

Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με:

α. την αδειοδότηση και εποπτεία των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.ΔΑ.Μ.ΕΑ.) και των Εταιρειών Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Μ.Α.Μ.Ε.Δ.). Μεταξύ άλλων, καθορίζεται το είδος των εταιρειών στις οποίες δύναται να ανατεθεί η διαχείριση των απαιτήσεων και η μεταβίβαση απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, περιγράφονται οι όροι, προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά χορήγησης της σχετικής άδειας, θεσπίζεται το πλαίσιο εποπτείας των εταιρειών αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδος, ορίζεται το ύψος του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου στις 100.000 € κ.λπ.

β. τις συμβάσεις ανάθεσης της διαχείρισης και τις συμβάσεις πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων από συμβάσεις μη εξυπηρετούμενων
δανείων και πιστώσεων. Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι στις προαναφερόμενες Εταιρείες δύναται να ανατίθεται η διαχείριση απαιτήσεων από συμβάσεις δανείων ή/και πιστώσεων, οι οποίες δεν εξυπηρετούνται για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών.    (άρθρα 1-3)
Η μη καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων («ΚΗΜΔΗΣ») των προκηρύξεων, διακηρύξεων, αποφάσεων ανάθεσης ή κατακύρωσης και των συμβάσεων δεν επηρεάζει την ισχύ τους. Η ρύθμιση αυτή ισχύει από 8-8-2015. Επίσης, ορίζεται προθεσμία (31.01.2016) για την καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ των απαιτούμενων από το νόμο στοιχείων δημοσίων συμβάσεων που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα κ.λπ., ενώ έως τότε δεν επηρεάζεται η νομιμότητα, κανονικότητα και επιλεξιμότητα των σχετικών δαπανών.    (άρθρο 4)

α.    Μετατίθεται για την 29.02.2016 (από 31.12.2015) η έναρξη ισχύος των διατάξεων του Μέρους Β' του ν. 4281/2014, σχετικά με τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Επίσης, η δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ του άρθρου 152 του ίδιου νόμου, αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως από 29.02.2016 (αντί από 31.12.2015).

β. Κατ' εξαίρεση εξακολουθούν να ισχύουν μόνο για το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2014 και προγενέστερων αυτού οι διατάξεις των παρ.1-11 του άρ. 2 του ν. 2286/1995.    (άρθρο 5)

α.    Προβλέπεται η δυνατότητα αναλογικής εφαρμογής από τις Περιφέρειες του π.δ. 98/1996 για τον ορισμό Ενδιάμεσων Φορέων πράξεων κρατικών ενισχύσεων.

β. Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης σε κάθε Υπουργείο στο οποίο βάσει του π.δ. 73/2015 προβλέπεται θέση Αναπληρωτή Υπουργού, Ειδική Υπηρεσία με την ονομασία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ» στην οποία προστίθεται η ονομασία του Υπουργείου και του Τομέα αρμοδιότητας του Αναπληρωτή Υπουργού.

γ. Συνιστάται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων νέα Ειδική Υπηρεσία με την ονομασία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τομέα Υποδομών και Μεταφορών.

δ. Προσκλήσεις, αποφάσεις ένταξης και κάθε άλλη αναγκαία πράξη που αφορά στη διαχείριση πράξεων στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 που εκδόθηκαν, από τις 23.12.2014 και μέχρι τις 30.01.2015, από το προ της ισχύος του ν.4314/2014 κατά περίπτωση όργανο διαχείρισης ή εποπτείας της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ 2007- 2013, είναι νόμιμες.

ε. Επαναπροσδιορίζονται οι δικαιούχοι πράξεων τεχνικής βοήθειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, ενώ παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω ορισμού δικαιούχων με έκδοση υπουργικής απόφασης.    (άρθρο 6)

Κεφάλαιο Β

1. Επανακαθορίζεται το μισθολογικό καθεστώς που διέπει τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ν.π.δ.δ.) και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ν.π.ι.δ.), καθώς και του προσωπικού των οριζόμενων ΔΕΚΟ του κεφ. Α' του ν.3429/2005, στα εξής κατά βάση σημεία:
Αποσύνδεση βαθμού - μισθού με τη θέσπιση ενός αριθμού μισθολογικών κλιμακίων (διαφορετικού ανά κατηγορία υπαλλήλων), για
κατάταξη των υπαλλήλων. Το νέο σύστημα αμοιβών προβλέπει τη μισθολογική επανακατάταξη των υπαλλήλων σε συγκεκριμένα μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσής τους. Ειδικότερα, προβλέπονται 13 ΜΚ για τους υπαλλήλους της ΥΕ και ΔΕ κατηγορίας και 19 ΜΚ γι' αυτούς των ΤΕ και ΠΕ. Η κατάταξη είναι ανάλογη των ετών υπηρεσίας και των τυπικών προσόντων.
Προβλέπεται διαφορετική μισθολογική εξέλιξη ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης του υπαλλήλου. Ειδικότερα, προβλέπεται τριετής από διετή που είναι σήμερα η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, ενώ παραμένει η διετής για τους υπαλλήλους των ΠΕ και ΤΕ κατηγοριών. Η εν λόγω μισθολογική εξέλιξη (ωρίμανση) θα εφαρμοστεί από το έτος 2018 και εφεξής.

Καθιερώνεται ο θεσμός της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης συνδεδεμένης με την αξιολόγηση των υπαλλήλων.

Αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο σε 1.000 Ευρώ για τον Εενικό Διευθυντή, 450 Ευρώ για τον Διευθυντή, 350 Ευρώ για τον Υποδιευθυντή και 290 Ευρώ για τον Τμηματάρχη, από 900 Ευρώ, 400 Ευρώ, 300 Ευρώ και 250 Ευρώ αντίστοιχα, που ισχύει σήμερα.

Προβλέπεται η σύνδεση του μισθολογίου των υπαλλήλων με την περιγραφή, βαθμολόγηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Περιορίζονται οι περιοχές στις οποίες η υπηρέτηση υπαλλήλου δικαιολογεί την καταβολή του επιδόματος παραμεθορίου.
Καταργείται η αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα με εξαίρεση τα χρηματοδοτούμενα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Διασφαλίζεται με τη μορφή προσωπικής διαφοράς το υφιστάμενο ύψος των καταβαλλόμενων αποδοχών στους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου σε περίπτωση μείωσής τους σε σχέση με αυτές που ελάμβαναν προ της έναρξης ισχύος του νέου καθεστώτος. Η εν λόγω προσωπική διαφορά απομειώνεται μελλοντικά με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου πλην της χορήγησης του επιδόματος θέσης ευθύνης και της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης λόγω αξιολόγησης. Σε περίπτωση αύξησης των αποδοχών η προσωπική διαφορά καταβάλλεται σε βάθος τετραετίας.

Εξαιρείται το ναυτικό προσωπικό της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ), από τις ρυθμίσεις του προς ψήφιση μισθολογίου αμειβόμενο εφεξής, με τρόπο ανάλογο του ναυτικού προσωπικού της Πλοηγικής Υπηρεσίας.
Εντάσσονται ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων (ειδικό επιστημονικό προσωπικό των ΑΔΑ, δικηγόρων με έμμισθη εντολή, μετακλητών υπαλλήλων και ειδικών συμβούλων και συνεργατών Υπουργών κ.λπ.) στις διατάξεις του προς ψήφιση μισθολογίου.    (άρθρα 7 - 35)


2. Προβλέπεται ότι, στις συμβάσεις που συνάπτει το ΤΑΙΠΕΔ με αντικείμενο την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης των λιμένων και των τουριστικών λιμένων μπορεί να εγκριθεί και να περιληφθεί ρήτρα διαιτησίας. Η σχετική έγκριση και οι όροι διαιτησίας καθορίζονται με κ.υ.α., η οποία εκδίδεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων. (άρθρο 36)

Κεφάλαιο Γ

Τροποποιούνται, συμπληρώνονται και καταργούνται διατάξεις του ν.4310/2014 και ειδικότερα:

Αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω νόμου, (άρθρο 37)

Αναδιατυπώνονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4310/2014, σχετικά με τη διαδικασία χρηματοδότησης των ερευνητικών φορέων. Μεταξύ άλλων, παρέχεται η δυνατότητα πιστοποίησης δαπανών επί μέρους έργων από ορκωτούς λογιστές/ελεγκτές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ελεγκτών της Ε.Λ.Τ.Ε.    (άρθρο 38)

Διασαφηνίζεται η νομική μορφή των ενστάσεων που δικαιούνται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι δικαιούχοι προγραμμάτων και διευρύνονται οι δυνατότητες αξιολόγησης των προτάσεων.    (άρθρο 39)

Καταργούνται ρυθμίσεις του ν.4310/2014 που αφορούν σε ζητήματα δημόσιων προμηθειών, οι οποίες είναι αντίθετες προς το ενωσιακό δίκαιο.
(άρθρο 40)


Κεφάλαιο Δ

Συμπεριλαμβάνονται στα υφιστάμενα όρια δαπανών για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των ετών 2016, 2017 και 2018 (570.000.000, 550.000.000 και 530.000.000 αντίστοιχα), πέραν των οποίων έχει εφαρμογή ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) και οι δαπάνες των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ. Σήμερα τα παραπάνω όρια περιορίζονται στην φαρμακευτική δαπάνη των δημόσιων νοσοκομείων. (άρθρο 41)

Κεφάλαιο E

Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τη χρήση του όρου «Τοπικός Οίνος» και την προστασία της αμπελουργίας και θεσπίζεται πρόστιμο ύψους 1.000 - 30.000 Ευρώ, σε περίπτωση μη τήρησης της ειδικής νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των οινολογικών εργαστηρίων από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν οινολογικό εργαστήριο.    (άρθρο 42)

Κεφάλαιο ΣΤ
Κυρώνονται οι Συμφωνίες Τροποποίησης των Συμβάσεων Παραχώρησης των έργων Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης των Αυτοκινητοδρόμων: α) «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη» και β) «Κεντρικής Ελλάδος», όπως αυτές έχουν κυρωθεί με το άρθρο πρώτο των ν.3559/2007 και 3597/2007 αντίστοιχα και έχουν τροποποιηθεί με τον ν.4219/2013.    (άρθρα 43 και 44)


Δείτε το σχέδιο νόμου εδώ και την αιτιολογική έκθεση εδώ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο