Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου: Χορήγηση αδείας σε εποχιακά απασχολούμενους Ξενοδοχουπαλλήλους και κωδικός αποδοχών ΑΠΔ ΙΚΑ 07

Ε.Λ.Φ.Ε.Ε.  ΡΟΔΟΥ
Γρ. Λαμπράκη 7, 85100, Ρόδος
Τηλ.: 22410 36500 – FAX: 22410 32108
URL: www.lsr.gr
E-mail: [email protected]

Ρόδος, 10/12/2015
 
ΠΡΟΣ:
-Υπουργό Εργασίας κ Γ.Κατρούγκαλο
ΚΟΙΝ/ΣΗ
-Διοικητή ΙΚΑ κ.Δ.Καλαματιανό
-Διοικητή ΟΑΕΔ κα Μ.Καραμεσίνη
-ΟΑΕΔ ΡΟΔΟΥ
-ΙΚΑ ΡΟΔΟΥ
-Σ.ΕΠ.Ε. Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΟΧΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΥΣ και ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΔ ΙΚΑ 07.                                                                         

Κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή το θέμα που έχει προκύψει στις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες Ι.Κ.Α. και Ο.Α.Ε.Δ., και σε ότι αφορά στην χορήγηση άδειας στους εποχικά απασχολούμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους, σας κάνουμε γνωστό το εξής:

Κατά την λήξη της τρέχουσας τουριστικής περιόδου, ενεργώντας υποχρεωτικά και σύμφωνα με το άρθρο 1, του Ν.3302/2004, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νησιού μας χορήγησαν αποδεδειγμένα την αναλογικά δικαιούμενη ετήσια κανονική άδεια στο προσωπικό τους εντός της συμβατικής περιόδου ισχύος της σύμβασης ορισμένου χρόνου κάθε εργαζομένου ή, ενίοτε και κατά περίπτωση, σε περίοδο που υπερέβαινε τη συμβατική ημερομηνία λήξης της συμβάσεως, και πάντως όχι πέραν των 10 εργασίμων ημερών για να απαιτείται υποβολή γνωστοποίησης (έγγραφος τύπος) για την επέκταση της χρονικής ισχύος της σύμβασης (άρθρο 5, Π.Δ. 81/2003 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 180/2004, και με το εδάφιο 2, της παραγράφου 2, του άρθρου 41, του Ν.3986/2011).

Με δεδομένο ότι στους εργαζόμενους χορηγήθηκε ως όφειλε η δικαιούμενη ετήσια κανονική άδεια, η ΑΠΔ με τα στοιχεία ασφάλισης τους για την εκάστοτε περίοδο χορήγησής της δεν περιείχε τύπο αποδοχών 07 (Αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας εποχικών ξενοδοχοϋπαλλήλων), καθόσον η χορηγηθείσα άδεια συμπεριλήφθηκε στον κωδικό αποδοχών 01, ως όφειλε. Υπενθυμίζουμε ότι ο τύπος αποδοχών 07 υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές, οι δε δικαιούμενες ημέρες αναγνωρίζονται ως διανυθείσα περίοδος σε καθεστώς απασχόλησης από τον Ο.Α.Ε.Δ.  (παράγραφοι 4 και 5, του άρθρου 5, του Α.Ν.539/1945, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από το άρθρο 1, παράγραφος 3, του Ν.1346/1983 και από το άρθρο 17, του Ν.2336/1995). Σε κάθε περίπτωση δηλαδή, ο υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ είναι δεδομένος.

Από τα παραπάνω, και σε συνδυασμό με τις διατάξεις:
- του άρθρου 1, του Ν.3302/2004,
- της περίπτωσης 3β, του άρθρου 4, του Α.Ν.539/1945, (όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτωση 2 της Υποπαραγράφου ΙΑ.5 του άρθρου 1, του Ν. 4254/2014, Φ.Ε.Κ. Α΄85), και
- την υπουργική απόφαση 49327/10702/22.12.2014, περί εργοδοτικής υποχρέωσης υποβολής στο ΕΡΓΑΝΗ του εντύπου «Ε11:Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας»,
συνάγεται ότι κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει ετήσια κανονική άδεια στο προσωπικό της επιχείρησης του και ακολούθως να την γνωστοποιήσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΡΓΑΝΗ με την υποβολή του εντύπου Ε11, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Από τις ανωτέρω διατάξεις αντιμετωπίζεται και η περίπτωση μη χορήγησης αδείας χωρίς υπαιτιότητα εργοδότη (Οικειοθελής αποχώρηση, καταγγελία σύμβασης κλπ).

Στο σημείο αυτό, τονίζουμε ιδιαίτερα ότι:
- η μη χορήγηση της αδείας εξ’ υπαιτιότητας εργοδότη, κατατάσσεται στις παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας πολύ υψηλής σημαντικότητας (Απόφαση Υπουργείου Εργασίας 2063/Δ1 632/3.2.2011).
- Το περιεχόμενο της αποφάσεως Οικ.3631/87/27.1.2015 του Υπουργείου Εργασίας «Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11», δεν αντίκειται στο βάσιμο της ανωτέρω ερμηνείας των ισχυουσών διατάξεων, αντιθέτως δε, ενισχύει το βάσιμο της ορθής ερμηνείας αυτών, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα. 

Περαιτέρω, κατά την, από μέρους των εργαζομένων, υποβολή στον Ο.Α.Ε.Δ. των σχετικών δικαιολογητικών για την χορήγηση επιδόματος ανεργίας, εκφράστηκε η υπηρεσιακή άποψη ότι η μη εμφάνιση του κωδικού αποδοχών 07 στην ΑΠΔ, ενδέχεται αφ’ ενός να επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα του υπαλλήλου, αφ’ ετέρου δε, να θέτει θέμα απώλειας εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές για το ΙΚΑ, του οποίου ζητήθηκε μάλιστα και η υπηρεσιακή άποψη. Η αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ, ελλείψει άλλης υπηρεσιακής ενημέρωσης από την κεντρική διοίκηση, αποφάνθηκε ότι μέχρι τη λήψη νεώτερων οδηγιών από αυτήν, στις περιπτώσεις μελλοντικών ελέγχων που διαπιστώνει τη μη εμφάνιση του κωδικού αποδοχών 07 σε ξενοδοχειακούς υπαλλήλους, θα καταλογίζει ασφαλιστικές εισφορές με ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς κυρώσεων σε βάρος του εργοδότη.

Εκτίμησή μας είναι ότι η υπηρεσιακή άποψη του ΙΚΑ απορρέει από την ερμηνεία του άρθρου 17, του Ν.2336/1995, διάταξη που προέβλεπε την χορήγηση αποδοχών αδείας σε εποχικά απασχολούμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους, η οποία άδεια όμως ήταν αδύνατο να χορηγηθεί, λόγω μη θεμελίωσης δικαιώματος λήψης της από πλευράς εργαζομένου, ήτοι 12μηνη συνεχή απασχόληση (άρθρο 1, ΑΝ.539/1945, πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 1, του Ν.3302/2004). Εξ’ αυτού του λόγου, η μη χορηγηθείσα άδεια εντάχθηκε στον κωδικό αποδοχών ΙΚΑ 07, ως αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας εποχικών ξενοδοχοϋπαλλήλων, και αντιμετωπίζεται εργασιακά και ασφαλιστικά σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.

Συνοψίζοντας, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θεωρούμε ότι η υπηρεσιακή άποψη (ΙΚΑ – ΟΑΕΔ) περί υποχρεωτικής εμφάνισης του κωδικού αποδοχών 07 στην ΑΠΔ, δεν ευσταθεί, καθόσον η εμφάνισή του παρέλκει, στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα έχει χορηγηθεί η αναλογία της ετήσιας κανονικής άδειας, ακόμη και στις, εν προκειμένω, συμβάσεις ορισμένου χρόνου των εποχικά απασχολούμενων ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Άλλωστε είναι αντιφατικό να απειλείται με κυρώσεις εργοδότρια επιχείρηση η οποία εκπλήρωσε νομοθετημένες εργατικές της υποχρεώσεις.

Ως εκ τούτου, και λόγω του κατεπείγοντος, συνεπεία εκκρεμών ελέγχων από παραρτήματα ΙΚΑ, αλλά και από άρνηση χορήγησης επιδομάτων ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, σας παρακαλούμε για την άμεση έκδοση διευκρινιστικής οδηγίας που να αποσαφηνίζει πλήρως και επαρκώς τα ανωτέρω.  


Με εκτίμηση, για το Δ.Σ της ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Ο Πρόεδρος
Ηρακλείδης Ιωάννης

Ο  Γ. Γραμματέας
Παπαγρηγορίου Νικόλαος
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο