Ειδήσεις Επενδύσεις - Αναπτυξιακά
Αλλες ειδήσεις

Σχετικά θέματα

Ανακοίνωση επί του προγραμματισμού καταβολής επιχορήγησης για επενδυτικά σχέδια μικρών Φ/Β

Ανακοίνωση επί του προγραμματισμού καταβολής επιχορήγησης για επενδυτικά σχέδια μικρών ΦΒ (ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ν.3299/2004 ΜΕ ΤΗΝ ΥΑ 41766/26.9.2013 (ΦΕΚ Β΄/2589/15/10/2013))

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η υπηρεσία μας σε συνέχεια της πρόσφατης απόφασης κατανομής πιστώσεων, έχει εκκινήσει τη διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης που αναλογεί στις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί και ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 41766/26.9.2013 (ΦΕΚ Β΄/2589/15−10−2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον καθορισμό των δικαιολογητικών και της διαδικασίας διοικητικού ελέγχου για την «επανεξέταση ως προς την υπαγωγή, την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWp των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012 (Β΄ 2589)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Προκειμένου να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση των επενδύσεων του Πίνακα Προγραμματισμού Πληρωμών που προσαρτάται στην παρούσα Ανακοίνωση και στον οποίο συμπεριλαμβάνονται έργα που έχουν υποβάλει αίτημα από 24/09/2014 έως και 20/11/2014, για τα οποία δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταβολής λόγω λήξης των δικαιολογητικών τους την 31η /12/2014 , ενημερώνονται οι επιχειρήσεις, των οποίων έργα συμπεριλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα Προγραμματισμού Πληρωμής Μικρών ΦΒ, να υποβάλλουν άμεσα ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) επικαιροποίηση του αρχικού σχετικού Αιτήματος Πληρωμής με τα δικαιολογητικά εκταμίευσης, ως συμπληρωματικά στοιχεία, και σε έντυπη μορφή (τα πρωτότυπα δικαιολογητικά εκταμίευσης που έχουν αναρτηθεί στο Π.Σ.Κ.Ε.), στο γραφείο 215 Πρωτόκολλο Ιδιωτικών Επενδύσεων, Νίκης 5-7, 10180 Σύνταγμα.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναφέρονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη λίστα δικαιολογητικών. Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι τρίμηνης διάρκειας και με ισχύ τουλάχιστον έως την 31.12.2015, ενώ θα πρέπει να υποβάλλονται για κάθε επενδυτικό σχέδιο/ ενότητα.

Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται εφόσον διαπιστώνονται:

α. η νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών καταβολής των ενισχύσεων,

β. η πλήρωση των όρων των αποφάσεων υπαγωγής και ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και

γ. η πλήρωση των όρων της υπ’ αριθμ. 41766/26.9.2013 (ΦΕΚ Β΄/2589/15−10−2013) απόφασης.

Στην περίπτωση που διαπιστώνεται η μη πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων η υπηρεσία δεν θα προβεί στην καταβολή της ενίσχυσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η υπηρεσία μας σε συνέχεια της πρόσφατης απόφασης κατανομής πιστώσεων, έχει εκκινήσει τη διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης που αναλογεί στις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί και ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 41766/26.9.2013 (ΦΕΚ Β΄/2589/15−10−2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον καθορισμό των δικαιολογητικών και της διαδικασίας διοικητικού ελέγχου για την «επανεξέταση ως προς την υπαγωγή, την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWp των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012 (Β΄ 2589)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Προκειμένου να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση των επενδύσεων του Πίνακα Προγραμματισμού Πληρωμών που προσαρτάται στην παρούσα Ανακοίνωση και στον οποίο συμπεριλαμβάνονται έργα που έχουν υποβάλει αίτημα από 24/09/2014 έως και 20/11/2014, για τα οποία δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταβολής λόγω λήξης των δικαιολογητικών τους την 31η /12/2014 , ενημερώνονται οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις, να υποβάλλουν άμεσα ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) επικαιροποίηση του αρχικού σχετικού Αιτήματος Πληρωμής με τα δικαιολογητικά εκταμίευσης, ως συμπληρωματικά στοιχεία, και σε έντυπη μορφή (τα πρωτότυπα δικαιολογητικά εκταμίευσης που έχουν αναρτηθεί στο Π.Σ.Κ.Ε.), στο γραφείο 215 Πρωτόκολλο Ιδιωτικών Επενδύσεων, Νίκης 5-7, 10180 Σύνταγμα.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναφέρονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη λίστα δικαιολογητικών. Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι τρίμηνης διάρκειας και με ισχύ τουλάχιστον έως την 31.12.2015, ενώ θα πρέπει να υποβάλλονται για κάθε επενδυτικό σχέδιο/ ενότητα.

Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται εφόσον διαπιστώνονται:

α. η νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών καταβολής των ενισχύσεων,

β. η πλήρωση των όρων των αποφάσεων υπαγωγής και ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και

γ. η πλήρωση των όρων της υπ’ αριθμ. 41766/26.9.2013 (ΦΕΚ Β΄/2589/15−10−2013) απόφασης.

Διευκρινίζεται ότι τα έργα για τα οποία διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται οι όροι για την εκταμίευση της επιχορήγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα τίθενται εκτός Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας Α) και θα αντικαθίστανται από τα έργα του Πίνακα Β, ακολουθώντας τη σειρά προτεραιότητας η οποία ορίζεται από την ημερομηνία έντυπης υποβολής του Αιτήματος Πληρωμής.

Ειδικότερα επισημαίνονται τα ακόλουθα :

i. Τα επενδυτικά σχέδια του Πίνακα Α, αποτελούν τον αρχικό Πίνακα Προγραμματισμού Πληρωμών, βάσει των διαθέσιμων πιστώσεων για το 2015.

ii. Τα επενδυτικά σχέδια του Πίνακα Β θα εντάσσονται στον Πίνακα Α, εφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης επενδυτικού σχεδίου του αρχικού Πίνακα σε περίπτωση διαπίστωσης προβλήματος κατά τον έλεγχο.

iii. Εφόσον δεν διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα που να συνδέεται με τα σημεία α, β και γ της παρούσας, για κάποιο από τα έργα του Πίνακα Α, τα έργα του Πίνακα Β θα συμπεριληφθούν στον αρχικό Πίνακα Προγραμματισμού Πληρωμής του επόμενου έτους.


Ετικέτες για αναζήτηση φωτοβολταϊκά ΠΣΚΕ


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο