Κ. Καραμάνης: «Γιατί δεν ευσταθούν τα επιχειρήματα της Α.ΚΙ.Ο.Ε. για την αναστολή των Ε.Λ.Π.»


Κωνσταντίνος Καραμάνης
Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής.


Στο σημείωμα αυτό θα δώσω, ως καθηγητής Λογιστικής, αναλυτική απάντηση σε πρόσφατη ανάρτηση της «Επιστημονικής ομάδας εργασίας της ΑΚΙΟΕ» για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», περιοριζόμενος στα αποκλειστικά τεχνικά σημεία που αναδείχθηκαν, με στόχο την ορθή και πλήρη ενημέρωση των αναγνωστών, ώστε να μην δημιουργούνται παρερμηνείες και εσφαλμένες εντυπώσεις. Σημειώνεται ότι τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα εφαρμόζονται ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2015, ενώ επίκειται το κλείσιμο των πρώτων χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των ΕΛΠ.

Ανεξάρτητα από το τεχνικό μέρος, υπάρχουν και τα παρακάτω τουλάχιστον ερωτήματα:

1. Ποιες είναι οι επιμέρους ρυθμίσεις των ΕΛΠ που δημιουργούν πρόβλημα; Γιατί δεν αναφέρονται;

2. Γιατί δεν έχει γίνει απολύτως καμία συγκεκριμένη πρόταση βελτίωσης των όποιων σημείων των ΕΛΠ θεωρείται ότι δημιουργούν πρόβλημα, εάν υπάρχει;

3. Δεν έχει γίνει κατανοητό ότι σε ότι αφορά το κόστος κτήσης, το βασικό μοντέλο επιμέτρησης, δεν υπάρχει καμία διαφορά των ΕΛΠ με ΕΓΛΣ και ΚΝ 2190/1920, πέραν βεβαίως των απαραίτητων διορθώσεων προφανών σφαλμάτων στην ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο εσωτερικό λογιστικό δίκαιο;

4. Διαφωνεί κάποιος με την άμεση διόρθωση των σφαλμάτων αυτών, που όχι μόνο δεν δημιουργεί επιβαρύνσεις αλλά λύνει προβλήματα;

5. Έχει γίνει κατανοητό ότι αναστολή σημαίνει επαναφορά της πολυνομίας, της ασάφειας και των αντιφάσεων του προηγούμενου πλαισίου; Ποιος πραγματικά έχει συμφέρον από κάτι τέτοιο;

6. Πως θα καλυφθεί το νομικό κενό από την αιτούμενη αναστολή των ΕΛΠ; Είναι δυνατόν να αναβιώσουν, ένα χρόνο μετά, τα δέκα νομοθετήματα που κατάργησε ο νόμος 4308/2014 (άρθρο 38); Έχουν εξεταστεί τα νομικά και τεχνικά προβλήματα που δημιουργούνται, και από πλευράς φορολογίας εισοδήματος;

7. Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη προσαρμοστεί θα πρέπει να επανέλθουν στο προηγούμενο σύστημα;

8. Γιατί δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση στην πρόσκληση για δημόσιο ζωντανό διάλογο επί του θέματος;


ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΙΟΕ


«Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, ο νόμος 4308/2014 εισαγάγει την οδηγία 2013/34/EU στο Ελληνικό νομικό σύστημα. Όμως έχουν γίνει μεγάλες τροποποιήσεις, παραλήψεις και προσθέσεις με αποτέλεσμα τελικά να μην έχουμε την εισαγωγή της οδηγίας 34 στο Ελληνικό νομικό σύστημα ή στην καλύτερη περίπτωση να έχουμε μέρη της οδηγίας. Την ολοκληρωμένη οδηγία πάντως, σαν τεχνικό κείμενο δεν την έχουμε. Από μια πρόχειρη έρευνα που κάναμε στις τελευταίες Ευρωπαϊκές οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών, είναι η μόνη οδηγία την οποία χειρίστηκαν με αυτό τον τρόπο. Οι οδηγίες γίνονται νόμοι του Ελληνικού κράτους, ακριβώς όπως έχουν εκδοθεί από την ΕΕ.»

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΙΟΕ
«Στο άρθρο 2 της οδηγίας, η οδηγία αναφέρει τους ορισμούς που ισχύουν για την οδηγία, περίπου 20 ορισμούς. Στον 4308/2014 οι ορισμοί περιλαμβάνονται σε 22 σελίδες! Μπορεί να μην είναι πρόβλημα οι επιπλέον ορισμοί. Πρόβλημα είναι οι διαφορετικές διατυπώσεις μεταξύ ορισμένων ορισμών όπως πχ κύκλος εργασιών, κόστος παραγωγής. διορθώσεις αξιών, θυγατρική επιχείρηση, συνδεδεμένες επιχειρήσεις, συγγενής επιχείρηση ή οντότητα, κλπ»

ΑΠΑΝΤΗΣΗΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΙΟΕ

«Στο άρθρο 2 του νόμου καθορίζεται το μέγεθος των οντοτήτων (επιχειρήσεων). Στην οδηγία, άρθρο 3 η κατηγοριοποίηση είναι ίδια αλλά, προσθέτει και τους ομίλους. Στον νόμο οι όμιλοι αναφέρονται στο άρθρο 31, γιατί;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Το σύνολο των ρυθμίσεων για τις ενοποιημένες καταστάσεις ομίλων επιχειρήσεων παρατίθενται στα άρθρα 31 έως 36, ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη παρουσίαση του θέματος για τους ενδιαφερόμενους. Η πρακτική αυτή διευκολύνει τους εκατοντάδες χιλιάδες των λοιπών επιχειρήσεων που απαλλάσσονται από ενοποίηση αλλά και τους λογιστές τους.

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΙΟΕ
«Είναι πιο απλό στον αναγνώστη να υπάρχει ακριβής αντιστοίχηση μεταξύ των άρθρων της οδηγίας 34 και του νόμου».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΙΟΕ
«Στο άρθρο 4 της Οδηγίας ορίζονται οι οικονομικές καταστάσεις και περιλαμβάνουν για όλες τις οντότητες, κατ’ ελάχιστον, τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης και το προσάρτημα. Ο νόμος στο άρθρο 16 ορίζει τις οικονομικές καταστάσεις ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και για τις μεγάλες οντότητες περιλαμβάνει: Ισολογισμό, ΑΧ, μεταβολές καθαρής θέσης, χρηματοροές, και προσάρτημα. Για τις μεσαίες δεν περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοροών. Και για τις μικρές περιλαμβάνει Ισολογισμό, ΑΧ και προσάρτημα. Γιατί υπάρχει η διαφορά στην περιγραφή των καταστάσεων;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Δεν είναι σαφές το πρόβλημα που εντοπίζει η «Ομάδα Εργασίας» της ΑΚΙΟΕ. Πάντως, δεν είναι θέμα περιγραφής των καταστάσεων αλλά παροχή αυξημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όσο το μέγεθος των επιχειρήσεων αυξάνει και οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων και οι ανάγκες για πληροφόρηση μεγαλώνουν. Αυτό είναι σαφές και προβλέπεται ρητά από την Οδηγία (εισαγωγική παράγραφος 25 του κειμένου της Οδηγίας), την οποία ο συντάκτης της επιστολής παρέλειψε να αναφέρει.

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΙΟΕ
«Στο άρθρο 17 του νόμου, άρθρο 1 παράγραφος η, αναφέρεται η παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας τουλάχιστον για διάστημα 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. Στην οδηγία στο άρθρο 6 παράγραφος 1, στοιχείο α, αναφέρεται ότι η «επιχείρηση τεκμαίρεται ότι συνεχίζει τις δραστηριότητές της» χωρίς χρονικό περιορισμό.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στη διεθνή πρακτική τίθεται συνήθως το έτος ως το χρονικό διάστημα για το οποίο απαιτείται αξιολόγηση της δυνατότητας συνέχισης της δραστηριότητας. Προτείνει η ΑΚΙΟΕ να μην τίθεται κανένας περιορισμός; Είναι δυνατόν να υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση χωρίς χρονικό περιορισμό; Υπάρχει άλλη χώρα που έχει ανάλογη ρύθμιση, δηλαδή απεριόριστο διάστημα;

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΙΟΕ
«Επίσης στο ίδιο άρθρο (17) ο νόμος στην παράγραφο 7, προτρέπει γενικά για ερμηνευτική καθοδήγηση στα Δ.Π.Χ.Α, το οποίο είναι αντίθετο με το πνεύμα της οδηγίας.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΙΟΕ

«Στο άρθρο 12, της οδηγίας παράγραφος 9 αναφέρεται ότι: Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να υπολογίζεται η τιμή κτήσης .... με σταθμισμένες μέσες τιμές, με τη μέθοδο FIFO, τη μέθοδο LIFO ή άλλο τρόπο που απηχεί γενικά αποδεκτή βέλτιστη πρακτική. Ο νόμος 4308/2014 στο άρθρο 20 παραγ.7 αναφέρει: Η χρήση της μεθόδου «Τελευταίο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» (LIFO) δεν επιτρέπεται. Ο νόμος 4172/2013 άρθρο 25 το επιτρέπει.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο συντάκτης φαίνεται να αγνοεί ότι ο νόμος 4172/2013 (άρθρο 25), αναφέρει ότι «τα αποθέματα και τα ημικατεργασμένα προϊόντα αποτιμώνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες λογιστικής». Με την κατάργηση της LIFO το Ελληνικό λογιστικό πλαίσιο ευθυγραμμίζεται με την κρατούσα διεθνή πρακτική.

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΙΟΕ


«Η οδηγία στα άρθρα 19 και 20 αναφέρεται στην έκθεση διαχείρισης και στην δήλωση εταιρικής διακυβέρνηση και στο άρθρο 41 αναφέρετε στην υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τις πληρωμές σε κυβερνήσεις. Στον νόμο δεν αναφέρεται κάτι σχετικό. Διαφωνούμε με την άποψη να ενσωματωθούν στον Ν 2190/1920 γιατί η οδηγία πρέπει να είναι ένα πλήρες νομικό - λογιστικό κείμενο. Μπορεί ο 2190/1920 να αναφέρεται στην οδηγία όπως αναφερόταν και στον ΚΒΣ, ΕΓΛΣ κλπ.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


 

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΙΟΕ
«Κατ’ αρχήν ένα σοβαρό ηθικό θέμα είναι η έλλειψη ανοικτής δημοκρατικής διαδικασίας. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής ήταν ελάχιστες και η διαβούλευση διήρκεσε μόνο 7 ημέρες.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στη διαβούλευση δόθηκαν πλήρεις, γραπτές και απόλυτα τεκμηριωμένες και πειστικές απαντήσεις, και κυρίως εξηγήθηκαν αρκετές παρανοήσεις αναφορικά με νόημα των ρυθμίσεων της Οδηγίας. Για το λόγο αυτό το νομοσχέδιο είχε σχεδόν την καθολική στήριξη των εκπροσώπων του επιχειρηματικού και επαγγελματικού κόσμου, και ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία στα περισσότερα άρθρα του.

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΙΟΕ


«Στην συνέχεια έχουμε πολλά τεχνικά θέματα. Ακολουθούν παραδείγματα.
Υπάρχουν Ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν θυγατρικές στην Βουλγαρία, Ρουμανία, κλπ. Ο Βούλγαρος συνάδελφος λογιστής, συναντάται με τον Έλληνα. Ο Βούλγαρος τοποθετεί στο τραπέζι την οδηγία 34 στην γλώσσα του και στα Αγγλικά. Ο Έλληνας ξέρει τον νόμο 4308 στα Ελληνικά. Πιστεύετε ότι ο 4308/2014 βοηθάει την εξωστρέφεια των Ελληνικών επιχειρήσεων;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο νόμος 4308/2014 είναι ένα άρτιο και πλήρες λογιστικό πλαίσιο. Από την ψήφισή του έχει μεταφραστεί στην αγγλική γλώσσα και το κείμενο στα αγγλικά είναι διαθέσιμο στο Invest in Greece. Υπάρχει βέβαια και το εύλογο ερώτημα εάν η Βουλγαρία πρέπει να είναι το μέτρο σύγκρισης για τη χώρας μας.

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΙΟΕ
«Η ερμηνευτική οδηγία της ΕΛΤΕ δεν έχει κωδικούς λογαριασμών.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ


ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΙΟΕ
«Στην Ελληνική αγορά όλα τα Ελληνικά και τα σοβαρά εισαγόμενα συστήματα πληροφορικής έχουν σταθερή παραμετροποίηση βασισμένη σε λογαριασμούς του ΕΓΛΣ. Έτσι αυξάνετε η παραγωγικότητα όλων των εμπλεκομένων μερών, ανθρώπινου δυναμικού, επιχειρήσεων πληροφορικής κλπ.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το θέμα του κόστους παραμετροποίησης είναι υπαρκτό, και για το λόγο αυτό ο νόμος 4308/2014 δεν επιβάλλει αλλαγή του σχεδίου λογαριασμών.

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΙΟΕ
«Δεν βλέπουμε τον λόγο να καταργηθεί μια ευρέως διαδεδομένη γνώση που αφορά την κωδικοποίηση των λογαριασμών (σχέδιο λογαριασμών). Είναι σε βάρος της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των επιχειρήσεων των λογιστικών γραφείων των επιχειρήσεων πληροφορικής κλπ.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 


https://www.taxheaven.gr