Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο για real estate στο Δημόσιο

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 180 χρόνια το Ελληνικό Κράτος δρομολογεί την καταγραφή και την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της ακίνητης περιουσίας του. Η καθυστέρηση αυτή κόστισε σε απώλειες τεραστίων εκτάσεων, οι οποίες καταπατήθηκαν, αφού προηγουμένως κάηκαν και ακόμα καίγονται, προκειμένου να διεκδικηθούν αργότερα, ως οικόπεδα.

Ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο για real estate στο Δημόσιο

 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 180 χρόνια το Ελληνικό Κράτος δρομολογεί την καταγραφή και την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της ακίνητης περιουσίας του. Η καθυστέρηση αυτή κόστισε σε απώλειες τεραστίων εκτάσεων, οι οποίες καταπατήθηκαν, αφού προηγουμένως κάηκαν και ακόμα καίγονται, προκειμένου να διεκδικηθούν αργότερα, ως οικόπεδα.

Η αποσαφήνιση της δημόσιας περιουσίας θα γίνει με την υλοποίηση του «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημόσιας Περιουσίας», ενός φιλόδοξου έργου που δημοπρατείται από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο θα μετατρέψει σε ψηφιακό το σημερινό χάρτινο αρχείο.

Μεταξύ των στόχων του έργου είναι η ώθηση του real estate Δημοσίου και ιδιωτών, η επανεξέταση όλων των μισθώσεων δημοσίων ακινήτων, αλλά και η αναζήτηση καταπατημένων δημοσίων ακινήτων και εκτάσεων.

Πρόγραμμα 6,5 εκατ.

Αναλυτικότερα οι στόχοι του προγράμματος καταγραφής και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, ένα πρόγραμμα προϋπολογισμού 6,5 εκατ. ευρώ είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, που θα επιτρέπει την πλήρη καταγραφή και τεκμηρίωση της πληροφορίας των φακέλων των Δημοσίων Κτημάτων και λοιπών αντικειμένων της Δημόσιας Περιουσίας, καθώς και η ψηφιοποίηση και εισαγωγή υπάρχοντος αρχειακού υλικού (φάκελοι, χάρτες, διαγράμματα κ.λπ.) σε βάση δεδομένων που θα αναπτυχθεί.

Η υποβολή των προσφορών στο σχετικό διαγωνισμό λήγει στις 5 Σεπτεμβρίου 2007, ενώ ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 15 μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης.

Με το ΟΠΣ ΔΗ.ΠΕ. θα είναι δυνατή η αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, η βελτίωση της ποιότητας και αμεσότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και η σαφής χάραξη δράσεων που αφορούν τη Δημόσια Περιουσία και που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας. Το Σύστημα Διαχείρισης Γεωγραφικής Πληροφορίας Δημόσιας Περιουσίας θα προσφέρει λειτουργικότητα, η οποία θα συγκεραστεί με την ψηφιακή πληροφορία (γεωγραφική και άλλη) σε ενιαία βάση δεδομένων και θα επιτρέψει την ενοποιημένη αναπαράστασή της στο περιβάλλον του τελικού χρήστη.

Οι στόχοι

- Οι στόχοι του προγράμματος, σύμφωνα με την προκήρυξη είναι:

- Η ενίσχυση των υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης στο δημοσιονομικό και χρηματοοικονομικό τομέα.

- Η μείωση, χρονικά και οικονομικά, της επιβάρυνσης των πολιτών κατά τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο με την υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών με τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής.

- Η πρόσβαση των πολιτών στην υπάρχουσα πληροφορία, επικοινωνία και ολοκλήρωση αιτημάτων των πολιτών μέσω διαδικτυακής πύλης.

- Η δημιουργία προϋποθέσεων που θα διευκολύνουν - χωρίς το φόβο των περιπλοκών - τις επενδύσεις πολιτών και επιχειρήσεων στον τομέα του real estate και τουρισμού, ειδικά σε μη αστικές περιοχές (βουνά, αγροτεμάχια, αιγιαλό).

- Η διευκόλυνση της χάραξης περιβαλλοντολογικής και οικονομικής πολιτικής με την αποκάλυψη και αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας.

- Η δημιουργία υποδομής που μπορεί να εξελιχθεί σε σύστημα-εργαλείο λήψεων αποφάσεων βασισμένο σε Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας.

- Η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων σε ένα αντιπροσωπευτικό αριθμό χρηστών ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία της πλήρους ένταξης σε παραγωγική λειτουργία του ΟΠΣ ΔΗ.ΠΕ.

- Η διαχείριση Δημοσίων Κτημάτων (τήρηση φακέλου υπόθεσης, έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ενέργειες για προστασία της Δημόσιας Περιουσίας, έρευνες αποκάλυψης άγνωστης Δημόσιας Περιουσίας, ενέργειες εντοπισμού ανεντόπιστων καταγραμμένων Δημοσίων Κτημάτων, διαδικασίες παραχώρησης σε ιδιώτες ή Δημόσιους Οργανισμούς, ανάδειξη Δημόσιας Περιουσίας μέσω των διαδικασιών του Εθνικού Κτηματολογίου

- Η διαχείριση καθορισμένων Αιγιαλών (εύρεση αποφάσεων και ΦΕΚ, εκθέσεων επιτροπής, πρωτοκόλλων κατεδάφισης, χωρική αναζήτηση καθορισμένων Αιγιαλών).

- Η διαχείριση Ανταλλάξιμων Κτημάτων (οικονομική διαχείριση κ.λπ.).

- Η διαχείριση Στεγάσεων (αναζήτηση διαγραμμάτων μισθωμένων κτηρίων και αλλαγή αυτών, αναζήτηση μισθωτηρίων κ.λπ.).

- Η διαχείριση του Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων (διαδικασία αναπροσαρμογής τιμών, νέες εντάξεις στο σύστημα του αντικειμενικού, στατιστική επεξεργασία στοιχείων).

- Η διαχείριση Κληροδοτημάτων (εύρεση απαντητικών κ.λπ.).

- Η εκποίηση μη καταπατημένων δημοσίων κτημάτων με διαφάνεια και αδιάβλητες διαδικασίες, ώστε να επιτυγχάνεται τίμημα ανάλογο με την αγοραία αξία τους.

- Η συνεργασία της ΚΕΔ, με εταιρείες επενδύσεων ακινήτων, ώστε να γίνει η μέγιστη δυνατή εμπορική αξιοποίηση όλων των μη καταπατημένων δημοσίων εκτάσεων.

Το κράτος αγνοεί την περιουσία του!

Σήμερα στον τομέα της δημόσιας περιουσίας επικρατεί κυριολεκτικά χάος, αφού το ίδιο το Δημόσιο είτε δεν γνωρίζει ακριβώς την περιουσία του, είτε γνωρίζει ότι ένα σημαντικό μέρος της είναι καταπατημένο είτε στη διαχείρισή της, εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες, με αντικρουόμενες αρμοδιότητες.

Η ακίνητη περιουσία του Δημοσίου διακρίνεται σε ιδιωτικού δικαίου, (αγροί, οικόπεδα, λατομεία, αλυκές, και δημοσίου δικαίου, αιγιαλός-παραλίες, όχθες πλεύσιμων ποταμών κ.λπ.) η οποία γενικώς αποκαλείται κοινόχρηστη.

Με την έννοια Δημόσια Περιουσία εννοούνται τα ακίνητα εκείνα, που περιήλθαν στο Δημόσιο με διάφορους τρόπους, από σύστασης του ελληνικού κράτους. Γενικά «ΚΤΗΜΑ» ονομάζεται καθετί, που μπορεί να είναι αντικείμενο ιδιοκτησίας Δημοσίου ή ιδιωτικής και ανάλογα με τον κύριο αυτού διακρίνεται σε δημόσιο ή ιδιωτικό. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ» είναι όσα ανήκουν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας στο Δημόσιο και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

1. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα Δημόσια Κτήματα που ανήκουν στα κοινής χρήσεως πράγματα (κοινόχρηστα), τα οποία είναι εκτός συναλλαγής, δηλαδή δεν μπορεί να εκποιηθούν, όμως κατά την κείμενη νομοθεσία μπορεί να παραχωρηθούν σε τρίτους με αντάλλαγμα (π.χ. εκμίσθωση χώρου αιγιαλού κ.λπ.).

2. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τα Δημόσια Κτήματα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου.

Βασικό τίτλο ιδιοκτησίας για το δημόσιο αποτελεί η διαδοχή από το Τουρκικό Δημόσιο, σύμφωνα με τη συνθήκη του Λονδίνου (6 Ιουλίου 1827). Το συγκεκριμένο τμήμα της περιουσίας του Δημοσίου αποτέλεσε τις «εθνικές γαίες».

Επίσης το Δημόσιο, απέκτησε και αποκτά περιουσία με τους εξής τρόπους:

- Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις.

- Με συμβόλαια αγοράς.

- Με δωρεές.

- Ως κληρονόμος ακλήρων (σχολάζουζες κληρονομιές).

- Ως κύριος εγκαταλειμμένων και αδέσποτων ακινήτων.

Από την περιουσία αυτή, ποσοστό ίσως και μεγαλύτερο από το 50%, για διάφορες αιτίες (αδυναμία ή αδράνεια των αρμοδίων υπηρεσιών) είναι άγνωστη για το Δημόσιο και δεν καταγράφηκε, ενώ ένα τμήμα της έχει καταπατηθεί.

Πάντως τα δικαιώματα του Δημοσίου στην ακίνητη περιουσία του είναι απαράγραπτα (ν.1539/38), ενώ κυριότητα με χρησικτησία αποκτάται μόνο αν η κατοχή ανατρέχει πριν το έτος 1885.

Τα καταγεγραμμένα ακίνητα ανέρχονται σε περίπου 70.000 (αστικά και αγροτικά συνολικής έκτασης 2.738.768 στρεμμάτων). Το μεγαλύτερο μέρος αυτών είναι καταπατημένο. Ο χρόνος καταπάτησης ξεκινά από μερικούς μήνες και φτάνει μέχρι αρκετές δεκαετίες. Πάνω στις εκτάσεις αυτές βρίσκονται από στάβλοι και παράγκες, πολυκατοικίες αλλά και βίλες. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι πολλά από τα δημόσια ακίνητα, το υπουργείο Οικονομικών, τα έχει καταγραμμένα μόνο στα βιβλία του, ενώ οι υπηρεσίες του δεν γνωρίζουν πού βρίσκονται. Στην Ανατολική Αττική για παράδειγμα υπολογίζεται ότι βρίσκονται 2.500 καταπατημένα ακίνητα.

Επίσης στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, στην αρμοδιότητα της οποίας είναι η διοίκηση-διαχείριση και αξιοποίηση των ελευθέρων δημοσίων κτημάτων, που υπολογίζονται σε 9.000 περίπου, συνολικής έκτασης 281.791 στρεμμάτων (αγροτικά και αστικά). Τα συγκεκριμένα ακίνητα αντιπροσωπεύουν το 22% του συνόλου των δημοσίων κτημάτων, ενώ από αυτά είναι μισθωμένα 58.684 στρέμματα, ποσοστό που αναλογεί περίπου στο 2% της καταγεγραμμένης ακίνητης περιουσίας.

Πηγή Ναυτεμπορική
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο