Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Αλλαγές στα πρόστιμα του Κ.Φ.Δ. που σχετίζονται με την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών

Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ»
www.orion-audit.gr
Επιστημονικός συνεργάτης Taxheaven

Κωστής Ν. Ντρούκας, MSc
Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων    
www.transferpricing.gr | www.ellop.gr | www.baddebt.gr
Επιστημονικός συνεργάτης TaxheavenΑλλαγές επί των προστίμων που αφορούν στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που απορρέουν από την τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών τους συναλλαγών.

Εκτός όλων των υπολοίπων, το νέο σχέδιο νόμου «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» επιφέρει σημαντικές μεταβολές και σε ότι αφορά τις διατάξεις του ΚΦΔ που αφορούν τις ενδοομιλικές συναλλαγές.

Για την καλύτερη κατανόηση από τον αναγνώστη στο παρόν άρθρο γίνεται διάκριση των προστίμων σε (5) πέντε κατηγορίες:

α) Εκπρόθεσμη Υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ)
β) Εκπρόθεσμη Υποβολή Τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ)
γ) Μη υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ)
δ) Υποβολή ανακριβούς ή ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ)
ε) Εκπρόθεσμη ή/και μη διάθεση του φακέλου τεκμηρίωσης στην Φορολογική Διοίκηση

α) Εκπρόθεσμη Υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ)

Αρχικά, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι με βάση την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.4174/2013, ο ΣΠΠ υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ΓΓΠΣ εντός (4) τεσσάρων μηνών από την λήξη του φορολογικού έτους. Πέραν του εν λόγω χρονικού περιθωρίου, σύμφωνα με το άρθρο 56 του 4174/2013 επιβάλλεται πρόστιμο της τάξεως του 1/1000 των δηλουμένων ακαθάριστων εσόδων του υπόχρεου φορολογουμένου. Το ποσό του προστίμου δεν μπορούσε να είναι κάτω από τα (1.000) χίλια ευρώ και πάνω από τα (10.000) δέκα χιλιάδες ευρώ.

Με το νέο σχέδιο νόμου, η εκπρόθεσμη υποβολή του αρχικού συνοπτικού πίνακα επιφέρει πρόστιμο 1/1000 επί των συναλλαγών του υπόχρεου φορολογουμένου για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης. Το παραπάνω πρόστιμο δεν δύναται να είναι μικρότερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και μεγαλύτερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Επομένως, οι σημαντικότερες μεταβολές στην εν λόγω κατηγορία προστίμου είναι αφενός η μεταβολή στο επιτρεπόμενο άνω και κάτω όριο του (προστίμου) και αφετέρου το γεγονός ότι το 1/1000 υπολογίζεται πλέον πάνω στις συναλλαγές προς τεκμηρίωση και όχι στο σύνολο των ακαθάριστων εσόδων του υπόχρεου.

β) Εκπρόθεσμη Υποβολή Τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ)

Η παραπάνω μεταβολή ισχύει και για τις περιπτώσεις που υπάρχει εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικού συνοπτικού πίνακα πληροφοριών. Δηλαδή αφορά στις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί εντός του προβλεπόμενου 4μήνου ο ΣΠΠ και στην συνέχεια, μετά τη λήξη του 4μήνου, υποβληθεί τροποποιητικός ΣΠΠ. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, και με την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση επιφέρει μεταβολές στα συνολικά ποσά των συναλλαγών πάνω από 200.000 ευρώ, επιβάλλεται και πάλι πρόστιμο ίσο με το 1/1000 επί των συναλλαγών του υπόχρεου φορολογουμένου για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης. Το παραπάνω πρόστιμο δεν δύναται να είναι μικρότερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και μεγαλύτερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

γ) Μη υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ)


Και πάλι σύμφωνα με το άρθρο 56 του 4174/2013 για τη μη υποβολή ΣΠΠ προβλεπόταν πρόστιμο, ίσο με το 1/100 των δηλουμένων ακαθάριστων εσόδων, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε διόρθωσης κερδών, του υπόχρεου φορολογουμένου. Το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορούσε να είναι μικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και μεγαλύτερο των εκατό
χιλιάδων (100.000) ευρώ.

Πλέον με τις αλλαγές που επιφέρει το νέο σχέδιο νόμου, το πρόστιμο της μη υποβολής ΣΠΠ μεταβάλλεται στο 1/1000 των συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης, με κατώτατο επιτρεπόμενο όριο τα δύο χιλιάδες πεντακοσία (2.500) ευρώ και ανώτατο τα δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

δ) Υποβολή ανακριβούς ή ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ)
Το πρόστιμο της περίπτωσης υποβολής ανακριβούς ή ατελούς συνοπτικού πίνακα πληροφοριών ακολουθεί τον υπολογισμό του προστίμου περί της εκπρόθεσμης υποβολής του συνοπτικού με τη διαφορά ότι το 1/1000 υπολογίζεται επί των ποσών που αφορά η ανακρίβεια και επιβάλλεται μόνο όταν η ανακρίβεια αφορά ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των προς υποχρέωση τεκμηρίωσης συναλλαγών. Προφανώς ισχύουν και τα επιτρεπόμενα όρια του προστίμου όπως ορίζονται παραπάνω (500 ευρώ έως 2.000 ευρώ).

ε) Εκπρόθεσμη ή/και μη διάθεση του φακέλου τεκμηρίωσης στην Φορολογική Διοίκηση

Με την εφαρμογή των άρθρων του νέου νομοθετικού πλαισίου γίνεται μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης των περιπτώσεων εκπρόθεσμης διάθεσης ή/και μη διάθεσης του φακέλου τεκμηρίωσης στην Φορολογική Διοίκηση με ταυτόχρονη σταδιακή αύξηση του τελικού ποσού του προστίμου. Κριτήριο της εν λόγω κατηγοριοποίησης αποτελεί το χρονικό διάστημα που ξεκινά από την ημέρα κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης για την διάθεση του φακέλου μέχρι την ημέρα που ο φάκελος τελικά παραδίδεται στην Φ.Δ..
Συνεπώς, διακρίνονται τέσσερις (4) βασικές περιπτώσεις:

α)
Ο φάκελος παραδίδεται έως και την 30η ημέρα από την ημέρα κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης. Σε αυτή την περίπτωση έχει τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονικό περιθώριο. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο.
β) Ο φάκελος παραδίδεται στο χρονικό διάστημα μεταξύ της 31ης ημέρας και της 60ης ημέρας από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχει τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονικό περιθώριο και επιβάλλεται πρόστιμο αξίας 5.000 ευρώ.
γ) Ο φάκελος παραδίδεται στο χρονικό διάστημα μεταξύ της 61ης ημέρας και της 90ης ημέρας από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχει τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονικό περιθώριο και επιβάλλεται πρόστιμο αξίας 10.000 ευρώ.
δ) Ο φάκελος παραδίδεται πέραν της 90ης ημέρας από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχει τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονικό περιθώριο και επιβάλλεται πρόστιμο αξίας 20.000 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και την περίπτωση που τελικά ο φάκελος τεκμηρίωσης δεν τεθεί τελικά στη διάθεση της ΦΔ.

Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 54 εφαρμόζονται και για τις παραβάσεις του άρθρου αυτού. Συγκεκριμένα σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα σύμφωνα με τον Κώδικα πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο και, στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου.

Τέλος σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες στα επίμαχα άρθρα του νομοσχεδίου έγιναν μικρές βελτιώσεις κατά την διάρκεια της συζητήσεώς του στις επιτροπές της βουλής. 

Το παρόν άρθρο θα αναμορφωθεί ανάλογα όταν δημοσιευθούν οι τελικές διατάξεις.  


Προς διευκόλυνση του αναγνώστη παρατίθενται ενδεικτικώς σε μορφή πίνακα όλες οι κατηγορίες προστίμων και οι σχετικές αξίες αυτών.


Πρόστιμα & Κυρώσεις

α) Εκπρόθεσμη Υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών

(1/1000) επί των συναλλαγών

500 € ≤ πρόστιμο ≤ 2.000 €

β) Εκπρόθεσμη Υποβολή Τροποποιητικού Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών

*Όταν η τροποποίηση επιφέρει μεταβολές στα συνολικά ποσά των συναλλαγών πάνω από 200.000 ευρώ τότε ισχύει:

 

(1/1000) επί των συναλλαγών

500 € ≤ πρόστιμο ≤ € 2.000 €

γ) Μη υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών

(1/1000) επί των συναλλαγών

2.500 € ≤ πρόστιμο ≤ 10.000 €

δ) Υποβολή ανακριβούς ή ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών

*Όταν η ανακρίβεια αφορά ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των συνολικών προς υποχρέωση τεκμηρίωσης συναλλαγών τότε ισχύει:

 

(1/1000) επί των ποσών που αφορά η ανακρίβεια

500 € ≤ πρόστιμο ≤ 2.000 €

ε) Εκπρόθεσμη ή/και μη διάθεση του φακέλου τεκμηρίωσης στην Φορολογική Διοίκηση (εντός 30 ημερών)

*31ης ημέρας παράδοση 60ης ημέρας

 

Πρόστιμο = 5.000 €

*61ης ημέρας ≤ παράδοση ≤ 90ης ημέρας

 

Πρόστιμο = 10.000 €

*παράδοση ≥ 90ης ημέρας ή μη διάθεση φακέλου τεκμηρίωσης

 

Πρόστιμο = 20.000 €


Ετικέτες για αναζήτηση Φορολογική Διοίκηση πρόστιμο


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο