Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ο φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων - Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση

Σύνταξη - επιμέλεια


Επιστημονική ομάδα TAXHEAVENΗ παρούσα ανάλυση αφορά στο θέμα της επιβολής του ειδικού φόρου στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση. Ειδικότερα παρατίθεται όλο το ισχύον νομικό καθεστώς και οι θέσεις της Διοίκησης όπως έχουν κοινοποιηθεί μέχρι σήμερα. Επίσης, δίνονται πρακτικά παραδείγματα με απλό και κατανοητό τρόπο για τη λογιστική και τη φορολογική αντιμετώπιση του εν λόγω ειδικού φόρου από την πλευρά των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μην καταλείπονται απορίες σε κανέναν ενδιαφερόμενο.Ι. Σχετικές διατάξεις

i. Παράγραφος 12 του άρθρου πέμπτου του ν.3845/2010 (65 Α΄),
12. Επιβάλλεται ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση. Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί της αξίας της διαφήμισης που υπολογίζουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο φόρος βαρύνει άμεσα τη διαφημιζόμενη επιχείρηση ή τον διαφημιστή που μεσολαβεί και το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομά του. Εφόσον το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομα του διαφημιστή που μεσολαβεί, αντίγραφο του τιμολογίου με τη σφραγίδα και την υπογραφή του εκδότη αποστέλλεται στο διαφημιζόμενο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση του τιμολογίου. Στα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης πρέπει να αναγράφονται και οι αριθμοί των σχετικών τιμολογίων.
Τον ειδικό φόρο εισπράττουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης και αποδίδουν στο Δημόσιο με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος αυτών, μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα κάθε μήνα, για τα έσοδα από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του προηγούμενου μήνα.
Τα θέματα που αφορούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου και την έκδοση καταλογιστικών πράξεων διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος. Οι διατάξεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 A') εφαρμόζονται αναλόγως και στη φορολογία αυτή.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου της παραγράφου αυτής και κάθε άλλη λεπτομέρεια ή διαδικασία εφαρμογής των διατάξεών της.
Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2015.

 

ii. Με την ΠΟΛ.1271/23.12.2013 καθορίστηκαν η διαδικασία καθώς και το έντυπο με το οποίο αποδίδεται η δήλωση. Αναλυτικότερα, στην απόφαση αυτή αναφέρονται τα ακόλουθα:

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τους υπόχρεους στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος τους Δ.Ο.Υ. σε δύο (2) αντίτυπα από τα οποία το ένα παραδίδεται στον υπόχρεο μετά την καταβολή του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων.

Η δήλωση υποβάλλεται μηνιαίως μέχρι και την 20η ημέρα του επόμενου μήνα για τα έσοδα που πραγματοποιούν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του προηγούμενου μήνα.
Εξαιρετικά, κατά την πρώτη εφαρμογή, η δήλωση για το διάστημα από 1/1/2015 μέχρι και 30/4/2015 υποβάλλεται μέχρι και τις 30/9/2015 και για το διάστημα από 1/5/2015 μέχρι και 31/8/2015 υποβάλλεται μέχρι και τις 30/11/2015.

Τα ποσά του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων που οφείλονται, καταχωρίζονται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα βιβλία των υπόχρεων επιχειρήσεων.

Η δήλωση υπογράφεται υποχρεωτικά από φυσικό πρόσωπο λογιστή φοροτεχνικό, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (285 Α΄), όπως ισχύει.


iii. Με το έγγραφο Δ14Β 1071786 ΕΞ 2015/25.5.2015, δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την φορολογική μεταχείριση του ειδικού φόρου από πλευράς Φ.Π.Α. Αναλυτικά το έγγραφο διευκρινίζει τα εξής :

Α. Ειδικός φόρος επί των διαφημίσεων που προβάλλονται από την τηλεόραση.

Με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (65 Α'), όπως ισχύουν, επιβάλλεται ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση με συντελεστή 20% επί της αξίας της διαφήμισης που υπολογίζουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στις προαναφερθείσες διατάξεις καθώς και στην εισηγητική έκθεση, δεν γίνεται καμία αναφορά σε προϊσχύουσες διατάξεις, όπως εκείνες τις οποίες μνημονεύετε στο έγγραφό σας, συνεπώς δεν δύνανται να τύχουν εφαρμογής οι όποιες ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με την αριθ. ΠΟΛ.1271/23.12.2013 (Β' 3364) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. ΠΟΛ.1016/12.1.2015 (ΦΕΚ Β'115) Απόφαση Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, τον ειδικό φόρο εισπράττουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης και αποδίδουν στο Δημόσιο με δήλωση που υποβάλλουν μέχρι την 20η Ιανουαρίου κάθε έτους, για τα έσοδα που πραγματοποιούν από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του προηγουμένου έτους.

Επισημαίνεται ότι η εξέταση των θεμάτων του αγγελιοσήμου δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας.

Β. Φ.Π.Α.

Κατόπιν των ανωτέρω που αφορούν τον ειδικό φόρο επί των διαφημίσεων που προβάλλονται από την τηλεόραση σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες από το λήπτη των υπηρεσιών ή τρίτο πρόσωπο προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα με αυτή.

2. Σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 4 του Άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στη φορολογητέα αξία περιλαμβάνονται οι κάθε είδους φόροι, τα δικαιώματα, οι εισφορές και τα τέλη υπέρ του δημοσίου ή τρίτων και τα τέλη χαρτοσήμου, με εξαίρεση το Φ.Π.Α.

3. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ενότητα Α του παρόντος, ο ειδικός φόρος ορίζεται σε συντελεστή 20% επί της αξίας της διαφήμισης ενώ εισπράττεται και αποδίδεται στο Δημόσιο από τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης. Επομένως, με βάση τα ανωτέρω, ο ειδικός φόρος επί των διαφημίσεων που προβάλλονται από την τηλεόραση συμπεριλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των υπηρεσιών αυτών.

 

iv. Με την ΠΟΛ.1113/2.6.2015 ερμηνεύτηκαν οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν. 4172/2013, σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα ορίστηκαν περιοριστικά οι φόροι που δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Αναλυτικότερα με την απόφαση αυτή έγιναν γνωστά τα εξής:


Από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων δεν εκπίπτουν

ζ) Οι φόροι -τέλη. Ειδικότερα (περιοριστικά):
αα) ο φόρος εισοδήματος,
ββ) το τέλος επιτηδεύματος,
γγ) οι έκτακτες εισφορές, που επιβάλλονται στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα. Κατά συνέπεια, η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του ν. 4093/2012 εκπίπτει εφάπαξ από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι αυτή επιβαλλόταν επί του τιμήματος των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, και όχι επί των κερδών. Το ποσό της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του ν. 4093/2012 των χρήσεων 2012 και 2013, για το οποίο απομένει αναπόσβεστο υπόλοιπο, με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις του ν. 2238/1994, προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των φορολογικών ετών 2014 έως και 2017 (3/5 και 4/5, αντίστοιχα), θα εξακολουθήσει να αναγνωρίζεται ως έξοδο των αντίστοιχων φορολογικών ετών.
δδ) ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ.Π.Α. εισροών από το Φ.Π.Α. εκροών, με βάση τις διατάξεις του ν. 2859/2000 περί Φ.Π.Α.
..
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι φόροι που δεν εκπίπτουν απαριθμούνται περιοριστικά στις υπόψη υποπεριπτώσεις και κατά συνέπεια, λοιποί φόροι που δεν περιλαμβάνονται σε αυτές εκπίπτουν (π.χ. ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας, τέλη χαρτοσήμου, ανταποδοτικά τέλη υπέρ Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ.λπ.).
..
Οι ανωτέρω φόροι - τέλη εκπίπτουν κατά το χρόνο που καταβάλλονται. Εξαίρεση αποτελούν τα τέλη κυκλοφορίας τα οποία προκαταβάλλονται και κατά συνέπεια εκπίπτουν το επόμενο φορολογικό έτος, δηλαδή το έτος που αφορούν, καθώς και τα τέλη διαφήμισης, τα οποία εκπίπτουν κατά το χρόνο που αφορούν, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω.

 

II. Συμπεράσματα-επισημάνσεις

Από το συνδυασμό όλων των παραπάνω προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

i. Ο συγκεκριμένος φόρος συμπεριλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία, συνεπώς υπολογίζεται και αποδίδεται ΦΠΑ επί της αξίας αυτής.

ii. Ο φόρος βαρύνει άμεσα τη διαφημιζόμενη επιχείρηση ή τον διαφημιστή που μεσολαβεί (σ.σ. στην περίπτωση αυτή το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομά του) και όχι το μέσο ενημέρωσης το οποίο θα προβεί στην τιμολόγηση της διαφήμιση. 

iii. Τον ειδικό αυτό φόρο εισπράττουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης και τον αποδίδουν στο Δημόσιο με μηνιαίες δηλώσεις.

 


ΙΙΙ. Φορολογική αντιμετώπιση του ειδικού φόρου

i. Για τα μέσα ενημέρωσης

Δεν υφίσταται καμία υποχρέωση, αφού ο φόρος αυτός επιβαρύνει τον διαφημιζόμενο ή τη διαφημιστική εταιρία


ii. Για τους διαφημιζόμενους/διαφημιστικές εταιρίες

Ο ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων δεν αναφέρεται στο περιοριστικό κατάλογο των φόρων που δεν εκπίπτουν (βάση του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε. και της ΠΟΛ.1113/2.6.2015) από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων τις οποίες βαρύνει. Συνεπώς, εφόσον πληρούνται οι γνωστές προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Κ.Φ.Ε., ο εν λόγω φόρος εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της οντότητας η οποία επιβαρύνεται με το φόρο αυτό.

 

ΙV. Λογιστική αντιμετώπιση

i. Για τα μέσα ενημέρωσης

Ο φόρος θα εμφανιστεί στα τιμολόγια των μέσων ενημέρωσης σαν ξεχωριστή χρέωση έτσι ώστε να επιβληθεί ο Φ.Π.Α. επί της αξίας. Ενδεικτικά παραθέτουμε ένα τιμολόγιο όπου εμφανίζονται τα σχετικά ποσά και οι φόροι:

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ημερομηνία 20/10/2015
Στοιχεία Πελάτη
……..
Α.Α Αιτιολογία Αξία
1 Υπηρεσίες διαφήμισης………………….. 1.000,00 €
Καθαρή Αξία 1.000,00 €
Φόρος διαφήμισης 20% 200,00 €
ΦΠΑ 23% (1200Χ23%) 276,00 €
Σύνολο 1.476,00 €


Όπως αναφέραμε το ανωτέρω υπόδειγμα είναι ενδεικτικό. Η κάθε οντότητα δύναται να εμφανίσει το φόρο ανάλογα με τις μηχανογραφικές ανάγκες της, ωστόσο στο τιμολόγιο θα πρέπει να αναγράφεται η αξία του φόρου αλλά και η καθαρή φορολογητέα αξία από την οποία προκύπτει ο αποδιδόμενος Φ.Π.Α.

Όπως επισημάνθηκε  πιο πάνω, ο φόρος αυτός δεν επιβαρύνει το μέσο ενημέρωσης και κατά συνέπεια δεν θα διαμορφώσει τα αποτελέσματα της οντότητας, αλλά θα εμφανιστεί ως απαίτηση από τον πελάτη και αντίστοιχα ως υπερχρέωση προς το Δημόσιο.

Οι λογιστικές εγγραφές που θα ακολουθήσουν για το μέσο ενημέρωσης εφόσον συνεχίζει και τηρεί τους λογαριασμούς του Ε.Γ.Λ.Σ. είναι οι ακόλουθες:

Χ
Π
30 Πελάτες
30.00 Πελάτες εσωτερικού 1.476,00
73. Πωλήσεις υπηρεσιών
73.00 Πωλήσεις υπηρεσιών εσωτερικού 1.000,00
54. υποχρεώσεις από φόρους τέλη
54.10.. Φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων 200,00
54.00.73 ΦΠΑ 276,00
//

Με την πληρωμή του φόρου από το μέσο ενημέρωσης θα γίνει η ανάλογη εγγραφή χρέωσης του λογαριασμού 54 (φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων) με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού.

Εφόσον η επιχείρηση έχει υιοθετήσει το υπόδειγμα λογαριασμών των Ε.Λ.Π. οι εγγραφές θα μπορούσαν να αποτυπωθούν ως εξής:  Χ
 
Π
 
30 Πελάτες
30.01 Πελάτες - μη συνδεδεμένες οντότητες 1.476,00  

70.07 Πωλήσεις υπηρεσιών (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες    

70.07.01 Πωλήσεις υπηρεσιών σε μη συνδεδεμένες οντότητες   1.000,00

54. υποχρεώσεις από φόρους τέλη    

54.05 Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές   200,00

54.02 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)   276,00

//    


Σημείωση: Αντιμετώπιση Φ.Π.Α.

Στην περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. η αξία του φόρου των τηλεοπτικών διαφημίσεων θα προστεθεί μαζί με τις πωλήσεις της περιόδου στον κωδικό 303.

 

ii) Για τον διαφημιζόμενο

Ο διαφημιζόμενος, επειδή επιβαρύνεται με το συγκεκριμένο φόρο, με την παραλαβή του τιμολογίου θα προβεί στην παρακάτω λογιστική εγγραφή σύμφωνα με το σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ:

X
Π
64
64.02….Έξοδα διαφήμισης 1.000,00
63.98….Φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων 200,00
54. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
54.00…. ΦΠΑ δαπανών 276,00
50. Προμηθευτές
50.00 Προμηθευτές εσωτερικού 1.476,00
//

 

Σημείωση: Υπενθυμίζουμε τέλος ότι, σύμφωνα με το νόμο, εφόσον το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομα του διαφημιστή που μεσολαβεί, αντίγραφο του τιμολογίου με τη σφραγίδα και την υπογραφή του εκδότη αποστέλλεται στο διαφημιζόμενο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση του τιμολογίου. Στα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης πρέπει να αναγράφονται και οι αριθμοί των σχετικών τιμολογίων.

 

 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο