Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Παρακολούθηση επίτευξης στόχων Νομικών Προσώπων - Φορέων Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. ευρώ για το α' εξάμηνο του 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΔΕΛΤΙΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2015
www.minfin.gr

Με τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» ρυθμίστηκαν κανόνες παρακολούθησης της επίτευξης στοχοθεσίας των φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικότερα τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) (εκτός Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005), ο ετήσιος προϋπολογισμός των οποίων υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, υποβάλλουν με ευθύνη των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών το σχετικό μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) (Εγκύκλιος 2/98002/ΔΠΓΚ/23-12-2014). Το προαναφερθέν μηνιαίο πρόγραμμα κατανομής του προϋπολογισμού τους αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό των τριμηνιαίων στόχων.

Στη συνέχεια, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015, οι Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των αρμόδιων Υπουργείων υποβάλλουν υποχρεωτικά στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του ΓΛΚ, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες μετά τη λήξη κάθε τριμήνου, έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού τριμήνου για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που εποπτεύουν. Στην έκθεση αυτή αναφέρονται τυχόν αρνητικές αποκλίσεις μεγαλύτερες του 10% από τον στόχο (ισοζύγιο), αιτιολόγησή τους, καθώς και μέτρα ή δράσεις που θα αναληφθούν για τη διόρθωση της εν λόγω απόκλισης. Στην αρ. 2/91674/ΔΠΓΚ/20-12-12 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εξειδικεύονται περαιτέρω λεπτομέρειες για την εφαρμογή των κανόνων και πρακτικών.

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται το πραγματοποιηθέν οικονομικό αποτέλεσμα του Α' εξαμήνου 2015 (έσοδα μείον έξοδα), των πενήντα πέντε (55) νομικών προσώπων-φορέων Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τους στόχους εξαμήνου που είχαν τεθεί από τους φορείς.

Στο οικονομικό αποτέλεσμα περιλαμβάνεται και η επίπτωση της μεταβολής των απλήρωτων οφειλών, σε σχέση με την 31-12-2014.

Από τα στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα προκύπτουν τα ακόλουθα:

• Τα συνολικά αποτελέσματα των πενήντα πέντε (55) νομικών προσώπων-φορέων Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. ευρώ παρουσιάζονται μειωμένα σε σχέση με το στόχο του Α' εξαμήνου κατά 397 εκατ. ευρώ περίπου. Η απόκλιση αυτή δικαιολογείται.

• Ένδεκα (11) φορείς παρουσιάζουν απόκλιση μικρότερη του 10% από το στόχο ή παρουσιάζουν θετική απόκλιση το Α' εξάμηνο του 2015. Οι φορείς αυτοί είναι οι εξής: Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ειδικός Λογαριασμός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Ειδικός Λογαριασμός, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Σιβιτανίδειος Σχολή, ΜΟΔ ΑΕ, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), Ειδικό Ταμείο Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης-Αλκοολούχων Ποτών (ΕΤΕΠΠΑΑ) και ΚΕΕΛΠΝΟ.

• Σαράντα δύο (42) φορείς παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση πέραν του 10% από τους στόχους που έχουν τεθεί. Οι φορείς αυτοί είναι οι εξής: Πράσινο Ταμείο, Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης-Ειδικός Λογαριασμός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών- Ειδικός Λογαριασμός, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), "ΑΘΗΝΑ" Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης-Ειδικός Λογαριασμός, Κέντρο Ερευνών ΠΑ.ΠΕΙ., Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, ΕΛΚΕ ΟΠΑ, ΕΛΚΕ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΕΛΚΕ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕΛΚΕ Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ΤΕΙ Αθήνας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ, Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), ΕΚΑΒ, ΕΟΦ, ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής.

Ειδικότερα για τους εν λόγω φορείς με αρνητική απόκλιση σημειώνονται τα εξής:

• Τα πραγματοποιηθέντα έσοδα του Πράσινου Ταμείου υπολείπονται έναντι του στόχου, λόγω μειωμένων σε σχέση με τους στόχους εισπράξεων των δόσεων τακτοποίησης αυθαιρέτων κτισμάτων.

• Η υποεκτέλεση στα έσοδα του ΕΦΕΤ οφείλεται πρώτον στη μικρότερη έναντι του στόχου συμμετοχή εκπαιδευομένων στα προγράμματα εκπαίδευση που οργανώνει ο φορέας και δεύτερον στην είσπραξη χαμηλότερου ποσού προστίμων σε σχέση με τον στόχο.

• Για τους Ειδικούς Λογαριασμούς των Πανεπιστημίων παρατηρείται ετεροχρονισμός των εισροών και εκροών των εκτελούμενων έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ, σε σχέση με τους στόχους. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω φορείς δεν λαμβάνουν επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό.

• Τα Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα με αρνητική απόκλιση καθώς και το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Εθνικό Ίδρυμα ερευνών, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), το "ΑΘΗΝΑ" Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ, το ΕΚΑΒ, ο ΕΟΦ, το ΚΕΘΕΑ, ο ΟΚΑΝΑ, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) και το ΕΚΚΑ εμφανίζουν ομοίως ετεροχρονισμό των εισροών και εκροών.

• Η απόκλιση των εσόδων του Κέντρου Ερευνών ΠΑ.ΠΕΙ. έγκειται στην ολοκλήρωση των διαδικασιών καθορισμού των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν και τα οποία αποτελούν την πηγή εσόδων του φορέα.

• Η απόκλιση των εσόδων του ΕΟΤ οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα σε σχέση με τον στόχο από συμμετοχή ιδιωτών σε τουριστικές εκθέσεις.

• Ο ΟΑΣΘ εμφανίζει μειωμένα έσοδα από παροχή μεταφορικού έργου σε σχέση με τους στόχους.

• Η απόκλιση που παρουσιάζει το αποτέλεσμα του ΑΚΑΓΕ σε σχέση με τον στόχο οφείλεται κυρίως στην κάλυψη ελλειμμάτων κύριας και επικουρικής ασφάλισης με βάση τις διατάξεις του ν.4325/2015

• Η αρνητική απόκλιση των εσόδων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής οφείλεται στην καθυστέρηση είσπραξης των απαιτήσεων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Επιπρόσθετα, δεν έχουν αποστείλει ακόμη στοιχεία οι εξής φορείς:

• Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) (για το Β' τρίμηνο),

• Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) (για το Β' τρίμηνο).
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο