Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

Ε.Β.Ε.Α.: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής για την καταβολή της επιχορήγησης ανά είδος επιχείρησης στο πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜμΕ»ΕΒΕΑ

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015 (Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης)

ΠΕΠ – «Ενίσχυση ΜμΕ»
Απαιτούμενα δικαιολογητικά


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της επιχορήγησης ανά είδος επιχείρησης είναι:

Για Ατομικές επιχειρήσεις:

• Φορολογική Ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων) ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων
• Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) ασφαλιστικών εισφορών. (ΙΚΑ)
• Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (από το αρμόδιο πρωτοδικείο)
• Πιστοποιητικό μη αίτησης για πτώχευση (από το αρμόδιο πρωτοδικείο)
• Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων (§ 3 του άρθρου 6 του Ν. 4093/2012/Κ.Φ.Α.Σ.)
• Αθεώρητη απόδειξη είσπραξης
• Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου περί σώρευσης των ενισχύσεων de minimis κατά την πρώτη εκταμίευση (προκαταβολή ή ενδιάμεση δόση ή τελική πληρωμή)
• Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχουν τροποποιηθεί/μεταβληθεί τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης από την ημερομηνία υποβολής έως σήμερα
• Υπεύθυνη Δήλωση στοιχείων ατομικού λογαριασμού, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου
• Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση (εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση)
• Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης με τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα (εφόσον έχει γίνει εκχώρηση)

Για Ο.Ε. και Ε.Ε.:

• Φορολογική Ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων) ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων
• Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) ασφαλιστικών εισφορών. (ΙΚΑ)
• Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (από το αρμόδιο πρωτοδικείο)
• Πιστοποιητικό μη αίτησης για πτώχευση (από το αρμόδιο πρωτοδικείο)
• Πιστοποιητικό μη θέσης σε εκκαθάριση ή λύση
• Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
• καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις του (εκτός και αν υπάρχει το τελευταίο κωδικοποιημένο)
• Βεβαίωση ΓΕΜΗ περί μη περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού ή περί μεταβολών-τροποποιήσεων.
• Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων (§ 3 του άρθρου 6 του Ν. 4093/2012/Κ.Φ.Α.Σ.)
• Αθεώρητη απόδειξη είσπραξης
• Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου περί σώρευσης των ενισχύσεων de minimis κατά την πρώτη εκταμίευση (προκαταβολή ή ενδιάμεση δόση ή τελική πληρωμή)
• Υπεύθυνη Δήλωση στοιχείων εταιρικού λογαριασμού, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του διαχειριστή/ών
• Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή/ών με το γνήσιο της υπογραφής όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση (εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση)
• Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης με τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα (εφόσον έχει γίνει εκχώρηση)

Για Ε.Π.Ε και Ι.Κ.Ε.:

• Φορολογική Ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων) ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων
• Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) ασφαλιστικών εισφορών. (ΙΚΑ)
• Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (από το αρμόδιο πρωτοδικείο)
• Πιστοποιητικό μη αίτησης για πτώχευση (από το αρμόδιο πρωτοδικείο)
• Πιστοποιητικό μη θέσης σε εκκαθάριση ή λύση
• Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
• καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις του (εκτός και αν υπάρχει το τελευταίο κωδικοποιημένο)
• ΦΕΚ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ και ΣΥΣΤΑΣΗΣ (μόνο για ΕΠΕ)
• Βεβαίωση ΓΕΜΗ περί μη περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού ή περί μεταβολών-τροποποιήσεων.
• Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων (§ 3 του άρθρου 6 του Ν. 4093/2012/Κ.Φ.Α.Σ.)
• Αθεώρητη απόδειξη είσπραξης
• Υπεύθυνη Δήλωση στοιχείων εταιρικού λογαριασμού, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου.
• Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου περί σώρευσης των ενισχύσεων de minimis κατά την πρώτη εκταμίευση (προκαταβολή ή ενδιάμεση δόση ή τελική πληρωμή)
• Πρακτικό Γ.Σ. όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση (εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση)
• Πρόσφατο πρακτικό Γ.Σ. ή βιβλίο μετόχων/εταίρων, από όπου προκύπτει η σημερινή μετοχική σύνθεση
• Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης με τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα (εφόσον έχει γίνει εκχώρηση)

Για Α.Ε.:

• Φορολογική Ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων) ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων
• Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) ασφαλιστικών εισφορών. (ΙΚΑ)
• Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (από το αρμόδιο πρωτοδικείο)
• Πιστοποιητικό μη αίτησης για πτώχευση (από το αρμόδιο πρωτοδικείο)
• Πιστοποιητικό μη θέσης σε εκκαθάριση ή λύση
• Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
• καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις του (εκτός και αν υπάρχει το τελευταίο κωδικοποιημένο)
• Βεβαίωση ΓΕΜΗ περί μη περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού ή περί μεταβολών-τροποποιήσεων.
• ΦΕΚ ισχύουσας Εκπροσώπησης και ΦΕΚ σύστασης
• Μετοχική σύνθεση (Φωτοτυπία από βιβλίο μετόχων με υπογραφή και σφραγίδα από νόμιμο εκπρόσωπο ή το τελευταίο πρακτικό Γ.Σ.)
• Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων (§ 3 του άρθρου 6 του Ν. 4093/2012/Κ.Φ.Α.Σ.)
• Αθεώρητη απόδειξη είσπραξης
• Υπεύθυνη Δήλωση στοιχείων εταιρικού λογαριασμού, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου.
• Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου περί σώρευσης των ενισχύσεων de minimis κατά την πρώτη εκταμίευση (προκαταβολή ή ενδιάμεση δόση ή τελική πληρωμή)

• Πρακτικό Δ.Σ. όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση (εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση)
• Πρόσφατο πρακτικό Γ.Σ. ή βιβλίο μετόχων/εταίρων, από όπου προκύπτει η σημερινή μετοχική σύνθεση
• Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης με τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα (εφόσον έχει γίνει εκχώρηση)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


• Σε περίπτωση λήψης προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω απαιτείται η προσκόμιση ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα.
• Σε κάθε περίπτωση πριν την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης, είτε πρόκειται για προκαταβολή είτε για πρώτη ενδιάμεση πληρωμή, απαιτείται πέραν των ανωτέρω και η προσκόμιση των ακόλουθων εγγράφων σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς που διέπει τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης:

1. Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας για τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, συνοδευόμενο από:
- Πιστοποιητικό μεταγραφής τίτλου ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο/ Κτηματολόγιο
-Πρόσφατο Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο/ Κτηματολόγιο
ή

2. Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου κατατεθειμένο στην αρμόδια ΔΟΥ ή συνοδευόμενο από αποδεικτικά ηλεκτρονικής υποβολής. Η διάρκεια του μισθωτηρίου θα πρέπει να είναι οκταετής (8) σε περίπτωση που πραγματοποιούνται κτιριακές δαπάνες, ή δεκαπενταετής (15) σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής, αρχόμενη από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης του έργου.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο