Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Έναρξη των μακροχρόνιων προγραμμάτων της PwC: «Ελληνική Φορολογία», «Λογιστική για Νέους Λογιστές» και «Εισαγωγή στην Ελληνική Φορολογία»Δελτίο Τύπου
Ημερομηνία: 1 Σεπτεμβρίου 2015

Επικοινωνία: Αριστείδης Πανολαρίδης, PwC
Τηλ: 210 6874559
email: [email protected]

1 Σεπτεμβρίου 2015: Έναρξη των μακροχρόνιων προγραμμάτων της PwC:
«Ελληνική Φορολογία», «Λογιστική για Νέους Λογιστές» και «Εισαγωγή στην Ελληνική Φορολογία»

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 – Αρχίζουν τις προσεχείς ημέρες τρία μακροχρόνια προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης από τη PwC:

• «Ελληνική Φορολογία»
• «Λογιστική για Νέους Λογιστές» και
• «Εισαγωγή στην Ελληνική Φορολογία»

Το εκπαιδευτικό τμήμα της PwC, έχει πιστοποιηθεί από το Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και λειτουργεί με τη μορφή του Κέντρου δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ 1).
(Αριθμός αδείας : 2100539 - Διακριτικός Τίτλος : PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε Κε.Δι.Βι.Μ. 1)

‘Όλα τα προγράμματα επιδοτούνται από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,45%).

Α. Ελληνική Φορολογία :

Διοργανώνεται για 18η συνεχή χρονιά και έχει διάρκεια 400 ωρών.
Είναι πλήρως επικαιροποιημένο με τις τελευταίες εξελίξεις στη φορολογική νομοθεσία όπως ενδεικτικά ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Νόμος 4172/2013) και ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Νόμος 4174/2013), καθώς και με οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιηθεί στις διδασκόμενες ενότητες μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος (Ιούνιος 2016)
Στην ύλη περιλαμβάνονται όλες οι κύριες φορολογίες και παράλληλα παρουσιάζονται θεματολογίες που ήδη ενδιαφέρουν άμεσα τις ελληνικές επιχειρήσεις, Φοροτεχνικούς και Δικηγόρους όπως:
• Transfer Pricing (Ενδοομιλικές συναλλαγές),
• Thin capitalization Rules (Κανόνες υποκεφαλαιοδότησης),
• Deffered Taxation (Αναβαλλόμενη Φορολογία),
• Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014) συμπεριλαμβανομένης της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
• Ενδικοφανής Προσφυγή
• Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Είσπραξη, Ανακοπή, Ρυθμίσεις, Κατασχέσεις κ.λ.π.)
• International Taxation (Διεθνής Φορολογία): Συγκριτική παρουσίαση των φορολογικών συστημάτων άλλων χωρών και
Tax Planning (Φορολογικός Σχεδιασμός): Για την εξοικείωση των συμμετεχόντων στο φορολογικό σχεδιασμό μέσα στο πολύπλοκο περιβάλλον των επιχειρήσεων

Β. Λογιστική για Νέους Λογιστές:

Διοργανώνεται για 17η συνεχή χρονιά και έχει διάρκεια 300 ωρών.

Πλήρως επικαιροποιημένο με τις τελευταίες εξελίξεις που ισχύουν με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 4172/2013, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014) και θα συμπεριλάβει στην ύλη και όλους τους νέους φορολογικούς ή λογιστικούς νόμους που θα ψηφιστούν από τη Βουλή, μέχρι και την ολοκλήρωση του σεμιναρίου τον Απρίλιο 2016,

Αντικείμενα - Περιεχόμενα του προγράμματος:

• Αναλυτική παρουσίαση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Νόμος 4308/2014 - ΦΕΚ 251Α)
- Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία
- Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
- Παραστατικά πωλήσεων (Τιμολόγιο, Απλοποιημένο τιμολόγιο και Συγκεντρωτικό τιμολόγιο, Ηλεκτρονικό τιμολόγιο)
- Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
- Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Γενικές αρχές σύνταξης, Προσάρτημα, Υποδείγματα)
- Κανόνες Επιμέτρησης
- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

• Εγγραφές Γενικής Λογιστικής
• Απαραίτητες Χρηματοοικονομικές Γνώσεις για την εφαρμογή των Ε.Λ.Π.
• Κοστολόγηση
• Λογιστικό Κύκλωμα Αποθεμάτων - Πελατών - Επισφαλών Πελατών και σχηματισμού των σχετικών προβλέψεων (Λογιστικών και Φορολογικών)
• Νομοθεσία για κυριότερα Αξιόγραφα (Επιταγή, Γραμμάτιο)
• Νομικές μορφές εταιρειών και η σύστασή τους
• Λογιστική Εταιρειών (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ, Ι.Κ.Ε., Α.Ε)
• Λογιστική Ομολογιακών Δανείων
• Λογιστική Υποκαταστημάτων ημεδαπής και αλλοδαπής
• Εργασίες Τέλους χρήσης (Αποσβέσεις, Προβλέψεις, Αποτιμήσεις, Μεταβατικοί Λογαριασμοί κλπ)
• Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
• Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων
• Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
• Προσδιορισμός Φορολογικών Υποχρεώσεων - Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
• Η Λογιστική του ΦΠΑ και οι σχετικές δηλώσεις (Περιοδικές, INTRASTAT, LISTING)
• Θέματα μισθοδοσίας και ασφαλιστικής νομοθεσίας (ΙΚΑ)
• Κατάρτιση Οικονομικών Αναφορών (Reporting)
• Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
• Ανάρτηση και Δημοσίευση Οικονομικών καταστάσεων - Έγγραφα προς το ΓΕ.ΜΗ.
• Πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων στις εισηγούμενες ενότητες σε συνθήκες και περιβάλλον Λογιστηρίου
• Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
• Excel για Λογιστές - Χρήσιμες πρακτικές συμβουλές για εφαρμογή και χρήση του Excel από τους λογιστές

Γ. Εισαγωγή στην Ελληνική Φορολογία :

Το σεμινάριο έχει ως σκοπό να παρουσιάσει την πολύπλοκη φορολογική νομοθεσία σε Οικονομολόγους, Λογιστές και Δικηγόρους που δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία στα φορολογικά αντικείμενα και επιθυμούν να λάβουν τις σωστές και έγκυρες βάσεις και γνώσεις.
Διδακτέα Ύλη:
• Φορολογία Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 (Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Ανάλυση κατά κατηγορία εισοδήματος)
• Δηλώσεις, έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε9 κ.λ.π.
• Δηλώσεις Ο.Ε. - Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε.
• Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014) - Νέο
- Λογιστικό σύστημα και Λογιστικά αρχεία
- Θέματα Φορολογικών Στοιχείων (Παραστατικά Πωλήσεων, Εφαρμογή κατάλληλων δικλίδων
(Παραλαμβανόμενα και αποστελλόμενα αποθέματα κ.λ.π.)
- Θέματα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
- Λογιστικά Θέματα (Κανόνες Επιμέτρησης, Αρχές Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων)
• Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
• Φορολογικός Έλεγχος
• Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης - Ο τρόπος ελέγχου των μεγάλων επιχειρήσεων από νόμιμους ελεγκτές (ΠΟΛ.1124/18.6.2015)
• Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Νόμος 4174/2013)
• Transfer Pricing (Ενδοομιλικές Συναλλαγές) και Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης
• ΕΝΦΙΑ
• Φ.Μ.Α.
• Φ.Π.Α. και Τελωνειακά θέματα – Ηλεκτρονικό Τελωνείο
• Ενδικοφανής Προσφυγή
• Φορολογία Χαρτοσήμου
• Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων

Πληροφορίες συμμετοχής: www.pwctraining.gr |τηλ.: 210 6874790
Τόπος Διεξαγωγής:
Λεωφόρος Κηφισίας 260 και Κόδρου, Χαλάνδρι


Σχετικά με την ανακοίνωση

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Α. Πανολαρίδη, τηλ 210 687 4559,
email: [email protected]

Σχετικά με την PwC

Η PwC Ελλάδας βοηθά επιχειρήσεις και ιδιώτες να δημιουργήσουν έργο που έχει την αξία που αναζητούν. Είμαστε μέλος του δικτύου εταιρειών της PwC, ένα δίκτυο με 169.000 στελέχη σε περισσότερες από 158 χώρες. Οι άνθρωποί μας δεσμεύονται να παραδίδουν ποιοτικό έργο, στην Ελλάδα και παγκοσμίως, στις ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουν. Έχουμε γραφεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και απασχολούμε περισσότερους από 800 εργαζόμενους. Πείτε μας τι έχει αξία για σας και μάθετε ακόμα περισσότερα στην ιστοσελίδα μας, www.pwc.com/gr.

© 2015 PricewaterhouseCoopers Business Solutions AE. Με επιφύλαξη όλων των νόμιμων δικαιωμάτων.

Η επωνυμία ‘PwC’ αναφέρεται στην εταιρεία μέλος του δικτύου στην Ελλάδα, και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να αναφέρεται στο δίκτυο των εταιρειών μελών της PwC. Κάθε εταιρεία μέλος αποτελεί μια ξεχωριστή νομική οντότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.pwc.com/structure.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο