Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

ΟΑΕΔ: Νέα προγράμματα απασχόλησης ύψους 237,786 εκατ. ευρώ

Τρία νέα προγράμματα απασχόλησης, καθώς και 12 ειδικά περιφερειακά προγράμματα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης σε επίπεδο νομών, ενέκρινε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων, που αναμένεται να δημιουργήσουν συνολικά 22.600 ευκαιρίες απασχόλησης, ανέρχεται στα 237,786 εκατομμύρια ευρώ....

ΟΑΕΔ: Νέα προγράμματα απασχόλησης ύψους 237,786 εκατ. ευρώ

Τρία νέα προγράμματα απασχόλησης, καθώς και 12 ειδικά περιφερειακά προγράμματα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης σε επίπεδο νομών, ενέκρινε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων, που αναμένεται να δημιουργήσουν συνολικά 22.600 ευκαιρίες απασχόλησης, ανέρχεται στα 237,786 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν τα παρακάτω προγράμματα:

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών, νέων επιστημόνων έτους 2007. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 72 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά στην επιχορήγηση συνολικά 6.000 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, για τη δημιουργία της δικής τους μικρής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών (που εντάσσονται στα ελευθέρια επαγγέλματα). Οι θέσεις κατανέμονται σε 3.000 αποφοίτους Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών (ιατρών, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων, φαρμακοποιών, δικηγόρων και μηχανικών), και για πρώτη φορά και σε 3.000 αποφοίτους Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ ενώ το 60% θα καλυφθεί από γυναίκες. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στα 12.000 ευρώ.

Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (STAGE) στα Επιμελητήρια της Ελλάδας (υποβλήθηκε σχετική πρόταση στα Υπουργεία Απασχόλησης και Οικονομίας-Οικονομικών και αναμένεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για την έναρξη του προγράμματος).

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 6,336 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά στην απασχόληση 600 συνολικά ανέργων (εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.), ηλικίας 22 έως 40 ετών, πτυχιούχων τριτοβάθμιας και διπλωματούχων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα Επιμελητήρια της Ελλάδας, για χρονική περίοδο 18 μηνών, με στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στον τομέα ειδίκευσής τους.

Οι θέσεις, το 60% των οποίων θα καλυφθεί από γυναίκες, κατανέμονται σε 200 κατόχους πτυχίων ΑΕΙ ΤΕΙ ή ισότιμων τίτλων σπουδών, η απασχόληση των οποίων επιχορηγείται από τον Ο.Α.Ε.Δ. με 30 ευρώ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής εισφοράς και σε 400 διπλωματούχους ΙΕΚ ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ, ΕΠΛ και αποφοίτους Λυκείων Γενικής Εκπαίδευσης ή κατόχους ισότιμων τίτλων, η απασχόληση των οποίων επιχορηγείται από τον Ο.Α.Ε.Δ. με 25 ευρώ ημερησίως.

Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (STAGE) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού (υποβλήθηκε σχετική πρόταση στα Υπουργεία Απασχόλησης και Οικονομίας-Οικονομικών και αναμένεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για την έναρξη του προγράμματος).

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 84,15 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά στην απασχόληση 8.000 συνολικά ανέργων (εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.), ηλικίας 22 έως 40 ετών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, για χρονική περίοδο 18 μηνών, με στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στον τομέα ειδίκευσής τους.

Οι θέσεις, το 60% των οποίων θα καλυφθεί από γυναίκες, κατανέμονται σε 2.500 κατόχους πτυχίων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων τίτλων σπουδών, η απασχόληση των οποίων επιχορηγείται από τον Ο.Α.Ε.Δ. με 30 ευρώ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής εισφοράς και σε 5.500 διπλωματούχους ΙΕΚ, ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ, ΕΠΛ και αποφοίτους Λυκείων Γενικής Εκπαίδευσης ή κατόχους ισότιμων τίτλων, η απασχόληση των οποίων επιχορηγείται από τον Ο.Α.Ε.Δ. με 25 ευρώ ημερησίως.

Ειδικά Προγράμματα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης σε επίπεδο νομών

Τα 12 προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 75,3 εκατομμυρίων ευρώ, αφορούν στους νομούς Δράμας, Ζακύνθου, Καβάλας, Κερκύρας, Κεφαλληνίας, Λέσβου, Λευκάδας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών και Χίου και στοχεύουν στη δημιουργία συνολικά 8.000 ευκαιριών απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 18 έως 64 ετών (εγγεγραμμένους στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.), των παραπάνω νομών.

Τα προγράμματα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης περιλαμβάνουν δύο δράσεις: Την επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων (Ν.Θ.Ε) και την επιχορήγηση Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) για τη δημιουργία της δικής τους ατομικής επιχείρησης. Προτεραιότητα στην κάλυψη των θέσεων δίνεται σε ανέργους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση (άνεργες μητέρες ανηλίκων τέκνων, μακροχρόνια άνεργοι και άνεργοι άνω των 50 ετών), ενώ το 60% των θέσεων θα καλυφθεί από γυναίκες. Οι άνεργοι πρέπει να διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης, με βάση τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης.

Στα προγράμματα Ν.Θ.Ε., η επιχορήγηση για την πρόσληψη ανέργων ανέρχεται στα 16 ευρώ ημερησίως για όλες τις κατηγορίες ανέργων και στα 20 ευρώ ημερησίως για στους ανέργους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, ενώ η διάρκεια στους επιχορήγησης ορίζεται στους 18 μήνες για τις μικρομεσαίες και στους 24 μήνες για τις μεγάλες επιχειρήσεις (με προσωπικό άνω των 250 ατόμων). Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για επιπλέον 6 και 12 μήνες αντίστοιχα. Το σύνολο των ενισχύσεων ανά επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβεί το όριο των 200.000 ευρώ. Ο προϋπολογισμός για τα προγράμματα Ν.Θ.Ε. κατανέμεται μεταξύ των ετών 2007 έως και 2009.

Τα προγράμματα Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) στόχο έχουν να ενθαρρύνουν, μέσω οικονομικής ενίσχυσης που ανέρχεται στα 12.000 ευρώ, τους ανέργους (ή και συμπράξεις ανέργων) που αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση. Η δράση εστιάζει τόσο στην πρόληψη (το 65% των θέσεων θα καλυφθεί από ανέργους, εγγεγραμμένους για διάστημα μέχρι 12 μήνες στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.) όσο και στην καταστολή (μέχρι 35% των θέσεων) της μακροχρόνιας ανεργίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ μέχρι και 30 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 12 μήνες.

Πηγή Ναυτεμπορική
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο