Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Τι αλλάζει στις ημερομηνίες σύγκλησης Γ.Σ. και στις προθεσμίες Γ.Ε.ΜΗ. μετά την παράταση των δηλώσεων νομικών προσώπων - Προβληματισμός σχετικά με τις δόσεις φόρου νομικών προσώπων

Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα Taxheaven.


Η παράταση στην υποβολή δηλώσεων νομικών προσώπων έως την 28η Αυγούστου 2015 συμπαρασύρει ορισμένες υποχρεώσεις που συνδέονται με την καταληκτική ημερομηνία αυτή.

Σύγκληση γενικής Συνέλευσης ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ

Μετά και την ισχύ του άρθρου  άρθρο 48 του νόμου 4331/2015, υπενθυμίζουμε ότι ισχύουν τα εξής :

"Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31-12-2014, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών.

Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή και τη δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ, στην ιστοσελίδα ή σε οικονομική εφημερίδα των προσκλήσεων, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκεινται σε δημοσιότητα από λοιπές διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων ισχύουν ανάλογα."

Συνεπώς η Γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί νομίμως:

Νομική μορφή

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικής δήλωσης (ΠΟΛ.1130/25.6.2015)
(ΠΟΛ.1151/14.7.2015)(ΠΟΛ.1183/20.8.2015)
Ημερομηνία σύγκλησης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης


το αργότερο έως
Ανώνυμες εταιρίες 28/8/2015 28/9/2015
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) 28/8/2015 28/9/2015
Ι.Κ.Ε. 28/8/2015 28/9/2015

 

Υποχρέωση υποβολής οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

Η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και της έκθεσης ελέγχου) πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης της εταιρίας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του αρθρ. 8 του Ν 3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920.
Η μη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/ δημοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως άνω, καθιστά την απόφαση εγκρίσεως του ισολογισμού ακυρώσιμη και επιφέρει ποινική ευθύνη του ή των διαχειριστών της ΕΠΕ (άρθρο 60 παρ. 14 Ν 3190/1955) και επίσης, για τις ΑΕ, εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις των άρθρων 54 και επόμενα του Ν.2190/1920.

Συνεπώς οι καταληκτικές προθεσμίες για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων εφόσον οριστεί ως ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής συνέλευσης η 28η Σεπτεμβρίου 2015, είναι η εξής:

 

Νομική μορφή

Ημερομηνία σύγκλησης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Υποβολή Πρόσκλησης σε Γ.Σ. Ημερομηνία υποβολής των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ (20 ημέρες πριν την σύγκληση της γενικής συνέλευσης) Υποβολή Απόφασης Γ.Σ. στο ΓΕΜΗ

το αργότερο έως το αργότερο έως το αργότερο έως το αργότερο έως
Ανώνυμες εταιρίες 28/9/2015 7.9.2015 08.09.2015 18/10/2015
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) 28/9/2015
08.09.2015 18/10/2015 (προαιρετικά)
Ι.Κ.Ε. 28/9/2015
-
18/10/2015 (προαιρετικά)

Προσοχή: Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις που ήδη έχει αποφασιστεί και έχει συγκληθεί η γενική συνέλευση σε προγενέστερη ημερομηνία (π.χ. 30.6.2015 ή 30/7/2015 ή  30.8.2015), δεν ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίες αλλά οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 43β του νόμου 2190/1920 ( υποβολή οικονομικών καταστάσεων 20 πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της ΓΣ, και υποβολή Γενικής συνέλευσης εντός 20 ημερών από την συνεδρίαση της ΓΣ.).

Δείτε περισσότερες επεξηγήσεις στο αναλυτικό άρθρο που ενημερώνεται διαρκώς εδώ

 

Καταβολή δόσεων φόρου νομικών προσώπων

Για την καταβολή δόσεων φόρου νομικών προσώπων ισχύει η ΠΟΛ.1099/5.5.2015 σύμφωνα με την οποία η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Μετά την ψήφιση του νόμου 4336/2015 και για την περίοδο από 15.8.2015 και έως την λήξη των δηλώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο (40)39 του άρθρου 72 και την περίπτωση στ(ii)  της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015  η καταβολή του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 68 γίνεται σε πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 21η Αυγούστου 2015 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015.

Μετά και την παράταση που δόθηκε, είναι ευνόητο ότι η πρώτη δόση δεν μπορεί να καταβληθεί σύμφωνα με τον νόμο την 21η Αυγούστου για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από την 21η Αυγούστου έως και την 28η Αυγούστου 2015.

Συνεπώς για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από 21.8.2015 έως και 28.8.2015 κατά την γνώμη μας και με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικής οδηγίας από την ΓΓΔΕ, θα πρέπει η πρώτη δόση να καταβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1099/5.5.2015 (το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη) .

Οι υπόλοιπες 4 δόσεις θεωρούμε ότι καλύπτονται από την διάταξη της παραγράφου (40)39. του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. όπως προστέθηκε με τον νόμο 4336/2015, η οποία έχει τεθεί ήδη σε ισχύ και ορίζει :

"Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους η καταβολή του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 68 γίνεται σε πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 21η Αυγούστου 2015 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015.
(ii. Η ισχύς της παρ. 39 αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.)"

Ακολουθεί βοηθητικός σχετικός πίνακας:

 

Καταβολή δόσεων από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων
για υποβολές: 1η Δόση 2η Δόση 3 η Δόση 4η Δόση 5 η Δόση 6η Δόση 7η Δόση
Ιούνιο 2015 Την επόμενη εργάσιμη από την υποβολή της δηλ. 31/7/2015 31/8/2015 30/9/2015 31/10/2015 30/11/2015 31/12/2015
Ιούλιο 2015 Την επόμενη εργάσιμη από την υποβολή της δηλ. 31/8/2015 30/9/2015 31/10/2015 30/11/2015 31/12/2015
Από 1.8.2015 έως 14.8.2015 Την επόμενη εργάσιμη από την υποβολή της δηλ. 30/9/2015 31/10/2015 30/11/2015 31/12/2015

Από 15.8.2015 έως 20.8.2015 21/8/2015 30/9/2015* 30/10/2015* 30.11.2015* 31/12/2015*    
Από 21.8.2015 έως 28.8.2015 Την επόμενη εργάσιμη από την υποβολή της δηλ. 30/9/2015** 30/10/2015** 30.11.2015** 31/12/2015**

*Την τελευταία εργάσιμη.

** Θεωρούμε ότι η διάταξη της παραγράφου 39 του ν.4172/2013 που ψηφίστηκε με τον ν.4336/2015 δεν μπορεί να ισχύσει ως προς την πρώτη δόση (21.8.2015) δεδομένου ότι η δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 28 Αυγούστου. Συνεπώς μέχρι νεωτέρων οδηγιών από τη φορολογική διοίκηση η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί με το προϊσχύον καθεστώς. (Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της δήλωσης).Για λοιπές υποχρεώσεις και μεταβολές που έχουν επέλθει μετά και την ψήφιση του νόμου 4336/2015 μπορείτε να δείτε το σχετικό άρθρο του κόμβου.


Ετικέτες για αναζήτηση ΓΕΜΗ ΓΣ σύγκληση


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο