Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Δείκτες τιμών οικιστικών ακινήτων: β΄ τρίμηνο 2015

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

04/08/2015

Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα,(1) εκτιμάται ότι το β΄ τρίμηνο του 2015 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες κατά 5,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α’ τρίμηνο του 2015 η αντίστοιχη μείωση διαμορφώθηκε σε 4,1%, ενώ για το σύνολο του 2014 οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,5%.

Δείκτης τιμών διαμερισμάτων κατά παλαιότητα και γεωγραφική περιοχή

Πιο αναλυτικά, η μείωση των τιμών το β΄ τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 ήταν 7,1% για τα “νέα” διαμερίσματα (ηλικίας έως 5 ετών) και 4,7% για τα “παλαιά” (ηλικίας άνω των 5 ετών). Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το α΄ τρίμηνο του 2015 η αντίστοιχη μείωση των τιμών των “νέων” διαμερισμάτων διαμορφώθηκε στο 4,7% έναντι 3,6% των “παλαιών”, ενώ για το σύνολο του 2014 οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 6,6% και 8,1% αντίστοιχα.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων το β΄ τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 ήταν 5,2% στην Αθήνα, 8,2% στη Θεσσαλονίκη, 7,1% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 4,0% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το α΄ τρίμηνο του 2015 η αντίστοιχη μείωση των τιμών των διαμερισμάτων ήταν 4,4% στην Αθήνα, 5,3% στη Θεσσαλονίκη, 4,8% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 2,2% στις λοιπές περιοχές της χώρας, ενώ για το σύνολο του 2014 η μείωση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2013 ήταν 9,4%, 6,6%, 6,7% και 5,0% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το β΄ τρίμηνο του 2015 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν μειωμένες κατά 5,9% σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2014. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το α΄ τρίμηνο του 2015 η αντίστοιχη μείωση των τιμών των διαμερισμάτων στις αστικές περιοχές ήταν 4,3%, ενώ για το σύνολο του 2014 η αντίστοιχη μείωση διαμορφώθηκε σε 8,1% (ο δείκτης αστικών περιοχών με βάση τον Ν. 4254/2014 χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση ακινήτων).

Πιο αναλυτικοί πίνακες για τις τιμές των ακινήτων κατά γεωγραφική περιοχή και με διάκριση μεταξύ “νέων” (έως 5 ετών) και “παλαιών” (άνω των 5 ετών) διαμερισμάτων δημοσιεύονται στο «Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας» (Πίνακες ΙΙ.7, ΙΙ.7.1, ΙΙ.7.2 και ΙΙ.8) και έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας.

Εκτιμήσεις οικιστικών ακινήτων

Οι εκτιμήσεις για την αξία των οικιστικών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος για οποιονδήποτε λόγο (χρηματοδότηση για αγορά, επαναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων δανείων, εγγραφή εξασφάλισης για μη στεγαστικά δάνεια, μεταφορά οφειλών πελατών από μια τράπεζα σε άλλη κ.λπ.) έφθασαν το β΄ τρίμηνο του 2015 τις 2.821, έναντι 3.281 το α΄ τρίμηνο του 2015 (αναθεωρημένα στοιχεία). Σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2014, ο αριθμός των εκτιμήσεων το β΄ τρίμηνο του 2015 ήταν μειωμένος κατά 24,1%. Ο όγκος των οικιστικών ακινήτων (με βάση το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων) που εκτιμήθηκαν με τη διαμεσολάβηση των πιστωτικών ιδρυμάτων ήταν το β΄ τρίμηνο 2015 μειωμένος κατά 27,4% σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2014. Επιπρόσθετα, η αξία των οικιστικών ακινήτων που εκτιμήθηκαν ήταν το β΄ τρίμηνο του 2015 μειωμένη κατά 31,2% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2014. Τέλος, σε ολόκληρο το 2014 ο αριθμός των εκτιμήσεων έφθασε τις 17.244 (αναθεωρημένα στοιχεία), καταγράφοντας σημαντική μείωση κατά 29,5%, έναντι του προηγούμενου έτους (2013: 24.446).

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1) 

2014*

2014 *

2015 *


β΄

γ΄*

δ΄*

α΄*

β΄*


Ι. ΣΥΝΟΛΟ


    Δείκτης τιμών (2007=100)

64,3

64,4

63,8

63,3

62,9

60,8


(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-7,5

-8,2

-7,2

-5,4

-4,1

-5,6


 

 

 


ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ


   1.  Νέα (έως 5 ετών)


        Δείκτης τιμών (2007=100)

66,7

67,2

65,9

65,5

64,9

62,4


(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-6,6

-6,4

-6,1

-5,5

-4,7

-7,1


   2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)


        Δείκτης τιμών (2007=100)

62,8

62,7

62,5

61,9

61,7

59,8


(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-8,1

-9,4

-8,0

-5,3

-3,6

-4,7


 

 

 


ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ


   1.  Αθήνα


        Δείκτης τιμών (2007=100)

61,1

60,8

60,8

60,3

59,8

57,6


(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-9,4

-10,6

-9,5

-6,3

-4,4

-5,2


   2.  Θεσσαλονίκη


        Δείκτης τιμών (2007=100)

60,5

61,2

59,4

58,9

59,0

56,2


(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-6,6

-6,5

-5,0

-6,1

-5,3

-8,2


   3.  Άλλες μεγάλες πόλεις


        Δείκτης τιμών (2007=100)

67,1

67,9

66,8

65,6

64,8

63,1


(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-6,7

-6,3

-6,3

-5,9

-4,8

-7,1


   4.  Λοιπές περιοχές


        Δείκτης τιμών (2007=100)

69,7

69,9

69,0

69,0

69,3

67,1


(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-5,0

-6,2

-4,6

-2,8

-2,2

-4,0


   5.  Αστικές περιοχές (σύνολο)


        Δείκτης τιμών (1997=100)

163,1

163,7

161,4

160,6

159,4

154,0


(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-8,1

-8,6

-8,1

-5,7

-4,3

-5,9

 


* Προσωρινά στοιχεία.

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.
 
(1) Για την κατασκευή των δεικτών της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τις τιμές στην αγορά οικιστικών ακινήτων χρησιμοποιούνται τα αναλυτικά στοιχεία τα οποία συγκεντρώνει το Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων από τις αρχές του 2009, με βάση την ΠΔ/ΤΕ 2610/31.10.2008, από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τις εκτιμήσεις των τραπεζών για την τρέχουσα εμπορική αξία των οικιστικών ακινήτων, καθώς και πληροφορίες για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Ο αριθμός των εκτιμήσεων που έχουν ήδη αναγγελθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος (έως το τέλος Ιουλίου του 2015) έφθασε συνολικά τις 655.185 (66,5% διαμερίσματα, 19,3% μονοκατοικίες, 6,0% μεζονέτες, 6,0% οικόπεδα, 2,2% λοιπά).
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο