Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ένωση Δικαστών: Δήλωση εισοδήματος με επιφύλαξη για τους δικαστές

Με την δυνατότητα υποβολής δήλωσης με επιφύλαξη, καλεί η Ένωση Δικαστών και εισαγγελέων όσα από τα μέλη της επιθυμούν, να υποβάλλουν τις φετινές φορολογικές τους δηλώσεις.

Η Ένωση επικαλείται 2 λόγους :

α) τον πρώτο, για την εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 1 του Ζ΄/1975 Ψηφίσματος επί των δικαστικών αποδοχών του έτους 2014, δυνάμει της 89/2013 αποφάσεως (φοροαπαλλαγή 25%)

β) και τον δεύτερο, για τη μη επιβολή έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης επί των αναδρομικών παροχών που καταβλήθηκαν το ίδιο έτος.Δείτε αναλυτικά την σχετική ενημέρωση που έχει αποστείλει στα μέλη της:


-------------------------


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ και ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: [email protected]

Αθήνα, 15-6-2015
Αρ. Πρωτ. 52

Α)Ενημέρωση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων τρέχοντος έτους

Β)Σχέδιο Δήλωσης Επιφύλαξης


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Επικοινωνούμε μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με ορισμένα ζητήματα που αφορούν στην υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος του τρέχοντος έτους.

Η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων γίνεται, ηλεκτρονικά υποχρεωτικά για τρίτη χρονιά, εμπρόθεσμα μέχρι την 30η Ιουνίου 2015 για τα εισοδήματα του 2014.

Συνεχίζεται και φέτος η προ - συμπλήρωση της δήλωσης και συνεπώς είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγξουμε, εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των προσυμπληρωμένων στοιχείων και της βεβαίωσης αποδοχών που μας χορηγεί το Τμήμα Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Εξάλλου, όπως είναι ήδη γνωστό, με την 89/2013 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 του Συντάγματος κρίθηκε ότι πρέπει να εφαρμοσθεί και στα εισοδήματα των Δικαστικών Λειτουργών η φορολογική απαλλαγή που παρέχεται στους βουλευτές δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 1 του Ζ΄/1975 Ψηφίσματος

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 9 του ν. 3620/2007, η δόση της έκτακτης παροχής («αναδρομικών») που λάβαμε εντός του 2014 (5η δόση) φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου 25% και δεν υπόκειται σε καμία άλλη κράτηση. Επίσης, η παροχή αυτή μας χορηγήθηκε έναντι της παραιτήσεώς μας από κάθε άλλη αξίωση προς βελτίωση των αποδοχών μας, για το από 1.1.2003 μέχρι 31.12.2007 διάστημα (βλ. παρ. 6 της υπ’ αριθμ. 2/1601/0022/2008 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Β΄ 149). Ενόψει αυτών, η άποψη μας είναι ότι το ποσό της παραπάνω δόσεως απαλλάσσεται από την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης που επιβλήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 3986/2011, έστω κι αν η διάταξη αυτή υπάγει στην εν λόγω εισφορά κάθε εισόδημα, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, που προέκυψε κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 και μετέπειτα. Άλλωστε, το εισόδημα που προέκυψε από την χορήγηση της παροχής αυτής ανάγεται στο ως άνω διάστημα για το οποίο ίσχυε η προαναφερθείσα παραίτησή μας (1.1.2003 έως 31.12.2007) και κατά το οποίο δεν είχε θεσπισθεί η εν λόγω εισφορά αλληλεγγύης.

Εξάλλου, ειδικώς για τους Δικαστικούς Λειτουργούς που είχαν προβεί στην προείσπραξη των απαιτήσεων αυτών, εκχωρώντας αυτές στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και συνάπτοντας με αυτά αντίστοιχες δανειακές συμβάσεις είχαν δε δηλώσει τα σχετικά ποσά σε προηγούμενη φορολογική δήλωση, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η κτήση του σχετικού εισοδήματος έγινε σε χρόνο κατά τον οποίο δεν ίσχυε η επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης.

Ενόψει των ανωτέρω, όπως και για το προηγούμενο οικονομικό έτος, είναι δυνατή για όσους το επιθυμούν, η προβολή των αντίστοιχων αξιώσεων με τη δήλωση φόρου εισοδήματος, με την υποβολή επιφύλαξης επί της δηλώσεως φόρου εισοδήματος.

Η επιφύλαξη αυτή θα έχει δύο σκέλη:

το πρώτο, για την εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 1 του Ζ΄/1975 Ψηφίσματος επί των δικαστικών αποδοχών του έτους 2014, δυνάμει της 89/2013 αποφάσεως ( φοροαπαλλαγή 25%)

και το δεύτερο, για τη μη επιβολή έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης επί των αναδρομικών παροχών που καταβλήθηκαν το ίδιο έτος.

Επισημαίνεται εξ άλλου, ότι κατά της τυχόν απορριπτικής (ρητής ή σιωπηρής) απόφασης επί της παραπάνω επιφύλαξης, πρέπει να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης στον υπόχρεο ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η παραπάνω προθεσμία αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου. Κατά δε της (ρητής ή σιωπηρής) απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής θα πρέπει να ασκηθεί εντός 30 ημερών φορολογική προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης υποχρεούται να εκδώσει απόφαση εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής στη Φορολογική Διοίκηση, εάν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, δεν εκδοθεί απόφαση τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής. Για τη διευκόλυνση των συναδέλφων που θα αποφασίσουν να υποβάλουν την εν λόγω επιφύλαξη, επισυνάπτουμε σχετικό σχέδιο. Η επιφύλαξη αυτή πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στη σελίδα που εμφανίζεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος, στην οποία θα πρέπει να έχετε επιλέξει το αντίστοιχο εικονίδιο για την υποβολή επιφύλαξης.

Δήλωση με επιφύλαξη (άρθρο 20 ν. 4174/2013)


Του/της …………..
Δικαστικού Λειτουργού
Κατοίκου…………………
ΑΦΜ ………..

Με την παρούσα δηλώνω ότι επιφυλάσσομαι ως προς την επιβολή φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών που έλαβα το έτος 2014 για τους κάτωθι αναφερόμενους λόγους:

Α. Όπως έγινε δεκτό με την 89/2013 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος («Μισθοδικείο»), με την ειδικότερη αιτιολογία που περιέχεται σε αυτήν, η φορολογική μεταχείριση της βουλευτικής αποζημιώσεως καταλαμβάνει εξίσου και τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών.  Ειδικότερα,  το καθαρό ποσό της βουλευτικής αποζημιώσεως αυξήθηκε δια της απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος ποσού ίσου με το 25% του ακαθάριστου ύψους αυτής, δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 36 παρ. 2 του ν. 3016/2002.  Ενόψει δε των οριζομένων στα άρθρα 26, 87 παρ. 1 και 88 παρ. 2 του Συντάγματος και των αρχών που προκύπτουν από τις διατάξεις αυτές, ήτοι των αρχών της διακρίσεως των λειτουργιών, της ισοδυναμίας και ισοτιμίας αυτών και της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας και ενόψει της εξισώσεως, διά της από 22.12.1964 αποφάσεως της Βουλής, της βουλευτικής αποζημιώσεως προς τις αποδοχές των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών, η παραπάνω απαλλαγή είναι εφαρμοστέα και επί των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, προς διαφύλαξη των ανωτέρω συνταγματικών αρχών. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό των υποβληθεισών σε φόρο αποδοχών μου από την άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος ποσό ίσο με το 25% του ετησίου συνολικού ακαθαρίστου ποσού αυτών.

Ενόψει τούτων, επιφυλάσσομαι κατά το μέρος που δήλωσα στο κωδικό 301 (ή 302) της φορολογικής δήλωσης το ποσό ………………………. που αντιστοιχεί στις καθαρές αποδοχές μου από την άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος, ενώ θα έπρεπε, κατ’ εφαρμογήν της ως άνω απόφασης, να δηλώσω αφενός στο κωδικό 301 (ή 302) το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση 25% του ακαθάριστου ποσού αυτών από τις καθαρές αποδοχές μου, ήτοι ποσό ………………….. και αφετέρου στο κωδικό 619 (ή 620) να δηλώσω το υπόλοιπο ποσό των καθαρών αποδοχών μου ύψους ………………….., ως απαλλασσομένων από το φόρο εισοδήματος . 

Β. Το ποσό των ………………… ευρώ που έλαβα ως έκτακτη παροχή κατά το έτος 2014 και έχει δηλωθεί στο κωδικό 619 (ή 620) της φορολογικής δήλωσης, έχει φορολογηθεί αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως και δεν υπόκειται σε καμία άλλη κράτηση, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 9 του ν. 3620/2007. Η διάταξη αυτή, με την οποία θεσπίσθηκε ειδική φορολογική μεταχείριση της έκτακτης παροχής, την οποία έλαβαν οι δικαστικοί λειτουργοί και τα μέλη του Ν.Σ.Κ. έναντι της παραιτήσεως τους από κάθε άλλη αξίωση προς βελτίωση των αποδοχών τους για το από 1.1.2003 μέχρι 31.12.2007 διάστημα (βλ. παρ. 6 της υπ’ αριθμ. 2/1601/0022/2008 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Β΄ 149) κατισχύει, ως ειδικότερη, της γενικής διατάξεως του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 με την οποία επιβάλλεται η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, καθώς με την διάταξη αυτή δεν καταργείται ρητά η  ανωτέρω ειδική ρύθμιση του άρθρου 5 παρ.9 ν. 3620/2007. (πρβλ. ΣτΕ 1657/2007 7μ.).  Άλλως, το ποσό αυτό, το οποίο χορηγήθηκε στους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ.  έναντι της προρρηθείσας παραιτήσεως τους από κάθε άλλη αξίωση προς βελτίωση των αποδοχών τους για το από 1.1.2003 μέχρι 31.12.2007 διάστημα, ανάγεται στο διάστημα αυτό κατά το οποίο δεν είχε επιβληθεί έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, με αποτέλεσμα να μην συντρέχει  και για τον λόγο αυτό νόμιμη περίπτωση επιβολής επί του ποσού αυτού της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (πρβλ. ΣτΕ 3150/1999 7μ. σκ. 3).

(Επιπλέον των ανωτέρω, ειδικώς για τους δικαστικούς λειτουργούς που έχουν προβεί σε προείσπραξη των ποσών αυτών και τα έχουν δηλώσει σε προηγούμενη φορολογική δήλωση, μπορούν να αναφερθούν επικουρικώς και τα εξής):
Το ποσό των ………………… ευρώ που αναγράφεται στη βεβαίωση αποδοχών μου ως έκτακτη παροχή του ν. 3620/2007 δεν υπόκειται σε έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, διότι μου κατεβλήθη την …………………, δυνάμει της ……………………….. δανειακής σύμβασης που συνήψα με την Τράπεζα ………………… κατόπιν εκχωρήσεως της σχετικής απαιτήσεως μου έναντι του Ελληνικού Δημοσίου προς την Τράπεζα αυτή.  Το ποσό αυτό έχω ήδη δηλώσει στη δήλωση φόρου εισοδήματος έτους …………… και ως εκ τούτου δεν ανακύπτει φορολογική υποχρέωσή μου κατά το έτος 2014).
 
Ενόψει των ανωτέρω και με επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων μου.

Ζητώ
Να γίνει δεκτή η επιφύλαξή μου.
Να υπολογισθεί, βάσει αυτής, ο οφειλόμενος φόρος και η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο